Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rok założenia: 1969 | Rektor: prof. dr hab. Stanisław Głuszek

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z najmłodszych, a przy tym najprężniej rozwijających się uniwersytetów klasycznych w Polsce. 

Może pochwalić się nowoczesnym, wciąż rozbudowywanym kampusem i bogatą ofertą kształcenia. Sześć wydziałów uczelni mieści się w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma też filie w Piotrkowie Trybunalskim i w Sandomierzu.

Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek uczelnia wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uzyskała status uniwersytetu humanistyczno – przyrodniczego. Trzy lata później spełniła warunki ustawy stawiane uniwersytetom klasycznym.

Od 2011 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

50 kierunków studiów


Kierunek lekarski, prawo, psychologia, inżynieria danych, logopedia ogólna, dietetyka, wychowanie fizyczne – to tylko niektóre kierunki studiów, jakie zostały uruchomione w ostatnich latach. Oferta jest sukcesywnie wzbogacana o nowe propozycje, związane z potrzebami współczesnego rynku pracy. Jednocześnie UJK rozwija te kierunki studiów, które od lat są wizytówką Uniwersytetu. W ofercie UJK znajduje się 50 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych. Ich lista jest dostępna na stronie: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Dla osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia UJK proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych. Dają one szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy. 

Uczelnia prowadzi ponadto Szkołę Doktorską obejmującą cztery sekcje dziedzinowe.


Rektorat UJK w Kielcach. Autor zdjęcia Piotr Michalec


Uczelnia XXI wieku


Poszerzanie oferty kształcenia idzie w parze z rozbudową i doposażaniem uczelni. UJK może pochwalić się nowoczesnym kampusem z obserwatorium astronomicznym i planetarium.

Wśród ostatnich inwestycji najważniejszą było powstanie nowej siedziby Wydziału Humanistycznego. Z myślą o przyszłych dziennikarzach uruchomione zostało nowoczesne studio radiowe i telewizyjne. Studenci kierunków medycznych od niedawna mogą natomiast korzystać z Centrum Symulacji Medycznej, gdzie uczą się praktycznej pomocy pacjentom. Fantomy naśladują objawy chorób i inne realne sytuacje, z którymi mierzą się pracownicy szpitali, np. poród, reanimacja pacjenta. 


Wydziały


Collegium Medicum

ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 11
Fax.: +48 41 349 69 16

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 71 06
Tel.: +48 41 349 69 98

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 30
Fax.: +48 41 349 62 33

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: +48 44 732 74 00
Tel.: +48 44 732 74 22
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl
e-mail: dziekan.fpt@ujk.edu.pl

Filia w Sandomierzu

ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: +48 44 732 74 00
Tel.: +48 44 732 74 22
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl
e-mail: dziekan.fpt@ujk.edu.pl


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Nauk Społecznych


ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Kierunek: Administracja

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej. Studenci na kierunku administracja nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), uzyskują wszechstronnie przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Kompetencje związane z edukacją obywatelską i umiejętnością promowania właściwych jej treści.

Administracja jako kierunek studiów stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony. Studiowanie na tym kierunku ma na celu nie tylko przygotować nowoczesnych administratywistów, profesjonalnych, przyszłych urzędników do wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach sektora publicznego. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i prawnych.

Program studiów na tym kierunku obejmuje zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in.: podstawy prawoznawstwa, historia administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, nauka administracji, ochrona danych i własności intelektualnej itd. Ponadto program został uzupełniony między innymi o zajęcia, takie jak: logika prawnicza, polityka społeczna, zarządzanie, podstawy socjologii i metod badań socjologicznych. Student będzie posiadał umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2.

Na kierunku administracja kładziony jest nacisk na połączenie wiedzy i umiejętności z wartościami, etyką i pożądanymi postawami zawodowymi. Student będzie nabywał umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, co w zawodzie prawniczym jest niezmierne ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji.

Student może wybrać przedmioty z dwóch grup przedmiotów do wyboru w zakresie:

 • administracji gospodarki komunalnej i finansów publicznych - w ramach tej grupy przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice gospodarki komunalnej, jej uregulowaniach prawnych i administrowaniu jednostkami komunalnymi. Poznaje aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego (z elementami prawa budowlanego), gospodarki nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi. Ponadto poznaje zasady rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, uzyskuje wiedzę z polityki społecznej i etyki urzędowej;
 • administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego – w ramach tej grupy przedmiotów student zdobywa wiedzę na temat: instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, pracy kuratora i opiekuna, a także bezpieczeństwa społecznego, polityki bezpieczeństwa narodowego, etyki zawodowej i zarządzania kryzysowego. Absolwent jest przygotowany jest do podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straży pożarnej oraz innych służbach i strażach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.

Studia na kierunku administracja pozwolą absolwentom na zdobycie wiedzy opartej na aktualnym prawie polskim i unijnym. Ponadto kształcenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, co przygotowuje studenta do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent zdobywa wiedzę na temat technik komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent jest przygotowany do aktywności zawodowej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w administracji samorządowej, rządowej, organizacjach pozarządowych i międzynarodowych oraz różnych podmiotach gospodarczych.

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe dostarczają absolwentom zarówno ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych oraz kompetencje społeczne, ułatwiające podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Absolwent będzie dysponował:

 • podstawowym zasobem wiedzy ogólnej z zakresu filozofii bezpieczeństwa, historii, nauki o społeczeństwie i polityce;
 • wiedzą z zakresu nauk o bezpieczeństwie, ekonomicznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą rozumienie charakteru i mechanizmów funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego oraz wiedzą kierunkową z zakresu ogólnej i polskiej problematyki bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i ponadnarodowym, zarządzania bezpieczeństwem m.in. zaznajamiając się z: prawnymi podstawami bezpieczeństwa; stosunkami międzynarodowymi i ich wielopłaszczyznowym kontekstem; współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi mającymi podłoże zarówno o charakterze militarnym, jak i niemilitarnym; funkcjonowaniem instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa na różnych szczeblach funkcjonowania Państwa;
 • umiejętnościami w tym m.in: analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w odniesieniu zarówno do skali globalnej czy narodowej, ale także regionalnej i lokalnej, a także refleksji nad integralnością i efektywnością systemu zarządzania kryzysowego jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego; rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, umocowanym w historycznych doświadczeniach, a także wyzwań bezpieczeństwa globalnego i europejskiego;
 • kompetencjami społecznymi takimi jak m.in.: przygotowanie do pracy na stanowiskach w administracji publicznej (w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe); kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi nowe zadania związane z zagrożeniami powodowanymi przez współczesne uwarunkowania cywilizacyjne; posługiwanie się fachową literaturą oraz aktualnym ustawodawstwem z zakresu działalności związanej z bezpieczeństwem narodowym;

Student może wybrać przedmioty z trzech grup przedmiotów do wyboru w zakresie:

 • Bezpieczeństwa wewnętrznego UE - w ramach tej grupy przedmiotów, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: zjawisk i procesów, generujących wyzwania i zagrożenia w sferze bezpieczeństwa europejskiego, w tym zwłaszcza terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i migracji; roli instytucji i organizacji, związanych ze sferą bezpieczeństwa publicznego w krajach UE; funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w krajach UE oraz ich współpracy; cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta do pracy w roli np. w Policji, służbach specjalnych, urzędach odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współpracę w tym zakresie z partnerami unijnymi, dziennikarza zajmującego się problematyką bezpieczeństwa, itp. Umożliwią mu ponadto rozumienie problematyki bezpieczeństwa europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego, przydatne w działalności społecznej i politycznej.

 • Systemu obronnego RP - w ramach tej grupy przedmiotów, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa militarnego strefy euroatlantyckiej; strategii bezpieczeństwa RP; zagrożeń asymetrycznych; ekonomiki obronności; funkcjonowania wojska, służb specjalnych i podmiotów niepaństwowych we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta do pracy w roli np. analityka służb specjalnych lub urzędnika pionu cywilnego MON, dziennikarza zajmującego się problematyką bezpieczeństwa i obronności, urzędnika administracji regionalnej i lokalnej odpowiedzialnego za współpracę z instytucjami bezpieczeństwa, pracownika działu marketingu lub PR przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego, itp. Umożliwią mu ponadto rozumienie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wojska i służb specjalnych, przydatne w działalności społecznej i politycznej.

 • Zarządzania kryzysowego i ochrony ludności - W ramach tej grupy przedmiotów, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy m.in. z zakresu: zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego, monitorowania zagrożeń i analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania bezpiecznego środowiska lokalnego, komunikacji społecznej i interpersonalnej w sytuacjach kryzysowych, sporządzania planu zarządzania kryzysowego; planowania i organizacji obrony cywilnej; analizy zagrożeń miejscowych; organizacji pracy zespołu i centrum zarządzania kryzysowego oraz ich logistycznego zabezpieczenia.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta do pracy w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na poziomie lokalnym i regionalnym oraz w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach ratowniczych. Umożliwią mu ponadto szerokie spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa społeczności lokalnych i państwa, niezbędne w działalności społecznej i politycznej, jako inicjatora i kreatora społeczeństwa obywatelskiego.

Podsumowując, absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna), w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa, zwłaszcza w samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, a zwłaszcza na kierunku bezpieczeństwo narodowe, politologia, ekonomia, administracja i zarządzanie. Ponadto studenci kończący studia mogą uzupełnić bądź poszerzyć swoje wykształcenie na studiach podyplomowych.

Kierunek: Ekonomia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Czas realizacji programu kształcenia oraz sekwencja przedmiotów określonych w planie studiów umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w postaci wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Kluczowe treści kształcenia określone w przedmiotach podstawowych/kierunkowych dotyczą przedmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią. Każda z grup przedmiotów do wyboru ponadto daje studentom możliwość uzyskania, poza umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowej wiedzy i umiejętności właściwych dla danej grupy.

Absolwent, który zrealizował przedmioty z zakresu finansów i bankowości posiada wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego, rynku kapitałowego, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku ubezpieczeniowego. Zdobyta wiedza z zakresu finansów i bankowości pozwala na podjęcie przez absolwenta pracy w instytucjach finansowych w charakterze pośrednika finansowego, doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak banki komercyjne, banki spółdzielcze, instytucje parabankowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, firmy inwestycyjne, giełdy finansowe. Wiedza zdobyta umożliwia również absolwentom samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest merytorycznie do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).

Absolwent, który zrealizował przedmioty z zakresu ekonomii przedsiębiorstwa dysponuje rozbudowaną wiedzą z zakresu ekonomii oraz zasad efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi przedsiębiorstwa. Posiada solidne podstawy teoretyczne dotyczące mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej. Ma również wiedzę dotyczącą podstawowych elementów prawa oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada praktyczne kompetencje do tworzenia odpowiedniego systemu współdziałania przedsiębiorstwa z konsumentami, dostawcami i instytucjami publicznymi. Zdobyte kwalifikacje w połączeniu z umiejętnością wykorzystania odpowiednich narzędzi analitycznych (analiza statystyczna, ekonometryczna, finansowa) umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach operacyjnych oraz analitycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach finansowych oraz w administracji publicznej. Absolwent posiada jednocześnie niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

Absolwent, który zrealizował przedmioty z zakresu ekonomii rynku globalnego jest wyposażony w wszechstronną wiedzę ekonomiczną, odpowiedni warsztat narzędziowy i praktyczne umiejętności umożliwiające prowadzenie różnego typu działalności w skali międzynarodowej. Posiada kompetencje do sprawnego poruszania się w środowisku międzynarodowym dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w językach obcych z udziałem wykładowców krajowych i zagranicznych. Dysponuje umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej. Absolwent posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz indywidualnego i zespołowego rozwiązywaniu złożonych problemów ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w wymiarze międzynarodowym, zarówno na szczeblu kierowniczym i specjalistycznym. Pozyskane przez absolwenta kompetencje umożliwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w skali krajowej, regionalnej i międzynarodowej. Absolwent posiada również odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

Absolwent, który zrealizował przedmioty z zakresu ekonomii społecznej rozumie ideę ekonomii społecznej oraz posiada odpowiednie postawy i kompetencje pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem społecznym i kształtowania jego wizerunku. Absolwent w trakcie edukacji zdobywa również wiedzę z zakresu możliwości pozyskania środków na działalność PES (w tym ze środków Unii Europejskiej), zasad prowadzenia księgowości tych podmiotów a także na temat zasad współpracy i komunikacji ze strategicznymi grupami otoczenia oraz kompetencji potrzebnych liderom PES. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w administracji publicznej w departamentach odpowiedzialnych za współpracę z trzecim sektorem oraz innych podmiotach współpracujących z NGO. Absolwent posiada również odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Nadrzędnym celem programu kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość jednostek organizacyjnych, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Program kształcenia uwzględnia zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in.: mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zarządzanie czy bankowość, wsparte wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki, ekonometrii, matematyki finansowej, jak i kierunkowe takie jak: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse międzynarodowe, rachunkowość, analiza finansowa czy controlling. Program studiów uwzględnia także wiedzę specjalistyczną z szeroko definiowanych obszarów rachunkowości i finansów.

Absolwent kierunku zdobędzie umiejętności analizy zjawisk i procesów gospodarczych w wymiarze makro- i mikroekonomicznym, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Absolwent kończąc studia na kierunku finanse i rachunkowość będzie rozumiał znaczenie finansów w działalności przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, a także dostrzegał potrzebę opracowania strategii finansowania, odpowiadającej działalności konkretnej jednostki organizacyjnej. Będzie potrafił wskazać odpowiednie źródła finansowania działalności krótko- i długookresowych, co poprzedzi ich analizą i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji przedsiębiorstwa. Będzie znał regulacje prawne związane z prowadzeniem finansów i rachunkowości. Dzięki zajęciom o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym kształtować się będą kompetencje związane z zarządzaniem finansami, prowadzeniem rachunkowości i dokonywaniem analiz ekonomiczno-finansowych. Student będzie posiadał umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2.

Ponadto studenci będą uczestniczyć w zajęciach o charakterze warsztatowym z zakresu: rachunkowości, doradztwa, rewizji finansowej, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przyszły absolwent zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu rachunkowości jednostek organizacyjnych funkcjonujących w naszym kraju i technologii informacyjnych w tym zakresie, ale też nowych rozwiązań w zakresie zarządzania finansami w wymiarze ponadnarodowym. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych. Intencją kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest położenie nacisku na połączenie wiedzy i umiejętności z wartościami, etyką i pożądanymi postawami zawodowymi. Student będzie nabywał umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, co w zawodach w zakresie finansów i rachunkowości jest niezmiernie ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji. Wynika to również między innymi z Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych dla Zawodowych Księgowych IFAC, których zapisy zostały przeanalizowane w związku z tworzeniem kierunku finanse i rachunkowość.

Student może wybrać przedmioty z 2 grup przedmiotów do wyboru w zakresie:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – w ramach tej grupy przedmiotów nacisk będzie położony w szczególności na rachunkowość, w tym aspekty podatkowe i rozwiązania międzynarodowe. Ponadto absolwent pozna zasady zarządzania przez wartość oraz rewizji finansowej tak, aby po ukończeniu studiów posiadał zarówno umiejętności w zakresie rachunkowości i sposobów jej wykorzystania, w celu prawidłowego zarządzania generowanych przez rachunkowość danych, jak i sposobów ich oceny przez biegłych rewidentów. Poznanie strategii podatkowych i możliwości działalności inwestycyjnej kierunkuje studenta na zdobycie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji finansowych, wspartych znajomością metod wyceny używanych przy podejmowaniu tych decyzji i metod oceny projektów inwestycyjnych. Wspomniana grupa przedmiotów pozwoli studentowi poznać znaczenie finansów w działalności przedsiębiorstw, sposoby opracowania strategii finansowania, czy poszukiwania odpowiednich źródeł finansowania.
 • Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego – w ramach tej grupy przedmiotów nacisk będzie położony w szczególności na finanse i rachunkowość tych szczególnych podmiotów poprzez poznanie specyfiki ich rachunkowości, w tym rachunkowości organu podatkowego, prowadzonego w nich audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej czy istotnych dla nich procedur zamówień publicznych. Student pozna również zasady zarządzania projektami, jak i zasady rewizji finansowej sprawozdań tego szczególnego sektora. Będzie sprawnie operował zagadnieniami prawa finansowego i gospodarki komunalnej. Dzięki poznaniu zasad etyki funkcjonariuszy publicznych będzie umiał odpowiednio postępować i oceniać postępowanie innych funkcjonariuszy publicznych.

W związku z deregulacją dostępu m.in. do zawodu księgowego odpowiednie kształcenie specjalistów nabiera szczególnego znaczenia. Planowana likwidacja certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministerstwo Finansów spowoduje konieczność kształcenia profesjonalistów w zakresie rachunkowości na najwyższym poziomie. Studia pierwszego stopnia przygotowują do pracy w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, biurach rachunkowych oraz w podmiotach audytorskich i doradczych (działy księgowości, analiz finansowych, doradztwa finansowego) itp. Finanse i rachunkowość to obszar działania każdego podmiotu gospodarczego, prowadzony bezpośrednio i samodzielnie przez te podmioty, albo zlecany do usługowego prowadzenia lub doradztwa. Z tego względu zakres jednostek organizacyjnych, w których absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Absolwent studiów pierwszego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, szczególnie w zakresie ekonomii i zarządzania.

Kierunek: Kryminologia stosowana

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.

Celem kształcenia na kierunku kryminologia stosowana jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych, m.in. o przestępstwie jako szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego rodzaju zjawisku społecznym, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, analizowaniu i przeciwdziałaniu czynom kryminogennym, a także w pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, polityki karnej oraz metod pracy kryminalistycznej związanej z prawem karnym procesowym i postępowaniem dowodowym.

Celem jest także kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, a także wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzę obejmującą różne koncepcje naukowe odnoszące się do etiologii i przebiegu procesów przestępczych; umiejętność diagnozowania, analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów w praktyce kryminologicznej.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi, operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne oraz przygotowanie do pracy w charakterze kuratorów społecznych lub zawodowych, a także w systemie penitencjarnym oraz na rynku usług detektywistycznych. Absolwent potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozwijać je interdyscyplinarnie.

Poza przedmiotami podstawowymi student może wybrać przedmioty z dwóch grup przedmiotów do wyboru z zakresu:

 • Diagnostyki kryminologicznej – w ramach tej grupy przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę m.in. z zakresu diagnostyki i prewencji przestępczości (zwłaszcza zorganizowanej, finansowo-bankowej, ekonomicznej, komputerowej, dotyczącej fałszerstwa), poznaje specyfikę i zastosowanie badań biometrycznych, fonoskopijnych, analizy odontoskopijnej, badań związków chemicznych. Zapoznaje się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu techniki kryminalistycznej, a także aspektami usług detektywistycznych;
 • Kuratorsko–Penitencjarnego – w ramach tej grupy przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę z zakresu pracy w systemie penitencjarnym i pracy kuratora, która dotyczy szeroko rozumianej problematyki rodzinnej (prawo rodzinne i opiekuńcze, przemoc w rodzinie, poradnictwo społeczne, pomoc społeczna, komunikacja interpersonalna, psychologia uzależnień) czy związanej z metodyką pracy kuratora sądowego (metodyka pracy kuratora sądowego, uprawnienia i możliwości działania osoby pokrzywdzonej przestępstwem, system pomocy ofiarom przestępstw, status sprawcy w postępowaniu karnym, postępowanie w sprawach nieletnich, ujemne zjawiska społeczne jako czynnik kryminogenny).

Student zdobywa i poszerza również wiedzę związaną z pracą pracownika służby więziennej (prawo penitencjarne, psychologia penitencjarna, pedagogika penitencjarna, przestępczość powrotna, pragmatyka służbowa służby więziennej, międzynarodowe regulacje wymiaru i wykonania sankcji karnych, bezpieczeństwo osobiste funkcjonariusza służby więziennej).

Student kierunku kryminologia stosowana zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nabywa kompetencje do ich skutecznego wykorzystania w pracy zawodowej i naukowej, organizacji i współdziałania różnych podmiotów oraz elementów środowiska lokalnego na rzecz prewencji przestępczości i podejmowania działań operacyjnych w celu ochrony jednostek i grup osób przed zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia stosowana oraz studiów podyplomowych.

Kierunek: Logistyka

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów logistyka jest ukształtowanie sylwetki absolwenta posiadającego określony zasób wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji transportu i spedycji oraz umiejętności menedżerskie. Studia na kierunku logistyka przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Absolwent tego kierunku powinien:

 • posiadać wiedzę w dziedzinie organizowania, funkcjonowania, zarządzania i kontrolowania nowoczesnych systemów logistycznych, transportu i spedycji;
 • posiadać umiejętności analizy otoczenia rynkowego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii logistycznych, zarządzania produkcją i usługami, finansami i personelem przedsiębiorstwa;
 • umieć dokonywać wyboru form przepływów w łańcuchu logistycznym oraz zarządzać zapasami i kosztami logistycznymi;
 • umieć wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plany zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów;
 • mieć wyrobiony nawyk ustawicznego samokształcenia, pozwalający elastycznie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek: Politologia

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

W przekazywaniu wiedzy z zakresu politologii za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych. Głównym celem nauczania jest kształtowanie świadomości w dziedzinie procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Ponadto zakładanym rezultatem procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sferze publicznej, co wiąże się ze zdobyciem umiejętności takich jak: kreatywność, umiejętności komunikacyjne, profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności. Niezwykle istotnym zagadnieniem w obszarze celów edukacyjnych politologii jest również uświadomienie studentom potrzeby permanentnego kształcenia. Zmienność procesów i zjawisk, które definiują funkcjonowanie świata, a które znajdują w centrum uwagi politologii, wymaga ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. Proces kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia jest skoncentrowany przede wszystkim na przekazywaniu pogłębionej wiedzy z zakresu politologii. Analiza i synteza zagadnień z obszaru wspomnianych już nauk społecznych, prowadzone są w sposób umożliwiający zdobycie zdolności krytycznego i samodzielnego myślenia. Niezwykle istotnym rezultatem tego procesu jest także wyposażenie absolwenta w narzędzia, pozwalające mu na identyfikacje procesów w skomplikowanej rzeczywistości polityczno-społecznej oraz wskazywanie czynników zmiany, konieczne do właściwego prognozowania zjawisk politycznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki na drugim stopniu studiów, pozwalają absolwentowi na podjęcie dalszych wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych. Ponadto studenci kończący studia mogą uzupełnić bądź poszerzyć swoje wykształcenie na studiach podyplomowych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach europejskich, sektorze organizacji pozarządowych, ośrodkach analitycznych, organizacjach partyjnych oraz biurach poselskich. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają również zatrudnienie w sektorze prywatnym. Zdobyte w toku kształcenia umiejętności oraz rozumienie procesów i zjawisk politycznych, pozwoli absolwentowi podejmować profesjonalne relacje z mediami, przedstawicielami świata polityki i gospodarki.

Na studiach drugiego stopnia, student kierunku Politologia ma wybór pomiędzy grupami przedmiotów z zakresu: przywództwo i organizacja władzy oraz polityka bezpieczeństwa publicznego.

Grupa przedmiotów z zakresu: przywództwo i organizacja władzy

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą fenomenu przywództwa politycznego oraz organizacji władzy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapoznany jest z zasadami podejmowania decyzji w obszarze polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętność analizowania procesów politycznych i ekonomicznych, zwłaszcza o charakterze makroekonomicznym, oraz dokumentów o charakterze politycznym i ekonomicznym. Jest także przygotowany do wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami, politykami i menedżerami życia gospodarczego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych i instytucjach europejskich, a także do aktywnej i profesjonalnej działalności w partiach politycznych.

Grupa przedmiotów z zakresu: polityka bezpieczeństwa publicznego

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, kompetencji i funkcjonowania instytucji polityki bezpieczeństwa, a także roli tej problematyki z punktu widzenia obywatela, samorządu, państwa i przedsiębiorstwa. Zostaje zapoznany z różnymi paradygmatami teoretycznymi oraz metodami praktycznymi, wykorzystywanymi w realizacji zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa publicznego na różnych szczeblach. Zdobywa umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa oraz umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Uzyskuje wiedzę z zakresu prognozowania przyszłych stanów bezpieczeństwa oraz identyfikowania słabych sygnałów, wskazujących na wyłanianie się zagrożeń nowego typu. Zdobywa wiedzę o podmiotach, instrumentach i zadaniach współczesnej polityki bezpieczeństwa, także w kontekście europejskim i globalnym.

Dzięki zdobytej wiedzy oraz rozwiniętym umiejętnościom, absolwent jest przygotowany do efektywnego funkcjonowania w państwowych, samorządowych i komercyjnych instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa.

Kierunek: Prawo

Studia jednolite magisterskie (10 semestrów) stacjonarne.
Studia jednolite magisterskie (10 semestrów) niestacjonarne.

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku prawo jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób potrafiących wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. W ujęciu praktycznym celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności sprawnego obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz analizowania ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej.

Program studiów obejmuje zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in. prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, prawo europejskie, jak i kierunkowe, w którym uwzględniono podstawowe dyscypliny prawnicze takie jak np.: prawo cywilne, prawo karne (materialne, skarbowe, procesowe), prawo administracyjne, prawo gospodarcze. Ponadto, program uzupełniony między innymi o zajęcia z historii państwa i prawa, logiki prawniczej, ekonomii czy też polityki społeczno-gospodarczej, co umożliwi studentowi rozpoznanie miejsca nauk prawnych wśród innych nauk społecznych w wymiarze historycznym oraz roli i znaczenia prawa we współczesnym świecie.

Absolwent kierunku prawo będzie dostrzegał potrzebę nieustannej analizy trendów w orzecznictwie oraz stanowieniu prawa, zdobędzie umiejętności analizy zjawisk i procesów gospodarczych w aspekcie prawnym, a także mechanizmów i zasad związanych z tworzeniem i wykładnią prawa. Będzie potrafił wskazać odpowiednie metody wykładni normy prawnej, poprzedzone analizą stanu prawnego i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza będzie znał regulacje prawne związane z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki zajęciom, o charakterze tak praktycznym jak i teoretycznym, kształtować się będą kompetencje związane z doradztwem prawnym. Absolwent będzie posiadał umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2+. Ponadto studenci będą uczestniczyć w zajęciach usprawniających umiejętności z zakresu: wykładni prawa i stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej. Przyszły absolwent zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności dzięki którym będzie przygotowany do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych a także do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego.

Intencją nauczania na kierunku prawo jest położenie nacisku na połączenie wiedzy i umiejętności z wartościami, etyką i pożądanymi postawami zawodowymi. Student będzie nabywał umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, co w zawodzie prawniczym jest niezmierne ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji.

Praktyki specjalizacyjne w sądownictwie, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych a także organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach umożliwią konfrontację studenta z życiem społeczno-gospodarczym i rozpoznanie zakresu ról zawodowych możliwych do przyjęcia przez absolwenta kierunku prawo.

Student będzie mógł wybrać przedmioty w ramach jednej z dwóch grup przedmiotów:

 • grupa przedmiotów sądowych umożliwi kształcenie w zakresie praw: bankowego, rolnego, handlowego, karnego wykonawczego, karnego gospodarczego, wykroczeń a także postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania nieprocesowego czy też sądowego postępowania egzekucyjnego. W programie znajdą się także elementy kryminologii, kryminalistyki oraz prawa dowodowego w postępowaniu cywilnym i dowodów w procesie karnym. Grupa przedmiotów uzupełniona będzie przeglądem zawodów prawniczych umożliwiających przyszłym absolwentom wybór dalszych kierunków kształcenia;
 • w ramach grupy przedmiotów prawo europejskie i międzynarodowe nacisk w szczególności będzie położony na poznanie tych dziedzin prawa i nauk wspomagających, które pozwolą studentom zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji zadań zawodowych w relacjach ponadnarodowych. W ofercie tej specjalności znajdą się zagadnienia dotyczące ustrojów państw współczesnych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, jednolitego rynku europejskiego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej. Wraz z rozpoznaniem współczesnych relacji społeczno-gospodarczych na świecie studenci nabędą wiedzę z zakresu prawa konsularnego i dyplomatycznego, prawa międzynarodowego prywatnego, arbitrażu międzynarodowego czy też międzynarodowej ochrony praw człowieka. Przedmioty z zakresu tworzenia prawa w Unii Europejskiej, praw Rady Europy, prawa karnego Unii Europejskiej, zamówień publicznych pozwolą dodatkowo absolwentom tej specjalności na zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności tworzenia i stosowania prawa w obszarze Unii Europejskiej.

Studia na kierunku prawo pozwolą absolwentom na zdobycie wiedzy opartej na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, umożliwią poznanie mechanizmów tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Ponadto pozwolą na zdobycie umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz stworzą możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

Absolwent kierunku prawo, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa, uprawniony jest do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie odpowiednich aplikacji prawniczych przygotowujących i umożliwiających pracę w klasycznych zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik czy też notariusz. Ponadto, absolwent będzie przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci studiów prawniczych uzyskują tytuł zawodowy magistra prawa. Uprawnia on do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych (np. adwokata, radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora).

Absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza zawodami prawniczymi. Studia i bogata wiedza w zakresie różnych dziedzin prawa czyni z absolwentów cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów audytorskich i doradczych (działy organizacyjne, podatkowe, doradztwa prawnego) itp. Prawo to obszar działania każdej jednostki organizacyjnej, prowadzony bezpośrednio i samodzielnie przez te jednostki albo zlecany do usługowego prowadzenia lub fachowego doradztwa. Z tego też względu zakres jednostek, w których absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki i zarazem zróżnicowany.

Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Celem kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych we współczesnych warunkach wolnego rynku i konkursowego sytemu wyłaniania urzędników państwowych i samorządowych. Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie z zakresu wiedzy o świecie, relacjach międzynarodowych na poziomie regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Wiedza z zakresu ekonomii, filozofii i socjologii zagwarantuje szerokie spektrum zdobytej wiedzy pozwalającej na zrozumienie współczesnego świata w zakresie politycznym i ekonomicznym. Absolwent będzie przygotowany do selektywnego poszukiwania informacji, wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej i pełnieniu różnorodnych ról społecznych. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, społecznych i prawnych, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza z zakresu handlu zagranicznego, roli inwestycji zagranicznych na każdym poziomie, rozumienie i umiejętność właściwej obsługi inwestora zagranicznego, tworzenia współpracy wszystkich szczebli administracji. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na przygotowywanie prac pisemnych w oparciu o selektywne źródła, umiejętność wypowiadania się na tematy związane z kierunkiem studiów, również w języku obcym.

Student może wybrać przedmioty z trzech grup przedmiotów do wyboru w zakresie:

 • ekonomicznych i politycznych uwarunkowań stosunków międzynarodowych - w ramach tej ścieżki, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie, a szczególnie w jej środkowoeuropejskiej i wschodniej części; geoekonomicznych, czyli gospodarczych uwarunkowań polityki międzynarodowej; usytuowania gospodarki unijnej na tle gospodarki światowej; znajomości głównych procesów globalizacji w gospodarce światowej; współzależności politycznej, gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa, cechującej Europę Środkową; specyfiki i głównych mechanizmów rządzących europejskimi procesami integracyjnymi; specyfiki trzech istotnych dla UE ośrodków centrów regionalnych: Niemiec, państw nordyckich i regionu śródziemnomorskiego; znaczenia międzynarodowych organizacji w stosunkach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, w mediach.
 • dyplomacji - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu funkcjonowania służby zagranicznej i prowadzenia polityki zagranicznej; praktyki dyplomatycznej i protokołu dyplomatycznego; specyfiki prawa międzynarodowego (prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego); specyfiki negocjacji międzynarodowych; znaczenia organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych; zarządzania kadrami specjalistycznymi w sektorze publicznym i prywatnym. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.
 • marketingu międzynarodowego - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: skutecznej autoprezentacji jako głównego narzędzia w odnoszeniu sukcesu zawodowego oraz kształtowania wizerunku, a także sprawnego komunikowania się w sferze publicznej; roli i znaczenia wizerunku państw w stosunkach międzynarodowych oraz strategii budowania marki narodowej; wykorzystywanych narzędzi PR w kształtowaniu polityk regionalnych, koncepcji public relations oraz ich znaczenia dla instytucji samorządowych; komunikacji audiowizualnej, masowej i nowomedialnej; koncepcji społeczeństwa sieci, powstania i funkcjonowania społeczności wirtualnych, kluczowych struktur społecznych i działań jakie odbywają się wokół cyfrowych procesów; zarządzania kryzysem w organizacji, komunikowania się z mediami w kryzysie; władzy i przywództwa. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

Kierunek: Studia skandynawskie (Scandinavian studies)

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Absolwent kierunku Scandinavian studies – studiów pierwszego stopnia, dysponować będzie szerokim zakresem wiedzy o współczesnej Skandynawii i państwach skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych funkcjonowania państw skandynawskich. Zdobyta wiedza pozwoli mu na rozumienie złożonej rzeczywistości współczesnych społeczeństw i państw skandynawskich oraz miejsca gospodarek i przedsiębiorstw skandynawskich w światowej ekonomii. Program kształcenia został pomyślany w taki sposób, aby absolwent posiadał umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. Absolwent odznaczać się będzie ponadto umiejętnościami analizy problemów wewnętrznych państw skandynawskich w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent kierunku Scandinavian studies uzyska ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii Skandynawii; idei, koncepcji i uwarunkowań współpracy oraz integracji państw skandynawskich. Posiadać także będzie wiedzę na temat genezy, powstania i zasad funkcjonowania wspólnej skandynawskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Absolwent kierunku pozna ponadto uwarunkowania skandynawskiego systemu bezpieczeństwa, zrozumie zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych państw skandynawskich i ich społeczeństw, także w ramach regionalnych i kontynentalnych ugrupowań integracyjnych.

Istotną na rynku pracy umiejętnością absolwenta jest znajomość jednego z języków skandynawskich oraz zdolność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym (angielskim oraz skandynawskim) w zakresie stosunków międzynarodowych.

Realizacja kierunkowych efektów uczenia oznacza, że absolwent przygotowywany jest do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i szeroko rozumianej dyplomacji oraz instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych i w mediach - także najnowszej generacji.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z państwami skandynawskimi, a także strukturach Unii Europejskiej szczebla centralnego i krajowego oraz przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami gospodarczymi i państwami skandynawskimi. Posiada kompetencje do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalnych oraz mediach zaangażowanych we współpracę z krajami Północy. Koncepcja kształcenia kierunku szczególne znaczenie przywiązuje do przygotowanie absolwenta do pracy w środowisku biznesowym, szczególnie w skandynawskich przedsiębiorstwach działających na terytorium Rzeczpospolitej.

W programie studiów duży nacisk położony został ponadto na przekazanie studentowi uporządkowanej wiedzy specjalistycznej, którą będzie mógł on wykorzystać w pracy zawodowej. Zaliczyć do niej możemy treści programowe dotyczące: komunikowania, negocjacji, zarządzania przedsiębiorstwem lub w organizacji, prawa i praktyki stosunków dyplomatycznych. Absolwent kierunku zyskuje umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu ekonomii, polityki wewnętrznej, i stosunków międzynarodowych. Dobór poszczególnych przedmiotów ma przyczyniać się do tego, iż absolwent postrzegać będzie konkretne problem czy zadania w sposób zintegrowany, uwzględniając przy ich rozwiązywaniu i wykonywaniu pełen kompleks uwarunkowań.

Zakładane Kierunkowe Efekty Uczenia w ramach studiów na kierunku Scandinavian studies sformułowane są w taki sposób, aby absolwent potrafił skutecznie i elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Ponadto, absolwent wyposażony zostanie w nawyk ustawicznego kształcenia się oraz odznaczać się będzie świadomością wagi nieustannego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowywany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia Scandinavian studies odznacza się:

- podstawową wiedzą w zakresie nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych,

- znajomością prawno-międzynarodowych, konstytucyjnych oraz politycznych podstaw aktywności zewnętrznej państw skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji),

- rozumieniem zasad organizacji państwa oraz mechanizmów i celów jego działania w sferze zewnętrznej,

- znajomością społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań wybranych polityk wewnętrznych państw skandynawskich oraz wiedzą na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania struktur politycznych, administracyjnych bezpieczeństwa oraz gospodarek w państwach skandynawskich,

- wiedzą teoretyczna i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na współdziałanie w zespołach ludzkich przy realizacji różnorodnych zadań w obrębie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw gospodarczych,

- zdolnością do prowadzenia na poziomie podstawowym analiz problemów stosunków międzynarodowych w oparciu o wiedzę naukową,

- umiejętnością korzystania ze materiałów źródłowych w trakcie analiz problematyki ekonomii, polityki zagranicznej oraz stosunków międzynarodowych,

- umiejętnością konstruowania prostych prognoz konkretnych procesów i zjawisk w sferze ekonomicznej, polityki wewnętrznej oraz relacji międzynarodowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla odpowiednich dyscyplin naukowych,

- zdolnością formułowania własnej opinii na temat procesów i wydarzeń międzynarodowych,

- samodzielnością i odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań,

- znajomością podstaw prowadzenia negocjacji,

- znajomością podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

- umiejętnością komunikowania się z otoczeniem w środowisku międzynarodowym,

- przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Na zespół kompetencji zawodowych absolwenta kierunku Scandinavian studies wynikających z realizacji Kierunkowych Efektów Uczenia składają się następujące obszary wiedzy, umiejętności, zdolności praktycznych:

1. Administracyjno-organizatorskie (związane ze znajomością zasad funkcjonowania wybranych instytucji);

2. Zarządcze (związane z umiejętnością kierowania lub współkierowania procesami administracyjnymi oraz ekonomicznymi na określonych funkcjonowania wybranych organizacji, instytucji, podmiotów biznesowych);

3. Dydaktyczno-promocyjne (związane z przygotowaniem do przekazywania wiedzy o państwach i społeczeństwach skandynawskich oraz współkształtowania świadomości wśród innych ludzi szczególnych skandynawskich rozwiązań oraz modeli polityczno-ekonomiczno- społecznych);

4. Społeczne (związane z przygotowaniem do współpracy w grupie, szczególnie w kontekście organizowania ludzkiej aktywności w środowisku wielokulturowym);

5. Psychologiczne (związane ze świadomością psychologicznych uwarunkowań ludzkich postaw i działań);

6. Komunikacyjne (związane z umiejętnością komunikowania się z innymi ludźmi w określonych sytuacjach społecznych oraz zawodowych);

7. Techniczne (związane z umiejętnością korzystania z urządzeń komputerowych).

Kierunek studiów Scandinavian studies daje absolwentom gruntowną, wszechstronną wiedzę dotyczącą prawnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych aspektów funkcjonowania i ewolucji skandynawskich społeczeństw i państw, a równocześnie wyposaża absolwenta w bardzo konkretne, użyteczne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę dotycząca ściśle zdefiniowanych zagadnień.

Grupa przedmiotów z zakresu: BIZNES I WIZERUNEK (ang. BUSINESS AND IMAGE)

Absolwent kierunku Scandinavian studies, studia pierwszego stopnia, w ramach grupy przedmiotów z zakresu Business and Image, uzyskuje wyjątkową wiedzę i umiejętności, które łączą treści kształcenia z zakresu ekonomii i zarządzania, jak również treści programowe z zakresu wiedzy o komunikowaniu i budowaniu wizerunku.

W zakresie komunikowania społecznego oraz budowy wizerunku, absolwent posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania marketingowego, promocji i reklamy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania środków marketingu w działalności biznesowej. Potrafi zastosować w praktyce metody badania i definiowania potrzeb klientów i budowy strategii marketingowych. Potrafi również w ramach działalności biznesowej przygotować i kierować kampanią promocyjną produktu, marki bądź przedsiębiorstwa. Absolwent posiada umiejętność tworzenia i propagowania image firmy, instytucji, organizacji. Absolwent potrafi prowadzić działania w ramach public relations i publicity oraz monitorować działania konkurencji, umie organizować promocję usług, koncepcji.

Absolwent realizujący przedmioty z obrębu tej grupy przedmiotów rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Co więcej, absolwent uzyskuje umiejętności pozwalające mu na wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

W zakresie wiedzy dotyczącej działalności gospodarczej i aktywności w środowisku biznesowym, absolwent kierunku, Scandinavian studies, realizujący zajęcia z zakresu Business and Image, posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych ukierunkowaną na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania krajowych gospodarek państw skandynawskich oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Zna i rozumie relacje zachodzące w systemie gospodarki światowej, a w szczególności pomiędzy państwami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, kształtującymi warunki międzynarodowej współpracy gospodarczej. Cechuje go znajomość funkcjonowania rynku międzynarodowego w warunkach globalnych oraz prawa międzynarodowego i zasad obowiązujących w gospodarczych kontaktach międzynarodowych.

W rezultacie osiągnięcia efektów uczenia zakładanych dla tej grupy przedmiotów, studenci są przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę gospodarczą z państwami skandynawskimi, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, instytucjach handlu zagranicznego, administracji państwowej różnego szczebla, polskich placówkach w państwach skandynawskich. Odznaczają się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które pozwalają na podjęcie pracy w filiach międzynarodowych koncernów (w tym koncernów skandynawskich) w Polsce, agencjach konsultingowych, jednostkach samorządowych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych i współpracą z Unią Europejską.

Grupa przedmiotów z zakresu: DYPLOMACJA I STRATEGIA (ang. DIPLOMACY AND STRATEGY)

Absolwent kierunku Scandinavian studies, studia pierwszego stopnia, realizujący grupę przedmiotów z zakresu Diplomacy and Strategy, uzyskuje wyjątkową wiedzę i umiejętności, które łączą treści programowe z zakresu wiedzy o dyplomacji i polityce zagranicznej, jak również treści programowe z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności państw skandynawskich.

W wyniku realizacji zajęć z grupy przedmiotów Diplomacy and Strategy, absolwent uzyska wiedzę pozwalającą mu na podjęcie pracy w strukturach państwowych odpowiedzialnych za formułowanie i realizację polityki zagranicznej. Przedmioty zawarte w programie studiów pozwalają na zapoznanie absolwenta z praktycznymi aspektami działalności służb zagranicznych współczesnych państw skandynawskich. Przedmioty wchodzące w skład tej grupy zajęć, wraz z przypisanymi im treściami programowymi łączą aspekty teoretyczne i praktyczne pracy w administracji państwowej oraz służbie zagranicznej. Należy także zwrócić uwagę na przedmioty, które mają obdarzyć absolwenta umiejętnością współpracy z mediami oraz wyposażyć go w niezbędną wiedzę dotyczącą sposobów oraz narzędzi komunikowania się struktur państwowych ze społeczeństwem. Studenci wybierający tę grupę przedmiotów będą posiadali zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w polityce międzynarodowej państw skandynawskich oraz decyzji i działań zagranicznych władz Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji.

W ramach tej grupy przedmiotów dużo uwagi poświęcono problematyce bezpieczeństwa (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) państw skandynawskich. Absolwent zostanie przygotowany do monitorowania i analizowania procesów zachodzących w obrębie systemów bezpieczeństwa i środowisk bezpieczeństwa państw skandynawskich. Uzyskane umiejętności pozwolą mu na prognozowanie kierunków ewolucji uwarunkowań bezpieczeństwa państw skandynawskich. Wiedza oraz umiejętności praktyczne, zdobyte w procesie kształcenia w ramach tej grupy przedmiotów,

przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiki i Psychologii


ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Psychologia

- studia 5 -letnie jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia (profil ogólnoakademicki) umożliwiają studentowi nabycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W ramach kształcenia dostępne są trzy ścieżki:

 • Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka,
 • Psychologia kliniczna,
 • Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka.

W trakcie kształcenia na kierunku Psychologia student zdobywa:

 • Wiedzę – dotyczącą istoty natury ludzkiej, mechanizmów społecznej i zawodowej działalności człowieka, rozwoju jednostki i specyfiki jej funkcjonowania na każdym etapie życia, włącznie z ewentualnie występującymi zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego oraz metod psychologicznej diagnozy.
 • Umiejętności – rozpoznawania psychologicznych uwarunkowań procesów i zaburzeń funkcjonowania człowieka, planowania i organizowania pracy, prowadzenia badań naukowych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego, posługiwania się odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi.
 • Kompetencje – osobiste i społeczne potrzebne do aktywnego działania we wszystkich tych dziedzinach życia, gdzie profesjonalna, psychologiczna wiedza jest niezbędna, pomocna, wspierająca i usprawniająca funkcjonowanie człowieka.

Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie umożliwiają przygotowanie profesjonalnych i odpowiedzialnych absolwentów do pracy psychologicznej w różnorodnych instytucjach, gdzie będą mieli możliwość diagnozowania i wspierania potrzeb środowiska, grupy i osoby zarówno w obszarze społecznym, zawodowym, klinicznym, jak i rozwoju człowieka. Kształcenie na kierunku Psychologia realizowane jest z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu i tolerancji. Zróżnicowane formy prowadzenia zajęć, szeroki kontakt z wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową i dydaktyczną umożliwia rozwijanie u studentów samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Stały rozwój bazy dydaktycznej gwarantuje kształcenie w dogodnych, odpowiadających europejskim standardom warunkach, co dodatkowo rozwija satysfakcję ze studiowania.

Pedagogika

- studia 3-letnie licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku Pedagogika (profil ogólnoakademicki) umożliwiają studentowi nabycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu pedagoga.

W ramach kształcenia dostępne są cztery ścieżki:

 • Andragogika i gerontologia społeczna,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

W trakcie kształcenia na kierunku Pedagogika student zdobywa:

 • Wiedzę – z zakresu rozwoju psychospołecznego, a także dotyczącą uwarunkowań społecznokulturowych funkcjonowania jednostek i grup. Ponadto posiada i operuje wiedzą o instytucjach wspierających i wspomagających proces wychowania, która jest wykorzystywana i weryfikowana oraz uzupełniana doświadczeniem praktycznym podczas praktyk zawodowych.
 • Umiejętności – z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Istotną kompetencją absolwenta jest również umiejętność pracy w zespole, przyjmowania i wyznaczania zadań oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania z zakresu edukacji, wychowania, aktywizacji i opieki.
 • Kompetencje – tworzenia własnych narzędzi metodycznych służących do rozwiazywania problemów społecznych i pedagogicznych. Ponadto absolwent wyposażony jest w kompetencje rozumienia mechanizmów społecznych, pedagogicznych i socjologicznych warunkujących problemy.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Pedagogika ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i kulturową. Uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych. Ponadto jest on przygotowany do kontynuowania kształcenia pozwalającego uzyskać pełne przygotowanie do pracy w placówkach oświatowych i pozaoświatowych. Studia na kierunku Pedagogika (ścieżki nauczycielskie: doradztwo edukacyjno-zawodowe; pedagogika opiekuńczowychowawcza; resocjalizacja i profilaktyka społeczna) stanowią pierwszy etap kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Pedagogika

- studia 2-letnie magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika (profil ogólnoakademicki) umożliwiają studentowi nabycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W ramach kształcenia dostępne są cztery ścieżki:

 • Andragogika i gerontologia społeczna,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

W trakcie kształcenia na kierunku Pedagogika student zdobywa:

 • Wiedzę – pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i kulturową, stanowiącą solidną podstawę działalności w zakresie edukacji, wychowania, wspierania rozwoju człowieka, a także podejmowania działań aktywizujących, pomocowych i naprawczych. Ma także uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, potrafi posługiwać się zasadami i kierować się normami etycznymi w podejmowanej działalności.
 • Umiejętności – posługiwania się warsztatem diagnostyczno-badawczym, a także wykazuje aktywność i samodzielność we wzbogaceniu swojej wiedzy. Umie współpracować z innymi, poszukiwać i prowadzić dyskusje oraz oferować wsparcie w swojej dziedzinie. Absolwent ma także rozwinięte umiejętności poszerzania własnych kompetencji zawodowych i edukacyjnych, zdobywania nowych umiejętności praktycznych.
 • Kompetencje – w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz komunikacji społecznej, refleksyjnego spojrzenia na działalność własną i innych ludzi, a także pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent dwuletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Ma pogłębioną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i kulturową, stanowiącą solidną podstawę działalności w zakresie edukacji, wychowania, wspierania rozwoju człowieka, a także podejmowania działań aktywizujących, pomocowych i naprawczych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- studia 5-letnie jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil ogólnoakademicki) umożliwiają studentowi nabycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, student zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwija swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej i edukacyjnej oraz jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Ma również możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

W trakcie kształcenia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna student zdobywa:

 • Wiedzę – pogłębioną dotyczącą rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci, umożliwiającą identyfikację pedagogicznych/edukacyjnych przekonań oraz krytyczną refleksję nad nimi.
 • Umiejętności – wysoko cenione na rynku pracy, w swojej dziedzinie, oferujące dzieciom wsparcie, rozwijające wewnątrzsterowność i odpowiedzialność, niezbędną do radzenia sobie z zadaniami i codziennością (przed)szkolną.
 • Kompetencje nauczyciela – w obszarze pracy z dziećmi i uczniami także ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Przydatne do zaangażowanego uczenia się w środowisku nauczycieli, efektywnej współpracy zarówno w zespole specjalistów, jak i z rodzicami dzieci oraz innymi członkami społeczności (przed)szkolnej i lokalnej.

Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, przygotowanie do współpracy ze środowiskiem praktyków pracujących w placówkach oświatowych, a także środowiskiem lokalnym.

Absolwent studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej to: konstruktor, badacz, organizator, realistyczny myśliciel, ekspert i architekt środowiska uczenia się dzieci, inicjator i moderator procesu edukacyjnego, innowator wykazujący się umiejętnością tworzenia nowych rozwiązań, ale i kreatywnego wykorzystania nowatorskich idei, strategii i metod nauczania w pracy z dziećmi; autokreator twórczo przetwarzający posiadaną wiedzę dla pomyślnego rozwoju samego siebie, wykorzystujący swoje pasje i zainteresowania (także pozapedagogiczne) na rzecz rozwoju profesjonalnego, ale i dobrostanu swoich podopiecznych, nastawiony na całożyciowe samopoznanie i samorealizację przez odpowiednie wzbogacanie wiedz i samowiedzy, analizę własnej biografii oraz adekwatne narzędzia kulturowe, w tym wywodzące się z kultury cyfrowej.

Praca socjalna

- studia 3-letnie licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku Praca socjalna (profil praktyczny) umożliwiają studentowi nabycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

W ramach kształcenia dostępne są dwie ścieżki:

 • Praca socjalna z rodziną,
 • Praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i zależną.

W trakcie kształcenia na kierunku Praca socjalna student zdobywa:

 • Wiedzę – naukową i praktyczną, która promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów socjalnych obywateli, dotyczy także relacji międzyludzkich oraz przygotowania ludzi do osiągania przez nich pozytywnych zmian ich życia społecznego.
 • Umiejętności – praktyczne niezbędne do podejmowania działań profesjonalnych (pomocowych) w sferze pracy socjalnej i pomocy społecznej.
 • Kompetencje – w zakresie kreowania społecznej rzeczywistości opartej na podstawach etycznych, pozwalające na aktywny udział w działaniach realizowanych w zakresie wsparcia, pomocy, opieki, resocjalizacji, profilaktyki oraz pracy z różnymi kategoriami klientów.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Praca socjalna posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych, a także udzielenia skutecznej pomocy. Uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia na kierunku Praca socjalna.

Pedagogika

- studia 2-letnie magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Praca socjalna (profil praktyczny) dostarczają studentowi wielostronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat problemów społecznych i ich uwarunkowań, które stanowią przyczyny dysfunkcyjnego funkcjonowania jednostek i grup, z jednoczesnym wskazaniem na kierunki możliwych działań, instytucjonalnych i środowiskowych, stanowiących odpowiedź na potrzeby społeczne i socjalne tych jednostek i grup.

W ramach kształcenia dostępne są dwie ścieżki:

 • Praca socjalna z rodziną,
 • Praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i zależną.

W trakcie kształcenia na kierunku Praca socjalna student zdobywa:

 • Wiedzę – pogłębioną naukową i praktyczną, która uwzględnia społeczne przeobrażenia, sposoby rozwiązywania problemów socjalnych, a także przygotowuje do inicjowania pozytywnych zmian życia społecznego grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.
 • Umiejętności – diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz realizacji działań wspomagających i pomocowych.
 • Kompetencje – w zakresie pracy z ludźmi i grupami w trudnym położeniu życiowym, a także wdrażania różnorodnych form pomocy społecznej, adresowanej do osób oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Praca socjalna ma rozbudzoną potrzebę kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na kursach, szkoleniach, jak również uczestnictwa w innych ofertach edukacyjnych. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz dziedzin pokrewnych. Ich główne cele związane są ze zmianą społeczną, rozwiązywaniem problemów dotyczących potrzeby wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej jednostek, grup i społeczności zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych, wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą, nie chcą lub nie potrafią pokierować swoim życiem tak aby przebiegało ono pomyślnie.

Studia magisterskie dają kwalifikacje do pracy zawodowej i planowania ścieżki kariery zawodowej. Praca socjalna daje szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą w systemie wsparcia społecznego w instytucjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczowychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych.

Praca socjalna

- studia 2-letnie magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Praca socjalna (profil praktyczny) dostarczają studentowi wielostronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat problemów społecznych i ich uwarunkowań, które stanowią przyczyny dysfunkcyjnego funkcjonowania jednostek i grup, z jednoczesnym wskazaniem na kierunki możliwych działań, instytucjonalnych i środowiskowych, stanowiących odpowiedź na potrzeby społeczne i socjalne tych jednostek i grup.

W ramach kształcenia dostępne są dwie ścieżki:

 • Praca socjalna z rodziną,
 • Praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i zależną.

W trakcie kształcenia na kierunku Praca socjalna student zdobywa:

 • Wiedzę – pogłębioną naukową i praktyczną, która uwzględnia społeczne przeobrażenia, sposoby rozwiązywania problemów socjalnych, a także przygotowuje do inicjowania pozytywnych zmian życia społecznego grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.
 • Umiejętności – diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz realizacji działań wspomagających i pomocowych.
 • Kompetencje – w zakresie pracy z ludźmi i grupami w trudnym położeniu życiowym, a także wdrażania różnorodnych form pomocy społecznej, adresowanej do osób oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Praca socjalna ma rozbudzoną potrzebę kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na kursach, szkoleniach, jak również uczestnictwa w innych ofertach edukacyjnych. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz dziedzin pokrewnych. Ich główne cele związane są ze zmianą społeczną, rozwiązywaniem problemów dotyczących potrzeby wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej jednostek, grup i społeczności zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych, wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą, nie chcą lub nie potrafią pokierować swoim życiem tak aby przebiegało ono pomyślnie.

Studia magisterskie dają kwalifikacje do pracy zawodowej i planowania ścieżki kariery zawodowej. Praca socjalna daje szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą w systemie wsparcia społecznego w instytucjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczowychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych.


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Collegium Medicum


ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 11
Fax.: +48 41 349 69 16
www: cm.ujk.edu.pl

Struktura wydziału:

Instytut Nauk Medycznych
Tel.: +48 41 349 69 70

Instytut Nauk o Zdrowiu
Tel.: +48 41 349 69 89Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Wydział Humanistyczny


ul. Świętokrzyska 21d, 25-406 Kielce
e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98

W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą następujące jednostki: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Instytut Historii, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Centrum Kultury i Języka Polskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Mediów.

Jednostki Wydziału posiadają prawo doktoryzowania w zakresie historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz prawo habilitowania w zakresie historii. Nasza kadra to: 17 profesorów zwyczajnych, 32 profesorów nadzwyczajnych, 11 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 65 adiunktów ze stopniem doktora; 4 asystentów, 13 starszych wykładowców, 4 wykładowców. 

Wydział prowadzi kształcenie na 7 kierunkach studiów:

 • filologia polska
 • logopedia
 • filologia angielska
 • filologii germańska
 • lingwistyka stosowana
 • historia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wszystkie kierunki z dotychczas ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę pozytywną. W jednostce prowadzone są studia doktoranckie w zakresie historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ponadto oferujemy kształcenie na studiach podyplomowych, a także kształcenie obcokrajowców w zakresie języka polskiego.


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 30
Fax.: +48 41 349 62 33

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

www: unipt.pl


KIERUNKI STUDIÓW

Administracja

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Celem uczenia się jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji. Studenci kierunku administracja nabywają wiedzę, kompetencje społeczne, a przede wszystkim umiejętności umożliwiające działania proobywatelskie (prospołeczne), uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania różnorodnych funkcji (w tym menedżerskich) w szeroko rozumianej administracji, zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak i w instytucjach oraz podmiotach niepublicznych. Uzyskują też kompetencje związane z edukacją obywatelską i umiejętnością promowania właściwych jej treści. Administracja jako kierunek studiów stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony. Studiowanie na tym kierunku ma na celu przede wszystkim przygotować nowoczesnych administratywistów, profesjonalnych, przyszłych urzędników do wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach sektora publicznego. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i prawnych.

Program kształcenia na tym kierunku obejmuje zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in.: podstawy prawoznawstwa, historia administracji, podstawy prawa konstytucyjnego, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, nauka o administracji, cywilnoprawne formy działania administracji itd. Uzupełnieniem cyklu zajęć jest przedmiot zarys historii regionu w zamierzeniu przybliżający specyfikę administracji regionalnej. Ponadto program został uzupełniony między innymi o zajęcia, takie jak: logika prawnicza, filozofia prawa, etyka urzędnicza.

Student będzie posiadał umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2.

Intencją uczenia się na kierunku administracja jest położenie nacisku na połączenie wiedzy i umiejętności z wartościami, etyką i pożądanymi postawami zawodowymi. Student nabędzie umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, co w wyuczonym zawodzie jest niezmierne ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji.

W ramach programu student ma możliwość wyboru dwóch bloków tematycznych:

finanse samorządu terytorialnego – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, uzyskuje wiedzę z polityki społecznej i etyki urzędowej.

gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice gospodarki komunalnej, jej uregulowaniach prawnych i administrowaniu jednostkami komunalnymi. Poznaje aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego (z elementami prawa budowlanego), gospodarki nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi.

Studia na kierunku administracja dadzą absolwentom wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, a także wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą podjęcie zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, związki międzygminne itp.) oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych (m.in. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy, domy kultury, itp.). Absolwent zdobywa wiedzę na temat technik komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent jest przygotowany do aktywności zawodowej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Administration (studia w języku angielskim)

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
First degree studies – Bachelor, full-time

Students in the field of Administration acquire knowledge, social competences and, above all, skills enabling social – oriented, public-spirited attitudes; they get comprehensive preparation for performing various social roles, for performing various functions (including managerial functions) in the broadly understood administration, both in public (government and local-government) and business administration, as well as in non-public institutions and entities. Studying in this field is aimed primarily at preparing modern administration specialists, professional future officials to perform tasks related to work in public-sector institutions. The abovementioned skills and attitudes are incorporated in the theoretical and practical knowledge gained during the studies of issues related to the sphere of public administration, as well as knowledge of fundamental economic, social and legal institutions.

As part of the program, the student has an opportunity to choose one of two thematic blocks:

local government finances – choosing this block of subjects, the student acquires and expands knowledge of the specifics of budgetary accounting, financial reporting and auditing in units of the public-finance sector, obtains knowledge of social policy and public official ethics. The knowledge is also applicable to the private sector.

municipal economy and real estate management – choosing this block of subjects, the student acquires and expands knowledge of the specificity of municipal economy, its legal regulations and administration of municipal units. S/he learns the legal aspects of spatial development (with elements of construction law) and real estate management. The knowledge is also applicable to the private sector.

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Ścieżkami, jakie oferowane są na kierunku bezpieczeństwo narodowe są: bezpieczeństwo publiczne, menedżer bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. Każda z nich wyznacza inny profil absolwenta kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Ścieżka bezpieczeństwo publiczne przygotowuje specjalistów dla potrzeb systemu bezpieczeństwa państwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli. Studia przygotowują także przyszłych funkcjonariuszy służb i dowódców formacji mundurowych oraz urzędników. Absolwenci mogą funkcjonować w samorządach wszystkich szczebli, szczególnie w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w firmach ochroniarskich, ale też w Policji, służbach specjalnych lub firmach chroniących przed cyberatakami. W ramach tej ścieżki absolwent zna istotę zarządzania zespołami ludzkimi i dowodzenia, funkcje i style, potrafi porównać i ocenić kierowanie i dowodzenie. Posiada teoretyczne podstawy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań. Absolwent tej ścieżki identyfikuje struktury i procedury kierowania, potrafi wykorzystywać techniczne środki zarządzania, w tym narzędzia informatycznego wspomagania procesów kierowania. Posiada intuicję w procesie podejmowania decyzji i prezentuje nowe spojrzenie na przywództwo. Zna zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zagrożenia występujące podczas sytuacji kryzysowych. Posiada także specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji, a także realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Potrafi scharakteryzować istniejący obieg informacji oraz umie kreować kontakty z mediami. Ponadto, zna zadania wynikające z zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności oraz ochrony obrony cywilnej. Rozumie ideę społeczeństwa obywatelskiego; posiada kompetencje do pracy w organizacjach pozarządowych, definiowania potencjału i roli organizacji pozarządowych w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa oraz uczestniczenia we współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Menedżer bezpieczeństwa to nowa ścieżka na kierunku bezpieczeństwo narodowe, będąca wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i wyzwaniom w obszarze bezpieczeństwa. Ścieżka ma charakter multidyscyplinarny. Łączy w sobie podejście holistyczne z wysoce specjalistyczną wiedzą branżową. Przygotowuje na poziomie podstawowym specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dla służb specjalnych, Policji, wojska, straży pożarnej, służb ochrony komercyjnej. Absolwenci tej ścieżki realnie wzmacniają system bezpieczeństwa państwa i z powodzeniem mogą ubiegać się o pracę na wszystkich szczeblach administracji, w służbach specjalnych, firmach ochroniarskich, Policji, wojsku, straży pożarnej i wszędzie tam, gdzie wymagana jest unikatowa wiedza i umiejętności zarządcze w obszarze bezpieczeństwa. Kompetencje, które nabywają studenci w ramach tej ścieżki, wytwarzają realną przewagę konkurencyjną, kreują dojrzałą i odpowiedzialną osobowość, rozwijają unikatowe i cenione na rynku pracy kompetencje: menedżerskie, zawodowe, społeczne i osobiste. Absolwenci ścieżki menedżer bezpieczeństwa nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i postawy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, oparte na nowoczesnych technologiach, w tym przede wszystkim w oparciu o systemy informatyczne wspomagające procesy analityczno-decyzyjne. Nabywają niezbędną teorię i praktykę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem personalnym i liderowania oraz uczenia się z doświadczeń. Potrafią identyfikować zagrożenia i profesjonalnie, bez zbędnego ryzyka je niwelować. Posiadają umiejętność autoprezentacji osobistej oraz stosowania tzw. warsztatu pracy menedżera bezpieczeństwa. W toku studiowania studenci ścieżki menedżer bezpieczeństwa nabywają też odpowiednie kompetencje do koordynacji działań służb bezpieczeństwa na terenie obiektów, w których wystąpi zagrożenie lub podczas imprez masowych, jak również mogą pełnić rolę pomocników dowódców i koordynatorów akcji w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci tej ścieżki są organizatorami systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych, zakładach pracy, korporacjach i urzędach. Potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Dodatkowo, w trakcie studiów nabywają certyfikaty potwierdzające unikatowe kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Większość zajęć ma charakter praktyczny (gry decyzyjne, warsztaty, ćwiczenia i wizyty u potencjalnych pracodawców).

Ścieżka zarządzanie kryzysowe przygotowuje specjalistów dla potrzeb systemu bezpieczeństwa państwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli. Studia przygotowują także przyszłych funkcjonariuszy służb, urzędników i dowódców bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą funkcjonować w samorządach wszystkich szczebli, szczególnie zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w firmach ochroniarskich, ale też w Policji, służbach specjalnych lub firmach chroniących przez cyberatakami. Absolwent tej ścieżki posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad organizacji administracji publicznej w Polsce oraz administracji specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. Absolwent posiada wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym w odniesieniu do współczesnych zagrożeń, o prawnych podstawach i organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów logistycznych. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa oraz siecioterroryzmu. Korzysta z informatycznych narządzi wspomagania procesów informatyczno-decyzyjnych. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE, trendy cywilizacyjne w aspekcie problematyki bezpieczeństwa świata początku XXI wieku. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Identyfikuje obszary ryzyka w systemach bezpieczeństwa, biegle posługuje się terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem, stosuje metody klasyfikacji i ewaluacji ryzyka, analizuje efekty materialnych i niematerialnych skutków wystąpienia ryzyka, tworzy scenariusze awaryjne w przypadku wystąpienia ryzyka.

Ekonomia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Ukończenie studiów na kierunku ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Ponadto, studia na tym kierunku kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym.

Podkreślić należy także aplikacyjny charakter studiów na kierunku ekonomia. Zawarte w programie studiów przedmioty i grupy przedmiotów do wyboru z zakresu gospodarki samorządów terytorialnych oraz z zakresu innowacji w gospodarce dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy. Niektóre z efektów kształcenia mogą być także osiągane w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia:

 • zdobywa podstawową wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych,
 • zna na poziomie średniozaawansowanym mikro- i makroekonomię,
 • dysponuje wiedzą umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych,
 • rozumie mechanizmy ekonomiczne zachodzące we współczesnych gospodarkach,
 • zna narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych oraz wykorzystywane do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia potrafi:

 • wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie studiów,
 • korzystać ze źródeł, danych ekonomicznych,
 • prowadzić proste analizy procesów gospodarczych (w skali mikro- i makroekonomicznej),
 • weryfikować poprawność uzyskanych rezultatów i analiz oraz interpretować je,
 • prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,
 • formułować własne opinie na temat zjawisk gospodarczych,
 • sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych, wskazując na przyczyny i skutki podejmowanych decyzji,
 • pracować w grupie rozwiązującej konkretne zadania ekonomiczne,
 • porozumiewać się językiem obcym na poziomie B2.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia wykazuje:

 • zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, świadomość ciągłego ich poszerzania, doskonalenia, aktywność w podnoszeniu swoich kwalifikacji (w tym na studiach II stopnia),
 • samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań oraz świadomość konsekwencji popełnionych błędów,
 • kreatywność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, uczciwość i rzetelność w prowadzeniu badań i pracy zawodowej,
 • umiejętność komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy ekonomicznej, otwartość na świat i innych ludzi,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno-ekonomiczne.

W celu wykształcania w studentach umiejętności praktycznych, które przydadzą im się w późniejszym życiu zawodowym wzmacnia się i uzupełnia proces dydaktyczny o kontakt z praktyką gospodarczą. Studenci kierunku ekonomia taki kontakt posiadają dzięki temu, że praktycy zapraszani są na zajęcia dydaktyczne, poprzez uczestnictwo i działalność w kołach studenckich, współpracę z Akademickim Biurem Karier, a także wyjazdy do przedsiębiorstw w trakcie realizacji niektórych zajęć dydaktycznych.

Absolwent kierunku ekonomia jest przygotowywany do wykonywania zawodu ekonomisty. W zależności od wybranej grupy przedmiotów pogłębia on wiedzę i rozwija swoje umiejętności w zakresie preferowanych aspektów ekonomicznych, finansowych, społecznych dotyczących:

 • gospodarki samorządów terytorialnych,
 • innowacji w gospodarce.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu innowacji w gospodarce jest uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia efektywnej i konkurencyjnej działalności. Student uczy się rozpoznawać przyczyny i skutki występowania zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu międzynarodowym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do działalności w zakresie: nowoczesnych metod konkurowania, kreowania i wprowadzania innowacyjnych produktów, zarządzania projektami, współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo- rozwojowymi, korzystania z różnych form pomocy w tym z środków z funduszy Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menadżerskich średniego szczebla zarządzania; w przedsiębiorstwach ( w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej). Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu gospodarki samorządów terytorialnych jest uzyskanie wiedzy z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów oraz instytucji publicznych głównie samorządu terytorialnego. Uzyskane kwalifikacje są przydatne do zatrudnienia na stanowiskach specjalistów w samorządowym oraz prywatnym sektorze usług publicznych (o charakterze gospodarczym i w organizacjach pomocy społecznej), jak i do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze usług komunalnych. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy w ekonomicznej obsłudze rolnictwa i rynku żywności. Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia drugiego stopnia, stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne.

Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia angielska studia pierwszego stopnia:

 • osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie C1 (język angielski) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna; terminologia specjalistyczna];
 • osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie B2 (język nowożytny – lektorat) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna];
 • uzyskanie wiedzy z zakresu literatury anglojęzycznej i współczesnego językoznawstwa, a także metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu translatoryki;
 • rozwinięcie umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej;
 • poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania źródeł informacji naukowej i rozwinięcie sprawności wykorzystania ich we własnej pracy badawczej;
 • rozwój kompetencji osobistych i społecznych w procesie uczenia się;
 • wykształcenie sprawności myślenia krytycznego, dokonywania analizy danych, prowadzenia badań;
 • przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, przyjmowania obowiązków, współdziałania w zespole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wykształcenie potrzeby dbałości o kulturę słowa;
 • wykształcenie potrzeby stałego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych;
 • wykształcenie umiejętności prowadzenia badań naukowych w oparciu o poznane metodologie;
 • przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, również tekstów specjalistycznych;
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną odnoszącą się do różnych zawodowych obszarów aktywności człowieka;
 • uzyskanie znajomości języka biznesu;
 • uzyskanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa;
 • wykształcenie umiejętności prowadzenia badań nad terminologią specjalistyczną;
 • wykształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji i wykonywania prezentacji na tematy związane z ekonomią, gospodarką, funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska zdobędą wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Osiągną wysoki poziom znajomości języka angielskiego (poziom C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka nowożytnego (poziom B2). Ponadto program studiów uwzględnia przedmioty dotyczące podstaw wiedzy o Unii Europejskiej, historii muzyki popularnej w krajach anglojęzycznych, historii kina anglojęzycznego, wprowadzenia do Gender studies, podstaw studiowania, a także podstaw dyskursu akademickiego oraz szeroko pojętych kompetencji osobistych i społecznych, co wpłynie na efektywność procesu uczenia się i funkcjonowania w środowisku zawodowym. Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia badań naukowych (samodzielnie bądź we współpracy z opiekunem naukowym), a także do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od realizacji wariantów programu (wybór przedmiotów fakultatywnych) studenci zdobędą szeroką wiedzę dotyczącą specyfiki pracy tłumacza i różnorodnych typów przekładów. Alternatywny wariant umożliwi zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru działalności biznesowej i języka biznesu, z uwzględnieniem przygotowania do pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku filologia angielska, zależnie od zrealizowanego wariantu programu, znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń lub firmach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi, poszukującymi pracowników z biegłą znajomością biznesowego języka angielskiego.

Finanse i rachunkowość

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Cele uczenia się na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym są następujące:

1) Uzyskanie przez studentów wiedzy z nauk ekonomicznych i specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentów finansowych i rachunkowych.

2) Zdobycie umiejętności pełnienia poszczególnych ról na różnych szczeblach kariery zawodowej; umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych; umiejętności twórczego myślenia i działania, związanych z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.

3) Przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych i niefinansowych różnych sektorów rynku, w działach odpowiadających za finanse i rachunkowość.

4) Zdobycie umiejętności dodatkowych, tj. znajomości technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej; przygotowania do podjęcia pracy zgodnej ze specjalnością, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, ich przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników.

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania wybranych organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków. Absolwent zna mechanizm rynkowy i zjawiska makro i mikroekonomiczne, zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego oraz posiada praktyczne umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji gospodarczych.

Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, prawo), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Oprócz przedmiotów podstawowych, od czwartego semestru student ma możliwość wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów. Są to przedmioty z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw albo z zakresu audytu i controllingu. W ten sposób ukierunkowuje on swoje kształcenie i zdobywa pogłębioną wiedzę oraz umiejętności.

Absolwent ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość. Może również rozpocząć studia drugiego stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto może podjąć studia podyplomowe i kursy dokształcające w różnych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość może podjąć pracę przede wszystkim w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych; bankach i innych instytucjach finansowych; biurach rachunkowych i firmach konsultingowych; podmiotach sektora finansów publicznych, np. urzędy i izby skarbowe, urzędy administracji samorządowej; jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej; instytucjach pozarządowych; instytucjach sektora ubezpieczeniowego; agencjach rozwoju regionalnego; własnych przedsiębiorstwach.

Grupy przedmiotów do wyboru oraz praktyki odbywane w toku studiów dają studentom dodatkowe kompetencje i możliwości zatrudnienia.

Szeroka wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach, związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach jako: współtworzący politykę finansową przedsiębiorstwa, analityk finansowy, asystent doradcy inwestycyjnego. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w poszczególnych działach księgowości. Są również przygotowani do wykorzystania rachunku kosztów, jako narzędzia zarządzania zasobami wytwórczymi. Dysponują wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Przykładowymi stanowiskami pracy dla absolwentów, którzy zdecydowali się na audyt wewnętrzny i controlling są: kontroler finansowy, audytor wewnętrzny, specjalista ds. controllingu. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach rachunkowych, firmach audytorskich, jednostkach gospodarczych i instytucjach finansowych.

Historia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Studia pierwszego stopnia dają absolwentowi kierunku historia wszechstronną wiedzę w zakresie historii powszechnej i Polski, zwłaszcza wiedzę o charakterze ogólnym, wiedzę o procesach historycznych, procesach i zjawiskach „długiego trwania”, umiejętność analizy procesów historycznych w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej oraz ujmowania treści historycznych w związki przyczynowo-skutkowe. Absolwent posiądzie również umiejętność integrowania wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. Absolwent będzie miał także świadomość konieczności uzupełniania wiedzy oraz będzie aktywnym i tolerancyjnym uczestnikiem życia społecznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie posiadał też znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także umiejętność wykorzystywania odpowiednich dla kierunku technologii informatycznych. Będzie cechował się też ogólnym wykształceniem humanistycznym.

W ramach programu student ma możliwość wyboru dwóch bloków tematycznych:

Archiwistyka – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w archiwach różnego typu: w archiwach zakładowych, w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach samorządowych, również w podmiotach prywatnych (zajmujących się np. przechowalnictwem i archiwizacją dokumentacji niearchiwalnej), firmach i przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach biurowych (sekretariat, kancelaria); stanowiskach pracy w archiwach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (przede wszystkim w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów), pracy nad dokumentem i jego obiegiem (również w kontekście naukowym).

Wojskowość i rekonstrukcja historyczna – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w: administracji, instytucjach i strukturach działających na rzecz obronności państwa oraz w redakcjach specjalistycznych periodyków i czasopism, a także w lokalnych mediach; w muzeach i placówkach związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej; uzyskuje także wiedzę na temat prowadzenie własnej grupy rekonstrukcyjnej.

Logistyka

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Na kierunku Logistyka prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych oraz istoty zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Będą w pełni rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, środków, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych oraz samorządach terytorialnych. Studenci po ukończeniu studiów licencjackich, będą posiadali praktyczne umiejętności umożliwiające im prezentowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego, a także podejmowania działań zmierzających do usprawniania realizowanych procesów logistycznych w obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz samorządów terytorialnych.

Kompetencje absolwenta kierunku Logistyka będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru:

 • grupa przedmiotów z zakresu: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • grupa przedmiotów z zakresu: logistyka transportu i spedycji.

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Logistyka jest ukształtowanie sylwetki absolwenta posiadającego określony zasób wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji transportu i spedycji oraz umiejętności menedżerskich. Studia na kierunku Logistyka przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwent tego kierunku powinien:

 • posiadać wiedzę w dziedzinie organizowania, funkcjonowania, zarządzania i kontrolowania nowoczesnych systemów logistycznych, transportu i spedycji;
 • posiadać umiejętności analizy otoczenia rynkowego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii logistycznych, zarządzania produkcją i usługami, finansami i personelem przedsiębiorstwa;
 • umieć dokonywać wyboru form przepływów w łańcuchu logistycznym oraz zarządzać zapasami i kosztami logistycznymi;
 • umieć wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plany zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów;
 • mieć wyrobiony nawyk ustawicznego samokształcenia, pozwalający elastycznie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów i specjalistów operacyjnych w organizacjach biznesowych, w tym – w nowoczesnych przedsiębiorstwach sektora TSL oraz sektora publicznego (m.in.: urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia drugiego stopnia, stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ma wiedzę ogólnopedagogiczną, która umożliwia planowanie, organizowanie, realizację i ewaluację procesów i działań wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych, animacyjnych, wspierających i wspomagających całożyciowy rozwój człowieka. Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju psychospołecznego, a także dotyczącą uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania jednostek i grup. Ponadto posiada i operuje wiedzą o instytucjach wspierających i wspomagających proces wychowania. Jest przygotowany do planowania i organizowania szeroko rozumianej działalności pedagogicznej na rzecz różnych grup wiekowych. Studia umożliwiają także wykorzystanie i weryfikację uzyskanej wiedzy i zdobywanie doświadczenia praktycznego podczas praktyk zawodowych. Absolwent jest przygotowany do działań interwencyjnych oraz do rozwiązywania problemów wychowawczych, a także do realizacji i interpretacji wyników badań w różnych środowiskach wychowawczych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych. Jest przygotowany (teoretycznie i praktycznie) do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, oświatowych, instytucjach wsparcia społecznego, kulturalnych i doradztwa zawodowego w zależności od specyfiki wybranej ścieżki kształcenia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie magisterskie)

Studia jednolite magisterskie stacjonarne (10 semestrów).
Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (10 semestrów).

Koncepcją kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. W toku jednolitych studiów magisterskich o profilu ogóloakademickim student zdobędzie złożoną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowany do kompetentnego wykorzystywania w praktyce pedagogicznej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Celem strategicznym jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak by absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z programem kształcenia i byli tym samym przygotowani do wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz do potrzeb rynku pracy. Swoją postawą reprezentowali wysokie standardy etyczne i zaangażowanie w działalność zawodową.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy ogólnokierunkowej pozwolą na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdobyte wiadomości z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pozyskane umiejętności wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III, a także nabyte kompetencje społeczne wpisujące się w formułę edukacji ustawicznej. Efekty kształcenia umożliwią realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Studia obejmą treści z zakresu podstawy edukacji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawy psychologii dla nauczycieli, dydaktyk szczegółowych, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto zagadnienia z zakresu alternatywnych form kształcenia, nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student uzyska przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, w tym do kreatywnej pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych, zapozna się z organizacją pracy przedszkola i szkoły oraz elementami prawa oświatowego.

Dzięki efektom kształcenia w zakresie umiejętności student będzie potrafił dokonać nie tylko obserwacji zjawisk pedagogicznych w przedszkolu i w szkole, ale również będzie umiał podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania zaistniałych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Będzie potrafił dokonać diagnozy potrzeb każdego ucznia zarówno zdolnego, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będzie motywował ucznia do nauki szkolnej i rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętnie dostosowywał metody dydaktyczne w celu uzyskania pożądanych efektów kształcenia.

Uzyskane kompetencje społeczne pozwolą na efektywną pracę zespołową w gronie pedagogicznym oraz na współpracę z rodzicami wychowanków/uczniów, jak i ze specjalistami placówek wspierających funkcje przedszkola i szkoły. Kierując się dobrem dziecka i stojąc na straży przestrzegania jego praw będzie współdziałał z przedstawicielami instytucji i placówek, w działalność których wpisana jest idea podmiotowego traktowania dziecka.

Dopełnieniem treści teoretycznych w programie kształcenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest umiejętnie połączenie ich z praktycznym przygotowaniem studenta do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Program kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględnia zapotrzebowanie społeczne oraz zmiany na regionalnym i krajowym rynku pracy. Ponadto jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli oraz założeniami Polskich Ram Kwalifikacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, tj. w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych również w tych, z którymi Instytut ma nawiązaną współpracę. Placówki te, będące interesariuszami zewnętrznymi INP, po zapoznaniu się z programem kształcenia tworzonego kierunku wyraziły pozytywną opinię zgodności efektów kształcenia z potrzebami edukacyjnymi lokalnego rynku pracy.

Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Na kierunku zarządzanie prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania (m. in. finansami przedsiębiorstw, zasobami ludzkimi i procesami logistycznymi) oraz umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i procesów ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych. Będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do prowadzenia ewidencji gospodarczych i kierowania na szczeblu operacyjnym zasobami ludzkimi, procesami logistycznymi oraz finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Cele uczenia się absolwentów studiów na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym są następujące:

1. Uzyskanie wiedzy z nauk o zarządzaniu i jakości oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania metod i technik zarządzania.

2. Zdobycie umiejętności pełnienia poszczególnych ról na różnych szczeblach kariery zawodowej; umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych; umiejętności twórczego myślenia i działania, związanych z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.

3. Przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych i niefinansowych różnych sektorów rynku, w działach odpowiadających za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorstwach logistycznych.

4. Zdobycie umiejętności dodatkowych, tj. znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej; przygotowania do podjęcia pracy zgodnej ze ścieżką kształcenia, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, ich przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników.

Absolwent kierunku zarządzanie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu zarządzania finansami jednostek, zasobami ludzkimi przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach. Absolwent zna: zasady profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji finansowych; prawne uwarunkowania rynku pracy, modele polityki personalnej, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, zasady budowania motywacji pracowników oraz roli i zadań działu personalnego w organizacji; tworzenia łańcuchów dostaw, zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz wykorzystywanej technologii w zarządzaniu procesami logistycznymi.

Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, prawo), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Oprócz przedmiotów podstawowych, od czwartego semestru student ma możliwość wyboru jednej z trzech grup przedmiotów. Są to przedmioty z zakresu zarządzania i finansów przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi albo z zakresu zarządzania procesami logistycznymi. W ten sposób ukierunkowuje on swoje kształcenie i zdobywa pogłębioną wiedzę oraz umiejętności.

Absolwent ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku zarządzanie może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie. Może również rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto może podjąć studia podyplomowe i kursy dokształcające w różnych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Absolwent kierunku zarządzanie może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej i organizacjach non-profit. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres efektów uczenia się na tym kierunku umożliwia absolwentom przygotowanie do pracy w:

 • działach finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych,
 • firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych,
 • podmiotach sektora finansów publicznych np. urzędy i izby skarbowe, urzędy administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej,
 • instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach finansowych,
 • centrach logistycznych,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • własnych przedsiębiorstwach.

Grupy przedmiotów do wyboru oraz praktyki odbywane w toku studiów dają studentom dodatkowe kompetencje i możliwości zatrudnienia.

Studia podyplomowe

Kadry i płace,

Zamówienia publiczne,

Rachunkowość, finanse i podatki


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
centrala: (44) 732 74 00
fax: (44) 732 74 05
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl
e-mail: dziekan.fpt@ujk.edu.pl

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Studia licencjackie na kierunku Administracja pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Kierunek Administracja związany jest z naukami o prawie i administracji, naukami społecznymi i ekonomicznymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie pracownika, który będzie mógł podjąć zatrudnienie w administracji biznesowej, formach doradczych i konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach życia społecznego i politycznego, a także w bankach, sądach czy służbie cywilnej. Podczas studiów do wyboru są grupy przedmiotów z zakresu administracji samorządowej oraz grupy przedmiotów z zakresu e-administracji i bezpieczeństwa informatycznego.

MECHATRONIKA

studia I stopnia
inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne

Studia inżynierskie na kierunku Mechatronika to nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwalają na wykonywanie zawodów związanych z pracą w zakresie projektowania, wytwarzania, badania oraz obsługi urządzeń mechanicznych wyposażonych w programowalne komputerowe układy sterujące. Kierunek Mechatronika zapewnia konieczne wszechstronne wykształcenie z zakresu informatyki, co umożliwia pełne korzystanie z form komputerowego wspomagania, a wiedza z zakresu sieci komputerowych daje szerokie kompetencje w dziedzinie projektowana, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Studia na kierunku Mechatronika to zdobycie wszechstronnego wykształcenia z zakresu mechaniki , budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, jak również czynne używanie języka angielskiego w ramach przedmiotów specjalistycznych.

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Kosmetologia to nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu dyscyplin medycznych, biologicznych i kosmetologicznych i wykształcenie specjalistyczne, pozwalające na podjęcie pracy w salonach kosmetologicznych, sanatoriach, SPA oraz instytucjach i zakładach przemysłowych związanych z produkcją kosmetyków. We współczesnym społeczeństwie coraz więcej uwagi przywiązuje się do wyglądu zewnętrznego, kreowania własnego wizerunku, higieny i dbania o ciało, czy spowalniania procesów starzenia się, a także wpływu zabiegów kosmetycznych na zdrowie psychofizyczne. Kształcenie na kierunku Kosmetologia spełnia oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie, a celem studiów jest wykształcenie specjalisty, którego wiedza przyczynia się do zachowania zdrowia, młodego i estetycznego wyglądu klienta. Do wyboru dwie grupy przedmiotów: w zakresie kosmetologii bioestetycznej oraz specjalistycznej kosmetologii senioralnej.

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska o profilu praktycznym przygotowują do zawodu tłumacza oraz nadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Filarami studiów są zajęcia w formie ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów i wykładów oraz praktyka nauczycielska i translatorsko-korporacyjna. Absolwent osiąga umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ oraz posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych polegające na formułowaniu i analizie problemu badawczego oraz doborze i zastosowaniu metod, narzędzi i zaawansowanych technik ICT. Zdobyta wiedza oraz wykształcone umiejętności korespondują z umiejętnością krytycznego myślenia, świadomością konieczności ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego oraz gotowością do współdziałania w zespole na rzecz środowiska społecznego, przyjmując różne role w zależności od stawianych zadań i podejmując się pracy zawodowej w różnych sektorach i segmentach życia publicznego.

PEDAGOGIKA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika pobudzają aktywność poznawczą oraz przygotowują do praktycznej działalności pedagogicznej w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii.Pedagogika  jest nauką w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, dlatego absolwent tego kierunku studiów ma wiedzę w zakresie środków, metod, formy i warunków realizacji celów wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii, posiada umiejętności analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się zależnie od indywidualnych preferencji wychowanka/osoby dorosłej/klienta. Jest otwarty na potrzeby wychowanków i ich rodziców oraz pojmuje znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika daje kwalifikacje do objęcia stanowiska: pedagoga w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych; pedagoga w szkołach; pedagoga w świetlicach szkolnych, pedagoga-wychowawcy w internatach oraz placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce).


Kierunki studiów

Kierunki oferowane w roku akademickim 2022/2023

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Filia w Sandomierzu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

Collegium Medicum

 • Inżynieria biomedyczna  (Studia wspólne Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Filia w Sandomierzu

 Studia stacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wydział Sztuki

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studia stacjonarne drugiego stopnia (3 semestry)

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 Studia stacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

Collegium Medicum

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

Collegium Medicum

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Filia w Sandomierzu

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

Collegium Medicum

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

Collegium Medicum

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim


Wydziały na uczelni:

Collegium Medicum
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Filia w Sandomierzu
Humanistyczny
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Pedagogiki i Psychologii
Prawa i Nauk Społecznych

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria danych Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski w j. angielskim Magister Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia skandynawskie I stopnia Stacjonarny
sztuki plastyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Visual Arts I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


https://ujk.edu.pl/Kancelaria Uczelni
Tel.: +48 41 349 72 94
Tel.: +48 41 349 73 30

Biuro Rektora
Tel.: +48 41 349 72 00
rektor@ujk.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria biomedyczna

pierwszy w historii kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnikę Świętokrzyską.

czytaj dalej

Copywriting podyplomowo i online

Interesujesz się nowymi mediami? W Internecie spędzasz długie godziny? Pisanie nie sprawia Ci problemu? Zacznij na tym zarabiać! Zapisz się na dwusemestralne studia podyplomowe copywriting i poznaj tajniki tego nowoczesnego zawodu.

czytaj dalej

Logopedia ogólna - nowy kierunek na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia nowy kierunek - logopedię ogólną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Rekrutacja rusza 1 czerwca.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na Uniwersytet Jana Kochanowskiego

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA STUDIA

czytaj dalej

Pierwszy taki rocznik

To historyczny moment w historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Mury naszej uczelni opuściło pierwszych 88 absolwentów kieleckiej medycyny.

czytaj dalej

Zachęta do studiowania w Kielcach

To może być ważny argument za studiowaniem w Kielcach. Najlepsi studenci pierwszego roku kieleckich uczelni kolejny raz mogą liczyć na 500 zł miesięcznie z Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce.

czytaj dalej

Rusza rekrutacja na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego proponuje 49 kierunków studiów w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Kielcach

Nie dostałeś się na wymarzony kierunek? Masz jeszcze szansę na podjęcie studiów. Kosmetologia, mechatronika, zdrowie publiczne – to niektóre z propozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sprawdź, na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca.

czytaj dalej

Inżynieria danych – nowy kierunek na UJK

W nowym roku akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcił specjalistów w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych i związanej z tym sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

W Kielcach inwestują w medycynę

Nie ma pewniejszej inwestycji niż w edukację i zdrowie. Dzięki nowym projektom studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będą uczyć się w komfortowych warunkach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie