Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PROEDU Szkoła Policealna

PROEDU Szkoła Policealna


 • DOŚWIADCZENIE
 • PROFESJONALNA KADRA
 • KONKURENCYJNE CENY
 • SZEROKA
 • OFERTA


Szkoła policealna


OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunki dziecięce samodzielnie świadczą usługi w zakresie fachowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi do 3-4 roku życia, pilnują bezpieczeństwa dziecka oraz dbają o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców, wykonują codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiadają za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców, organizują dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery.

 Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w:

 • charakterze niani wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi,
 • żłobkach,
 • domach opieki,
 • szpitalach, sanatoriach,
 • hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
 • pogotowiach opiekuńczych
 • rodzinnych domach dziecka,
 • interwencyjnych placówkach opiekuńczych.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.11 .

W programie nauczania: Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy oraz psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza, język migowy, pielęgnacja i wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej, praktyki zawodowe.

OPIEKUN MEDYCZNY

Młodzi ludzie mają dziś coraz mniej czasu na sprawowanie opieki nad osobami chorymi, niesamodzielnymi i starszymi. Powodem tej sytuacji jest szybkie tempo życia, migracja do innych miast lub za granicę.  W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na opiekunów medycznych, którzy świadczą profesjonalne usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje  problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych, pomaga takim osobom w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, dezynfekuje przybory i narzędzia stosowane podczas zabiegów.

Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,
 • w środowiskowych domach pomocy,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Od września 2019 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MED.03.

W programie nauczania: opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii i fizjologii oraz psychologii i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, język obcy zawodowy, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, praktyki zawodowe.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Według najnowszych statystyk europejskie społeczeństwo starzeje się. W związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na domy spokojnej starości w Polsce oraz wysoko wykwalifikowany personel tej branży w krajach Unii Europejskiej. W programie nauczania: organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą, metodyka pracy opiekuńczej, opieka i wsparcie osoby starszej, język migowy, aktywizacja społeczna.

Opiekun osoby starszej pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Aby dobrze wykonywać zawód opiekuna osoby starszej niezbędne są następujące   umiejętności: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Opiekun osoby starszej może być zatrudniony:

 • w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach spokojnej starości lub domach samopomocy;
 • w oddziałach szpitalnych: geriatrycznym i rehabilitacji leczniczej, oraz w instytucjach świadczących usługi opiekuńcze;
 • w prywatnych firmach zajmujących się opieką nad osobami w podeszłym wieku;
 • w prywatnym mieszkaniu osoby starszej.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.07 .

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w pomocy społecznej, opieka nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą, metodyka pracy opiekuńczej, język migowy, opieka i wsparcie osoby starszej, aktywizacja społeczna, praktyki zawodowe. 

TECHNIK ADMINISTRACJI

Szczecin przekształca się w centrum administracyjno-biurowe, będące bazą dla inwestorów zagranicznych co już wkrótce spowoduje wzrost zapotrzebowanie na absolwentów szkół policealnych  wyposażonych w wiedzę dotyczącą wykonywania pracy biurowej, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych, postępowania w administracji oraz umiejętność sprawnego posługiwania się językiem obcym.

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji  i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń zebrań. Opracowuje projekty aktów administracyjnych. Prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Przygotowuje projekty umów cywilno-prawnych. Zajmuje się planowaniem i organizowaniem narad, zebrań i konferencji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji może być zatrudniony:

 • w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego  (urząd marszałkowski, powiatowy, urzędy miast  i gmin);
 • w jednostkach organizacyjnych gmin;
 • w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organizacjach pozarządowych.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: AU.68.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie prac biurowych, postępowanie w administracji, praktyki zawodowe.

TECHNIK INFORMATYK

Nie musisz kończyć uczelni wyższej, aby zdobyć kwalifikacje niezbędne do obsługi różnych systemów operacyjnych, tworzenia aplikacji, projektowania i wykonania sieci komputerowych, budowania atrakcyjnych stron www oraz obsługi programów graficznych.

Technik informatyk posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

 • Konfiguruje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem, systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Wykonuje prace serwisowe, Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis, hurtownię komputerową.

 • Wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowe oraz montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 • Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania siecią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Prowadzi działalność usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach obliczeniowych;
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • każdej firmie gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań;
 • firmach w których mają zastosowanie komputery.

Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: EE.08 i EE.09.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, lokalne sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, projektowanie baz danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, praktyki zawodowe.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości to zawód bardzo uniwersalny. Wiedza zdobyta w ramach tego kierunku jest nieoceniona nie tylko dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Także mikro i małe przedsiębiorstwa, których liczba systematycznie wzrasta na zachodniopomorskim rynku, zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technika rachunkowości.

Technik rachunkowości: prowadzi rachunkowość, rozlicza daniny publiczne, rozlicza wynagrodzenia, rozlicza składki pobierane przez ZUS, prowadzi analizy finansowe, prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

W programie nauczania: działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, język obcy w rachunkowości, rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, biuro rachunkowe, dokumentacja biurowa, biuro wynagrodzeń i podatków, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: AU.36 i AU.65.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: sobota / niedziela, dwa weekendy w miesiącu.

Cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry)

Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

 • w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw
 • instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, samorządach terytorialnych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
TECHNIK BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, , wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

Technik BHP może znaleźć zatrudnienie w:

 • małych i średnich podmiotach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach,
 • instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.12.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyki zawodowe.

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Ukończenie tego kierunku umożliwia założenie i prowadzenie własnej firmy turystycznej lub podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, firmach agroturystycznych. W ramach zajęć oferujemy możliwość wyjazdów na targi i pokazy tematyczne. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień pilota wycieczek.

Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich; przygotowywanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych, planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym; planowania i organizowanie działalności agroturystycznej; obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym, organizowanie i świadczenie usług noclegowych.

Świadectwo ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach i agencjach turystycznych,
 • hotelach i pensjonatach,
 • organach administracji samorządowej,
 • branżowych organizacjach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność turystyczna na obszarach wiejskich, język obcy w turystyce, produkcja rolnicza, usługi agroturystyczne, obsługa turystyczna, prowadzenie produkcji rolniczej, usługi żywieniowe, usługi noclegowe, praktyki zawodowe.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: TG.08 i TG.09.


Liceum ogólnokształcące


Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego „Proedu” . Ucząc się w Naszej szkole możesz jednocześnie zdobyć kwalifikacje zawodowe na kursach kwalifikacyjnych

Rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok.

 • Do klasy pierwszej (semestr I ) przyjmujemy absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nauka trwa 3 lata
 • Do klasy drugiej (semestr III) przyjmujemy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

Nauka trwa 2 lata

Do szkoły przyjmujemy osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat . Istnieje możliwość przyjęcia osób młodszych – które ukończyły 16 lat.

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym w formie:

 • zaocznej (weekendy 2 razy w miesiącu )
 • stacjonarnej ( poniedziałek, środa, czwartek)

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Na zakończenie nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły poświadczające uzyskanie wykształcenia średniego a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, Pieczy Zastępczej, MOPS itp. oraz legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Aby zapisać się do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ z 2015 r., (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, która absolwent ukończył ),
 • 3 fotografie legitymacyjne,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) lub na stronie w zakładce (Rekrutacja )

Kursy


 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK NIEMIECKI
 • PODSTAWY PROGRAMOWANIA W C++
 • JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM ROSYJSKIM
 • JĘZYK POLSKI DLA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Kursy na uczelni:

technik rachunkowości
opiekun osoby starszej
języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka angielskiego

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekunka dziecięca
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik informatyk
technik rachunkowości
technik turystyki wiejskiej

Języki na uczelni:

polski jako język obcy , niemiecki, angielski

Główny adres uczelni


Sekretariat - od 10.00 do 18.00

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie