Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rok założenia: 1945 | Rektor: prof. dr hab. Andrzej Tretyn

przejdź do spisu treści

UMK tworzy 17 wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska; Chemii; Filologiczny; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Humanistyczny; Matematyki i Informatyki; Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; Nauk Historycznych; Nauk o Ziemi; Nauk Pedagogicznych; Politologii i Studiów Międzynarodowych; Prawa i Administracji; Sztuk Pięknych; Teologiczny i trzy wydziały Collegium Medicum w Bydgoszczy: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Dwanaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a jedenaście - doktora habilitowanego.

Oprócz wydziałów, w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej UMK uczestniczą jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, centra ogólnouniwersyteckie i zespoły interdyscyplinarne.

Na UMKpracuje 4190 osób, w tym ponad 2166 nauczycieli akademickich, wśród których jest 707 profesorów i doktorów habilitowanych, 1059 doktorów oraz 583 magistrów i lekarzy.

Z bogatej oferty UMK korzysta obecnie prawie 30 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 84 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach, i ponad 50 kierunkach studiów podyplomowych. Rokrocznie na UMK rozpoczyna studia ok. 10 tysięcy osób. Studenci mają do wyboru m. in. unikalne w skali kraju studia artystyczne, konserwatorskie, medyczne, inżynierskie, międzywydziałowe interdyscyplinarne studia humanistyczne i techniczne.
UMK posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych w Toruniu i Bydgoszczy oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą, np. w Würzburgu czy na Spitsbergenie. Do dyspozycji astronomów jest 32-metrowy radioteleskop w Toruniu, trzeci pod względem wielkości w Europie, oraz teleskop SALT - największy na półkuli południowej teleskop optyczny, znajdujący się w Republice Południowej Afryki. Potwierdzeniem wysokiej rangi naukowej Uczelni jest utworzenie w jej strukturze Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), umożliwiającego polskim fizykom prowadzenie badań na światowym poziomie.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel.: (56) 611 40 10
fax: (56) 654 29 44
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich – tel. (56) 611 45 15, e-mail: kandydat@umk.pl
Centrum Promocji i Informacji – tel. (56) 611 46 57, e-mail: promocja@umk.pl


Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel.: (52) 585 33 00
fax: (52) 585 33 08
Dział Dydaktyki CM – tel. (52) 585 33 88, 585 37 75, e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl
Dział Promocji i Informacji CM – tel. (52) 585 38 13, e-mail: promocja@cm.umk.plprzejdź do spisu treści

Nazwa kursu: Administracja
Tematyka:  prawo i administracja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ?
 
Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ NA UMK?
 • ten kierunek od dawna należy do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK, 
 • dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba wydziału jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na toruńskim uniwersytecie), 
 • świetna kadra naukowa i dydaktyczna (wielu wykładowców ma bogate doświadczenie praktyczne, zasiada także w gremiach doradców, ekspertów), 
 • w trakcie studiów student nabywa ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • zdobywa umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, 
 • ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu administracji, prawa i ekonomii niezbędnego do wykonywania zawodu, 
 • ma możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS, 
 • ma możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • może ukończyć anglojęzyczny Kurs Prawa Porównawczego,
 • może posługiwać się systemami nauczania przez internet,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent administracji ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Ukończenie administracji na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.

Absolwenci administracji UMK pracują m.in.:
 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, 
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych, 
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej, 
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków, 
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń, 
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm. 
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Administracja
Tematyka:  prawo i administracja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ?
 
Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ NA UMK?
 • ten kierunek od dawna należy do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK, 
 • dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba wydziału jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na toruńskim uniwersytecie), 
 • świetna kadra naukowa i dydaktyczna (wielu wykładowców ma bogate doświadczenie praktyczne, zasiada także w gremiach doradców, ekspertów), 
 • w trakcie studiów student nabywa umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej,
 • ma możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS, 
 • ma możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • może ukończyć anglojęzyczny Kurs Prawa Porównawczego,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH? 
 
Absolwent administracji ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
Ukończenie administracji na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.
 
Absolwenci administracji UMK pracują m.in.:
 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, 
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych, 
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej, 
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków, 
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń, 
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Prawo
Tematyka:  prawo i administracja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRAWO?
 
Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.
 
IDEALNY KANDYDAT?
 
Jako przyszły prawnik, nasz student powinien cechować się umiejętnością logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Idealnym kandydatem jest osoba o szerokich zainteresowaniach, szczególnie współczesnymi sprawami społeczno-politycznymi. Cennym atutem jest zdolność argumentowania swoich racji oraz pracowitość.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRAWO NA UMK?
 • znacząca pozycja UMK w polskim szkolnictwie wyższym (dowodem są wysokie lokaty kierunku w rankingach prasowych),
 • znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba wydziału jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na toruńskim uniwersytecie), 
 • świetna kadra naukowa i dydaktyczna (wielu wykładowców ma bogate doświadczenie praktyczne, zasiada także w gremiach opiniujących i interpretujących polskie akty prawne),
 • bardzo urozmaicony program studiów – prócz przedmiotów obligatoryjnych, takich jak prawo konstytucyjne czy karne, są także liczne przedmioty fakultatywne, dające możliwość przyszłego specjalizowania się na przykład w takich dziedzinach, jak: prawo ubezpieczeniowe, prawo spółek, prawo papierów wartościowych, prawo morskie, prawo medyczne, polityka kryminalna, kontrola administracji publicznej i wielu innych,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu, 
 • możliwość odbycia części studiów za granicą dzięki programowi ERASMUS,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • anglojęzyczny Kurs Prawa Porównawczego,
 • posługiwanie się systemami nauczania przez internet,
 • możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych oraz praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent biologii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znając podstawowe prawa rządzące przyrodą ożywioną, może pracować m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia,
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, itp.,
 • specjalista w placówkach zajmujących się hodowlą, wdrażaniem i popularyzacją nowoczesnych metod i opracowań z tej dziedziny.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Biologia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu:
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ?

Biologia to tradycyjna, ale stale rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od kandydatów podstawowej wiedzy z biologii, zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, oraz znajomości chemii, fizyki, matematyki i języka angielskiego. Wiedza opisywana i gromadzona przez nauki biologiczne była i jest podstawą rozwoju medycyny, rolnictwa, ochrony przyrody i biotechnologii. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ NA UMK?
Podczas 2-letnich studiów magisterskich na kierunku biologia studenci wypełniają nie tylko wymagania programowe ale uczestniczą w doświadczeniach prowadzonych w ramach badań naukowych realizowanych przez promotorów ich prac magisterskich. Zajęcia te prowadzone są w dobrze wyposażonych laboratoriach zakładów naukowych. Pozwala to im poznać najnowsze techniki badawcze, sprzęt laboratoryjny oraz metodykę przygotowania, prowadzenia i oceny rezultatów eksperymentu naukowego. W efekcie absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do samodzielnych badań i konkurencji na rynku pracy. W trakcie tych studiów można również:
 • ukończyć (na zasadzie wyboru) wiele kursów praktycznych, przygotowujących do podjęcia pracy o charakterze doświadczalnym lub laboratoryjnym (także w ośrodkach poza Toruniem); 
 • dokonać wyboru przedmiotów, i dzięki temu kształtować własny profil studiów; 
 • uzyskać stypendia na wyjazdy zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • studiować w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • korzystać ze zbiorów bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracowni komputerowej oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent biologii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich.
Znając podstawowe prawa rządzące przyrodą ożywioną, może pracować m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia,
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, itp.,
 • specjalista w placówkach zajmujących się hodowlą, wdrażaniem i popularyzacją nowoczesnych metod i opracowań z tej dziedziny.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
IDEALNY KANDYDAT
 
Biotechnologia jest nową interdyscyplinarną i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która wymaga od maturzystów nie tylko podstawowej wiedzy z biologii, ale także zainteresowań z dziedziny genetyki, bioinżynierii i medycyny. Studia obejmują szeroki zakres wiedzy z genetyki, biochemii, biologii molekularnej oraz niezbędną wiedzę inżynierską o procesach biotechnologicznych. Kandydaci powinni wyróżniać się zdolnościami percepcyjnymi i manualnymi. Posiadać ugruntowaną wiedzę, w zakresie szkoły średniej, z matematyki, chemii, fizyki oraz znajomość języka angielskiego. Absolwenci tego kierunku uzyskują niezbędną teoretyczną i praktyczną wiedzę o przygotowaniu i kierowaniu procesami biotechnologicznymi. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ NA UMK?
 
Biotechnologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Wykładowcami są nie tylko wybitni specjaliści z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, ale także naukowcy z innych uczelni. Istotnym jest również to, że studenci biotechnologii na UMK korzystają z nowych, nowoczesnych i bogato wyposażonych laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Ponadto:
 • studenci biotechnologii poznają wiedzę biologiczną i chemiczną kluczową dla pełnego rozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących na wszystkich poziomach organizacji materii ożywionej: od komórki do organizmu;
 • w trakcie studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (m.in. izolacji, klonowania i sekwencjonowania DNA, klonowania i transformacji roślin),
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom biotechnologii poszerzanie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz na uniwersytetach europejskich,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studia umożliwiają opanowanie języka angielskiego i podstawowych technik komputerowych,
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci biotechnologii UMK stają się cenionymi reprezentantami bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
 • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej,
 • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej,
 • jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie,
 • jako specjaliści w krajach Unii Europejskiej i USA, gdzie istnieje także możliwość dalszego kształcenia, 
 • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze),
 • w prywatnych laboratoriach badawczych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
IDEALNY KANDYDAT
 
Biotechnologia jest nową interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Studia magisterskie wymagają obszernej i ugruntowanej wiedzy z genetyki, biologii molekularnej, bioinżynierii, informatyki oraz praktyki biotechnologicznej. Ich celem jest przygotowanie studenta do prac badawczych oraz projektowania i otrzymywania produktów o planowych cechach. Absolwenci tego kierunku posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do kierowaniu procesami biotechnologicznymi. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ NA UMK?
 
Bazę dydaktyczno-naukową dla kierunku biotechnologia stanowi nowy gmach wydziału. Znajdujące się w nim nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria naukowe oraz pracownie dydaktyczne ułatwiają poznanie teorii i praktyki biotechnologicznej. Wysoka jakość prowadzonych na tym kierunku zajęć dydaktycznych wynika z bardzo dobrego merytorycznego przygotowania wykładowców oraz starannej selekcji i ciągłego doskonalenia metod kształcenia. Atutem studiów magisterskich na kierunku biotechnologia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest udział studentów w badaniach prowadzonych w zakładach naukowych, w których studenci przygotowują swoje prace dyplomowe. Korzyścią wynikającą z tej współpracy jest możliwość udziału studentów w projektowaniu, wykonaniu badań i analizie wyników oraz poznanie możliwości technicznych, obsługi i wykorzystania posiadanej przez te pracownie nowoczesnej aparatury badawczej. Ponadto studenci kierunku biotechnologia:
 • w trakcie studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej (m.in. izolacji, klonowania i sekwencjonowania DNA, klonowania i transformacji roślin), 
 • możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • mają do dyspozycji zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracownię komputerową oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci biotechnologii UMK stają się cenionymi reprezentantami bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Mają możliwość kontynuowania kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich. 
Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej, 
jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej, 
jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, 
jako specjaliści w krajach Unii Europejskiej i USA, gdzie istnieje także możliwość dalszego kształcenia, 
w nauce (uczelnie, instytuty badawcze), 
w prywatnych laboratoriach badawczych. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl


Nazwa kursu: Ochrona środowiska
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
IDEALNY KANDYDAT
 
Ta stale rozwijająca się dziedzina wiedzy potrzebuje wszechstronnie wykształconych fachowców. Ochrona środowiska wymaga od maturzystów nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ale także zainteresowania ekologią terenu oraz znajomości języka angielskiego.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA UMK?
 • student zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii; 
 • rozszerza wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki;
 • poznaje wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej oraz problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska;
 • zdobędzie podstawowe wiadomości z ekonomii, organizacji i sporządzania projektów dotyczących ochrony środowiska;
 • studenci odbywają praktyki i prowadzą badania terenowe (w trakcie zajęć terenowych i prac badawczych studenci korzystają z wyposażenia laboratoryjnego stacji terenowych w Iławie, Popówce i Dobiegniewie);
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom ochrony środowiska poszerzanie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz uniwersytetach krajowych i europejskich;
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • studia umożliwiają opanowanie języka angielskiego oraz zdobycie umiejętności z zakresu informatyki i obsługi komputera;
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu stacjonarnego i bezprzewodowego.
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do umiejętnego zastosowania wiedzy naukowej w celu rozwiązywania problemów rozwoju współczesnej cywilizacji np. utylizacji odpadów oraz rozwoju technologii produkcji bardziej przyjaznych środowisku, odnowy zasobów niezbędnych dla istnienia przyrody i społeczności. Studia przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych.
Absolwent ochrony środowiska ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Natomiast nabyte umiejętności powinny umożliwić podjęcie pracy m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmujacą się ochroną środowiska;
 • w rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, placówkach służby zdrowia, parkach, rezerwatach przyrody;
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska;
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem;
 • ekspert od zagadnień ekologii w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach;
 • pracownik urzędów administracji państwowej, samorządowej zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska;
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 

przejdź do spisu treści

Nazwa kursu: Chemia
Tematyka:  Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ? 
 
Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Mają możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki po przemysł i administrację.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ NA UMK? 

 • możliwość wyboru bardzo wielu ciekawych specjalności: chemia stosowana, chemia środowiska, chemia polimerów, chemia z elementami marketingu i zarządzania, chemia z elementami informatyki stosowanej (chemometria),
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • około 60 procent zajęć ma charakter doświadczalny,
 • znakomita baza dydaktyczna wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą,
 • ogólnie dostępne stanowiska komputerowe,
 • gniazda dostępu do Internetu w holu głównym oraz dostęp do akademickiej sieci bezprzewodowej EDURAM,
 • bogaty księgozbiór, w tym książkami i skryptami przeznaczonymi dla studentów,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 CO PO STUDIACH? 
 
Absolwent chemii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może podjąć pracę m.in. jako:

 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach i administracji w branży polimerowej i analizy środowiska,
 • nauczyciel chemii i biologii w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • menedżer kierujący całą firmą lub branżowym działem przedsiębiorstwa.
 • Systematycznie rośnie liczba absolwentów Wydziału Chemii pracujących za granicą, a z analiz krajowego rynku pracy wynika rosnący popyt na chemików z wyższym wykształceniem.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl


Nazwa kursu: Chemia
Tematyka:  Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ? 
 
Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Mają możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki po przemysł i administrację.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ NA UMK? 

 • możliwość wyboru bardzo wielu ciekawych specjalności: chemia stosowana, chemia środowiska, chemia polimerów, chemia z elementami marketingu i zarządzania, chemia z elementami informatyki stosowanej (chemometria),
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • około 60 procent zajęć ma charakter doświadczalny,
 • znakomita baza dydaktyczna wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą,
 • ogólnie dostępne stanowiska komputerowe,
 • gniazda dostępu do Internetu w holu głównym oraz dostęp do akademickiej sieci bezprzewodowej EDURAM,
 • bogaty księgozbiór, w tym książkami i skryptami przeznaczonymi dla studentów,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 CO PO STUDIACH? 
 
Absolwent chemii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może podjąć pracę m.in. jako:

 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach i administracji w branży polimerowej i analizy środowiska,
 • nauczyciel chemii i biologii w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • menedżer kierujący całą firmą lub branżowym działem przedsiębiorstwa.
 • Systematycznie rośnie liczba absolwentów Wydziału Chemii pracujących za granicą, a z analiz krajowego rynku pracy wynika rosnący popyt na chemików z wyższym wykształceniem.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl

 


Nazwa kursu: Chemia kosmetyczna
Tematyka:  Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl


Nazwa kursu: Materiały współczesnych technologii
Tematyka:  Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII?

Studia na kierunku materiały współczesnych technologii to zajęcia z fizyki, chemii i matematyki. Będziesz zdobywał wiadomości z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów. Będziesz pracował na nowoczesnym sprzęcie i przeprowadzał doświadczenia chemiczne. Poznasz nowe materiały półprzewodnikowe, szkła, polimery, materiały ciekłokrystaliczne, tworzywa metalowe, biomateriały, bioprotezy, materiały chirurgiczne i dentystyczne. Zrozumiesz podstawy nauki o materiałach, dowiesz się jakie są metody ich badania. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII NA UMK?

 • dzięki bogato wyposażonym pracowniom laboratoryjnym będziesz mógł pracować i wykonywać doświadczenia na nowoczesnym sprzęcie;
 • wiedzę zdobywać pod okiem znanych w Polsce i na świecie profesorów;
 • uzyskasz szansę odbycia praktyk w znanych firmach związanych z przemysłem chemicznym, tekstylnym oraz w motoryzacji i budownictwie;
 • uzyskasz tytuł inżyniera na renomowanej uczelni państwowej;
 • poznasz magię gotyckiego miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

CO PO STUDIACH?
 
Dzięki studiom na tym kierunku zdobędziesz wiedzę niezbędną w pracy w nowych dziedzinach przemysłu, które zaczynają się w Polsce coraz szybciej rozwijać. Będziesz mógł pracować m.in.:

 • jako inżynier w zakładach przemysłowych,
 • w laboratoriach i biurach projektowych,
 • w instytutach badawczych,
 • jako specjalista od analizy uszkodzeń,
 • w firmach związanych z przemysłem chemicznym, tekstylnym, motoryzacyjnym i budowlanym,
 • jako kreator nowych technologii,
 • w zakładach remontowych,
 • w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • w zakładach energetycznych i stoczniach.

Czas trwania: 3,5 roku

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl

 

przejdź do spisu treści

Nazwa kursu: Farmacja
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ?
 
Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej  i przemysłowej. Absolwenci są przygotowani do dyspensowania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia badań naukowych nad lekiem.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 
Nauczanie odbywa się zgodnie ze standardami nauczania na kierunku farmacja z możliwością wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających fachową wiedzę studentów. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowa i dydaktyczna. 
  
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent 5,5 letnich, jednolitych studiów magisterskich posiada możliwość pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej oraz na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym. W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy.

Czas trwania: 5 lat


Nazwa kursu: Farmacja
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  niestacjonarny

Rodzaj: jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ?
 
Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej  i przemysłowej. Absolwenci są przygotowani do dyspensowania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia badań naukowych nad lekiem.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 
Nauczanie odbywa się zgodnie ze standardami nauczania na kierunku farmacja z możliwością wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających fachową wiedzę studentów. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowa i dydaktyczna. 
  
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent 5,5 letnich, jednolitych studiów magisterskich posiada możliwość pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej oraz na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym. W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy.

Czas trwania: 5 lat


Nazwa kursu: Analityka medyczna
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ANALITYKĘ  MEDYCZNĄ?
 

Studia na kierunku analityka medyczna gwarantują absolwentowi zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy teoretycznej połączonej  z umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauk medycznych i biologicznych, które pozwalają na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka. Nabyte umiejętności i wiedza umożliwiają absolwentowi analityki medycznej przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz interpretowanie uzyskanych wyników, przygotowują do partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, posiada również wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu, w toku dalszego kształcenia, na uzyskanie uprawnień do nauczania i zarządzania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. 
Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje dyplom magistra.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ANALITYKĘ  MEDYCZNĄ  W  COLLEGIUM  MEDICUM  W BYDGOSZCZY?

 • wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna,
 • stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w zakresie szerokiej oferty przedmiotów specjalnościowych,
 • ciekawy program studiów wzbogacony o liczne zajęcia fakultatywne,
 • bardzo dobra baza lokalowa, dydaktyczna oraz socjalna.

 
 CO PO STUDIACH?
 
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów na kierunku analityka medyczna pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony zdrowia oraz przemyśle.

Czas trwania: 5 lat


Nazwa kursu: Kosmetologia
Tematyka:  Medyczne/ZdrowieTryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować kosmetologię?
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną, stosuje nowoczesne metody kształcenia, oferuje ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, dydaktyczną i socjalną.
 
Co po studiach?
 
Absolwenci studiów na kierunku kosmetologia posiadają możliwość zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych, laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Kosmetologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować kosmetologię?
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną, stosuje nowoczesne metody kształcenia, oferuje ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, dydaktyczną i socjalną.
 
Co po studiach?
 
Absolwenci studiów na kierunku kosmetologia posiadają możliwość zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych, laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Czas trwania: 2 lata


Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75

Kontakt:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-33-00


przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Filologia angielska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii angielskiej to fachowiec nadal bardzo poszukiwany na rynku pracy. Osoby obdarzone talentem pedagogicznym mogą być cenionymi nauczycielami języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela). Można również zostać tłumaczem lub znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach usługowych i turystycznych, w działach public relations i marketingu czy w agencjach reklamowych, np. jako copywriterzy. Na filologów angielskich praca czeka również w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Absolwent filologii angielskiej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Czas trwania: 3 lata

Nazwa kursu: Filologia angielska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia bałkańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ?
 
Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii bałkańskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może pracować m.in. jako:

 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych oraz w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce czy biznesie),
 • a także jako pracownik czy wolontariusz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych.
 • To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii bałkańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak i prowadzenia działalności na własną rękę.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia bałkańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia germańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ?
 

Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.
  

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii germańskiej UMK ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia między innymi: na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie); na podyplomowych studiach kształcenia tłumaczy. Może pracować m.in.:

 • w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego oraz duży stopień kompetencji interkulturowej,
 • jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii germańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia działalności na własną rękę.

Czas trwania: 3 lata

Nazwa kursu: Filologia germańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Specjalności: filologia germańska ogólna;  filologia germańska - nauczanie języka niemieckiego 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

 
Nazwa kursu: Filologia klasyczna
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ KLASYCZNĄ?
 
Studia na filologii klasycznej to prawdziwe studia humanistyczne, które dają szansę wniknięcia w fascynujący świat starożytnej Grecji i Rzymu, poznania źródeł cywilizacji europejskiej, początków europejskiej literatury i sztuki.
 

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii klasycznej UMK może pracować m.in. jako:

 • nauczyciel języka greckiego i łacińskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • lektor języków klasycznych na uczelniach wyższych,
 • tłumacz literatury pięknej i naukowej,
 • badacz dziejów antycznych, historii literatury i kultury starożytnej.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia klasyczna
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia rosyjska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego, w tym również do pracy w sferze biznesu. Dodatkowo, w ramach 30 punktów ECTS, które studenci studiów II stopnia uzyskują do dowolnego wykorzystania poza podstawowym limitem punktów (120 ECTS), istnieje możliwość nabycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela języka rosyjskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli lub zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie twórczego pisania i komunikacji kreatywnej (copywriting).

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia rosyjska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia romańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO  PO  STUDIACH?

Absolwent filologii romańskiej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
Absolwent filologii romańskiej UMK może pracować m.in.:

 • jako nauczyciel języka francuskiego w gimnazjum i liceum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • w wydawnictwach,
 • w redakcjach czasopism,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w instytucjach kulturalnych i badawczych
 • w sektorze usług wymagających znajomości języka francuskiego.


Nazwa kursu: Filologia romańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Nazwa kursu: Filologia włoska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii włoskiej UMK może pracować m.in. jako:
 • nauczyciel języka włoskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt delegacji politycznych, kulturalnych, gospodarczych,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych,
 • soba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest znajomość języka włoskiego i francuskiego albo angielskiego.
Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia - Hellenistyka
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?

Kończąc kierunek filologiczny, dysponujesz uniwersalnymi umiejętnościami i uzyskujesz wiedzę ogólno-humanistyczną. Absolwent hellenistyki może znaleźć zatrudnienie:  
 • w branży turystycznej;
 • jako tłumacz;
 • w placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • w firmach usługowych;
 • jako nauczyciel języka (po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego);
 • w mediach;
 • jako badacz dziejów Grecji i greckiej kultury (po ukończeniu II i III stopnia studiów).
Czas trwania: 3 lataNazwa kursu: Filologia - Japonistyka
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH? 
Absolwenci japonistyki zatrudniani są na przykład:
 • w firmach, w urzędach administracji centralnej i samorządowej oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw japońskich,
 • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych,
 • jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
 • przy inwestycjach polsko – japońskich,
 • w firmach japońskich wchodzących na polski rynek.
Mogą także po studiach pozostać na uczelni i poświęcić się pracy naukowo-badawczej. Dobra znajomość języka japońskiego przyda się również w podróży do tak egzotycznego i atrakcyjnego kraju, jakim jest Japonia.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Nazwa kursu: Filologia – Lingwistyka stosowana (język francuski z językiem arabskim)
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH? 

Absolwent filologii ze znajomością języka francuskiego i arabskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:
 • nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach francuskojęzycznych, świata arabskiego oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego oraz znajomość kultury i języka krajów świata arabskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich do krajów Maghrebu).
Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków francuskiego oraz arabskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język francuski z językiem arabskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia – Lingwistyka stosowana (język włoski z językiem hiszpańskim)
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH? 

Absolwent filologii ze znajomością języka włoskiego i hiszpańskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach włoskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka włoskiego oraz hiszpańskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich).
Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków włoskiego oraz hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język włoski z językiem hiszpańskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Nazwa kursu: Filologia – Lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim)
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii ze znajomością języka francuskiego i hiszpańskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach francuskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego oraz hiszpańskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich).
Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków francuskiego oraz hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język francuski z językiem hiszpańskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10k.pl
www.umk.pl


Nazwa kursu: Filologia – Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu kierunku wiedza o kulturze śródziemnomorskiej można pracować we wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zwłaszcza jako:
 • wydawca,
 • redaktor,
 • propagator kultury śródziemnomorskiej,
 • publicysta literacki i kulturoznawczy,
 • tłumacz,
 • znawca literatury języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego,
 • możliwość kontynuowania studiów magisterskich na filologii klasyczne, wielu innych kierunkach studiów filologicznych i humanistycznych, a dalej na studiach doktoranckich.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH? 

Absolwent filologii polskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może podjąć pracę m.in. jako:
 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej,
 • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
 • organizator imprez kulturalnych i artystycznych,
 • kierownik literacki teatru,
 • recenzent literacki, filmowy, teatralny.
Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia polska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia


Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

przejdź do spisu treści Nazwa kursu: Astronomia
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTRONOMIĘ? 
Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej rodzimej planety i wprowadzają istotne korekty do naszych wyobrażeń o świecie. Niektóre z nich, np. znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają nawet na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet i czasopism na całym świecie. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą.
Z drugiej zaś strony, studia na astronomii dają bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki, astronomii, informatyki i wszechstronnego wykorzystania komputerów
jak również obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTORNOMIĘ NA UMK?
 • Jak przystało na uniwersytet, którego patronem jest Mikołaj Kopernik, astronomia i astrofizyka zajmują w nim bardzo ważne miejsce. W Piwnicach pod Toruniem znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne, założone w latach czterdziestych przez dwoje wybitnych astronomów: Władysława Dziewulskiego (w latach międzywojennych profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) oraz Wilhelminę Iwanowską. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. W latach siedemdziesiątych powstało, także w Piwnicach, obserwatorium radioastronomiczne z radioteleskopem o średnicy 32 m, jednym z większych i nowocześniejszych w Europie.
 • Studenci astronomii urodzeni na Ziemi Chełmińskiej, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i studiujący terminowo, mogą dodatkowo ubiegać się o stypendium im. dr n. med. Jana Sujkowskiego, miłośnika astronomii i honorowego obywatela miasta Grudziądza.
 • Studenci astronomii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH? 

Absolwenci astronomii UMK zatrudniani są na przykład jako:
 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach,
 • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.
Mogą również kontynuować studia II stopnia (2-letnie magisterskie). Wysoki poziom kształcenia na kierunku Astronomii UMK potwierdzają międzynarodowe kariery naukowe na poziomie światowym wielu naszych absolwentów (prof. Aleksander Wolszczan, Maciej Konacki i inni).

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Astronomia
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTRONOMIĘ? 

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej rodzimej planety i wprowadzają istotne korekty do naszych wyobrażeń o świecie. Niektóre z nich, np. znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają nawet na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet i czasopism na całym świecie. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą.
Z drugiej zaś strony, studia na astronomii dają bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki, astronomii, informatyki i wszechstronnego wykorzystania komputerów
jak również obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTORNOMIĘ NA UMK?
 • Jak przystało na uniwersytet, którego patronem jest Mikołaj Kopernik, astronomia i astrofizyka zajmują w nim bardzo ważne miejsce. W Piwnicach pod Toruniem znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne, założone w latach czterdziestych przez dwoje wybitnych astronomów: Władysława Dziewulskiego (w latach międzywojennych profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) oraz Wilhelminę Iwanowską. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. W latach siedemdziesiątych powstało, także w Piwnicach, obserwatorium radioastronomiczne z radioteleskopem o średnicy 32 m, jednym z większych i nowocześniejszych w Europie.
 • Studenci astronomii urodzeni na Ziemi Chełmińskiej, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i studiujący terminowo, mogą dodatkowo ubiegać się o stypendium im. dr n. med. Jana Sujkowskiego, miłośnika astronomii i honorowego obywatela miasta Grudziądza.
 • Studenci astronomii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH? 

Absolwenci astronomii UMK zatrudniani są na przykład jako:
 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach,
 • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.
Mogą również kontynuować studia II stopnia (2-letnie magisterskie). Wysoki poziom kształcenia na kierunku Astronomii UMK potwierdzają międzynarodowe kariery naukowe na poziomie światowym wielu naszych absolwentów (prof. Aleksander Wolszczan, Maciej Konacki i inni).

Czas trwania: 2 lata


Nazwa kursu: Automatyka i robotyka
Tematyka: Techniczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu:
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ AUTOMATYKĘ I ROBOTYKĘ?  

Rozwój przemysłu w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Istnieje zaledwie kilka kierunków studiów, które kształcą ludzi przygotowanych nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia nowoczesnych technologii. Jednym z nich jest niewątpliwie Automatyka i Robotyka. Absolwent tego kierunku będzie dobrze przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki oraz do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe w nowoczesnym przemyśle, np. samochodowym, lotniczym, elektronicznym, aeronautyce, produkcji maszyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ AUTOMATYKĘ I ROBOTYKĘ NA UMK

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, który prowadzi ten kierunek, był pierwszym w kraju wydziałem uniwersyteckim, wprowadzającym studia inżynierskie na uniwersytet. Od 5 lat prowadzi studia na kierunku fizyka techniczna, kończące się dyplomem inżyniera lub magistra inżyniera. W roku 2004 pierwsi absolwenci uzyskali dyplomy inżyniera.
 • Studenci automatyki i robotyki otrzymają solidne przygotowanie z fizyki i matematyki, włączając w to te aspekty, które mają istotne znaczenie dla pracy przyszłego inżyniera. Program studiów obejmuje także duży blok przedmiotów komputerowych, przedmioty ogólnotechniczne i ekonomiczne oraz praktyki przemysłowe.
 • Jednym z istotnych elementów programu studiów są przedmioty ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami takie jak: układy analogowe i cyfrowe, mikroprocesory i technika mikroprocesorowa, systemy i sterowniki mikroprocesorowe, automatyka układów napędowych, komputerowe systemy sterowania, układy programowalne, języki opisu sprzętu (VHDL), procesory sygnałowe.
 • Wydział - przy współpracy Samorządu Miasta Torunia - zorganizował dla potrzeb kształcenia politechnicznego nowoczesne pracownie dydaktyczne: Pracownię Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych, Pracownię Systemów Mikroprocesorowych i Układów Programowalnych, Pracownię Transmisji Danych, Pracownię Systemów Rozproszonych, Pracownię Automatów i Robotów.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał umowy o współpracy m.in. z Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu i Zakładem Aparatury Elektrycznej Apator S.A. w Toruniu. Współpraca ta dotyczy zarówno prowadzenia wspólnych prac o charakterze badawczym, jak i wspierania rozwoju młodych ludzi poprzez system fundowanych stypendiów doktorskich,
 • Wydział dba o rozwój młodej kadry na kierunkach o charakterze technicznym. Młodzi absolwenci naszego Wydziału i jednocześnie słuchacze naszego Studium Doktoranckiego przygotowują się do obrony doktoratów na uczelniach technicznych.
CO PO STUDIACH?

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka nie będą szukać pracy, to „praca będzie ich szukać”. Mogą w szczególności być zatrudniani jako:
 • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których produkcja, usługi oparte są w dużej mierze na systemach automatyki,
 • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których wymagane będą umiejętności programowania mikroprocesorów.

Czas trwania: 3,5 roku


Nazwa kursu: Fizyka
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu:
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ?

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.
Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ?
 • UMK jest uznanym ośrodkiem badań w dziedzinie fizyki atomowej, molekularnej, fizyki ciała stałego, optoelektroniki i mikroelektroniki, biofizyki i fizyki medycznej oraz w wielu dziedzinach fizyki teoretycznej: informatyki kwantowej, fizyki matematycznej, chemii kwantowej, fizyki chaosu oraz informatyki stosowanej i sztucznej inteligencji,
 • prowadzi się tu prace dotyczące wykorzystania luminescencji m.in. w badaniach procesów fizyko-chemicznych ważnych w biologii i medycynie,
 • absolwent i pracownik Wydziału zdobył jako jedyny Polak nagrodę EURY w wysokości 1,2 mln euro przeznaczoną na dalsze badania w dziedzinie funkcjonalnej tomografii optycznej, w prace nad opracowaniem i komercjalizacją tomografu zawsze zaangażowani są doktoranci i studenci Wydziału,
 • w Instytucie Fizyki ma swoją siedzibę Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), w którym m.in. otrzymano pierwszy na wschód od Łaby kondensat Bosego-Einsteina a trzej młodzi doktoranci zmierzyli „kształt„ fotonu; w tym miejscu wykonuje się doświadczenia nad teleportacją stanów kwantowych, czy zatrzymaniem światła,
 • praktycznie codzienny kontakt z komputerami, co znajduje formalne potwierdzenie na uzyskiwanym dyplomie, i najnowocześniejszą aparaturą badawczą pozwala zdobyć umiejętności wysoko cenione na coraz bardziej wybrednym rynku pracy,
 • studenci fizyki mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 • Absolwenci fizyki UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.
 • Absolwenci fizyki UMK zatrudniani są na przykład:
 • w przemyśle np. jako specjaliści w branży elektronicznej i usługach,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie,
 • jako nauczyciele dwóch przedmiotów fizyki i informatyki lub fizyki i matematyki (absolwenci specjalności: nauczanie fizyki i informatyki lub fizyki i matematyki),
 • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Fizyka
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu:
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ?

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.
Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ?
 • UMK jest uznanym ośrodkiem badań w dziedzinie fizyki atomowej, molekularnej, fizyki ciała stałego, optoelektroniki i mikroelektroniki, biofizyki i fizyki medycznej oraz w wielu dziedzinach fizyki teoretycznej: informatyki kwantowej, fizyki matematycznej, chemii kwantowej, fizyki chaosu oraz informatyki stosowanej i sztucznej inteligencji,
 • prowadzi się tu prace dotyczące wykorzystania luminescencji m.in. w badaniach procesów fizyko-chemicznych ważnych w biologii i medycynie,
 • absolwent i pracownik Wydziału zdobył jako jedyny Polak nagrodę EURY w wysokości 1,2 mln euro przeznaczoną na dalsze badania w dziedzinie funkcjonalnej tomografii optycznej, w prace nad opracowaniem i komercjalizacją tomografu zawsze zaangażowani są doktoranci i studenci Wydziału,
 • w Instytucie Fizyki ma swoją siedzibę Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), w którym m.in. otrzymano pierwszy na wschód od Łaby kondensat Bosego-Einsteina a trzej młodzi doktoranci zmierzyli „kształt„ fotonu; w tym miejscu wykonuje się doświadczenia nad teleportacją stanów kwantowych, czy zatrzymaniem światła,
 • praktycznie codzienny kontakt z komputerami, co znajduje formalne potwierdzenie na uzyskiwanym dyplomie, i najnowocześniejszą aparaturą badawczą pozwala zdobyć umiejętności wysoko cenione na coraz bardziej wybrednym rynku pracy,
 • studenci fizyki mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?

 • Absolwenci fizyki UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Absolwenci fizyki UMK zatrudniani są na przykład:
 • w przemyśle np. jako specjaliści w branży elektronicznej i usługach,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie,
 • jako nauczyciele fizyki w placówkach oświatowych (absolwenci specjalności: nauczanie fizyki),
 • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów.

Czas trwania: 2 lata (studia stacjonarne), 3 lata (studia niestacjonarne)


Nazwa kursu: Fizyka techniczna
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ?
 
Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.
Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ NA UMK?
 • fizyka techniczna to studia w dwóch, związanych ściśle z komputerami specjalnościach: miernictwo komputerowe oraz informatyka stosowana. Studia I stopnia trwają siedem semestrów i kończą się dyplomem inżyniera, studia II stopnia pozwalają uzyskać tytuł zawodowy magistra,
 • UMK jest pierwszym uniwersytetem w Polsce, który otworzył ten kierunek studiów,
 • studenci fizyki technicznej otrzymują solidne przygotowanie z fizyki i matematyki, a program studiów obejmuje także wspólny, obszerniejszy niż na kierunku fizyka, blok przedmiotów komputerowych, przedmioty ogólno-techniczne i ekonomiczne oraz praktyki w firmach,
 • specjalność miernictwo i sterowanie komputerowe
 • ma profil sprzętowy (hardware'owy), koncentruje się na budowie sprzętu komputerowego, wykorzystywaniu go w procesach pomiarowych, budowie urządzeń sterowanych komputerowo,
 • specjalność informatyka stosowana ma orientację programistyczną (software'ową): studenci oprócz typowych dla fizyka umiejętności zdobywają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, języków programowania, budowy sieci komputerowych i zarządzania nimi,
 • studenci fizyki technicznej mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci fizyki technicznej UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Absolwenci fizyki technicznej UMK mogą być zatrudniani na przykład:
 • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz instytucji wdrażających najnowsze technologie,
 • w dziedzinie tworzenia, obsługi i zarządzania internetowymi usługami sieciowymi,
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia)
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów
 • w zakładach produkujących nowoczesne urządzenia elektroniczne (Sharp).
Czas trwania: 3,5 roku


Nazwa kursu: Informatyka stosowana
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ STOSOWANĄ?
 
Na kierunku informatyka stosowana nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Jako absolwent informatyki stosowanej będziesz dysponował wiedzą niezbędną do tworzenia systemów baz danych, przetwarzania informacji, programowania sieci komputerowych. Wiedza ta może być przydatna w zastosowaniach informatyki w technice, biologii, medycynie, elektronice, fizyce, a także przy produkcjach filmowych, w telekomunikacji czy transporcie. Informatyka jest nauką, która cały czas się rozwija a nowocześnie wykształceni specjaliści są wszędzie potrzebni.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ STOSOWANĄ NA UMK?
 • dzięki bogatemu wyposażeniu laboratoriów Wydziału masz szansę na poznawanie tajników najnowszych technologii;
 • wiedzę przekazywać Ci będzie znakomita kadra;
 • będziesz miał możliwość odbycia praktyk zawodowych w prestiżowych firmach krajowych i międzynarodowych;
 • uzyskasz tytuł inżyniera na renomowanej uczelni państwowej;
 • będziesz miał możliwość odbywania części studiów na uczelniach europejskich w ramach programów międzynarodowych;
 • poznasz uroki jednego z najpiękniejszych miast Polski, którego starówka wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
CO PO STUDIACH?
 
Informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, jest obecna we wszystkich jego sferach. Już teraz w niemal każdym przedsiębiorstwie potrzebni są specjaliści w zakresie technologii informatycznych, Możesz być pewien, że po ukończeniu tego kierunku na naszej uczelni nie będziesz musiał martwić się o zatrudnienie a tylko jaką ofertę wybrać. Rozwój nie tylko dziedzin technicznych, ale także m.in. administracji, medycyny i fizyki powoduje wzrost zapotrzebowania na informatyków. 
 
Absolwenci informatyki stosowanej UMK mają szansę podjąć pracę jako:
 • inżynierowie systemowi,
 • programiści,
 • projektanci stron internetowych,
 • informatycy,
 • projektanci baz danych,
 • projektanci oprogramowania komputerowego,
 • projektanci systemów decyzyjnych,
 • projektanci systemów sterowania robotami
 • analitycy i projektanci nowoczesnych baz danych,
 • specjaliści obsługi Internetu,
 • administratorzy, projektanci systemów i sieci komputerowych.
 • bioinformatycy.
Zdobyta na UMK wiedza przygotuje Cię solidnie do prowadzenia własnej firmy informatycznej, produkcyjnej jak i usługowej.

Czas trwania: 3,5 roku

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Filozofia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Studia filozoficzne mają na celu wykształcenie osób elastycznych, łatwo adaptujących się intelektualnie o szerokich horyzontach myślowych. Jak dowodzą liczne badania naukowe, cechy te na dzisiejszym rynku pracy są znacznie bardziej przydatne, niż nabywanie konkretnych szybko starzejących się kompetencji. Absolwent uzyska wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, teorii poznania, ontologii, logiki i etyki. Studia uczą artykułowania oraz uzasadniania własnych poglądów, a ta

CO PO STUDIACH?
 • Potrafisz myśleć niekonwencjonalnie. 
 • Umiesz jasno sformułować swoje myśli. 
 • Przekonująco argumentujesz, łatwo przekonujesz do swoich racji. 
 • Nie ma dla ciebie trudnych i niezrozumiałych tekstów. 
 • Myślisz wielotorowo, nieschematycznie, potrafisz rozwiązać każdy problem. 
Masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) oraz studiach doktoranckich.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Filozofia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  FILOZOFIĘ  ZE  SPECJALNOŚCIĄ  KOMUNIKACJA  SPOŁECZNA  W  UMK?
 
Studia filozoficzne przeznaczone są dla osób ciekawych świata, krytycznych i niepokornych, uczą samodzielnego myślenia, selekcjonowania informacji, analizowania i rozumienia tekstów, prowadzenia dyskusji, formułowania i uzasadniania swoich własnych przekonań. Na specjalności komunikacyjnej poza nauczaniem klasycznych tematów filozoficznych (problemy metafizyki, ontologii, etyki, estetyki czy teorii poznania) uwzględnia zagadnienia z zakresu teorii komunikacji, mediów, kultury, sztuki, ekologii, polityki i innych, biorąc pod uwagę najważniejsze problemy współczesnego człowieka.
 
CO  PO  STUDIACH NA KIERUNKU FILOZOFIA ZE SPECJALNOŚCIĄ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (możliwości zatrudnienia):?
                                                           
Na współczesnym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób z umiejętnością elastycznego i abstrakcyjnego myślenia, będącego alternatywą dla wąskich specjalizacji. Szczególnie atrakcyjna jest właśnie filozofia ze specjalnością komunikacja społeczna. Absolwenci tego kierunku posiadają bowiem umiejętność łączenia i selekcji ogromnej ilości informacji z rozmaitych dziedzin, które są obecnie dostępne. Jednocześnie potrafią przyciągnąć uwagę oryginalnością myślenia, które nie jest zamknięte w sztywnych ramach, przekonująco argumentują i są perswazyjne. Wykształcenie takie często posiadają pracownicy mediów, reklamy (zwłaszcza tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Kognitywistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ? 

Kognitywistyka jest jedyną dziedziną wiedzy, która pozwala na rzeczywiste zrozumienie natury ludzkiej na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym, fizycznym i osobowym.
Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. 
Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ NA UMK?
 • Przyjazne środowisko: możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych
 • UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce: od 2002 roku działa Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, powstaje pismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz „Teoria et Historia Scientiarum”, współpraca z kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskim Centre for Cognitive Science w Rutgers University (w New Jersey, USA) oraz z innymi zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi, organizowane są cykliczne międzynarodowe konferencje kognitywistyczne; 
 • Profilowanie w kierunku diagnostyki i neurorehabilitacji dzięki współpracy z Collegium Medicum; 
 • Kadra dydaktyczna: studia z kognitywistyki będą realizowane przez naukowców Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mediów w Edukacji, Collegium Medicum i innych jednostek UMK. 
CO PO STUDIACH? 

Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w:
 • instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, w tym w edukacji; 
 • instytucjach związanych z mediami informatycznymi; 
 • administracji publicznej (gdzie będzie mógł wykorzystać wiedzę w zakresie usprawnień w komunikacji „człowiek-komputer”); 
 • w zespołach rehabilitacyjnych z pacjentami mającymi zaburzenia mowy i percepcji. 
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Kognitywistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ? 

Kognitywistyka jest jedyną dziedziną wiedzy, która pozwala na rzeczywiste zrozumienie natury ludzkiej na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym, fizycznym i osobowym.
Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. 
Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ NA UMK?

Przyjazne środowisko: możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych
 • UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce: od 2002 roku działa Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, powstaje pismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz „Teoria et Historia Scientiarum”, współpraca z kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskim Centre for Cognitive Science w Rutgers University (w New Jersey, USA) oraz z innymi zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi, organizowane są cykliczne międzynarodowe konferencje kognitywistyczne; 
 • Profilowanie w kierunku diagnostyki i neurorehabilitacji dzięki współpracy z Collegium Medicum; 
 • Kadra dydaktyczna: studia z kognitywistyki będą realizowane przez naukowców Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mediów w Edukacji, Collegium Medicum i innych jednostek UMK. 
CO PO STUDIACH? 

Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w:
 • instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, w tym w edukacji; 
 • instytucjach związanych z mediami informatycznymi; 
 • administracji publicznej (gdzie będzie mógł wykorzystać wiedzę w zakresie usprawnień w komunikacji „człowiek-komputer”); 
 • w zespołach rehabilitacyjnych z pacjentami mającymi zaburzenia mowy i percepcji. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Polityka społeczna
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ? 
Polityka społeczna to kierunek, który pozwala zrozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę i dynamikę (w skali mikro i makro).
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ NA UMK? 
Studia na kierunku polityka społeczna na UMK mają na celu wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akceptujące twórczość i innowacyjność działania, tj.
 • niezbędną wiedzę o przyczynach, przejawach, sposobach zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zasadach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej;
 • umiejętność zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz głównych grupach zagrożenia marginalizacją społeczną, udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych, ewaluacji interwencji różnych podmiotów oraz korzystania z programów komputerowych i literatury obcojęzycznej;
 • uzyskują niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów).
CO PO STUDIACH? 

Studia na kierunku polityka społeczna przygotowują do pracy w różnych instytucjach i placówkach państwowych i samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje). 
 
Absolwenci polityki społecznej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
 • komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie polityki społecznej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką (stowarzyszenia, fundacje),
 • lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Religioznawstwo
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RELIGIOZNAWSTWO NA UMK?
 
RELIGIOZNAWSTWO ma na celu zapewnienie studentom kompetencji w czterech zasadniczych obszarach: RELIGIA – HISTORIA (dostarczenie wiedzy o historii zjawisk religijnych, co stanowi podstawę współczesnego religioznawstwa); FILOZOFIA – TEOLOGIA (zapewnienie poszerzonych kompetencji dotyczących subdyscyplin religioznawczych); KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie języków obcych, w tym języków starożytnych i orientalnych); DIALOG MIĘDZYKULTUROWY (umożliwienie zdobywania umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, mediacji i doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyreligijnych). 
http://www.religioznawstwo.umk.pl/ 
http://www.facebook.com/religioznawstwo.umk 
 
CO DAJĄ STUDIA RELIGIOZNAWCZE?
Wiedzę na temat zjawisk religijnych (ich historii, różnorodności, złożoności);
 • Znajomość najważniejszych tradycji religijnych, kościołów, ruchów religijnych;
 • Możliwość rzetelnego posługiwania się źródłowymi tekstami wybranych tradycji religijnych;
 • Orientację w metodach badawczych subdyscyplin religioznawczych (socjologii, filozofii, etnologii, historii, filologii);
 • Zdolność rozumienia i wyjaśniania odmienności kulturowej i religijnej;
 • Umiejętność podejmowania dialogu i prowadzenia mediacji między różnymi kulturami, postawami czy światopoglądami;
 • Kompetencje językowe na poziomie B2 (w zakresie języka angielskiego);
 • Dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata (wraz z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia). 
 
MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA 
 
Absolwenci religioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych trzech lat zamierzamy uruchomić także studia religioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku. 
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
 
Studia religioznawcze mają wyjątkowy charakter interdyscyplinarny (łączą kształcenie w zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii, filologii i filozofii). Ta naturalna różnorodność wynika z samej historii religioznawstwa, które powstawało w wyniku przenikania się perspektyw wielu dyscyplin badawczych. Oryginalne kompetencje zdobyte w ramach studiów religioznawczych mogą być pożądane w szeroko rozumianych mediach (prasa, radio, telewizja), również w państwowych i prywatnych instytucjach nastawionych na kontakty międzynarodowe (biura podróży, turystyka pielgrzymkowa itp.), organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie (w szczególności w przypadku kontaktów zagranicznych z przedstawicielami odmiennych kultur i tradycji religijnych). 
Wykształcenie religioznawcze może być również cenne dla osób, pragnących podjąć pracę (po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień określonych przepisami ogólnymi) jako doradcy w muzeach, w wydawnictwach, archiwach i bibliotekach, instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy społecznej (biurach imigracyjnych, fundacjach), poradniach, urzędach państwowych i samorządowych, oświacie i instytucjach kulturalnych. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Socjologia
Tematyka: Psychologia/Socjologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  SOCJOLOGIĘ? 

Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ NA UMK? 

Instytut Socjologii UMK spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju i zajmuje wysoką pozycję w popularnych rankingach oceniających jakość kształcenia na studiach wyższych. 
 
Oferujemy swoim studentom: 
 • indywidualny charakter kształcenia,
 • poza kanonem wiedzy socjologicznej - szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
 • wybrane zajęcia w języku angielskim prowadzone przez cudzoziemców,
 • możliwość wyboru zajęć w języku angielskim w ramach planu studiów,
 • specjalistyczny kurs językowy,
 • łatwy dostęp do pracowni komputerowej i Internetu, 
 • bogate zasoby biblioteczne, 
 • wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę, 
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH? 

Absolwenci socjologii UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Mogą być zatrudniani na dowolnych stanowiskach i w dowolnych zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Najchętniej zatrudniani są jako: 
 • badacze i eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej;
 • dziennikarze w czasopismach i innych mediach;
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy;
 • eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych;
 • pracownicy służby cywilnej i administracji samorządowej;
 • pracownicy domów pomocy społecznej;
 • pracownicy szpitali psychiatrycznych;
 • pracownicy ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Socjologia
Tematyka: Psychologia/Socjologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  SOCJOLOGIĘ? 

Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ NA UMK? 

Instytut Socjologii UMK spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju i zajmuje wysoką pozycję w popularnych rankingach oceniających jakość kształcenia na studiach wyższych. 
 
Oferujemy swoim studentom: 
 • indywidualny charakter kształcenia,
 • poza kanonem wiedzy socjologicznej - szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
 • wybrane zajęcia w języku angielskim prowadzone przez cudzoziemców,
 • możliwość wyboru zajęć w języku angielskim w ramach planu studiów,
 • specjalistyczny kurs językowy,
 • łatwy dostęp do pracowni komputerowej i Internetu, 
 • bogate zasoby biblioteczne, 
 • wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę, 
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

CO PO STUDIACH? 
Absolwenci socjologii UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Mogą być zatrudniani na dowolnych stanowiskach i w dowolnych zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Najchętniej zatrudniani są jako: 
 • badacze i eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej;
 • dziennikarze w czasopismach i innych mediach;
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy;
 • eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych;
 • pracownicy służby cywilnej i administracji samorządowej;
 • pracownicy domów pomocy społecznej;
 • pracownicy szpitali psychiatrycznych;
 • pracownicy ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl

przejdź do spisu treści

Nazwa kursu: Kierunek Lekarski
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny (wieczorowy)

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNEK LEKARSKI?
 
Zawód lekarza ma duży prestiż społeczny. Głównym zadaniem lekarza jest zachowanie zdrowia ludzkiego, leczenie chorych i poprawa jakości ich życia. Ta odpowiedzialna i trudna rola społeczna wymaga bardzo dobrego wykształcenia. Studia na kierunku lekarskim umożliwiają absolwentowi zdobycie realnej wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktycznych, niezbędnych  do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNEK LEKARSKI W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • bardzo dobre przygotowanie kadry dydaktyczno – naukowej,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna,
 • bardzo dobra i nowoczesna pod względem diagnostycznym i terapeutycznym baza kliniczna, wysoko notowana w rankingach prasowych,
 • możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów.
 CO PO STUDIACH? 
 
Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny. Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Ma możliwość pracy w szpitalach, przychodniach lekarskich i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także może pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. 

Czas trwania: 6 lat

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny (wieczorowy)

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ?
 
Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie kluczowym dla zastosowania zarówno teorii, jak i praktyki biotechnologicznej. Program obejmuje najnowsze zdobycze genetyki, biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, również osiągnięcia informatyki, które przyczyniają się do zbierania, przechowywania i wykorzystywania podstawowej informacji o genomach wielu organizmów żywych. Studiujący biotechnologię są przygotowani do realizowania prac przyczyniających się do dynamicznego rozwoju medycyny.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • w Collegium Medicum UMK zatrudnieni są wybitni specjaliści znający problemy biotechnologii,
 • bardzo dobre warunki do studiowania, możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów, oraz na dwóch kierunkach
 • laboratoria Collegium Medicum UMK są wyposażone w najnowszą aparaturę i sprzęt niezbędny w zdobywaniu m.in. wiedzy praktycznej z biologii molekularnej, genetyki, biochemii.
CO PO STUDIACH?
 • Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne, jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w nowoczesnych laboratoriach, szczególnie związanych z medycyną.
 • Absolwent biotechnologii potrafi zastosować zdobytą wiedzę w laboratoriach związanych z ochroną zdrowia, przemysłem farmaceutycznym i ochroną środowiska, zna specyfikę eksperymentu laboratoryjnego, potrafi wyszukiwać, zbierać, selekcjonować oraz analizować informacje i korzystać z różnych baz danych.
 • Jest wykwalifikowanym specjalistą potrzebnym w krajach wysoko uprzemysłowionych, korzystających z biotechnologii.
 • Absolwent biotechnologii po uzyskaniu tytułu mgr biotechnologii i ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna, zakończonych egzaminem państwowym może również wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, który stał się zawodem zaufania publicznego.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny (wieczorowy)

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Absolwent biotechnologii po uzyskaniu tytułu mgr biotechnologii i ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna, zakończonych egzaminem państwowym może również wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, który stał się zawodem zaufania publicznego.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-33-00
przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Informatyka
Tematyka: Informatyka
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ? 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Absolwent informatyki to osoba, która dysponuje wiedzą i umiejętnościami cenionymi w kraju i za granicą.
 
IDEALNY KANDYDAT? 
Jest to kierunek dla pasjonatów. Praktyka jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach. Informatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i kontakt z nowinkami, bo w informatyce wszystko bardzo szybko się zmienia. Przydają się umiejętność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?

Wydział dysponuje bardzo nowoczesnym zapleczem naukowym i dydaktycznym, co w przypadku studiowania informatyki jest szczególnie ważne,
 • studenci zdobywają umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • zdobywają umiejętność programowania w podstawowych językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej,
 • zapoznają się z administrowaniem średniej wielkości systemami informatycznymi, mogą również współuczestniczyć w administrowaniu systemem Wydziału,
 • nabywają umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • przygotowani są do szybkiego uzupełniania wiedzy informatycznej,
 • system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe („Cisco”), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
 • w programie studiów zapewniamy udział w tworzeniu zaawansowanego zespołowego projektu programistycznego pod okiem specjalistów zarówno z UMK, jak i zewnętrznych firm informatycznych. W przypadku studiów inżynierskich projekt może stanowić podstawę inżynierskiej pracy dyplomowej. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrodę Dziekana Wydziały Matematyki i Informatyki,
 • Wydział zapewnia w planie studiów odbycie trzytygodniowej praktyki zawodowej, starając się ciągle rozszerzać listę objętych porozumieniami podmiotów gospodarczych,
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w ciągle poszerzanej ofercie przedmiotów do wyboru w języku angielskim,
 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • znakomita kadra gwarantuje studentowi poznanie najnowszych technologii oraz wiedzy informatycznej,
 • znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
 • nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów, 
 • budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
 • w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU INFORMATYKA? 

Nabyte umiejętności i kwalifikacje pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy m.in. na stanowiskach:
 • administratora systemów i sieci komputerowych w firmach, przedsiębiorstwach;
 • webmastera;
 • programisty;
 • projektanta i analityka systemów bazodanowych;
 • projektanta systemów decyzyjnych;
 • konsultanta w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw;
 • wdrożeniowca systemów informatycznych oraz koordynatora przedsięwzięć informatyzacyjnych;
 • pracownika laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Informatyka
Tematyka: Informatyka
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ? 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Absolwent informatyki to osoba, która dysponuje wiedzą i umiejętnościami cenionymi w kraju i za granicą.
 
IDEALNY KANDYDAT? 

Jest to kierunek dla pasjonatów. Praktyka jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach. Informatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i kontakt z nowinkami, bo w informatyce wszystko bardzo szybko się zmienia. Przydają się umiejętność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?

Wydział dysponuje bardzo nowoczesnym zapleczem naukowym i dydaktycznym, co w przypadku studiowania informatyki jest szczególnie ważne,
studenci zdobywają umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • zdobywają umiejętność programowania w podstawowych językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej,
 • zapoznają się z administrowaniem średniej wielkości systemami informatycznymi, mogą również współuczestniczyć w administrowaniu systemem Wydziału,
 • nabywają umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • przygotowani są do szybkiego uzupełniania wiedzy informatycznej,
 • system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe („Cisco”), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
 • w programie studiów zapewniamy udział w tworzeniu zaawansowanego zespołowego projektu programistycznego pod okiem specjalistów zarówno z UMK, jak i zewnętrznych firm informatycznych. W przypadku studiów inżynierskich projekt może stanowić podstawę inżynierskiej pracy dyplomowej. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrodę Dziekana Wydziały Matematyki i Informatyki,
 • Wydział zapewnia w planie studiów odbycie trzytygodniowej praktyki zawodowej, starając się ciągle rozszerzać listę objętych porozumieniami podmiotów gospodarczych,
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w ciągle poszerzanej ofercie przedmiotów do wyboru w języku angielskim,
 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • znakomita kadra gwarantuje studentowi poznanie najnowszych technologii oraz wiedzy informatycznej,
 • znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
 • nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów, 
 • budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
 • w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU INFORMATYKA? 

Nabyte umiejętności i kwalifikacje pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy m.in. na stanowiskach:
 • administratora systemów i sieci komputerowych w firmach, przedsiębiorstwach;
 • webmastera;
 • programisty;
 • projektanta i analityka systemów bazodanowych;
 • projektanta systemów decyzyjnych;
 • konsultanta w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw;
 • wdrożeniowca systemów informatycznych oraz koordynatora przedsięwzięć informatyzacyjnych;
 • pracownika laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.
Czas trwania: 2 lata (studia stacjonarne), 2,5 roku (studia niestacjonarne)

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Matematyka
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ?  

Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?

 Matematyka to studia, podczas których można wybrać różnorodne specjalności: ogólna oraz dwie specjalności nauczycielskie (nauczanie matematyki i fizyki oraz nauczanie matematyki i informatyki).
 • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych,
 • studenci zdobywają wiedzę matematyczną w zakresie znacznie przekraczającym wzorcowe efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku matematyka ogłoszone przez MNiSzW,
 • zdobywają podstawową wiedzę informatyczną w zakresie programowania, algorytmiki oraz systemów komputerowych,
 • posiadają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania matematyki (specjalność: nauczanie matematyki) lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych) na poziomie szkoły podstawowej),
 • są przygotowani do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów (specjalność: nauczanie matematyki lub nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych),
 • potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. pakiety biurowe, internet) oraz posługiwać się pakietami matematycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
 • nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe („Cisco”), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
 • w trakcie studiów istnieje możliwość korzystania z zajęć w języku angielskim: niektóre przedmioty do wyboru,
 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
 • nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów,
 • budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
 • w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej; w roku 2010 kierunek otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU MATEMATYKA?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
 • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
 • jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Matematyka
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ? 
 
Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?

 Matematyka to studia, podczas których można wybrać różnorodne specjalności: ogólna oraz dwie specjalności nauczycielskie (nauczanie matematyki i fizyki oraz nauczanie matematyki i informatyki).
 • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych,
 • studenci zdobywają wiedzę matematyczną w zakresie znacznie przekraczającym wzorcowe efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku matematyka ogłoszone przez MNiSzW,
 • zdobywają podstawową wiedzę informatyczną w zakresie programowania, algorytmiki oraz systemów komputerowych,
 • posiadają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania matematyki (specjalność: nauczanie matematyki) lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych) na poziomie szkoły podstawowej),
 • są przygotowani do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów (specjalność: nauczanie matematyki lub nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych),
 • potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. pakiety biurowe, internet) oraz posługiwać się pakietami matematycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
 • nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe („Cisco”), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
 • w trakcie studiów istnieje możliwość korzystania z zajęć w języku angielskim: niektóre przedmioty do wyboru,
 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
 • nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów,
 • budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
 • w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej; w roku 2010 kierunek otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU MATEMATYKA?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
 • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
 • jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Matematyka i ekonomia
Tematyka: Matematyka/Fizyka/Chemia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MATEMATYKĘ  I  EKONOMIĘ? 
 
Studia międzyobszarowe Matematyka i Ekonomia dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które następnie znajdą zastosowanie w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. O wzajemnych powiązaniach między matematyką i ekonomią świadczy choćby długa lista Noblistów w dziedzinie ekonomii, których początkowym polem działalności była matematyka. Przedmioty ekonomiczne dostarczą ciekawych i konkretnych problemów, których poznanie będzie dobrą motywacją do studiowania matematycznych pojęć i teorii.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MATEMATYKĘ  I  EKONOMIĘ  NA  UMK?
 
W trakcie trzech lat można równocześnie ukończyć dwa kierunki studiów: matematykę i ekonomię oraz uzyskać dwa dyplomy;
Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych;
Uniwersytet jest czołowym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie nauk ekonomicznych w Polsce (czego wyrazem są wysokie pozycje w rankingach);
Obydwa Wydziały mają doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne laboratoria komputerowe i sale wykładowe, świetnie wyposażone biblioteki;
Część studiów można odbywać na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.
 
KIM  MOŻNA  ZOSTAĆ  PO  STUDIACH  NA  KIERUNKU  MATEMATYKA  I  EKONOMIA?

Studia dwukierunkowe Matematyka i Ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Absolwenci matematyki i ekonomii na UMK znajdują zatrudnienie między innymi jako:
 • analitycy zjawisk ekonomicznych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia),
 • specjaliści w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • komentatorzy medialni zjawisk i procesów gospodarczych,
 • specjaliści od opracowań statystycznych.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
przejdź do spisu treści Nazwa kursu: Ekonomia
Tematyka: Ekonomia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ?
 
Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne (zarówno w skali mikro- jak i makro-ekonomicznej). 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ NA UMK? 
 • kierunek ekonomia ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych),
 • program studiów ekonomicznych uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie,
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażona biblioteka Wydziału,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung,
 • wielu menedżerów, szefów firm w regionie (a także w całym kraju) to absolwenci ekonomii UMK,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci ekonomii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Absolwenci ekonomii UMK znajdują zatrudnienie m.in. jako:
 • analitycy zjawisk ekonomicznych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • ekonomiści w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych,
 • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Ekonomia
Tematyka: Ekonomia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ?
 
Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne (zarówno w skali mikro- jak i makro-ekonomicznej). 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ NA UMK? 
 • kierunek ekonomia ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych),
 • program studiów ekonomicznych uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie,
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażona biblioteka Wydziału,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung,
 • wielu menedżerów, szefów firm w regionie (a także w całym kraju) to absolwenci ekonomii UMK,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci ekonomii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Absolwenci ekonomii UMK znajdują zatrudnienie m.in. jako:
 • analitycy zjawisk ekonomicznych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • ekonomiści w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych,
 • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Finanse i rachunkowość
Tematyka: Finanse/Bankowość/Księgowość
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?
 
Kierunek finanse i bankowości przygotowuje do wykonywania zawodu finansisty. Przemiany dokonujące się w Polsce, a także szerzej – w Europejskim Obszarze Gospodarczym - spowodowały wzrost zapotrzebowania na kadrę zdolną do pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych, w których niezbędne są: wiedza z zakresu ekonomii i szeroko rozumianych finansów, swobodna komunikacja w języku obcym oraz kreatywność. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA UMK? 
 • program studiów uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie,
 • uczelnia oferuje doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe, sale dydaktyczne i świetnie wyposażoną bibliotekę,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości,
 • studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych, wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung.
CO PO STUDIACH? 
Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie jako: 
 • pracownicy działów finansowych i księgowych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • analitycy i doradcy finansowi,
 • pracownicy zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym.
Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów finansowych.
 
Na kierunku kształceni są specjaliści, którzy w oparciu o zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, przygotowani są do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowychoraz tam, gdzie wymagana jest szeroka wiedza z zakresu finansów i rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych oraz zarządzania ryzykiem. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do przeobrażeń zachodzących na rynku pracy.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Finanse i rachunkowość
Tematyka: Finanse/Bankowość/Księgowość
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?
 
Kierunek finanse i bankowości przygotowuje do wykonywania zawodu finansisty. Przemiany dokonujące się w Polsce, a także szerzej – w Europejskim Obszarze Gospodarczym - spowodowały wzrost zapotrzebowania na kadrę zdolną do pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych, w których niezbędne są: wiedza z zakresu ekonomii i szeroko rozumianych finansów, swobodna komunikacja w języku obcym oraz kreatywność. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA UMK? 
 • program studiów uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie,
 • uczelnia oferuje doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe, sale dydaktyczne i świetnie wyposażoną bibliotekę,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości,
 • studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych, wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung.
CO PO STUDIACH? 

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie jako: 
 • pracownicy działów finansowych i księgowych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • analitycy i doradcy finansowi,
 • pracownicy zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym.
Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów finansowych.
 
Na kierunku kształceni są specjaliści, którzy w oparciu o zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, przygotowani są do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowychoraz tam, gdzie wymagana jest szeroka wiedza z zakresu finansów i rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych oraz zarządzania ryzykiem. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do przeobrażeń zachodzących na rynku pracy.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Zarządzanie
Tematyka: Marketing/Zarządzanie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ZARZĄDZANIE?
 
Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich ich obszarach. Ponadto absolwenci uzyskują wiedzę na temat zjawisk zachodzących na rynkach regionalnych oraz Unii Europejskiej. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE NA UMK?
 • kierunek zarządzanie ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych),
 • przedmioty realizowane w ramach programu studiów uwzględniają także najnowsze i dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz wyzwania związane z procesami integracji europejskiej,
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażona biblioteka Wydziału,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
 • studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych, wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung,
 • wielu menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwami w regionie oraz na rynku krajowym to absolwenci kierunku zarządzanie UMK w Toruniu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Ukończenie kierunku zarządzanie na UMK umożliwia zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się organizacjach oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy.
 
Absolwenci kierunku zarządzanie mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znajdują zatrudnienie w szczególności jako:
 • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych,
 • eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości,
 • specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach świadczących usługi finansowe.
Studia z zakresu zarządzania dają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Zarządzanie
Tematyka: Marketing/Zarządzanie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ZARZĄDZANIE?
 
Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich ich obszarach. Ponadto absolwenci uzyskują wiedzę na temat zjawisk zachodzących na rynkach regionalnych oraz Unii Europejskiej. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE NA UMK?
 • kierunek zarządzanie ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych),
 • przedmioty realizowane w ramach programu studiów uwzględniają także najnowsze i dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz wyzwania związane z procesami integracji europejskiej,
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażona biblioteka Wydziału,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
 • studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych, wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung,
 • wielu menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwami w regionie oraz na rynku krajowym to absolwenci kierunku zarządzanie UMK w Toruniu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Ukończenie kierunku zarządzanie na UMK umożliwia zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się organizacjach oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy.
 • Absolwenci kierunku zarządzanie mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znajdują zatrudnienie w szczególności jako:
 • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami oraz rachunkowości), 
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych,
 • eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości, 
 • specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach świadczących usługi finansowe.
Studia z zakresu zarządzania dają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Archeologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ?

 Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ NA UMK? 
 • kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia,
 • studenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych epok i okresów (w tym także wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych) oraz propedeutyki archeologii,
 • nabywają umiejętności w zakresie metod i technik wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, a także w zakresie nauk pomocniczych archeologii, 
 • otrzymują jednocześnie ogólne wykształcenie humanistyczne oraz możliwość opanowania języka obcego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i posługiwanie słownictwem specjalistycznym (archeologicznym), 
 • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą,
 • studenci mają możliwość wyboru ścieżek dydaktycznych, między innymi w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych,
 • studenci archeologii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studenci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do Internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia.
CO PO STUDIACH?

Absolwent zna metody i techniki prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych oraz podstawowe zabiegi konserwacji  zabytków archeologicznych i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Pozwala to na wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych (w tym zakresie konserwacji zabytków archeologicznych) w placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem zabytków archeologicznych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).  

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Archeologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHEOLOGIĘ?
 
Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHEOLOGIĘ  NA  UMK?
 • Kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia;
 • absolwenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalności;
 • poznają metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii;
 • nabywają umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej - w sferze źródłoznawczej i teoretycznej;
 • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą;
 • mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (między innymi w ramach programu ERASMUS);
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO  PO  STUDIACH?
 
Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Zna metody i osiągnięcia nauk pokrewnych (humanistycznych i przyrodniczych), potrafi posługiwać się metodami właściwymi dla tych nauk. Zna zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych. Może podjąć zatrudnienie w instytucjach naukowych, muzealnych i konserwatorskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia doktoranckich).

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Archiwistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ?
 
Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records menager) we wszelkiego typu instytucjach archiwalnych, a ponadto dobre przygotowanie do pracy administracyjnej w urzędzie. Pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ NA UMK?
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951 do dzisiaj (pierwotnie w ramach kierunku historia), 
 • UMK dysponuje największym w kraju i liczącym się w świecie dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także najliczniejszą kadrą naukowo-dydaktyczną realizującą kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacją, 
 • od roku akademickiego 2006/2007 UMK prowadzi unikatowy kierunek studiów – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, jedyny w całym kraju,
 • studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przygotowują absolwenta do pracy w:
 • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
 • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
 • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
 • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Archiwistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ?
 
Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records menager) we wszelkiego typu instytucjach archiwalnych, a ponadto dobre przygotowanie do pracy administracyjnej w urzędzie. Pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ARCHIWISTYKĘ I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ NA UMK?
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951 do dzisiaj (pierwotnie w ramach kierunku historia), 
 • UMK dysponuje największym w kraju i liczącym się w świecie dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także najliczniejszą kadrą naukowo-dydaktyczną realizującą kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacją, 
 • od roku akademickiego 2006/2007 UMK prowadzi unikatowy kierunek studiów – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, jedyny w całym kraju,
 • studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przygotowują absolwenta do pracy w:
 • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
 • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
 • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
 • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Etnologia – antropologia kulturowa
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ?

 Studia na takim kierunku są okazją do zapoznania się nie tylko z wiedzą z zakresu etnologii, ale też z nauk pokrewnych, a zwłaszcza z antropologii kultury, socjologii, filozofii, folklorystyki, muzealnictwa, a więc z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ NA UMK?
 • bardzo ciekawy i rozległy zakres tematyczny studiów, 
 • student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu etnologii i wybranych elementów nauk pokrewnych (zwłaszcza antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa), tj. wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi,
 • zajęcia „Kultury Świata” prowadzone są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii kultury, archeologii i kulturoznawstwa, niektóre zajęcia prowadzą również pracownicy naukowi z innych jednostek UMK oraz specjaliści i wykładowcy z innych uczelni,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci etnologii - antropologii kulturowej mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi:
 • w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym,
 • w placówkach kulturalnych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną),
 • w państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach regionalnych. 
Warto pamiętać także o tym, że w związku z wprowadzeniem do programów szkolnych wiedzy o kulturze w jej aspekcie regionalnym, licencjat z etnologii, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na kierunku nauczycielskim, poszerzy w atrakcyjnym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, polonistyki.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Etnologia – antropologia kulturowa
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ?

Studia na takim kierunku są okazją do zapoznania się nie tylko z wiedzą z zakresu etnologii, ale też z nauk pokrewnych, a zwłaszcza z antropologii kultury, socjologii, filozofii, folklorystyki, muzealnictwa, a więc z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ NA UMK?
 • bardzo ciekawy i rozległy zakres tematyczny studiów, 
 • student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu etnologii i wybranych elementów nauk pokrewnych (zwłaszcza antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa), tj. wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi,
 • zajęcia „Kultury Świata” prowadzone są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii kultury, archeologii i kulturoznawstwa, niektóre zajęcia prowadzą również pracownicy naukowi z innych jednostek UMK oraz specjaliści i wykładowcy z innych uczelni,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.
CO PO STUDIACH?

Absolwenci etnologii - antropologii kulturowej mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi:
 • w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym,
 • w placówkach kulturalnych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną),
 • w państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach regionalnych. 
Warto pamiętać także o tym, że w związku z wprowadzeniem do programów szkolnych wiedzy o kulturze w jej aspekcie regionalnym, licencjat z etnologii, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na kierunku nauczycielskim, poszerzy w atrakcyjnym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, polonistyki.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Historia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ?
 
To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ NA UMK?
 • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, 
 • toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie,
 • szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi, 
 • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy, 
 • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych, 
 • możliwość wyboru trzech specjalności: nauczycielskiej w zakresie historii, historii stosowanej - historii w mediach i administracji, dziedzictwa kulturowego Europy, 
 • możliwość kształcenia w zakresie kilku języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, norweskiego) jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych, 
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich, 
 • możliwość działania w licznych kolach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich, 
 • studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym w kraju budynku dydaktycznym oddanym do użytku w roku 2011, znajdującym się w miasteczku akademickim na Bielanach,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci historii mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii,
 • placówkach oświatowych różnych szczebli, 
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN),
 • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumentację, 
 • muzealnictwie,
 • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, 
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych,
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Nazwa kursu: Historia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ?
 
To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  HISTORIĘ NA UMK?
 • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, 
 • toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie,
 • szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi, 
 • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy, 
 • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych, 
 • możliwość wyboru trzech specjalności: nauczycielskiej w zakresie historii, historii stosowanej - historii w mediach i administracji, dziedzictwa kulturowego Europy, 
 • możliwość kształcenia w zakresie kilku języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, norweskiego) jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych, 
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich, 
 • możliwość działania w licznych kolach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich, 
 • studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym w kraju budynku dydaktycznym oddanym do użytku w roku 2011, znajdującym się w miasteczku akademickim na Bielanach,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 • Absolwenci historii mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
 • Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii,
 • placówkach oświatowych różnych szczebli, 
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN),
 • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumentację, 
 • muzealnictwie,
 • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, 
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych,
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Historia sztuki
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI?
 
Celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie adeptów do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI NA UMK?
 
Nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia przewiduje około 2700 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji i zdolność do samodzielnej pracy, której możliwości dają przede wszystkim seminaria. Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
Program składa się z pięciu wyraźnie wydzielonych segmentów dydaktycznych oraz zajęć ogólnouczelnianych (lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne, informatyka itd.).
 
Segmenty dydaktyczne:
  I. rozbudowane zajęcia ze wstępu do historii sztuki;
 II. zajęcia epokowe;
III. seminaria;
 IV. zajęcia fakultatywne;
  V. wykłady monograficzne.
 
Odrębną część zajęć stanowią praktyki i wyjazdy:
 • obóz po II roku studiów, 
 • wyjazd do Krakowa na II roku studiów, 
 • objazd zabytkoznawczy na III roku studiów, 
 • praktyki muzealne lub konserwatorskie po IV roku studiów. 
O atrakcyjności oferty dydaktycznej decydują zarówno zajęcia, jak i wyposażenie jednostki. Planowane jest stopniowe wzbogacanie oferty o wykłady i ćwiczenia prowadzone przez fachowców z innych ośrodków polskich (Poznań, Kraków, Wrocław) oraz zagranicznych (Paryż, Augsburg, Florencja).
Duży nacisk kładziony jest także na interdyscyplinarny charakter zajęć.
Brak galerii malarstwa staramy się zrekompensować zajęciami prowadzonymi w Muzeach Narodowych w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku oraz wyjazdami do galerii zagranicznych.
Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 
CO PO STUDIACH?
 
Wykształcony na UMK historyk sztuki obok ogólnej znajomości sztuki i szeroko pojętej kultury dysponuje warsztatem historycznym oraz znajomością badań interdyscyplinarnych z pogranicza wielu pokrewnych historii sztuki dziedzin.
 
Absolwent historii sztuki może pracować w:
 • w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel wiedzy o sztuce (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • placówkach naukowych zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów sztuki,
 • instytucjach muzealnych, 
 • placówkach upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce,
 • galeriach, domach aukcyjnych,
 • jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce kulturalnej i artystycznej, 
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Nazwa kursu: Historia sztuki
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  HISTORIĘ  SZTUKI?
 
Celem studiów II stopnia jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii sztuki, zdobycie samodzielności – jako badacza zgłębiającego problemy związane ze zjawiskami artystycznymi tak epok dawnych, jak i naszej współczesności – a wreszcie wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  HISTORIĘ  SZTUKI  NA  UMK?
 
Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK już w 2002 roku uzyskała certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. W roku 2006 uzyskała akredytację wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Akredytacja została przyznana Katedrze ponownie w roku 2009 na kolejne sześć lat.
W Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK realizowany jest nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia, który przewiduje blisko 1000 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji. Studenci w znacznej mierze sami komponują swój indywidualny program studiów wybierając zajęcia z szerokiej oferty wykładów monograficznych i fakultetów specjalistyczno-kierunkowych. Niektóre spośród zajęć fakultatywnych są prowadzone w języku angielskim.
 
W programie studiów znajdują się następujące przedmioty:
 • Seminarium magisterskie,
 • Dzieje doktryn artystycznych,
 • Współczesna kultura wizualna,
 • Metodologia historii sztuki,
 • Warsztat badawczy historyka sztuki,
 • Wykłady monograficzne,
 • Zajęcia fakultatywne specjalistyczno-kierunkowe,
 • Lektorat języka nowożytnego,
 • Praktyka muzealna lub konserwatorska. 
O atrakcyjności studiowania w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK decyduje nie tylko bogata oferta dydaktyczna, ale także komfortowe warunki lokalowe (zabytkowy budynek przy ul. Mickiewicza 121), bogate wyposażenie audiowizualne oraz własna biblioteka i fototeka. Zajęcia dydaktyczne odbywają się również poza siedzibą Katedry w muzeach w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, a także w galeriach zagranicznych.
Studiowanie na UMK umożliwia wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST). 
 
CO PO STUDIACH?
 
Wykształcony w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK magister zyskuje wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu historyka sztuki. Posiada szerokie wykształcenie humanistyczne i wiedzę w dziedzinie historii sztuki, biegłość w zakresie wyszukiwania, porządkowania informacji i krytycznej ich oceny, warsztat badawczy i pisarski pozwalający tworzyć oryginalne teksty naukowe i popularnonaukowe. A przy tym wszystkim rozwinięte indywidualne zdolności twórczego, niezależnego myślenia, pozwalające odnaleźć się w działalności zawodowej i z dużą elastycznością reagować na potrzeby rynku pracy.
 
Absolwent historii sztuki może pracować w:
 • szkolnictwie jako nauczyciel wiedzy o sztuce (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • placówkach naukowych zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów sztuki,
 • instytucjach muzealnych, 
 • placówkach upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce,
 • galeriach i domach aukcyjnych,
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych,
 • a także jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce kulturalnej i artystycznej. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Wojskoznawstwo
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO?
 
Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Stały się one profesjonalne i na bieżąco muszą uzupełniać swoje szeregi nowymi ochotnikami. Każdego roku kilka tysięcy młodych ludzi będzie mogło podjąć taką służbę. Wojsko Polskie potrzebuje jednak ludzi sprawnych intelektualnie i przygotowanych zawodowo – teoretycznie i praktycznie do swoich specyficznych potrzeb. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej. Licencjaci wojskoznawstwa, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, będą także przydatni w Policji i innych służbach mundurowych. Zdobyta na tym kierunku wiedza, ukoronowana dyplomem licencjata będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do kariery zawodowej, także w tych formacjach. Wojskoznawstwo powinny także studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej. 
 
Program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzy z szerokiego zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji czy innych służbach mundurowych. Zdobyta wiedza z pewnością będzie pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.
 
Dodatkowo dla studentów przewidziano cztery tygodnie atrakcyjnych praktyk w różnego rodzaju instytucjach oraz służbach. Praktyki mają zapoznać studentów ze specyfiką wojska i służb mundurowych, a także nauczyć praktycznego wykorzystywania nabywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO NA UMK?
 
Toruń w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z największych i najważniejszych ośrodków szkolenia kadr dla Wojska Polskiego. Kształcono tu artylerzystów, lotników, marynarzy, piechurów i innych. Istniały tu m.in. Szkoła Oficerska Marynarki Wojennej (Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej) i Centrum Wyszkolenia Artylerii. Po wojnie działała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Teraz kadry dla wojska szkoli i doskonali Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Bogata militarna przeszłość miasta i twierdzy toruńskiej pozostawiła wspaniałą, oryginalną infrastrukturę wojskową, wyśmienicie nadającą się do celów dydaktycznych (np. mury miejskie i forty pruskie otaczające Toruń. Tutaj znajduje się poligon artyleryjski, strzelnice oraz muzeum sprzętu artyleryjskiego. Dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej UMK z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia można prowadzić ciekawe specjalistyczne zajęcia dydaktyczne. 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje kadrą wysoko wykwalifikowaną w zakresie problematyki militarnej, zorientowaną nie tylko na przeszłość, ale również na badania zagadnień współczesnej wojskowości. Na UMK od wielu lat prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej. To właśnie w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK powstał drugi w Polsce na uczelni cywilnej Zakład Historii Wojskowej, który od wielu lat prowadzi unikatową specjalizację – „Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych”. UMK zatrudnia wielu wybitnych naukowców, o międzynarodowym autorytecie, których wiedza teoretyczna i praktyczna oraz umiejętności dydaktyczne będą bardzo pomocne w kształceniu. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK posiada możliwości kadrowe i lokalowe do nauczania studentów wojskoznawstwa sportów walki, niezbędnych w służbie wojskowego, policjanta lub pracy agenta ochrony.
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO STUDIACH NA WOJSKOZNAWSTWIE  
 
Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy lub służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych (m.in. Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, a nawet w profesjonalnych firmach ochroniarskich). Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Zarządzanie informacją i bibliologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ?
 
„Kto posiada informację, ten ma władzę!” Informacja we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę i jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju i zysku. Specjaliści zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania i handlu zasobami informacyjnymi już obecnie są niezbędni w licznych działach gospodarki. Szacuje się, że w najbliższych latach będzie to jeden z dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dlatego nasz dawny kierunek: „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” został bardzo mocno przebudowany i unowocześniony. Jest to zawód przyszłości!
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ NA UMK?
 • studia ZIiB obejmują m.in. takie treści jak: zagadnienia informacji naukowej i szerzej informatologii, technologie informatyczne, usługi informacyjne, też dla osób niepełnosprawnych, zarządzanie bazami danych, edytorstwo i ruch wydawniczy, bibliotekarstwo, historia i sztuka książki, kulturoznawstwo, czytelnictwo, biblioterapia, komunikacja społeczna, naukoznawstwo i prasoznawstwo,
 • kierunek posiada akredytacje dwóch najważniejszych w Polsce komisji akredytacyjnych,
 • ze względu na nowatorskie programy kształcenia, wiele przedmiotów realizuje się w specjalistycznych pracowniach komputerowych. Natomiast zajęcia dotyczące kształcenia kompetencji społecznych są realizowane w formie warsztatów psychologicznych.
Proponujemy:
 • możliwości poszerzania zainteresowań w studenckich kołach naukowych, redakcjach czasopism i wielu innych indywidualnych formach dokształcania, organizowanych przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii,
 • wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne do wielu krajów europejskich i Turcji,
 • okresowe studia w innych wiodących ośrodkach krajowych,
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dla studentów,
 • cykliczne wykłady ze specjalistami ZIiB z innych państw,
 • możliwość uczestnictwa w kierunkowych zajęciach dydaktycznych w języku angielskim,
 • indywidualny dostęp do kilku specjalistycznych pracowni komputerowych,
 • wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę,
CO PO STUDIACH?
 
Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
 • wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich,
 • działach informacji w przedsiębiorstwach,
 • innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem (handlem) informacją, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, tak w kraju, jak zagranicą,
 • archiwach i innych placówkach gromadzących informacje i dokumenty,
 • bibliotekach, mediatekach, szkolnych learning centers,
 • wydawnictwach i księgarniach,
 • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
 • specjalistycznych ośrodkach pomocowych dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • absolwenci mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (2-letnich magisterskich).
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Zarządzanie informacją i bibliologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ?
 
„Kto posiada informację, ten ma władzę!” Informacja we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę i jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju i zysku. Specjaliści zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania i handlu zasobami informacyjnymi już obecnie są niezbędni w licznych działach gospodarki. Szacuje się, że w najbliższych latach będzie to jeden z dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dlatego nasz dawny kierunek: „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” został bardzo mocno przebudowany i unowocześniony. Jest to zawód przyszłości!
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ NA UMK?
 • studia ZIiB obejmują m.in. takie treści jak: zagadnienia informacji naukowej i szerzej informatologii, technologie informatyczne, usługi informacyjne, też dla osób niepełnosprawnych, zarządzanie bazami danych, edytorstwo i ruch wydawniczy, bibliotekarstwo, historia i sztuka książki, kulturoznawstwo, czytelnictwo, biblioterapia, komunikacja społeczna, naukoznawstwo i prasoznawstwo,
 • kierunek posiada akredytacje dwóch najważniejszych w Polsce komisji akredytacyjnych,
 •  ze względu na nowatorskie programy kształcenia, wiele przedmiotów realizuje się w specjalistycznych pracowniach komputerowych. Natomiast zajęcia dotyczące kształcenia kompetencji społecznych są realizowane w formie warsztatów psychologicznych.
Proponujemy:
 • możliwości poszerzania zainteresowań w studenckich kołach naukowych, redakcjach czasopism i wielu innych indywidualnych formach dokształcania, organizowanych przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii,
 • wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne do wielu krajów europejskich i Turcji,
 • okresowe studia w innych wiodących ośrodkach krajowych,
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dla studentów,
 • cykliczne wykłady ze specjalistami ZIiB z innych państw,
 • możliwość uczestnictwa w kierunkowych zajęciach dydaktycznych w języku angielskim,
 • indywidualny dostęp do kilku specjalistycznych pracowni komputerowych,
 • wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę,
CO PO STUDIACH?
 
Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
 • ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
 • wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich,
 • działach informacji w przedsiębiorstwach,
 • innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem (handlem) informacją, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, tak w kraju, jak zagranicą,
 • archiwach i innych placówkach gromadzących informacje i dokumenty,
 • bibliotekach, mediatekach, szkolnych learning centers,
 • wydawnictwach i księgarniach,
 • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
 • specjalistycznych ośrodkach pomocowych dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • absolwenci mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (2-letnich magisterskich).
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Audiofonologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Dietetyka
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Dlaczego warto studiować dietetykę?
 
Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające  z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Posiada także wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dietetycznym pacjentów oraz w leczeniu wspomaganym dietą. Potwierdzeniem znaczenia dietetyki jako dyscypliny naukowej jest zatwierdzenie jej jako kierunku nauczania realizowanego przez uczelnie wyższe. Absolwent dietetyki posiada wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie oraz sposobów wykorzystania żywności w promocji zdrowia. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Dietetyka

Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 

Dlaczego warto studiować dietetykę?
 
Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające  z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Posiada także wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dietetycznym pacjentów oraz w leczeniu wspomaganym dietą. Potwierdzeniem znaczenia dietetyki jako dyscypliny naukowej jest zatwierdzenie jej jako kierunku nauczania realizowanego przez uczelnie wyższe. Absolwent dietetyki posiada wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie oraz sposobów wykorzystania żywności w promocji zdrowia. 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Elektroradiologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Fizjoterapia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ?

Fizjoterapia to młody dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i inne) w profilaktyce i w celach leczniczych.Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, aby mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci fizjoterapii przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, hospicjach i centrach sportowej odnowy biologicznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • w Collegium Medium UMK pracuje doświadczona kadra osób związanych od wielu lat z rehabilitacją medyczną i ruchową,
 • kontakt z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy rehabilitantów, neurologów, psychologów i fizjoterapeutów,
 • doskonale rozwinięta baza lokalowa do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz baza zabiegowa do ćwiczeń z udziałem pacjenta,
 • studenci kształceni są w oparciu o nowoczesny program zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia spełniający wszelkie standardy europejskie,
 • absolwent studiów I stopnia (licencjackich) ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnich uzupełniających magisterskich), 
 • a po uzyskaniu tytułu magistra podjąć studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie fizjoterapii.
 
CO PO STUDIACH?
Ukończenie studiów w zakresie fizjoterapii daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, nie tylko na polu medycznym, ale również w formach zdrowego wypoczynku, odnowy biologicznej, utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej u osób w różnym wieku. Absolwenci naszych studiów są wysoko cenieni i poszukiwani na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Fizjoterapia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ?

Fizjoterapia to młody dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i inne) w profilaktyce i w celach leczniczych.Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, aby mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci fizjoterapii przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, hospicjach i centrach sportowej odnowy biologicznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • w Collegium Medium UMK pracuje doświadczona kadra osób związanych od wielu lat z rehabilitacją medyczną i ruchową,
 • kontakt z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy rehabilitantów, neurologów, psychologów i fizjoterapeutów,
 • doskonale rozwinięta baza lokalowa do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz baza zabiegowa do ćwiczeń z udziałem pacjenta,
 • studenci kształceni są w oparciu o nowoczesny program zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia spełniający wszelkie standardy europejskie,
 • absolwent studiów I stopnia (licencjackich) ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnich uzupełniających magisterskich), 
 • a po uzyskaniu tytułu magistra podjąć studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie fizjoterapii.
CO PO STUDIACH?

Ukończenie studiów w zakresie fizjoterapii daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, nie tylko na polu medycznym, ale również w formach zdrowego wypoczynku, odnowy biologicznej, utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej u osób w różnym wieku. Absolwenci naszych studiów są wysoko cenieni i poszukiwani na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy. 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Pielęgniarstwo
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
 
Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.
 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy?
 • zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna w oparciu o bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się w wysokospecjalistycznych oddziałach klinicznych oraz pracowniach Szpitala Uniwersyteckiego,
 • student w toku kształcenia ma możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających wiedzę i doskonalących umiejętności zawodowe,
 • absolwent studiów zawodowych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia  magisterskich oraz możliwość kształcenia podyplomowego,
 
Co po studiach?
 
Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. 
Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą   w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich  i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Pielęgniarstwo
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
 
Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.
 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy?
 • zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna w oparciu o bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się w wysokospecjalistycznych oddziałach klinicznych oraz pracowniach Szpitala Uniwersyteckiego,
 • student w toku kształcenia ma możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających wiedzę i doskonalących umiejętności zawodowe,
 • absolwent studiów zawodowych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia  magisterskich oraz możliwość kształcenia podyplomowego,
 
Co po studiach?
 
Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. 
Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą   w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich  i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Położnictwo
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Ratownictwo medyczne
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować ratownictwo medyczne?
 
Absolwent ratownictwa medycznego posiada szerokie umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie stosowania podstawowych i zaawansowanych czynności ratowniczych w stanach zagrożenia życia oraz kompetencje do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałających, jak również konstruowania planów zabezpieczeń zdarzeń masowych i katastrof. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz innych formacjach ratowniczych i pomocy doraźnej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Zdrowie publiczne
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE?
 
ZDROWIE PUBLICZNE jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Treści zawarte w programie studiów zostały tak dobrane, aby studenci przyswoili sobie niezbędny zasób wiedzy i kompetencji dotyczących rozpoznawania głównych zagrożeń zdrowia, jego ochrony i umacniania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Wydział Nauk o Zdrowiu przyjmuje kandydatów na studia z zakresu zdrowia publicznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dwustopniowe studia(licencjat i magisterskie uzupełniające) prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem nauczania jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego a poza tym dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym także kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich.
Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny blok przedmiotów medycznych i społeczno-ekonomicznych oraz przedmioty specjalizacyjne specjalnościowe - w zależności od wybranego profilu zawodowego - które stanowią 50% łącznego wymiaru godzin. Przygotowanie praktyczne realizowane jest już od pierwszego roku studiów poprzez zajęcia odbywające się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, a także klinikach i oddziałach szpitalnych. Również wakacyjne praktyki zawodowe stanowią istotny element kształcenia.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Zdrowie publiczne
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE?
 
ZDROWIE PUBLICZNE jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Treści zawarte w programie studiów zostały tak dobrane, aby studenci przyswoili sobie niezbędny zasób wiedzy i kompetencji dotyczących rozpoznawania głównych zagrożeń zdrowia, jego ochrony i umacniania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Wydział Nauk o Zdrowiu przyjmuje kandydatów na studia z zakresu zdrowia publicznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dwustopniowe studia(licencjat i magisterskie uzupełniające) prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem nauczania jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego a poza tym dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym także kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich.
Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny blok przedmiotów medycznych i społeczno-ekonomicznych oraz przedmioty specjalizacyjne specjalnościowe - w zależności od wybranego profilu zawodowego - które stanowią 50% łącznego wymiaru godzin. Przygotowanie praktyczne realizowane jest już od pierwszego roku studiów poprzez zajęcia odbywające się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, a także klinikach i oddziałach szpitalnych. Również wakacyjne praktyki zawodowe stanowią istotny element kształcenia.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-33-00
e-mail: secretariat@cm.umk.pl
www.cm.umk.pl
przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Geografia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj:studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ?
 
Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ NA UMK?
 • kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie,
 • bardzo urozmaicony program studiów, możliwość działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu, 
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent geografii ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Ukończenie geografii na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
 
Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:
 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.
Instytut Geografii UMK posiada też następujące stacje badawcze:
 • Stacja Polarna na Spitsbergenie w Norwegii,
 • Stacja Limnologiczna w Bachotku,
 • Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Geografia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ?
 
Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ NA UMK?
 • kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie,
 • bardzo urozmaicony program studiów, możliwość działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent geografii ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na  studiach doktoranckich. Ukończenie geografii na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
 
Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:
 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.
Instytut Geografii UMK posiada też następujące stacje badawcze:
 • Stacja Polarna na Spitsbergenie w Norwegii,
 • Stacja Limnologiczna w Bachotku,
 • Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Pedagogika
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ? 
 
Na początku XXI stulecia stoimy wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, tak w wymiarze polskim, jak i europejskim i światowym.
Tym istotniejsze staje się pytanie – kim jest i kim może być człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania istotna rola przypada naukom humanistycznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak też zagrożenia. Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem. Być pedagogiem – to fascynujące wyzwanie obecnego tysiąclecia. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, a także umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie i wspomagać innych. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki, kreatywności.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ NA UMK?
 
Tradycja i nowoczesność. Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczna odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika toruńska, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na potrzeby edukacyjne regionu i kraju.
Akredytacja. Gwarancją jakości działalności edukacyjnej prowadzonej przez daną uczelnię jest certyfikat jakości kształcenia udzielany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 2001 r. – certyfikat ten posiada także pedagogika prowadzona przez UMK.
Renoma. Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Pedagogiki odnotowują także media – w rankingu „Polityki” toruńska pedagogika plasuje się na wysokim III miejscu w kraju. Dodajmy, że miejsce to utrzymujemy w trudnej rywalizacji już kolejny rok z rzędu.
 
Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus.
 
CO PO STUDIACH? 
 
Ukończenie pedagogiki na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwenci pedagogiki mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
 
Absolwenci pedagogiki UMK (w zależności od specjalizacji) są chętnie zatrudniani m.in. jako:
 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,
 • nauczyciele,
 • eksperci w poradniach  rodzinnych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Pedagogika
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ? 
 
Na początku XXI stulecia stoimy wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, tak w wymiarze polskim, jak i europejskim i światowym.
Tym istotniejsze staje się pytanie – kim jest i kim może być człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania istotna rola przypada naukom humanistycznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak też zagrożenia. Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem. Być pedagogiem – to fascynujące wyzwanie obecnego tysiąclecia. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, a także umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie i wspomagać innych. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki, kreatywności.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ NA UMK?
 
Tradycja i nowoczesność. Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczna odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika toruńska, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na potrzeby edukacyjne regionu i kraju.
Akredytacja. Gwarancją jakości działalności edukacyjnej prowadzonej przez daną uczelnię jest certyfikat jakości kształcenia udzielany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 2001 r. – certyfikat ten posiada także pedagogika prowadzona przez UMK.
Renoma. Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Pedagogiki odnotowują także media – w rankingu „Polityki” toruńska pedagogika plasuje się na wysokim III miejscu w kraju. Dodajmy, że miejsce to utrzymujemy w trudnej rywalizacji już kolejny rok z rzędu.
 
Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus.
 
CO PO STUDIACH? 
 
Ukończenie pedagogiki na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwenci pedagogiki mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). 
 
Absolwenci pedagogiki UMK (w zależności od specjalizacji) są chętnie zatrudniani m.in. jako:
 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,
 • nauczyciele,
 • eksperci w poradniach  rodzinnych.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Pedagogika specjalna
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  PEDAGOGIKĘ SPECJALNĄ NA UMK?
  
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas toku studiów uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie. Program studiów realizowany będzie w oparciu o kadrę jednego z najlepszych instytutów pedagogiki w Polsce jak również pracowników innych Wydziałów UMK (w tym Collegium Medicum). Podczas studiów ma możliwość skorzystania z wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus. 
Absolwenci kierunku pedagogika specjalna są przygotowani do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela wspierającego, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego – rehabilitanta, doradcy, kuratora.
 
Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, w tym:
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • instytucjach opieki,
 • wychowania i rehabilitacji,
 • w oświatowych instytucjach samorządowych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Praca socjalna
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?
 
Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku praca socjalna pozwalają rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę, dynamikę oraz wytworzyć umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.
Absolwent uzyskuje nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania.
Pod tym pojęciem kryje się umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Ponadto absolwent uzyskuje niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych czyli m.in. budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów. 
Główny cel studiów to przekazanie absolwentom niezbędnej wiedzy i kompetencji pozwalających na twórcze organizowanie środowisk społecznych, w celu dostarczania wielorakiej pomocy osobom i grupom, które tego wymagają.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?
 
Nowoczesność. Studia pedagogiczne na UMK są kontynuowane nieprzerwanie od 1973 roku. Jednakże Toruńska Uczelnia reagując na potrzeby rynku stworzyła nowy kierunek studiów – praca socjalna, na którym studenci mają możliwość zdobycia nowoczesnych kompetencji i umiejętności z danego zakresu.
 
Kształcenie. Oferta edukacyjna UMK na kierunku praca socjalna ma na celu przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu m.in. pracy socjalnej, jej metodyki, wiedzy o rozwoju człowieka, problemów społecznych oraz instytucji polityki społecznej. Ponadto oferta jest wzbogacona o kształcenie w zakresie nauk społecznych, ekonomii i zarządzania oraz prawa.
 
CO PO STUDIACH?
 
Ukończenie pracy socjalnej na UMK daje możliwości znalezienia ciekawej pracy w wielu różnych instytucjach i placówkach państwowych, samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych.
 
Absolwenci pracy socjalnej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
 • komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką – stowarzyszenia, fundacje,
 • lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.
Absolwenci kierunku praca socjalna na UMK uzyskują kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności w obszarze pracy socjalnej, np. poprzez tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Praca socjalna
Tematyka: Pedagogika/Edukacja
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?
 • Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku praca socjalna pozwalają rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę, dynamikę oraz wytworzyć umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Absolwent uzyskuje nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania.
 • Pod tym pojęciem kryje się umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Ponadto absolwent uzyskuje niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych czyli m.in. budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów. 
 • Główny cel studiów to przekazanie absolwentom niezbędnej wiedzy i kompetencji pozwalających na twórcze organizowanie środowisk społecznych, w celu dostarczania wielorakiej pomocy osobom i grupom, które tego wymagają.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?
 
Nowoczesność. Studia pedagogiczne na UMK są kontynuowane nieprzerwanie od 1973 roku. Jednakże Toruńska Uczelnia reagując na potrzeby rynku stworzyła nowy kierunek studiów – praca socjalna, na którym studenci mają możliwość zdobycia nowoczesnych kompetencji i umiejętności z danego zakresu.
 
Kształcenie. Oferta edukacyjna UMK na kierunku praca socjalna ma na celu przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu m.in. pracy socjalnej, jej metodyki, wiedzy o rozwoju człowieka, problemów społecznych oraz instytucji polityki społecznej. Ponadto oferta jest wzbogacona o kształcenie w zakresie nauk społecznych, ekonomii i zarządzania oraz prawa.
 
CO PO STUDIACH?
 
Ukończenie pracy socjalnej na UMK daje możliwości znalezienia ciekawej pracy w wielu różnych instytucjach i placówkach państwowych, samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych.
 
Absolwenci pracy socjalnej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
 • komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką – stowarzyszenia, fundacje,
 • lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.
Absolwenci kierunku praca socjalna na UMK uzyskują kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności w obszarze pracy socjalnej, np. poprzez tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej.
W ramach tego kierunku student nabywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Prowadzone przedmioty w ramach kierunku to: podstawy nauki o państwie i prawie, system polityczny RP, najnowsza historia Polski, socjologia ogólna, podstawy psychologii, współczesne stosunki międzynarodowe. Student uzyskuje również wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Wiedzę z tego zakresu musi posiadać również kadra organizacji pozarządowych zajmująca się sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest ponadto odpowiedzią na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (cyberterroryzm, bioterroryzm, itd.).
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NA UMK?
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada bogaty dorobek naukowy w zakresie nauk politycznych, nauk o państwie, nauk społecznych, prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, niezbędny do realizowania fundamentalnych treści wynikających ze standardów nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Kadrę zatrudniona na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych dopełnia wykwalifikowana kadra naukowa z innych wydziałów UMK (między innymi Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), a także specjaliści z różnych dziedzin bezpieczeństwa pracujący zarówno w innych uczelniach, jak i w administracji publicznej;
 • Ciekawy program studiów oprócz przedmiotów wymaganych zgodnie ze standardami nauczania obejmuje takie przedmioty jak np. współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej, integracja europejska, główne konflikty współczesnego świata.
CO PO STUDIACH?
 • Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego);
 • Kierunek ten przygotowuje również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochrona praw człowieka;
 • W ramach studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić osoby już zatrudnione w służbach i organach publicznych, zarówno rządowych jak i samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tematyka: Komunikacja/Media
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  DZIENNIKARSTWO  I  KOMUNIKACJĘ  SPOŁECZNĄ?
 
Studiując na tym kierunku, zdobędziesz nie tylko wiedzę o mediach, ale także dobrą orientację w tradycji kultury. Program studiów obejmuje podstawy socjologii, ekonomii, marketingu oraz psychologii społecznej. Równie ważnym zagadnieniem są współczesne systemy i stosunki polityczne, kultura języka, sposoby badania opinii publicznej, redagowania tekstów oraz etyka dziennikarska. Niezbędna do wykonywania zawodu, nie tylko dziennikarza, jest również wiedza dotycząca współczesnych systemów komunikowania masowego w Polsce i na świecie. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w wielu zawodach okołomedialnych związanych z komunikacją społeczną, uczą kreatywnego myślenia i poszerzają horyzonty. Ich ukończenie pozwala na pracę w wielu instytucjach, na różnych stanowiskach. 
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  DZIENNIKARSTWO  I  KOMUNIKACJĘ  SPOŁECZNĄ  NA UMK?
 • dzięki stworzeniu przez UMK szerokich możliwości wyboru przedmiotów, poznasz rolę mediów w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego;
 • będziesz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • uzyskasz szansę odbycia płatnych praktyk w znanych agencjach radiowo-telewizyjnych;
 • będziesz miał możliwość odbywania części studiów na uczelniach europejskich w ramach programów międzynarodowych;
 • poznasz magię gotyckiego miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
CO  PO  STUDIACH?
 
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej UMK może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:
 • dziennikarz,
 • rzecznik lub asystent prasowy,
 • pracownik agencji reklamowych,
 • pracownik redakcji radiowych i telewizyjnych,
 • redaktor czasopism i gazet,
 • pracownik portali internetowych,
 • specjalista do spraw public relations,
 • copywriter,
 • specjalista do spraw projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją, 
 • pracownik agencji produkcji radiowo-telewizyjnej,
 • doradca do spraw mediów,
 • pracownik sztabów wyborczych,
 • ekspert w instytucjach politycznych,
 • pracownik jednostek samorządu terytorialnego,
 • komentator w gazetach, stacjach telewizyjnych i radiowych,
 • pracownik służb prasowych instytucji europejskich,
 • korespondent,
 • organizator mediów lokalnych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tematyka: Komunikacja/Media
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  DZIENNIKARSTWO  I  KOMUNIKACJĘ  SPOŁECZNĄ?
 
Studiując na tym kierunku, zdobędziesz nie tylko wiedzę o mediach, ale także dobrą orientację w tradycji kultury. Program studiów obejmuje podstawy socjologii, ekonomii, marketingu oraz psychologii społecznej. Równie ważnym zagadnieniem są współczesne systemy i stosunki polityczne, kultura języka, sposoby badania opinii publicznej, redagowania tekstów oraz etyka dziennikarska. Niezbędna do wykonywania zawodu, nie tylko dziennikarza, jest również wiedza dotycząca współczesnych systemów komunikowania masowego w Polsce i na świecie. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w wielu zawodach okołomedialnych związanych z komunikacją społeczną, uczą kreatywnego myślenia i poszerzają horyzonty. Ich ukończenie pozwala na pracę w wielu instytucjach, na różnych stanowiskach. 
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  DZIENNIKARSTWO  I  KOMUNIKACJĘ  SPOŁECZNĄ  NA UMK?
 • dzięki stworzeniu przez UMK szerokich możliwości wyboru przedmiotów, poznasz rolę mediów w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego;
 • będziesz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • uzyskasz szansę odbycia płatnych praktyk w znanych agencjach radiowo-telewizyjnych;
 • będziesz miał możliwość odbywania części studiów na uczelniach europejskich w ramach programów międzynarodowych;
 • poznasz magię gotyckiego miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
CO  PO  STUDIACH?
 
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej UMK może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:
 • dziennikarz,
 • rzecznik lub asystent prasowy,
 • pracownik agencji reklamowych,
 • pracownik redakcji radiowych i telewizyjnych,
 • redaktor czasopism i gazet,
 • pracownik portali internetowych,
 • specjalista do spraw public relations,
 • copywriter,
 • specjalista do spraw projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją, 
 • pracownik agencji produkcji radiowo-telewizyjnej,
 • doradca do spraw mediów,
 • pracownik sztabów wyborczych,
 • ekspert w instytucjach politycznych,
 • pracownik jednostek samorządu terytorialnego,
 • komentator w gazetach, stacjach telewizyjnych i radiowych,
 • pracownik służb prasowych instytucji europejskich,
 • korespondent,
 • organizator mediów lokalnych.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Politologia
Tematyka: Politologia/Stosunki międzynarodowe
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ?
 
Politologia to fascynująca i wszechobecna sfera naszego życia. Student politologii zdobywa ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uczy się analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Poznaje historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ NA UMK?
 • znacząca pozycja w polskim szkolnictwie wyższym (trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych 2007 r. tygodnika „Polityka”),
 • interesujący program studiów obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską,
 • uwzględnienie analizy zachodzących procesów i zjawisk politycznych w procesie kształcenia,
 • szeroka oferta zajęć (wykładów monograficznych i konwersatoriów) do wyboru przez studenta,
 • kontakty z ośrodkami zagranicznymi,
 • wykłady gości z kraju i zagranicy,
 • konferencje i seminaria naukowe,
 • wykłady i konwersatoria prowadzone także w językach obcych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, biurach poselskich oraz za granicą,
 • pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów naukowych w kraju i za granicą,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci politologii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia.
Zdobyta na politologii szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomoc w znalezieniu ciekawej pracy.
 
Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:
 • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych,
 • jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
 • jako urzędnicy instytucji europejskich,
 • w mediach, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
 • jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych,
 • jako doradcy polityczni,
 • jako specjaliści d/s public relations.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Politologia
Tematyka: Politologia/Stosunki międzynarodowe
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ?
 
Politologia to fascynująca i wszechobecna sfera naszego życia. Student politologii zdobywa ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uczy się analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Poznaje historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ NA UMK?
 • znacząca pozycja w polskim szkolnictwie wyższym (trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych 2007 r. tygodnika „Polityka”),
 • interesujący program studiów obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską,
 • uwzględnienie analizy zachodzących procesów i zjawisk politycznych w procesie kształcenia,
 • szeroka oferta zajęć (wykładów monograficznych i konwersatoriów) do wyboru przez studenta,
 • kontakty z ośrodkami zagranicznymi,
 • wykłady gości z kraju i zagranicy,
 • konferencje i seminaria naukowe,
 • wykłady i konwersatoria prowadzone także w językach obcych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, biurach poselskich oraz za granicą,
 • pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów naukowych w kraju i za granicą,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci politologii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia.
Zdobyta na politologii szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomoc w znalezieniu ciekawej pracy.
 
Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:
 • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych,
 • jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
 • jako urzędnicy instytucji europejskich,
 • w mediach, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
 • jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych,
 • jako doradcy polityczni,
 • jako specjaliści d/s public relations.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Polityka publiczna
Tematyka: Politologia/Stosunki międzynarodowe
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Stosunki międzynarodowe
Tematyka: Politologia/Stosunki międzynarodowe
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?
 
Studiowanie stosunków międzynarodowych pozwala uzyskać bogatą wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych, która umożliwia poznanie między innymi mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE NA UMK?
 • studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która pozwala poznać oraz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
 • nabywają umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania,
 • niezbędnym elementem wykształcenia jest też biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych: angielskiego oraz (z proponowanych do wyboru) niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub norweskiego, studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej,
 • studenci mogą również skorzystać z wielu zajęć do wyboru: wykłady monograficzne, konwersatoria w języku polskim oraz konwersatoria w językach obcych, 
 • studenci stosunków międzynarodowych mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?

Absolwenci stosunków międzynarodowych mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Ukończenie stosunków międzynarodowych na UMK oznacza również rozległe możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. To także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
 
Studia na poziomie licencjackim przygotowują do pracy:
 • analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
 • w organizacjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Tematyka: Politologia/Stosunki międzynarodowe
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?
 
Studiowanie stosunków międzynarodowych pozwala uzyskać bogatą wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych, która umożliwia poznanie między innymi mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE NA UMK?
 • studenci II stopnia zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej,
 • zapoznają się z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych oraz teorią i praktyką podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych,
 • nabywają umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające dokonywać świadomych, racjonalnych i trafnych ocen,
 • niezbędnym elementem wykształcenia jest też biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych: angielskiego oraz (z proponowanych do wyboru) niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub norweskiego, 
 • w ramach studiów oferowane są dwie specjalizacje: Unia Europejska i Europa Wschodnia,
 • w czasie studiów studenci pogłębiają wiedzę o dziejach, kulturze, gospodarce, polityce wybranych regionów świata, 
 • studenci mogą również skorzystać z wielu zajęć do wyboru: wykłady monograficzne, konwersatoria w języku polskim oraz konwersatoria w językach obcych, 
 • studenci stosunków międzynarodowych mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci stosunków międzynarodowych mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
Ukończenie stosunków międzynarodowych na UMK oznacza również rozległe możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. To także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
 
Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy m.in. w:
 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
 • dyplomacji oraz środkach masowego przekazu: prasie, radiu, telewizji.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Studia wschodnie
Tematyka: Politologia/Stosunki międzynarodowe
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Grafika
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GRAFIKĘ?
Takie studia to okazja do rozwijania talentu, zdobywania umiejętności praktycznych dotyczą¬cych warsztatu twórczego oraz rozległej wiedzy, między innymi dotyczącej teorii i historii sztuki.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GRAFIKĘ NA UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • studiowanie grafiki pozwala uczyć się upra¬wiania sztuki zarówno osadzonej w tradycji, jak i częstokroć stosującej najnowsze zdoby¬cze techniki, 
 • daje możliwość nabycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki oraz filozofii,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • w Zakładzie Grafiki istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim, białoruskim, niemieckim i rosyjskim, a w Zakładzie Projektowania Graficznego w języku angielskim, 
 • grafika to bardzo kameralne studia, gwaran¬tujące studentowi bliski kontakt z wykładowcami, 
 • studenci grafiki mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH? 
Absolwent grafiki może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Graficy często kierują pracami arty¬styczno-graficznymi przy wydawaniu książek, czasopism i gazet z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzięki wykorzystaniu komputera grafik poszerza swoje możliwości o liczne specja¬lizacje, na przykład o wiedzę na temat wizualiza¬cji, grafiki trójwymiarowej czy multimediów. Ale absolwent grafiki może także prowadzić galerie, być scenografem, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, do¬radcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Malarstwo
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MALARSTWO?
 
W ten sposób można rozwijać swój artystyczny talent, zdobyć umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego oraz rozległą wiedzę, między innymi dotyczącą teorii i historii sztuki.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MALARSTWO  NA  UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, w gronie osób związanych z nim byli tak znakomici artyści, jak: prof. Tymon Niesiołowski, prof. Bronisław Jamontt czy prof. Stanisław Borysowski, 
 • daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie swej dyscypliny,
 • możliwość przygotowania do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • w Zakładzie Malarstwa istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim, 
 • malarstwo to bardzo kameralne studia gwarantujące studentowi bliski kontakt z wykładowcami, 
 • studenci malarstwa mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent malarstwa może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Ale może także prowadzić galerie, być scenografem, specjalistą od oprawy plastycznej imprez, instytucji, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, doradcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Rzeźba
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RZEŹBĘ?
 
Takie studia to okazja do rozwijania talentu, zdobywania umiejętności praktycznych dotyczą¬cych warsztatu twórczego oraz rozległej wiedzy, między innymi dotyczącej teorii i historii sztuki www.rzezba.umk.pl.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RZEŹBĘ NA UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, w gronie osób związanych z nim byli tak zna¬komici artyści jak prof. Tymon Niesiołowski, prof. Bronisław Jamontt, prof. Tymon Niesiołowski czy prof. Adolf Ryszka, 
 • studiowanie rzeźby pozwala uczyć się upra¬wiania sztuki zarówno osadzonej w tradycji, jak i częstokroć stosującej najnowsze zdoby¬cze techniki, 
 • daje możliwość nabycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • w Zakładzie Rzeźby istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, francuskim i rosyjskim,
 • to kierunek wręcz elitarny, a niewielka grupa słuchaczy gwarantuje studentom na każdych zajęciach bliski kontakt z wykładowcami, 
 • studenci rzeźby mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent rzeźby to osoba świetnie przygoto¬wana do samodzielnej działalności artystycznej. Może jednak też zatrudnić się jako scenograf, projektant sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, projektant wnętrz, doradca plastyczny, specjalista od rzeźby wspomagający konserwatorów zabytków. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH? 

Masz wszechstronny talent plastyczny, chcesz go rozwijać, zdobyć zarazem wiele umiejętności praktycznych dotyczących warsztatu twórczego oraz rozległą wiedzę, między innymi dotyczącą teorii i historii sztuki. To studia dla Ciebie!
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ W ZAKRESIE SZUK PLASTYCZNYCH NA UMK? 
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • ten kierunek to znakomite połączenie tradycji z nowoczesnością, czego świetnym przykładem są takie specjalności jak plastyka intermedialna, mixmedia czy media rysunkowe, 
 • kształcenie na tyk kierunku zostało zaprojektowane jako wielostronne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej kultury w szczególności praktyki artystycznej oraz edukacyjnej, 
 • w Zakładzie Edukacji Artystycznej istnieje możliwość prowadzenia wszystkich przedmiotów w języku angielskim, w Zakładzie Plastyki Interdyscyplinarnej w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim, a w Zakładzie Rysunku istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim, 
 • studenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UMK zdobyła ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Po takich studiach możesz sam uprawiać sztukę, ale możesz też uczyć tego innych. Stosując najnowsze technologie komputerowe, będziesz cenionym projektantem sztuki użytkowej, autorem prac w środkach masowego przekazu i innych mediach. Możesz projektować scenografię, być współtwórcą filmów. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela możesz także zostać nauczycielem plastyki i wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i gimnazjum. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  EDUKACJĘ  ARTYSTYCZNĄ  W  ZAKRESIE  SZTUK  PLASTYCZNYCH?
 
Celem kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studentów, wyposażenie ich w bogatą wiedzę i umiejętności plastyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz w szeroką wiedzę humanistyczną na poziomie uniwersyteckim, poszerzoną o wykształcenie kompetencji w zakresie edukacji artystycznej.
W czasie dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających studenci otrzymują:
 • ogólne wykształcenie humanistyczne i specjalistyczne edukacyjne,
 • ogólne wykształcenie plastyczne i podstawy multimediów,
 • specjalistyczne wykształcenie artystyczne.
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  EDUKACJĘ  ARTYSTYCZNĄ  W  ZAKRESIE  SZTUK  PLASTYCZNYCH  NA  UMK?
 
Wyjazdy na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UMK zdobyła ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Studia dają właściwe podstawy do podejmowania pracy zawodowej w Polsce, krajach Unii
Europejskiej i innych. Absolwenci otrzymują tytuł magistra sztuki edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w wybranej specjalności: mixmedia, media rysunkowe, plastyka intermedialna, uzyskując następujące uprawnienia i potrójne przygotowanie zawodowe:
 • tytuł magistra sztuki i uprawnienia Ministerstwa Kultury pozwalające na podejmowanie indywidualnej pracy twórczej w charakterze artysty plastyka,
 • specjalisty w zakresie edukacji plastycznej posiadającego uprawnienia do pracy w instytucjach prowadzących zajęcia edukacyjne oraz po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie nauczania drugiego przedmiotu w szkolnictwie 
 • specjalisty w zakresie plastyki intermediów, multimediów i mediów rysunkowych.
Absolwenci specjalności mixmedia przygotowani są do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej w zakresie sztuk plastycznych oraz szeroko rozumianej, nowoczesnej edukacji twórczej. Studia na tej specjalności przygotowują do działalności edukacyjnej w galeriach i muzeach, w telewizji i wydawnictwach oraz w innych strukturach, w których ważne są kompetencje związane z twórczością oraz umiejętnościami z zakresu sztuk plastycznych, intermedialnych i multimedialnych.
 
Absolwenci specjalności media rysunkowe otrzymują wykształcenie w zakresie szeroko rozumianego rysunku klasycznego, rysunku nowych mediów, rysunku autonomicznego i użytkowego: animacji rysunkowej, rysunku ilustracyjnego, prasowego, satyrycznego, komiksowego itp. Specjalistyczne wykształcenie edukacyjne, ogólne plastyczne oraz multimedialne w zakresie fotografii, wideo, grafiki i animacji komputerowej przygotowują do pracy w studiach grafiki, animacji i reklamy, studiach telewizyjnych, wydawnictwach prasowych i książkowych a także w ośrodkach edukacyjnych.
 
Absolwenci specjalności plastyka intermedialna otrzymują ogólne wykształcenie plastyczne i specjalistyczne edukacyjne. Zapoznają się z najnowszymi technologiami w zakresie plastyki intermedialnej i multimediów: fotografią klasyczną i cyfrową, realizacjami wideo i audio, grafiką i animacją komputerową, opracowaniami multimedialnymi. Przygotowani są do podejmowania pracy w studiach realizujących multimedialne wydawnictwa edukacyjne, ośrodkach telewizyjnych, studiach grafiki komputerowej, studiach wideo i reklamowych, wydawnictwach oraz w szkolnictwie i ośrodkach edukacyjnych.
 
Wielokierunkowe wykształcenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapewnia należyte przygotowanie absolwenta do funkcjonowania we współczesnym świecie cywilizacji informatycznej. Globalizacja z jednoczesną koniecznością zachowania tożsamości kulturowej wskazuje na ważność takiego kształcenie, które pozwoli absolwentowi na dobre rozumienie przemian i najnowszych tendencji w kulturze i sztuce oraz własną aktywność artystyczną oraz na twórczą i elastyczną postawę, pozwalająca na dostosowanie się do zróżnicowanych
struktur w krajach Unii z poszanowaniem oryginalności i tożsamości kultury lokalnej i narodowej.
 
Powyżej sformułowane cele wymagają wykształcenia u absolwenta następujących predyspozycji i umiejętności:
 • otwarty i refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form kultury współczesnej,
 • własna aktywność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem intermediów, multimediów i mediów rysunkowych,
 • umiejętne stymulowanie i kierowanie aktywnością kreacyjną innych poprzez różne formy edukacji artystycznej i medialnej,
 • podejmowanie roli krytyka sztuki i autora koncepcji edukacyjnych w zakresie sztuk wizualnych, umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i działań poprzez sztukę oraz efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI? 
Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to spore wyzwanie i pasjonujące zajęcie. Ale wymaga dużej wiedzy i znakomitych umiejętności praktycznych. I choć studia te są długie i do łatwych nie należą, dają zawód bardzo ceniony w kraju i za granicą.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI NA UMK?
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków konserwatorskich, mówi się nawet o toruńskiej szkole konserwacji zabytków, 
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • program studiów jest ciekawy i urozmaicony, 
 • możliwość wyboru specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja papieru i skóry, bądź konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, 
 • w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego między innymi zajęcia z historii sztuki, pracownie rzeźby, kopii oraz pracownia fotograficzna i anatomii plastycznej,
 • w ramach kształcenia kierunkowego (w zależności od wybranej specjalizacji) zajęcia między innymi: z rysunku i malarstwa dawnego, kopii malarstwa nowożytnego, materiałoznawstwa podobrazi, barwników i pigmentów malarskich, podstaw geologii ze spektografią, dezynsekcją i dezynfekcją zabytków, konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych – profilaktyka, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków, historii książki, historii grafiki, liternictwa, pracownia kopii i miniatury książkowej,   
 • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH? 

Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki może sam poprowadzić pracownię konserwatorską, może też podjąć pracę w już istniejących placówkach, między innymi w biurach wojewódzkiego konserwatora zabytków, placówkach muzealniczych, domach aukcyjnych i różnego rodzaju instytucjach kultury. Ten zawód pozwala na elastyczne dysponowanie czasem. Wielu konserwatorów dzieł sztuki przyjmuje dodatkowe zlecenia. Warto też pamiętać, że jest to zawód, który docenią pracodawcy w każdym kraju.

Czas trwania: 6 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Ochrona dóbr kultury
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ DÓBR KULTURY?
 
Dzięki takim studiom staniesz się cenionym ekspertem w sprawach konserwatorstwa, zabytkoznawstwa i muzealnictwa. Połączysz wiedzę teoretyczną z wieloma praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w instytucjach zajmujących się ochroną dóbr kultury.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ DÓBR KULTURY NA UMK? 
 • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju,
 • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, 
 • specjalności (do wyboru): konserwatorstwo; zabytkoznawstwo i muzealnictwo, 
 • możliwość nabycia umiejętności do własnej pracy badawczej w dziedzinie nauk o sztuce,
 • możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się fotografią, technikami komputerowymi,
 • znakomita kadra, ciekawy program studiów - na dodatek w mieście, które
 • z racji bezcennych zabytków samo jest prawdziwą skarbnicą doświadczeń dla studentów takiego kierunku, 
 • studenci ochrony dóbr kultury mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), 
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
 • Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
 • Może podjąć pracę, możliwości jest wiele. Oto tylko niektóre z nich:
 • specjalista od konserwatorstwa zabytków w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownik muzeów i innych placówek gromadzących dzieła sztuki dawnej i współczesnej,
 • organizator wystaw i innych imprez artystycznych,
 • publicysta, krytyk sztuki, kurator wystaw sztuki nowoczesnej.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Ochrona dóbr kultury
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Specjalność:  konserwatorstwo
  
Absolwent Ochrony Dóbr Kultury o specjalności konserwatorskiej po dokonaniu wyboru specjalizacji przygotowany zostanie do pracy w biurach konserwatorów miejskich i wojewódzkich oraz ośrodkach dokumentacji zabytków. Będzie dysponował warsztatem umożliwiającym ocenę wartości architektury i urbanistyki w oparciu o głęboką znajomość problematyki historii sztuki i zagadnień konserwatorskich. Posiadać będzie wiedzę o aspektach prawnych ochrony zabytków. Kształtować będzie sposoby ochrony zarówno zespołów miejskich jak i poszczególnych obiektów architektonicznych czy np. sztuki ogrodowej.
  
Specjalność:  zabytkoznawstwo i muzealnictwo
  
Absolwent Ochrony Dóbr Kultury o specjalności zabytkoznawstwo i muzealnictwo winien posługiwać się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację - poprzez odwołanie się do utrwalonych metod naukowych - poszczególnych zjawisk z zakresu historii sztuki. Będzie potrafił dostrzegać i opisywać związki pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę. Powinien mieć orientację w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury. Powinien posługiwać się wiedzą i umiejętnościami ułatwiającymi samodzielne rozwiązywanie problemów naukowych, stawiać nowe tezy badawcze. Absolwent tej specjalności dodatkowo przygotowany zostanie do pracy w instytucjach muzealnych, galeriach sztuki, ośrodkach animacji kultury. W zależności od zainteresowań może podjąć pracę naukową w wyżej wymienionych jednostkach lub organizować lub współorganizować wystawy artystyczne i aukcje dzieł sztuki. 
Będzie przygotowany do tworzenia nowoczesnej działalności wystawienniczej.
Specjalizować się też może w znawstwie dzieł sztuki, w tym szeroko pojętego rzemiosła artystycznego.  

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Krytyka artystyczna
Tematyka: Artystyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

przejdź do spisu treści
Nazwa kursu: Teologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ NA UMK ?
 • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą. 
 • Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby prowadzić działalność katechetyczną, duszpasterską. 
 • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. 
 • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
 • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK. 
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  
 • W ramach kierunku istnieją specjalności: katechetyczno-pastoralna; turystyka krajów biblijnych. 
 CO PO STUDIACH?
 • Ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Ma możliwość nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych. 
 • Może pracować jako pedagog społeczny sprawujący opiekę wśród ludzi niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych. 
 • Może pracować jako organizator turystyki krajów biblijnych. 
Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Teologia, specjalność kapłańska
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 

Kierunek studiów, jakim jest teologia posiada własną specyfikę. O teologii mówi się raczej w kategoriach mądrości niż tylko nauki. W ogólnym znaczeniu jest ona chrześcijańską wiedzą naukową o Bogu, człowieku, Objawieniu, wierze i zasadach moralnych. Z punktu widzenia akademickiego dziedzina ta zajmuje się badaniem źródeł wiary, ustalaniem 
i wartościowaniem prawd wiary i moralności.

W Wyższych Seminariach Duchownych włączonych do Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu przygotowują się kandydaci do kapłaństwa, którzy mają stać się członkami prezbiterium Kościoła Pelplińskiego, Toruńskiego i Włocławskiego.

Formacja intelektualna alumnów jest – obok ludzkiej, duchowej i pastoralnej – jednym z elementów przygotowania do kapłaństwa służebnego. Dlatego kandydat do seminarium duchownego powinien uświadamiać sobie, że zdobywanie wiedzy teologicznej jest połączone z kontemplacją Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Liturgia Kościoła, a zwłaszcza Eucharystia, jest dla kandydata do kapłaństwa źródłem i szczytem życia i formacji. Zdobywanie wiedzy teologicznej oraz mądrości chrześcijańskiej dokonuje się nie tylko w sali wykładowej czy przy biurku, ale musi być dopełnione w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Celem formacji seminaryjnej jest, by alumni „na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza wyrabiali się na prawdziwych duszpasterzy” (DFK 4; por. PDV 60-62). Seminarium duchowne jest „sercem diecezji”. Jest środowiskiem, które w Kościele stanowi swoistą kontynuację „wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżycia Paschy, oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję” (PDV 60).

Stacjonarne 6-letnie jednolite studia magisterskie na specjalności kapłańskiej powinny prowadzić absolwenta do jego dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej oraz do zaangażowania apostolskiego. Przyszły teolog, aby mógł dobrze wypełnić swoje zadanie, musi dogłębnie poznać orędzie Boże, które przekazuje oraz adresatów, do których zostaje posłany. Warunkiem owocnej pracy jest także znajomość kontekstu społecznego, w jakim dokonuje się przekaz teologiczny. Z tej racji otrzymuje na Wydziale Teologicznym z jednej strony solidne przygotowanie filozoficzne i biblijno-teologiczne, a z drugiej – przyswaja sobie znajomość nauk pedagogiczno-katechetycznych. Ponadto winien posiąść umiejętność naukowego działania tzn. samodzielnego podejmowania zarówno prac badawczych, jak i spełniania różnorodnych funkcji jak: nauczyciel religii w szkole, moderator czy animator organizacji 
i stowarzyszeń religijnych i eklezjalnych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ NA UMK ?
 • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą. 
 • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. 
 • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
 • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK. 
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent teologii, specjalności kapłańskiej ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Może podjąć pracę duszpasterską w Kościele.

Czas trwania: 6 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Nauki o rodzinie
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
W trakcie studiów, które z natury rzeczy mają charakter interdyscyplinarny, dominuje nastawienie na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłych ról zawodowych i społecznych. Dlatego wiele uwagi poświęca się kwestiom psychologicznym, prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i opiekuńczo-wychowawczym. Podobnie sprofilowane są też praktyki, odbywane przez studentów w poradniach małżeńsko-rodzinnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i charytatywnych.
Absolwent studiów I stopnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie "Wychowania do życia w rodzinie" i "Etyka". Może podjąć pracę jako specjalista do spraw rodziny, doradca, kurator społeczny, mediator i konsultant w poradniach małżeńskich i rodzinnych, referent d/s pomocy społecznej, opiekun osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10, e-mail: kontakt@umk.pl, www.umk.pl


Nazwa kursu: Nauki o rodzinie
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 

Drugi stopień studiów uprawnia do pracy w charakterze: doradca (konsultant) poradni małżeńskich i rodzinnych; nauczyciel przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" i "Etyka" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; asystent rodziny (gminy lub ośrodki pomocy społecznej); pracownik służb socjalnych i ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych; kurator społeczny i rodzinny.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl

Wydziały na uczelni:

biologii i ochrony środowiska
chemii
farmaceutyczny
filologiczny
fizyki, astronomii i informatyki stosowanej
humanistyczny
lekarski
matematyki i informatyki
nauk ekonomiczych i zarządzania
nauk historycznych
nauk o zdrowiu
nauk o ziemi
nauk pedagogicznych
politologii i studiów międzynarodowych
prawa i administracji
sztuk pięknych
teologiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka medyczna Magister Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
audiofonologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia kosmetyczna I stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Wieczorowy
filologia - hellenistyka I stopnia Stacjonarny
filologia - wiedza o kulturze śródziemnomorskiej I stopnia Stacjonarny
filologia – japonistyka I stopnia Stacjonarny
filologia – lingwistyka stosowana (j. francuski z j. arabskim) I stopnia Stacjonarny
filologia – lingwistyka stosowana (j. francuski z j. hiszpańskim) I stopnia Stacjonarny
filologia – lingwistyka stosowana (j. włoski z j. hiszpańskim) I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia bałkańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia japońska I stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformacja środowiskowa II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Magister Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
konserwacja i restauracja dzieł sztuki Magister Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
krytyka artystyczna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Wieczorowy
malarstwo Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka i ekonomia I stopnia Stacjonarny
materiały współczesnych technologii Inżynier Stacjonarny
MISH I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona dóbr kultury I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rzeźba Magister Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia bałtyckie I stopnia Stacjonarny
studia miejskie I stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
wojskoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją i bibliologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
 •  
 • Telefon: (56) 611 40 10, 611 46 57
 • Fax: (56) 654 29 44
 • Email: kontakt@umk.pl
 • Strona: http://www.umk.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane