Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

Rok zalozenia: 1810 | Rektor: prof. zw. Ryszard Zimak


Uni­wer­sy­tet 
kształci na sze­ściu wydzia­łach w War­sza­wie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Bia­łym­stoku (d. Filia w Bia­łym­stoku), w nastę­pu­ją­cych kie­run­kach: kom­po­zy­cja i teo­ria muzyki, dyry­gen­tura, instru­men­ta­li­styka, woka­li­styka, edu­ka­cja arty­styczna w zakre­sie sztuki muzycz­nej, muzyka kościelna, taniec i reży­se­ria dźwięku.

Uni­wer­sy­tet pro­wa­dzi stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia oraz, wyga­sa­jąco, jed­no­lite stu­dia magi­ster­skie. Od roku aka­de­mic­kiego 2006/2007 pro­wa­dzi także stu­dia dok­to­ranc­kie. Innymi for­mami kształ­ce­nia w UMFC są stu­dia pody­plo­mowe i staże arty­styczne, które są odpłatne, zaś ich koszty pokry­wane są z wpły­wów uzy­ska­nych z opłat doko­ny­wa­nych przez uczest­ni­ków. Stu­dia na poszcze­gól­nych wydzia­łach odby­wają się według pla­nów stu­diów przy­ję­tych przez rady wydzia­łów i zatwier­dzo­nych przez senat uczelni.

Pro­gram kształ­ce­nia obej­muje przed­mioty ogól­no­mu­zyczne i kie­run­kowe, jak np.: kształ­ce­nie słu­chu, histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną, formy muzyczne, for­te­pian, dyry­gen­tura; przed­mioty ogólne: język obcy, wycho­wa­nie fizyczne; przed­mioty huma­ni­styczne: filo­zo­fia, este­tyka, histo­ria sztuki, sztuka XX wieku, histo­ria filmu. Zaję­cia zbio­rowe mają formę otwartą.

Uni­wer­sy­tet przy­znaje swoim absolwentom:
  • tytuł zawo­dowy licen­cjata w zakre­sie sztuki — po ukoń­cze­niu stu­diów I stopnia
  • tytuł zawo­dowy magi­stra sztuki z okre­śle­niem uzy­ska­nych kwa­li­fi­ka­cji — po ukoń­cze­niu jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich lub stu­diów II stopnia.
Stu­denci pro­wa­dzący aktywną dzia­łal­ność arty­styczną i naukową, przy­go­to­wu­jący się do udziału w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach lub innych zna­czą­cych przed­się­wzię­ciach arty­stycz­nych i nauko­wych oraz mający szcze­gól­nie trudne warunki bytowe lub cier­piący na okre­sowe scho­rze­nia mogą stu­dio­wać wg indy­wi­du­al­nego planu i pro­gramu stu­diów na zasa­dach okre­ślo­nych przez radę wydziału.
Każ­dego roku Uczel­nię koń­czy około 150 dyplo­man­tów. W Uczelni stu­diuje bli­sko 900 studentów.

Uniwersytet kształci na wydziałach:

I — Kom­po­zy­cji, Dyry­gen­tury i Teo­rii Muzyki

Insty­tut Kom­po­zy­cji i Dyry­gen­tury Symfonicznej
Kate­dra Kompozycji
Kate­dra Dyrygentury
Insty­tut Nauk o Muzyce
Kate­dra Teo­rii Muzyki
Kate­dra Nauk Humanistycznych

II — For­te­pianu, Kla­we­synu i Orga­nów

Kate­dra Fortepianu
Kate­dra Orga­nów i Klawesynu
Kate­dra Kame­ra­li­styki Fortepianowej
Stu­dium Muzyki Nowej

III — Instru­men­talny

Kate­dra Instru­men­tów Smyczkowych
Kate­dra Instru­men­tów Dętych
Mię­dzy­uczel­niana Kate­dra Akordeonistyki
Mię­dzy­wy­dzia­łowa Kate­dra Kameralistyki
Zakład Harfy, Gitary i Perkusji
Stu­dium Muzyki Dawnej

IV — Wokalno-Aktorski

Kate­dra Wokalistyki
Kate­dra Audio­lo­gii i Foniatrii

V — Dyry­gen­tury Chó­ral­nej, Edu­ka­cji Muzycz­nej, Muzyki Kościel­nej, Ryt­miki i Tańca

Kate­dra Dyry­gen­tury Chóralnej
Kate­dra Edu­ka­cji Muzycznej
Mię­dzy­uczel­niana Kate­dra Kształ­ce­nia Słuchu
Mię­dzy­wy­dzia­łowy Zakład For­te­pianu Ogólnego
Zakład Metod Edukacyjnych
Zakład Muzyki Kościelnej
Zakład Tańca
Mię­dzy­wy­dzia­łowe Stu­dium Pedagogiczne

VI — Reży­se­rii Dźwięku

Kate­dra Reży­se­rii Dźwięku
Kate­dra Aku­styki Muzycznej

VII — Instrumentalno-Pedagogiczny w Bia­łym­stoku

Zakład Dyry­gen­tury Chóralnej
Zakład Instru­men­tów Smyczkowych
Zakład Instru­men­tów Dętych, Akor­de­onu, Per­ku­sji i Gitary
Zakład Woka­li­styki
Zakład For­te­pianu, Kla­we­synu i Organów

Mię­dzy­wy­dzia­łowa Kate­dra Psychologii


Zapraszamy !!

www.chopin.edu.pl

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
fortepianu, klawesynu i organów
instrumentalny
kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki
reżyserii dźwięku
wokalny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie