Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze


przejdź do spisu treści

W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów na rzecz gospodarki i regionów wzbijamy się ponad przeciętność

Historia Filii rozpoczęła się w 1959 r. od utworzenia w Jeleniej Górze Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1969-1982 funkcjonowała w Jeleniej Górze Filia Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a od 1974 roku Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1982 ro-ku Filia została przekształcona w Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług, który w 1991 roku zmienił nazwę na Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, a 8 marca 2012 roku na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Sejm RP w dniu 18 marca 2008 roku przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.

Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą trzy Wydziały: Ekonomii i Finansów, Zarządzania, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Filia w Jeleniej Górze

Działalność naukowa Wydziału

Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 27 kwietnia 1992 roku Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Uwzględniając potencjał naukowy Wydziału, wymagane kryteria prawne oraz potrzebę dalszego rozwoju Rada Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) dnia 27 stycznia 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 18 grudnia 2006 roku Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) w Jeleniej Górze otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego otwiera możliwość prze-prowadzania na Wydziale EZiT w Jeleniej Górze przewodów habilitacyjnych oraz przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta RP. Jest to bardzo duży sukces naukowy Wydziału, ponieważ uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych wymagało spełnienia wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest jedynym w Polsce za-miejscowym wydziałem wyższej uczelni posiadającym pełne uprawnienia akademickie. Sukcesy naukowe Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki są ważne także dla Jeleniej Góry i jej mieszkańców, ponieważ wzrasta ranga miasta jako ważnego ośrodka akademickiego, w którym można zrealizować pełny proces edukacyjny oraz zdobywać stopnie i tytuły naukowe.

W okresie 22 lat od daty uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki przeprowadzono 118 przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Stopień ten, poza pracownikami Wydziału, otrzymało 42 doktorantów spoza Wydziału, w tym 4 zagranicznych. Od 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki nadała 10 stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Na Wydziale EZiT pracuje obecnie 198 osób, w tym 94 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego oraz doktora i tytułem zawodowym magistra.

Wydział ma szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:

 • ekonometria i statystyka, statystyczna analiza wielowymiarowa,
 • badania regionalne i euroregionalne,
 • zarządzanie gospodarką turystyczną,
 • makroekonomia i mikroekonomia,
 • logistyka,
 • zarządzanie jakością i środowiskiem.

Efektem prowadzonych badań są publikacje książkowe, artykuły naukowe i referaty. O wysokim poziomie naukowym dorobku pracowników Wydziału świadczą wyniki oceny parametrycznej za lata 1997-2000, 2001-2004 oraz 2005-2009, na podstawie których Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki otrzymał kategorię 1 (najwyższą) według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nowej ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 Wydział otrzymał wysoką kategorię A, plasując się wśród najlepszych Wydziałów uczelni ekonomicznych w Polsce.

Działalność dydaktyczna Wydziału

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, a studia drugiego stopnia to trwające 4 semestry studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach studiów trzeciego stopnia – doktoranckich, trwających osiem semestrów, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii, a od roku akademickiego 2012/2013 również stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii. Pro-gram oferowanych studiów doktoranckich uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce ekonomii oraz praktyce biznesu, zmiany zachodzące w otoczeniu polskiej gospodarki, koncentruje się na ich wyjaśnianiu i analizie wewnętrznych czynników dostosowawczych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.

Studia doktoranckie w Filii w Jeleniej Górze umożliwiają również:

 • zapoznanie się z metodami badawczymi wykorzystywanymi w ekonomii i zarządzaniu,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy naukowo-badawczej,
 • zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w badaniach naukowych,
 • uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym,
 • uczestniczenie w praktycznych zajęciach dydaktycznych ze studentami,
 • przygotowanie pracy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Akredytacje

Potwierdzeniem dbałości o jakość kształcenia są uzyskane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Polska Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa wyższego, ustawowym organem działającym na rzecz oceny jakości kształcenia, którego opinie i uchwały mają moc prawną, co oznacza, że bez jej pozytywnej opinii nie może funkcjonować żadna szkoła wyższa.

Aktualnie Polska Komisja Akredytacyjna oceniła kierunki:

 • Ekonomia – ocena pozytywna do roku akademickiego 2023/2024
 • Zarządzanie – ocena wyróżniająca do roku akademickiego 2024/2025

OFERTA STUDIÓW

Ekonomia biznesu i finanse

Studia na kierunku EKONOMIA BIZNESU I FINANSE pozwolą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą z zakresu finansów, doradztwa biznesowego czy administracji publicznej. Modele biznesowe i teorie ekonomiczne pozwolą Ci poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Zrozumiesz wpływ globalizacji i innowacji na rozwój współczesnego świata i trendy w biznesie.

Z Nami będziesz obserwować i analizować zjawiska gospodarcze, przewidywać ich skutki i podejmować decyzje. Dowiesz się jak rozpoczynać, prowadzić i skutecznie promować własny biznes. Pomożemy Ci poznać tajniki budowy biznesplanu, analizy rynku, marketingu, rachunkowości i analizy kosztów. Wskażemy Ci możliwości finansowania działalności gospodarczej, nauczymy Cię oceniać opłacalność projektów biznesowych i zarządzać finansami.

Stań się częścią świata ekonomii i finansów!

Profil absolwenta i perspektywy zawodowe

Zdobędziesz praktyczną wiedzę, kompetencje i rozwiniesz umiejętności pracy w zespole. Nauczysz się pracy projektowej. Poznasz świat symulacji biznesowych i spotkasz praktyków biznesu, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach.

Kończąc nasze studia możesz pracować jako:

 • analityk bankowy/giełdowy/finansowy/kredytowy/biznesowy/ds. podatków/informacji i raportów medialnych
 • analityk sprzedaży/rynku, trendów rynkowych (cool hunter)/baz danych
 • asystent ds. prawnych/ds. sprzedaży/w dziale audytu/w dziale finansowym/kontrolera finansowego
 • asystent w dziale produkcji/w dziale obsługi klienta/w dziale zakupów/dyrektora finansowego
 • specjalista ds.faktoringu/ds. kredytu handlowego/ds. controllingu/ds. planowania, ds. inwestycji
 • kierownik ds. analiz ekonomicznych/sprzedaży/controllingu
 • doradca ds.audytu finansowego/ ds.procesów biznesowych
 • specjalista ds. administracyjnych
 • specjalista ds. ekonomicznych
 • urzędnik administracji samorządowej
 • specjalista ds. inwestycji publicznych
 • pracownik służb finansowo-księgowych
 • doradca bankowo-ubezpieczeniowy
 • doradca podatkowy
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. kadr i płac

Specjalności w ramach kierunku


Specjalność ta pozwoli Ci poznać zasady funkcjonowania współczesnego, nowoczesnego biznesu oraz pojąć otaczającą Cię rzeczywistość. Łatwo zrozumiesz na czym polegają wszechobecne zjawiska ekonomiczne i jakie niosą skutki dla gospodarki, pojedynczego przedsiębiorstwa i Ciebie. W trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów nie tylko je poznasz i nauczysz się je obserwować, analizować i oceniać, ale również raportować i wykorzystywać wiedzę w celu poprawy sytuacji ekonomicznej Twojej firmy. Będziesz z pasją mógł rozwijać swoje umiejętności praktyczne poprzez gry ekonomiczne i symulacje biznesowe.

Nabędziesz trwałe umiejętności, które pozwolą Ci profesjonalnie doradzać, zarówno osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorstwom już istniejącym, planującym dalszy rozwój.

Nauczysz się podejmować właściwe decyzje, które będą przekładały się na sukces Twojej firmy w długim okresie. Dowiesz się jak założyć, poprowadzić i skutecznie promować Twój biznes. Pomożemy Ci poznać i zrozumieć budowę biznesplanu, metody analizy rynku, optymalizacji podatków w działalności gospodarczej i analizy kosztów. U nas się dowiesz jak ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych, kształtować zatrudnienie, zarządzać finansami przedsiębiorstwa w małej i dużej skali oraz jak wykorzystywać bazy danych dla biznesu i podejmować właściwe decyzje marketingowe, aby skutecznie poprawić wyniki finansowe firmy, zbudować i utrwalić jej przewagę konkurencyjną oraz usprawnić działanie głównych obszarów biznesu.Wiedza i umiejętności nabyte na tych studiach to fundament dla rozwoju Twojej kreatywności i przedsiębiorczości na drodze do sukcesu.

Jeśli biznes to gra, nauczymy Cię wygrywać

Przedmioty:

 • Ekonomiczne otoczenie firmy
 • Zatrudnienie i inwestycje w firmie
 • eAdministracja dla biznesu
 • Doradztwo podatkowe
 • Bazy danych dla biznesu
 • Biznesplan
 • Decyzje marketingowe z symulacją Market Place

Niemalże każdego dnia stykasz się z różnymi publicznymi problemami, korzystasz z publicznych usług, dostrzegasz potrzeby zmian w społecznej, przestrzennej i ekonomicznej rzeczywistości swej gminy, miasta czy regionu. Chciałbyś praktycznie poznać złożoną i niezwykle ważną sferę funkcjonowania i rozwoju, zwłaszcza swego miasta i regionu. Masz taką możliwość. Tobie właśnie oferujemy studia na specjalności EKONOMIA MIASTA I REGIONU. Uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną, ukształtujesz biznesową świadomość oraz kompetencje i umiejętności niezbędne do efektywnego rozwiązywania faktycznych problemów miejskiej i regionalnej scenerii gospodarczej, przestrzennej i społecznej. Poznasz wszystkie aspekty funkcjonowania miast i regionów, infrastrukturę, finanse, potrzeby i możliwości rozwoju. W oparciu o najlepsze krajowe i zagraniczne praktyki oraz doświadczenia zespołu dydaktycznego oferujemy Tobie specjalistyczny program kształcenia profesjonalnie przygotowujący do odnoszenia sukcesów zawodowych w organizacjach sektora publicznego i obywatelskiego w miastach i regionach.

Z ekonomią decyduj o swym mieście i regionie

Przedmioty:

 • Ekonomika miasta i regionu
 • Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego
 • Finanse samorządowe
 • Marketing terytorialny
 • Planowanie rozwoju miasta
 • Infrastruktura miasta i regionu
 • Strategie rozwoju miast i regionów

Studia na specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE pozwolą Ci zostać poszukiwanym i dobrze wynagradzanym pracownikiem służb finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, doradcą bankowo-ubezpieczeniowym, doradcą podatkowym lub inwestycyjnym.

Program specjalności oferuje Ci możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu finansów i rachunkowości, zarówno w jednostkach sektora prywatnego jak i publicznego. Dzięki nam nabędziesz odpowiednie kompetencje w zakresie wyboru i doradztwa najlepszych rozwiązań w obszarze finansów, rachunkowości i podatków, a także z powodzeniem będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będziesz przygotowany do wypełniania zadań i obowiązków związanych z finansami i rachunkowością w podmiotach reprezentujących wszelkie dziedziny aktywności gospodarczej, co umożliwi Ci dalszy rozwój kariery zawodowej.

Przydatna wiedza to pewna i dobra praca - my to umożliwiamy!!!

Nasze motto: maksimum praktyki, optimum teorii.

Przedmioty:

 • Rachunkowość podatkowa
 • Biznes plan i innowacyjne formy finansowania
 • Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe
 • Strategie finansowo-emerytalne
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Rachunkowość informatyczna
 • Kadry i płace

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE przygotują Cię do pracy w takich obszarach jak marketing, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, logistyka czy komunikacja z otoczeniem. Dajemy Ci szanse poznania nowoczesnych praktyk zarządzania, stosowanych przez duże, międzynarodowe organizacje oraz ich zastosowania w małych i średnich lokalnych firmach.

Zostań menedżerem już na studiach!

Profil absolwenta i perspektywy zawodowe

Zdobędziesz umiejętności związane ze stosowaniem najnowszych trendów w zarządzaniu, międzynarodowych systemów i skutecznych narzędzi oraz technik menedżerskich. Nowoczesne metody dydaktyczne pozwolą Ci wcielić się w role menedżera, brać udział w symulacjach procesów biznesowych oraz mieć stały kontakt z praktykami i przedsiębiorstwami.

Kończąc nasze studia możesz pracować jako:

 • dyrektor ds. jakości
 • dyrektor rozwoju biznesu
 • kierownik ds. jakości
 • kierownik ds. ochrony środowiska i BHP
 • kierownik jakości procesów produkcyjnych
 • menedżer w dziale doradztwa biznesowego
 • specjalista ds. jakości i ochrony środowiska
 • dyrektor ds. personalnych
 • HR biznes partner
 • kierownik działu kadr i płac
 • kierownik ds. rekrutacji
 • koordynator ds. personalnych (HR)
 • specjalista ds. personalnych
 • kierownik ds. spedycji i transportu/kierownik ds. logistyki
 • menedżer logistyki
 • kierownik ds. zakupów
 • asystent w dziale produkcji
 • asystent ds. sprzedaży
 • kierownik ds. lean manufacturing
 • asystent w dziale obsługi klienta

Specjalności w ramach kierunku


Studia na specjalności LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA przygotują Cię do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych lub handlowych np. w dziale zaopatrzenia, zakupów, gospodarki magazynowej, dystrybucji czy obsługi klienta. Z nami zdobędziesz umiejętności krytycznej analizy i oceny systemu logistycznego, w szczególności w obszarze zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, produkcji, transportu i dystrybucji. Dowiesz się jak projektować i wdrażać strategię logistyczną nawiązującą do strategii rozwoju organizacji; jak wykorzystywać najnowsze technologie informacyjne i informatyczne wspomagające procesy logistyczne (Excel, SAP, Trans.eu). Wskażemy Ci jak skutecznie i efektywnie podejmować decyzje lokalizacyjne, czy zaopatrzeniowe oraz jak usprawniać procesy produkcyjne (w tym stosować koncepcje lean production oraz japońskie metody i koncepcje zarządzania - np. Kaizen). Rozwiniesz umiejętności pracy w zespole i pracy projektowej na zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych i strategicznych, klocków LEGO, laboratoriów komputerowych. Umożliwimy Ci również zdobycie umiejętności praktycznych poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów, realizację badań naukowych, podczas wizyt studyjnych do przedsiębiorstw oraz uczestnictwo w wykładach otwartych poprowadzonych przez profesorów z renomowanych uczelni zagranicznych.

Przedmioty:

 • Zarządzanie glabalnymi łańcuchami dostaw
 • Zrównoważona logistyka miejska
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji na rynkach międzynarodowych
 • Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Nowoczesne technologie w logistyce międzynarodowej
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Symulacje komputerowe

Specjalność MARKETING I KOMUNIKACJA W BIZNESIE umożliwi Ci zdobycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami marketingowymi w celu osiągania zysku na zadowolonych klientach. Pozwoli Ci również zapoznać się z nowoczesnymi technikami komunikacji i wywierania wpływu przez organizację zarówno na otoczenie, jak i na pracowników.

Zajęcia z takich przedmiotów, jak: marketing usług, merchandising, reklama, public relations i publicity, nowoczesne kanały dystrybucji, zachowania nabywców i komunikacja marketingowa są prowadzone w ciekawy sposób, w formie wykładów interaktywnych, warsztatów i ćwiczeń wspomaganych komputerem, a także spotkań z praktykami. W ich ramach będziesz mógł pogłębiać specjalistyczną wiedzę dotyczącą specyfiki marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz rozwijać umiejętności monitorowania rynku, przygotowywania akcji promocyjnych, wspierania działów sprzedaży oraz projektowania skutecznych kanałów informacji i dystrybucji. Nauczysz się również jak wykorzystać Internet w działalności marketingowej. Zdobyte, dzięki studiom na specjalności MARKETING I KOMUNIKACJA W BIZNESIE, kompetencje w zakresie komunikacji marketingowej mogą być przydatne również dla kształtowania Twojego osobistego wizerunku, co nie pozostaje bez znaczenia dla budowania własnej kariery zawodowej w przyszłości.

Po uzyskaniu tytułu licencjata będziesz mógł kontynuować naukę na naszej Uczelni, na studiach drugiego stopnia na specjalności: Menedżer marketingu i/lub rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak: specjalista w zakresie marketingu, sprzedaży, komunikacji z klientem czy public relations w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej. Będziesz gotowy również do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu z sukcesem, dzięki tworzeniu przewagi konkurencyjnej swojej firmy w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu.

Przedmioty:

 • Marketing usług
 • Merchandising
 • Reklama
 • Public relations and publicity
 • Nowoczesne kanały dystrybucji
 • Zachowania konsumenta
 • Komunikacja marketingowa

Jeśli masz zainteresowania społeczne, preferujesz działania, które wymagają stałych kontaktów interpersonalnych i rozumiesz, że najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie - koniecznie wybierz tę specjalność! Umożliwia ona pozyskanie nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Studiując na niej rozszerzysz swoje horyzonty poznawcze i nauczysz się jak wpływać na ludzi w organizacjach, m.in. planując, pozyskując, utrzymując i rozwijając ich potencjał. Będziesz potrafił myśleć systemowo, w tym diagnozować personalne, organizacyjne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, czy technologiczne uwarunkowania, towarzyszące procesom personalnym. Będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych związanych z realizacją funkcji personalnej wszystkich rodzajów organizacji (także międzynarodowych), zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. Możesz też wykonywać zawód szkoleniowca i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Tym samym będziesz miał realny wpływ na sukces organizacji, tworząc jej kulturę czy systemy motywacyjne pracowników.

Przedmioty:

 • Kształtowanie kompetencji menedżera
 • Uwarunkowania zarządzania ludźmi w organizacji
 • Pozyskanie i utrzymanie pracowników
 • Integracja pracowników i budowanie zespołów
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Coaching i mentoring
 • Rozwój i kształtowanie ścieżek kariery

Program specjalności MENEDŻER JAKOŚCI I ŚRODOWISKA został tak zaprojektowany, aby przekazać studentom aktualną, praktyczną oraz kompleksową wiedzę związaną z dwoma bardzo ważnymi obszarami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Pierwszy z nich dotyczy zarządzania jakością obejmującego: kontrolę jakości produktów i usług, badanie potrzeb oraz satysfakcji klientów i na tej podstawie doskonalenie procesów biznesowych, stosowania nowoczesnych metod i międzynarodowych standardów jakości (np. ISO 9001), a także rozwiązywanie problemów pojawiających się na stanowiskach pracy. Druga dziedzina to zarządzanie środowiskowe obejmujące: ochronę środowiska, doskonalenie działalności produkcyjnej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, stosowanie skutecznych metod oraz międzynarodowych standardów środowiskowych (np. ISO 14001).

Specjalność zapewnia pogłębione kontakty z praktyką (wizyty studyjne, spotkania z ekspertami), umożliwia też zdobycie międzynarodowego certyfikatu auditora systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Wybierz wysoką jakość i przyjazne środowisko!

Przedmioty:

 • Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
 • Lean Six Sigma w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Techniki doskonalenia organizacji
 • Finansowe i prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Instrumenty ekoprodukcji
 • Lider projektów doskonalących
 • Strategie zrównoważonego rozwoju organizacji


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe
Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


 • Portiernia budynek A, tel. 75 75 38 207
 • Portiernia budynek H, tel. 75 75 38 350
 • Portiernia budynek C, tel. 75 75 38 321
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy Filii, Sekretariat Filii, tel. 75 75 38 449
 • Biuro Filii, Kancelaria Dziekana (pokój 56), tel. 75 75 38 293
 • Biuro Filii, Kierownik Biura, (pokój 55), tel. 694 950 371
 • Dziekan Filii, tel. 75 75 38 204
 • Prodziekan Filii, tel. 75 75 38 327
 • Dziekanat Filii, Obsługa studentów studiów I i II stopnia (pokój 55A), tel. 75 75 38 294, 75 75 38 205
 • Dziekanat Filii, Obsługa studentów studiów III stopnia, studiów podyplomowych oraz pomoc materialna dla doktorantów (Pokój 55A) tel. 75 75 38 395
 • Dziekanat Filii, Pomoc materialna dla studentów (pokój 55A) tel. 75 75 38 249
 • Dziekanat Filii, Obsługa absolwentów (pokój 55A) tel. 75 75 38 249
 • Biuro Filii, Plany i harmonogramy zajęć tel. 75 75 38 225, tel. 75 75 38 218
 • Biuro Filii, Promocja i Public Relationstel. 75 75 38 246 i tel. 75 75 38 333
 • Centrum IT, tel. 75 75 38 461, 75 75 38 201, 75 75 38 356, 75 75 38 460
 • Biblioteka Filii, wypozyczalniajg@ue.wroc.pl, tel. 75 75 38 234
 • Dział BHP i PPOŻ,  tel. 75 75 38 209, tel. kom. 37 750 055
 • Archiwum Filii, tel. 75 75 38 353

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Odbicie sprzedaży detalicznej na koniec roku

Sprzedaż detaliczna odbiła w grudniu po zniesieniu ograniczeń funkcjonowania galerii. Na poprawę wpłynęły też dobre wyniki na rynku pracy – w szczególności wysoka dynamika wynagrodzeń.

czytaj dalej

COVID czterokrotnie mocniej uderzył w rynek pracy niż kryzys z 2009 r.

Polska z 4. wynikiem w UE i 23 na świecie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane