Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie


Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (PSD) jest wyższą szkołą zawodową. Właścicielem PSD jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP). W imieniu PAKP działa Święty Sobór Biskupów. PSD jest osobą prawną Kościoła prawosławnego na mocy Ustawy o stosunku Państwa do PAKP (Dz. U. Nr 66 z dnia 29.07.1991 r., poz. 287 z późn. zmianami, art. 6, 16; 19, 1; 19, 3). Siedziba PSD znajduje się w Warszawie przy ulicy Paryskiej 27.

Zadaniem PSD jest przygotowanie kadr do pracy w PAKP (duchowni, psalmiści, katecheci) i na potrzeby środowisk prawosławnej społeczności.

W PSD mogą studiować osoby wyznania prawosławnego, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały świadectwo dojrzałości. Cykl nauczania trwa 3 lata (6 semestrów). Nauka w szkole jest bezpłatna.

Układ i zakres nauczania w PSD określają odrębne decyzje Świętego Soboru Biskupów.

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu ukończenia seminarium duchownego oraz uzyskaniem dyplomu licencjata teologii prawosławnej.

Studia

Obecny program nauczania wpisany jest w sześć semestrów nauki w seminarium i wygląda następująco:

Moduł kształcenia ogólnego

 • Lektorat języka obcego (I) – język rosyjski – 240 godz.
 • Lektorat języka obcego (II) – język angielski – 120 godz.
 • Lektorat języka obcego (IIi) – język białoruski/ukraiński – 120 godz.
 • Historia filozofii – 60 godz.
 • Logika – 45 godz.
 • Metodologia pracy naukowej – 30 godz.
 • Seminarium dyplomowe – 60 godz.
 • Wychowanie fizyczne – 60 godz.
 • Technologie informatyczne – 15 godz.

Moduły kształcenia podstawowego i kierunkowego

Języki biblijne i starożytne

 • Język grecki – 120 godz.
 • Język łaciński z elementami kultury antycznej – 120 godz.
 • Język cerkiewnosłowiański – 180 godz.

Moduł Biblistyki

 • Pismo Święte Starego Testamentu (Wstęp) – 60 godz.
 • Pismo Święte Starego Testamentu (Egzegeza) – 120 godz.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu (Wstęp) – 60 godz.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu (Egzegeza) – 120 godz.

Moduł Historii Kościoła

 • Historia Kościoła Powszechnego – 75 godz.
 • Historia Kościołów Autokefalicznych – 60 godz.
 • Historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – 60 godz.

Moduł Teologii Dogmatycznej i Moralnej

 • Katechizm – 75 godz.
 • Duchowość – 30 godz.
 • Teologia dogmatyczna – 120 godz.
 • Patrologia – 120 godz.
 • Teksty patrystyczne – 30 godz.
 • Teologia zasadnicza – 60 godz.
 • Teologia moralna – 120 godz.
 • Prawo kanoniczne – 60 godz.
 • Teologia porównawcza z ekumenizmem – 120 godz.

Moduł Teologii Praktycznej

 • Liturgika – 120 godz.
 • Ustaw cerkiewny – 180 godz.
 • Teologia pasterska – 120 godz.
 • Homiletyka – 60 godz.
 • Śpiew cerkiewny – 180 godz.
 • Praktyka liturgiczna

Moduły specjalnościowe – przygotowanie pedagogiczne

Moduł: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli – 45 godz.
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli – 45 godz.
 • Pedagogika etapów edukacyjnych – 30 godz.
 • Psychologia etapów edukacyjnych – 30 godz.
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godz.

Moduł: Przygotowanie w zakresie dydaktyki

 • Podstawy dydaktyki – 30 godz.
 • Metodyka nauczania religii – 30 godz.
 • Katechetyka – 60 godz.

Rekrutacja

O przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyznania prawosławnego, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

Na adres seminarium należy przesłać następujące dokumenty:

 • podanie;
 • ankieta osobowa kandydata
 • życiorys;
 • świadectwo maturalne (może być odpis);
 • metryka chrztu świętego;
 • misja kanoniczna biskupa diecezjalnego;
 • opinia proboszcza;
 • świadectwo zdrowia;
 • trzy zdjęcia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do seminarium powinni złożyć dokumenty do 31 lipca na adres:

Prawosławne Seminarium Duchowne
ul. Paryska 27
03-945 Warszawa


Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane