Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie


przejdź do spisu treści

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie kształcenia. Podstawowym celem działalności Szkoły jest prowadzenie: kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa, kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa, a także kształcenia w zawodzie strażak oraz doskonalenia zawodowego.

Od roku szkolnego 2018/2019 słuchaczami kształcenia dziennego mogą być wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które nie przekroczyły 25 roku życia. Postępowanie rekrutacyjne składa się z oceny złożonych dokumentów, przeliczenia ocen ze świadectwa maturalnego na punkty oraz przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego składającego się z: próby wydolnościowej oraz dwóch prób sprawnościowych. Kandydaci dodatkowo poddawani są sprawdzianowi umiejętności pływania i braku lęku wysokości. Osoby uzyskujące najlepsze wyniki (zgodnie z limitem przyznawanych corocznie miejsc) otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do służby w PSP. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia z badań.

Po zakwalifikowaniu do szkoły słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej tzw. szkolenie unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych.

Celem tego przeszkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i zostają kadetami.

Podczas dwóch lat nauki słuchacze kształcenia dziennego przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, pozostając w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej Jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na terenie Nowej Huty, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Krakowa. Ponadto SA PSP jako odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski. Program nauczania realizowany jest w czterech semestrach, semestr pierwszy składa się z dwóch okresów (unitarnego i zasadniczego). W całym cyklu nauczania realizowanych jest 1790 godzin dydaktycznych, w tym 600 teoretycznych i 1190 praktycznych.

Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie wyniku pozytywnego wyniku jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP.


przejdź do spisu treści

Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Celem organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) jest osiągnięcie przez słuchaczy efektów kształcenia przypisanych do kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych lub Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa. W tym systemie kształceni są strażacy pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych PSP oraz innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Strażacy kierowani są do Szkoły przez uprawnionego przełożonego.

Podstawową formą nauczania na KKZ są zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach godzin dydaktycznych (najczęściej tygodniowych lub dwutygodniowych zjazdów) oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe, pozwalające na ukierunkowanie samokształcenia.

Minimalna liczba godzin do realizacji efektów kształcenia w kwalifikacji Z.22 wynosi 150h, a Z.23 – 500h. Po otrzymaniu pozytywnych ocen ze wszystkich objętych ramowym programem nauczania przedmiotów słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystępują do egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tym samym mają szansę na uzyskanie tytułu technika pożarnictwa, który jest podstawą do wystąpienia przez odpowiedniego przełożonego o nadanie im stopnia młodszego aspiranta.

   Kształcenie w Szkole odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Kadra Szkoły oraz słuchacze mają możliwość korzystania z dwóch pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z pełnym dostępem do internetu. Ponadto w bibliotece Szkoły zgromadzona jest fachowa literatura, umożliwiająca słuchaczom poszerzanie wiedzy pożarniczej. Szkoła posiada również nowoczesną halę sportową, która umożliwia utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej zarówno pracowników jak i kadetów.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się głównie na terenie poligonu szkolnego w Kościelcu.

Działalność Szkoły nie ogranicza się tylko kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. W ramach naszej statutowej działalności prowadzimy między innymi:

 • szkolenia podstawowe w zawodzie strażak, 
 • szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (podstawowe i aktualizujące), 
 • szkolenia z zakresu obrony cywilnej, 
 • szkolenia z zakresu ochrony dóbr kultury, 
 • szkolenia doskonalące dla kadr PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz szeroką gamą szkoleń dedykowanych członkom grup poszukiwawczo-ratowniczych – od szkolenia i egzaminowania psów i ich przewodników, poprzez posługiwanie się urządzeniami nawigacji satelitarnej, stabilizacji naruszonych konstrukcji na ratownictwa na wodach szybkopłynących kończąc.

W Szkole działa Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych.

Szkoleniem w Centrum objęte są osoby z administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeń, organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek zagrożeń.

Od kilku lat w Szkole rozwija się także działalność wydawnicza związana z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki zwalczania pożarów, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej, różnymi metodami przekazując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.


przejdź do spisu treści

REKRUTACJA


na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2019/2020
(nabór do służby kandydackiej)

Informujemy, że w procesie naboru do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji, do których zalicza się m.in.:

 • Limit wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa do 25 roku życia;
 • Brak egzaminu teoretycznego;
 • Obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości;
 • Obowiązek przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów: matematyka; język obcy (wybrany); jeden z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.
 • Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Ważne informacje dotyczące naboru

 • Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2019 r.;
 • Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 • Przebieg postępowania rekrutacyjnego:

weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
ustalenie punktów rekrutacyjnych;
przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 • Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania.

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001313/U/D20181313Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703                         

Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy: wydania zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, a także wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne, itp.)  na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2019/2020, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 15 marca 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/  w godzinach pracy szkoły) udziela : tel. (12) 681 98 03, (12) 681 98 01


Zawody na uczelni:

technik pożarnictwa

Główny adres uczelni

 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  ul. Osiedle Zgody 18, 31-951 Kraków
 •  
 • Telefon: 12 681 97 00
 • Fax: 12 681 97 09
 • Email: szkola@sapsp.pl
 • Strona: http://sapsp.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane