Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości SWWS

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości SWWS


przejdź do spisu treści

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Decyzja o zmianie nazwy z WSKiP na SWWS  w roku 2021, podyktowana była koniecznością dostosowania nazwy Uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

PENITENCJARYSTYKA


Studia I stopnia stacjonarne


Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2021 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu.

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2021/2022 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej planujemy rozpocząć luty – marzec 2021 r.  Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni Rekrutacja.

W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2021 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej. Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.


Studia I stopnia niestacjonarne


Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku Penitencjarystyka przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku i prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów.

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata.

Kandydaci na studia w zakresie Penitencjarystyki przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Za studia pobiera się opłatę roczną w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, a studentem.

Studia dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej są bezpłatne

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia trwają sześć semestrów i rozpoczynają się od semestru zimowego, a kończą semestrem letnim.

Ustala się limit na poziomie 50 miejsc.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.

Promocja oficerska 

PRAWO


Jednolite studia magisterskie


Bezpłatne, stacjonarne, pięcioletnie studia o profilu praktycznym dają studentom możliwość wyboru (od IV roku studiów) jednej z trzech ścieżek zawodowych:

 • sądowo-prokuratorskiej,
 • prawniczych zawodów regulowanych,
 • konsularno-legislacyjnej.

Naszą kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy – eksperci i praktycy:

 • sędziowie,
 • prokuratorzy,
 • adwokaci,
 • radcowie prawni,
 • notariusze i dyplomaci.

Naszym studentom oferujemy m.in.:

 • autorski program studiów,
 • indywidualnych opiekunów naukowych,
 • naukę prawniczych języków obcych,
 • praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne,
 • akademik oraz dostęp do podręczników online.

Profil kandydata

Kandydat na jednolite studia magisterskie w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Prawo musi legitymować się świadectwem dojrzałości.

Od kandydata oczekiwana jest wiedza z zakresu:

 • historii Polski i historii powszechnej,
 • bieżących problemów z zakresu polityki, gospodarki i społeczeństwa,
 • wiedzy o świecie współczesnym,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Kandydat powinien:

 • dostrzegać i uwzględniać odczucia oraz opinie innych,
 • deklarować chęć współpracy z innymi osobami,
 • przejawiać inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich,
 • prezentować otwartą postawę na różnorodność kulturową,
 • rozumieć potrzebę poszanowania godności ludzkiej
 • respektować podstawowe zasady i wartości etyczne oraz normy moralne.

Kandydata powinna cechować:

 • świadomość specyfiki pracy w zawodach związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa,
 • wrażliwość na sprawy publiczne i społeczne,
 • wykazywać troskę o dobro Pństwa i dobro człowieka.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Prawo będzie posiadał:

 • pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa,
 • umiejętności praktyczne pozwalające rozumieć problemy, procesy oraz zjawiska społeczne i prawne związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa,
 • kwalifikacje pozwalające realizować różne zadania i role zawodowe w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji i mediacji,
 • umiejętność przygotowywania pism procesowych,
 • umiejętność prowadzenia określonych spraw w sądach i urzędach,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym,
 • umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień z zakresu prawa w języku polskim i języku obcym.

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do podjęcia pracy:

 • w organach administracji publicznej (rządowych i samorządowych),
 • wymiarze sprawiedliwości i innych instytucjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz w kancelariach prawnych.

Absolwent kierunku Prawo będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze:

 • adwokacką,
 • radcowską,
 • notarialną, sędziowską,
 • prokuratorską,
 • legislacyjną.

więcej...przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Dostępne kierunki:

PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wpisują się w misję Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, którą jest przygotowanie kadry dowódczej dla Służby Więziennej w Polsce.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 jest przeznaczona dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów pięcioletnich jednolitych, a także innych równoważnych, którzy zostaną zakwalifikowani do odbycia tych studiów na podstawie kryteriów naboru ustalonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się we wrześniu 2020 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu. Bazą merytoryczną Uczelni jest wieloletni dorobek teoretyczny i praktyczny pracującej w niej kadry naukowej i dydaktycznej, a także szczególnie starannie dobrana kadra akademicka z innych Uczelni.

Kształcenie na studiach podyplomowych przebiega według ściśle powiązanych ze sobą okresów, podczas których słuchacz opanowuje pożądane w dalszej pracy zawodowej efekty kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał praktyczną i ogólną wiedzę oraz umiejętności pozwalające rozumieć procesy, problemy oraz zjawiska społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, jak również w pewnej mierze krajowej i globalnej. Będzie potrafił dokonać złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa, jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne w szczególności w odniesieniu do placówek i innych elementów systemu penitencjarnego w Polsce.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał podstawowe kompetencje w zakresie kierowania zespołami, potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, a także komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Będzie osobą znającą, rozumiejącą i chcącą realizować etos funkcjonariusza Służby Więziennej, nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego więziennictwa. Będzie osobą kierującą się wysokimi standardami etyki, odpowiedzialną za siebie i powierzony zespół oraz stawiane mu zadania. Ponadto absolwent będzie osobą sprawną, przygotowaną do ochrony bezpieczeństwa własnego, współpracowników i powierzonych jego dozorowi osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusz, który ukończy kształcenie w formie studiów podyplomowych w Uczelni, przystępuje do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

OCHRONA LUDNOŚCI

Studia podyplomowe Ochrona Ludności realizowane w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

Ustala się limit na poziomie 30 miejsc.

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, a słuchaczem.

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

Kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS (decyduje data wykonania przelewu).

Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora-Komendanta.

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Ustala się limit na poziomie 60 miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a Słuchaczem.

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEZNACZONE DLA FUNKCJONARIUSZY SW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

 • skierowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 • posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych;
 • mianowanych na wyższe stanowisko służbowe przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w trybie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848) lub pełniących służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym lub przewidzianych do awansu na takie stanowisko.

Proces rekrutacji poprzedza zebranie danych kandydatów skierowanych przez kierowników jednostek Służby Więziennej do kwalifikacji na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnym.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego. 

Nauka na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie programu studiów podyplomowych.

MEDIACJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA

Zakres tematyczny:

Studia podyplomowe obejmują swoim zakresem tematykę związaną z mediacją w perspektywie prawa karnego a także mediacją po wyroku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z pracy zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych. Słuchacze w trakcie wykładów zapoznani zostaną z zagadnieniami praktycznymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych, które pozwolą im na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej opartej na mediacji.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom udział w warsztatach oraz konwersatoriach, które pozwolą na kształtowanie ich umiejętności praktycznych oraz rozszerzanie kompetencji analitycznych potrzebnych w procesie rozwiązywania sporów. Zakres studiów podyplomowych pozwoli na właściwe przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji mediatora poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia mediacji.

Studia podyplomowe prowadzone są w Kaliszu w formie cyklicznych zjazdów. 

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych Mediacje i sprawiedliwość naprawcza uzyskuje kwalifikacje podyplomowe potwierdzone świadectwem.

Kwalifikacja na studia podyplomowe: 

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu 40 miejsc.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej są przyjmowani na studia podyplomowe w ramach ustalonego limitu 20 miejsc, przy czym  funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej pełniący służbę lub zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych położonych w miejscowościach odpowiadających obszarowi właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie przyjmowani są w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Zawodowi kuratorzy sądowi są przyjmowani na studia podyplomowe w ramach ustalonego limitu 20 miejsc, przy czym zawodowi kuratorzy sądowi działających na obszarze działania apelacji lubelskiej przyjmowani są w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości umowy uczestnictwa w projekcie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studia podyplomowe w zakresie Mediacji i sprawiedliwości naprawczej są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.


Kierunki wykładane na uczelni:

penitencjarystyka I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

PENITENCJARYSTYKA - studia stacjonarne i niestacjonarne

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ZAPRASZA NA PRAWO

w roku akademickim 2021/2022

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane