Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rok założenia: 1968 | Rektor: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Uniwersytet Śląski oferuje ponad 70 kierunków studiów i ponad 200 specjalności. Uczelnia kształci obecnie prawie 25 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+. Uniwersytet zawarł prawie 900 umów z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

 Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 8 Wydziałów:

Badania naukowe w Uniwersytecie Śląskim prowadzone są w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych. Są niezwykle wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m. in. zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii,  ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Przykładowo: synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT; chemoinformatyka i projektowanie leków; informatyka bioinżynierska, analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych; biotechnologia środowiska, zmiany klimatu i skutki środowiskowe; struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych; innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca; poszukiwanie i wytwarzanie nowych materiałów z możliwymi zastosowaniami w elektronice, energetyce i medycynie.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są dzięki środkom pozyskiwanym na finansowanie działalności statutowej jednostek oraz  w konkursach na realizacje i finansowanie projektów.

Aktualnie badacze z Uniwersytetu Śląskiego, do których należą nie tylko pracownicy, ale również doktoranci i studenci, realizują prawie 200 projektów badawczych i rozwojowych pozyskanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji krajowych, w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych, ponad 1400 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, a także ponad 50 badawczych prac zleconych na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji.

Wysoki poziom badań naukowych w Uniwersytecie Śląskim potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych oraz przyznanie statusu KNOW Centrum Studiów Polarnych. W konkursie ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze  nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. O status KNOW mogą ubiegać się m.in. jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie. Program KNOW jest narodowym programem wspierania najlepszych jednostek naukowych w celu przyspieszenia pionierskich badań. KNOW, zwane jednostkami flagowymi nie tylko rywalizują z najlepszymi jednostkami na świecie, ale mają być także przykładem i inspiracją do działania dla innych ośrodków naukowych w kraju. Celem działalności Centrum Studiów Polarnych jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. 

Uniwersytet Śląski realizuje projekty badawcze, inwestycyjne i edukacyjne, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektów inwestycyjnych powstały m.in. takie ośrodki, jak Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka czy Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Uczelnia może pochwalić się również dynamicznym wzrostem projektów edukacyjnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, specjalności oraz kierunków studiów, w tym kierunków korespondujących z potrzebami rynku pracy, a także zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Ponadto realizowane są projekty wspierające młodych doktorantów i ich działalność naukową, również w powiązaniu ze sferą biznesu.

W ramach Uniwersytetu Śląskiego działa Uniwersytet Otwarty UŚ, którego zadaniem jest upowszechnianie działań edukacyjnych dostosowanych do wymagań osób w różnym wieku.

Uniwersytet Otwarty UŚ organizuje następujące inicjatywy:

 • Uniwersytet Śląski Dzieci,
 • Unibot,
 • Uniwersytet Śląski Młodzieży,
 • Uniwersytet Śląski Maturzystów,
 • Akademia Dyplomacji,
 • Blok Kształcenia Nauczycielskiego,
 • Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • program Executive Master of Business Administration,
 • wydarzenia i zajęcia cykliczne dla uczniów i nauczycieli: Kongres Oświaty, Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe. Uniwersytet Otwarty dla Szkół
 • projekt wspierania dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego – Otwarte Spotkania Dydaktyczne.

Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich blisko 250. Życie studenckie pozwala urozmaicić m.in. oferta AZS – Akademickiego Związku Sportowego i AEGEE – Europejskiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej. Prężnie działają prowadzone przez studentów media i zespoły artystyczne: Studenckie Studio Radiowe „Egida” (jedna z najstarszych radiostacji akademickich w Polsce), magazyn „Suplement”, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz  Akademicki Chór „Harmonia”. Ponadto aktywnie działa Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, która jest siłą napędową studenckich inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych, a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym. Dużą rolę w tym zakresie pełni Centrum Obsługi Studenta, które organizuje akcje promujące aktywność młodych członków społeczności akademickiej, m.in. konkurs dla kół naukowych „StRUŚ” i Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów. Działania COS obejmują również wszechstronną pomoc dla osób niepełnosprawnych studiujących i pracujących w UŚ. Ważnym uzupełnieniem oferty COS jest wsparcie psychologiczne dla studentów.

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których znajdują się zarówno pokoje jednoosobowe, jak i typu „studio”. Standardem jest wolny dostęp do internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną Uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.

Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier UŚ, Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom studentów na rynku pracy. Prowadzi zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia, które organizowane są przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli firm. Dodatkowo Uczelnia prowadzi badania losów dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów UŚ.

W ramach administracji ogólnouczelnianej funkcjonuje Biuro Współpracy z Gospodarką. Jego zadaniem jest budowanie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Biuro koordynuje działania w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także promuje ideę przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Uniwersytet Śląski wspólnie z miastem Katowice zainicjował stworzenie unikatowego projektu edukacyjnego, którego celem jest nawiązanie ścisłej współpracy merytorycznej z dwoma katowickimi liceami – IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Projekt ma zapewnić uczniom szkół ponadgimnazjalnych wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. 

Uczelnia wychodzi poza swoje mury: patronuje różnorodnym projektom kulturalnym, inicjuje istotne debaty i angażuje się w nie. Takie działania służą nie tylko promocji poszczególnych miast i Regionu, ale przede wszystkim aktywizują mieszkańców, wzbogacają ofertę twórczego spędzania czasu w przestrzeni akademickiej, tworzą UniverCity.

Nowości edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Studia stacjonarne

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

 • Logopedia - studia I stopnia stacjonarne
 • Polityki miejskie i doradztwo publiczne - studia II stopnia stacjonarne;
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne;
 • Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne;
 • International Business Law and Arbitration - studia II stopnia stacjonarne, studia w języku angielskim;
 • Creative managment in new media - studia II stopnia stacjonarne, studia w języku angielskim - nabór zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

NOWY POZIOM STUDIÓW

 • Mikro i nanotechnologia — studia I stopnia stacjonarne;
 • Kognitywistyka - studia II stopnia stacjonarne;

NOWA SPECJALNOŚĆ

 • Język francuski od podstaw z programem  tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym na kierunku Filologia romańska - studia I stopnia stacjonarne
 • Surdopedagogika i edukacja plastyczna na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych - studia II stopnia stacjonarne
 • Filozofia nowych mediów i komunikacji na kierunku Filozofia - studia I stopnia stacjonarne
 • Studia filozoficzne na kierunku Filozofia - studia II stopnia stacjonarne

Studia niestacjonarne

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

 • Polityki miejskie i doradztwo publiczne - studia II stopnia niestacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne;
 • Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne;

NOWY POZIOM STUDIÓW

 • Kognitywistyka - studia II stopnia niestacjonarne

NOWA SPECJALNOŚĆ

 • Surdopedagogika z arteterapią na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - studia II stopnia niestacjonarne
 • Filozofia nowych mediów i komunikacji na kierunku Filozofia - studia I stopnia niestacjonarne

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia Stacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny
arteterapia I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia budowlana II stopnia Stacjonarny
computer science II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja kulturalna II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia słowiańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geologia stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny
malarstwo II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mediteranistyka I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie gier komputerowych Magister Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny
reżyseria I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teologia I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń:
32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22, 667 771 009.
Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

Cudzoziemcy - kontakt:
+48 32 359 22 72, +48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Uniwersytet Śląski Maturzystów

Od 8 lat tworzymy największa przestrzeń maturalną w woj. śląskim. W naszych zajęciach uczestniczyło już 7000 maturzystów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane