Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


przejdź do spisu treści

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi studia na 10 kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim. Oferujemy studia doktoranckie, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród kandydatów, a także studia podyplomowe. Od lat cieszymy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów.

Studenci mają też do dyspozycji wiele nowoczesnych laboratoriów – szczególnie wyróżnia się pod tym względem kompleks ul. Borowskiej. Tam przyszli farmaceuci i analitycy medyczni zdobywają pierwsze laboratoryjne szlify. Kandydaci na lekarzy, pielęgniarki, położne i ratowników medycznych praktyczne umiejętności opanowują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego korzystają z profesjonalnie wyposażonych gabinetów Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej przy ul. Krakowskiej.


KIERUNEK LEKARSKI


WYDZIAŁ LEKARSKI

6-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

biologia i chemia (p. rozszerzony) oraz matematyka lub fizyka (p. rozszerzony lub podstawowy)

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Studia medyczne trwają 6 lat i pozwalają zdobyć wiedzę na temat praktycznie wszystkich dziedzin medycyny. Pierwsze trzy lata skupiają się na nauczeniu teorii i do pewnego stopnia nawiązują do lat szkolnych, również pod względem nauczanych przedmiotów. Zajęcia kliniczne, czyli wymagające kontaktu z pacjentami, rozpoczynają się na trzecim roku studiów i są pierwszą okazją do przekonania się, jak praca lekarza wygląda w praktyce. Z czasem poznaje się kolejne dziedziny medycyny, a ostatni, szósty rok studiów jest w zasadzie całkowicie poświęcony pracy z pacjentami w szpitalu. Po studiach absolwenci odbywają roczny staż oraz zdają Lekarski Egzamin Końcowy, po czym mogą wybrać swoją specjalizację.


KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY


WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

biologia i chemia (p. rozszerzony) oraz matematyka lub fizyka (p. rozszerzony lub podstawowy)

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Stomatologia to dział medycyny, dlatego studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w pierwszych latach zbliżone do tych na kierunku lekarskim. Lekarz dentysta zajmuje się leczeniem i funkcjonowaniem zębów oraz całej jamy ustnej. Może skupić się stricte na stomatologii lub dziedzinie pokrewnej, na przykład chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyce, czy epidemiologii.


KIERUNEK FARMACJA


WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE

BIOLOGIA (POZIOM ROZSZERZONY), CHEMIA (POZIOM ROZSZERZONY)

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Farmacja jest nauką o lekach, która łączy w sobie chemię i medycynę. Jednak poza wiedzą, którą zdobędziesz w ramach wykładów, ćwiczeń w laboratoriach, studia farmaceutyczne uczą systematyczności i precyzji. Po ich zakończeniu możesz podjąć pracę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej oraz w przemyśle farmaceutycznym, czy ośrodkach badawczych.


KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA


WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

BIOLOGIA I CHEMIA NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Studia na analityce medycznej kształcą diagnostów laboratoryjnych, czyli osoby, które wykonują badania diagnostyczne z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii za pomocą specjalistycznych metod i aparatury. W zakresie kompetencji diagnosty laboratoryjnego jest nadzór nad wykonaniem oznaczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz interpretacja  wyników. Przedmiotem badań jest krew, mocz, kał, a także inne płyny ustrojowe. Diagnostyka laboratoryjna obejmuje także płyn mózgowo rdzeniowy, stawowy, opłucnowy, otrzewnowy, nasienie pod kątem niepłodności czy materiały tkankowe pobrane do badań cytologicznych. Diagności pracują w szpitalnych laboratoriach i ściśle współpracują z lekarzami. Jest to kierunek szczególnie interdyscyplinarny.


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

(poziom podstawowy lub rozszerzony): języka obcego oraz do wyboru geografii, fizyki, biologii, chemii, matematyki.

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Zdrowie publiczne jest kierunkiem interdyscyplinarnym: łączy wiadomości z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i ekonomicznych. Uczy o człowieku i jego zdrowiu, a jednocześnie o finansowaniu jednostek ochrony zdrowia, organizacji i zarządzaniu. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w ochronie zdrowia, administracji samorządowej, NFZ lub firmach ubezpieczeniowych.


KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

BIOLOGIA I CHEMIA LUB BIOLOGIA I FIZYKA

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Podstawowymi jednostkami systemu w jakich ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie są: Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Wyjazdowe Zespoły Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Centra Powiadamiania Ratunkowego. Dodatkowo od niedawna ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w Służbach Mundurowych (Wojsko, Straż Graniczna, Policja). Ratownicy medyczni są również zatrudniani w różnych oddziałach szpitalnych, a także w jednostkach ochrony zdrowia działających w trybie ambulatoryjnym.

W trakcie 3-letnich studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Zawód Ratownika Medycznego jest zawodem wyjątkowym i wymagającym, dającym jednak niezwykle dużo satysfakcji i możliwości rozwoju osobistego, co jest związane z zakresem obowiązków ratownika medycznego. Ratownik medyczny podejmuje działania samodzielnie lub we współpracy z lekarzem systemu działając w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Podejmowane przez niego działania mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo obywateli, jak też bezpieczeństwo państwa. Ratownik medyczny niejednokrotnie pomaga nie tylko w cierpieniu fizycznym, ale również wspiera psychologicznie poszkodowanych, co jest możliwe dzięki holistycznemu podejściu w trakcie postępowania.

Ukończenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne wymaga opanowania dużej wiedzy teoretycznej z zakresu ratownictwa medycznego i specjalistycznego, medycyny ratunkowej, wielu umiejętności praktycznych oraz sprawności psychofizycznej niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach.


KIERUNEK FIZJOTERAPIA


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

BIOLOGIA I CHEMIA LUB BIOLOGIA I FIZYKA

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Fizjoterapia to dziedzina bardzo szeroka, w zakres której wchodzą zagadnienia obejmujące podstawy medycyny, kulturę fizyczną i nauki o zdrowiu. Realizacja założeń fizjoterapii skupia się głównie na promowaniu zdrowego stylu życia, ocenie objawów chorobowych, oraz dostosowywaniu form usprawniania pacjenta, do jego indywidualnych potrzeb. Całość procesu powinna prowadzić do równowagi fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, a w konsekwencji społecznej. Fizjoterapia bazuje na wykorzystaniu różnych, specyficznie dobranych form terapii, z wykorzystaniem aktywności fizycznej, wdrażanych w zakresie fizjoptofilaktyki i terapii, w sposób celowy i indywidualny.

Zadaniem fizjoterapeuty jest programowanie i modyfikacja programu profilaktycznego/terapeutycznego, jego realizacja oraz systematyczny monitoring zmian obserwowanych u osób poddanych fizjoprofilaktyce i fizjoterapii.

Fizjoterapeuci znajdują zatrudnienie w ośrodkach profilaktyki i terapii, dedykowanych osobom zdrowym, osobom zawodowo zajmujących się uprawianiem sportu, ale przede wszystkim pacjentom, z zaburzeniami funkcji o różnym podłożu m.in.: neurologicznym (w tym, z zaburzeniami neurorozwojowymi), kardiologicznym, ortopedycznym oraz w ośrodkach gdzie poprzez fizjoterapię, wspomagają aktywność osób starszych.


KIERUNEK DIETETYKA


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE

PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

BIOLOGIA LUB CHEMIA (DOWOLNY POZIOM)

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Dietetyka koncentruje się na nauczaniu zasad żywienia człowieka – zdrowego i chorego. Poznasz zasady obowiązujące w określonych jednostkach chorobowych i różnice w żywieniu dzieci i osób dorosłych. Tak zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce układając zbilansowane diety.


KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

BIOLOGIA

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Pielęgniarstwo to najstarszy z kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu -pielęgniarki i pielęgniarzy kształci od 1978 roku. Jego absolwenci zajmują się pielęgnacją i opieką nad chorymi, ich rehabilitacją, profilaktyką chorób i edukacją pacjentów.


KIERUNEK POŁOŻNICTWO


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

BIOLOGIA (POZIOM PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY)

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Położnictwo to kierunek związany z pracą na sali porodowej, ale także z ginekologią, pediatrią, opieką położniczą, genetyką, embriologią i promocją zdrowia. Po zakończeniu studiów położna jest wykwalifikowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej obejmującej przygotowywanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowanie prawidłowego przebiegu ciąży i przyjmowanie porodu.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


MENEDŻER OPIEKI GERIATRYCZNEJ


Absolwent studiów będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu nauk behawioralnych z naciskiem na problematykę dotyczącą osób starszych. Będzie również znał podstawy prawno-organizacyjne medycyny oraz zasady organizowania opieki medycznej dla pacjenta starszego zgodnie z jego potrzebami. Będzie rozumieć zasady finansowania placówek medycznych w warunkach gospodarki wolnorynkowej i znaczenie marketingu usług medycznych oraz efektywnego zarządzania.

Czas trwania: 2 semestry


ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OCHRONY ZDROWIA


Absolwenci studiów podyplomowych zyskują rozbudowaną wiedzę i kompetencje z zakresu budowania wizerunku i zarządzania komunikacją podmiotów funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia.

W szczególności uzyskują kompetencje związane z projektowaniem i realizacją strategii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), stosowania adekwatnych instrumentów i narzędzi public relations, budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych, projektowania i realizacji systemów komunikacji wizualnej, narzędzi ewaluacji i oceny efektywności PR, w komunikacji public relations w sektorze ochrony zdrowia. Nabywają rozbudowanych kompetencji w zakresie kreowania i zarządzania markami w sferze ochrony zdrowia, prezentacji, autoprezentacji i wystąpień przed kamerą, zarządzania komunikacją i kryzysem w social mediach. Kontekstem uzyskiwanych kompetencji są organizacyjno-prawne ramy funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w Polsce.

Czas trwania: 2 semestry


LOGOPEDIA KLINICZNA


Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w placówkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach specjalistycznych dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi. Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym oraz posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w zakresie: medycznym oraz pedagogicznym i psychologicznym.

Czas trwania: 4 semestry


NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ LOGOPEDYCZNĄ


Studia przeznaczone są dla osób , które posiadają pięcioletnie wykształcenie wyższe logopedyczne lub 2-letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii i są zainteresowane pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla małych dzieci i dorosłych, placówkach szkolnych, przedszkolnych i gabinetach logopedycznych.

Czas trwania: 4 semestry


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA


Absolwenci uzyskują tytuł Risk Menedżer, upoważniający do wykorzystania kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia. W praktyce oznacza to możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem, wdrażania standardów jakości i bezpieczeństwa, umiejętności komunikowania się w realizacji procesów medycznych oraz stosowaniem prawa medycznego.

Czas trwania: 2 semestry


FARMACJA PRZEMYSŁOWA


Odbycie studiów podyplomowych na kierunku Farmacja Przemysłowa umożliwi poznanie biomedycznych podstaw farmacji, zagadnień dotyczących technologii postaci leku, biofarmacji i skutków działania leków, badań klinicznych, zasad farmakoekonomiki, regulacji prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, a także nabycie wiedzy z zakresu działalności marketingowej przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz podkreśli znaczenie wizerunku firmy, jej organizacji i zarządzania.

Czas trwania: 2 semestry

KIERUNEK LEKARSKI

6-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK FARMACJA

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK DIETETYKA

LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski z oddziałem stomatologii
zdrowia publicznego

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

FARMACJA Przemysłowa
LOGOPEDIA KLINICZNA
MENEDŻER OPIEKI GERIATRYCZNEJ
NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNą INTERWENCJą LOGOPEDYCZNą
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA
ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OCHRONY ZDROWIA

Główny adres uczelniKIERUNEK LEKARSKI
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
71 784 17 81
rekrutacja.lekarski@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Lekarskiego:
71 784 16 63


KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 05 79
rekrutacja.stomatologia@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
71 784 03 58


KIERUNEK FARMACJA
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
693 966 885
rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
71 784 02 03


KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
693 966 885
rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
71 784 02 03


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 18 26
rekrutacja.zdrowie@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
71 784 18 05


KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 18 26
rekrutacja.ratownictwo@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
71 784 18 05


KIERUNEK FIZJOTERAPIA
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 18 26
rekrutacja.fizjoterapia@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
71 784 18 05


KIERUNEK DIETETYKA
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 18 26
rekrutacja.dietetyka@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
71 784 18 05


KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 18 26
rekrutacja.pielegniarstwo@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
71 784 18 05


KIERUNEK POŁOŻNICTWO
Kontakt dla kandydatów – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
71 784 18 26
rekrutacja.poloznictwo@umed.wroc.pl
Kontakt do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
71 784 18 05


 

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Praktyczny Przewodnik Pierwszej Pomocy

Dzięki pomocy ekspertów z zakresu ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powstał Praktyczny Przewodnik Pierwszej Pomocy, który dostarczy niezbędnej wiedzy na temat postępowania w najczęściej występujących sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane