Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ZAPRASZA NA PRAWO

w roku akademickim 2021/2022


Informacje ogólne


Bezpłatne, stacjonarne, pięcioletnie studia o profilu praktycznym dają studentom możliwość wyboru (od IV roku studiów) jednej z trzech ścieżek zawodowych:

 • sądowo-prokuratorskiej,
 • prawniczych zawodów regulowanych,
 • konsularno-legislacyjnej.

Naszą kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy – eksperci i praktycy:

 • sędziowie,
 • prokuratorzy,
 • adwokaci,
 • radcowie prawni,
 • notariusze i dyplomaci.

Naszym studentom oferujemy m.in.:

 • autorski program studiów,
 • indywidualnych opiekunów naukowych,
 • naukę prawniczych języków obcych,
 • praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne,
 • akademik oraz dostęp do podręczników online

Profil kandydata


Kandydat na jednolite studia magisterskie w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Prawo musi legitymować się świadectwem dojrzałości.

Od kandydata oczekiwana jest wiedza z zakresu:

 • historii Polski i historii powszechnej,
 • bieżących problemów z zakresu polityki, gospodarki i społeczeństwa,
 • wiedzy o świecie współczesnym,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Kandydat powinien:

 • dostrzegać i uwzględniać odczucia oraz opinie innych,
 • deklarować chęć współpracy z innymi osobami,
 • przejawiać inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich,
 • prezentować otwartą postawę na różnorodność kulturową,
 • rozumieć potrzebę poszanowania godności ludzkiej
 • respektować podstawowe zasady i wartości etyczne oraz normy moralne.

Kandydata powinna cechować:

 • świadomość specyfiki pracy w zawodach związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa,
 • wrażliwość na sprawy publiczne i społeczne,
 • wykazywać troskę o dobro Państwa i dobro człowieka.

Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku Prawo będzie posiadał:

 • pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa,
 • umiejętności praktyczne pozwalające rozumieć problemy, procesy oraz zjawiska społeczne i prawne związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa,
 • kwalifikacje pozwalające realizować różne zadania i role zawodowe w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji i mediacji,
 • umiejętność przygotowywania pism procesowych,
 • umiejętność prowadzenia określonych spraw w sądach i urzędach,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym,
 • umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień z zakresu prawa w języku polskim i języku obcym.

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do podjęcia pracy:

 • w organach administracji publicznej (rządowych i samorządowych),
 • wymiarze sprawiedliwości i innych instytucjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz w kancelariach prawnych.

Absolwent kierunku Prawo będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze:

 • adwokacką,
 • radcowską,
 • notarialną, sędziowską,
 • prokuratorską,
 • legislacyjną.

Rekrutacja


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • 06 kwietnia – 07 lipca 2021 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • do 09 lipca 2021 r. – Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;
 • do 16 lipca 2021 r. – Sporządzenie listy rankingowej i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;
 • do 30 lipca 2021 r. – Dostarczenie do Uczelni dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

więcej...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane