Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rok założenia: 1974

przejdź do spisu treści

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to najstarsza i największa uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce. Została powołana 1 października 1974 r., jednak jej początki sięgają 1951 r., kiedy utworzono Wieczorową Szkołę Inżynierską. W jubileuszowym dla niej roku 2016, gdy obchodziła swoje 65-lecie, uzyskała status uniwersytetu technicznego.

Dziś Politechnika kształci na 7 wydziałach ponad 14 tys. studentów, w tym
– jako pierwsza uczelnia techniczna w kraju – pilotów lotnictwa cywilnego.

Od 1976 roku Politechnika Rzeszowska – jako jedyna uczelnia w kraju – prowadzi kształcenie pilotów lotnictwa cywilnego. Szkolenie studentów elitarnej specjalności „pilotaż” odbywa się w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spełniającym wymagania przepisów europejskich.

Pasjonaci szybownictwa mają okazję sprawdzić swoje umiejętności w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. Powstały w AOS Ośrodek Szkolenia Lotniczego 25 czerwca 2009 r. uzyskał certyfikat ULC dla ośrodków szkolenia lotniczego FTO (ang. Flight Training Organisation), pozwalający prowadzić szkolenia szybowcowe do licencji pilota szybowcowego. 

Uczelnia wspiera aktywność studencką w obszarze nauki, kultury i sportu. Promuje wybitne projekty studentów, takie jak: łazik marsjański Legendary III, wyścigowy bolid, bezzałogowy model samolotu udźwigowego Eurolifter, aplikacja Face Controller, unikatowy model Boeinga 767 z klocków Lego, balon stratosferyczny, innowacyjny system załadunku pasażerów do samolotu czy cieszące się dużym uznaniem i popularnością Międzynarodowe Zawody Robotów ROBO~motion. To właśnie tutaj odbywa się jedna z największych i najlepszych studenckich imprez w Polsce, festiwal kultury studenckiej – Rzeszowskie Juwenalia.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to cieszący się międzynarodowym uznaniem ośrodek badawczy, który współpracuje z szeregiem instytucji w Polsce i na całym świecie. Dysponuje nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, niejednokrotnie unikatowym na skalę nie tylko kraju, lecz także świata, który umożliwia wykonywanie skomplikowanych badań na zlecenie przedstawicieli przemysłu. Wysoki poziom technologiczny rozwiązań, których autorami są pracownicy Uczelni, potwierdzają liczne nagrody na międzynarodowych wystawach. Każdego roku Politechnika Rzeszowska wykonuje setki usług dla przedsiębiorców m.in. z branż: lotniczej, elektromaszynowej, motoryzacyjnej i chemicznej. Rokrocznie PRz podpisuje ponad setkę umów o współpracy z przedsiębiorcami.

Politechnika Rzeszowska, jako największa uczelnia techniczna w regionie, do każdego klastra jakiego jest członkiem, wnosi przede wszystkim olbrzymi potencjał badawczy, doświadczenie, oraz cenionych specjalistów z licznych dziedzin nauki. Największy klaster, do którego należy Politechnika, to Dolina Lotnicza. Dzięki uczestnictwu w klastrach Uczelnia ma możliwość uzyskania informacji o zapotrzebowaniu przemysłu na konkretnych specjalistów.

Uczelnia jest ulokowana w sercu Podkarpacia – w Rzeszowie, jednym z najlepiej i najszybciej rozwijających się miast w Polsce, atrakcyjnym dla biznesu i przemysłu, a przede wszystkim w miejscu zadbanym i przyjaznym, w którym – według opinii mieszkańców – żyje się dobrze. Obiekty Politechniki są głównie zlokalizowane na przestrzennym i atrakcyjnie zagospodarowanym terenie miasteczka akademickiego, które obejmuje zarówno budynki dydaktyczne, zaplecze naukowo-badawcze, jak i domy studenckie oraz zaplecze sportowe.

Politechnika Rzeszowska jest aktywnym podmiotem w obszarze działalności międzynarodowej – z sukcesem pozyskuje partnerów wśród zagranicznych uczelni. Aktualnie Politechnika podpisała porozumienie o bezpośredniej współpracy z około 40 uczelniami z krajów, takich jak m.in.: Chiny, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja i Portugalia. Ponadto z zaangażowaniem bierze udział w programie Erasmus, w ramach którego współpracuje z 67 uczelniami. Każdego roku z Politechniki Rzeszowskiej wyjeżdża około 70 studentów, którzy przez co najmniej jeden semestr kształcą się na zagranicznych uczelniach, oraz około 30 studentów, którzy realizują praktyki w zagranicznych firmach.


Politechnika kształci ponad 14 tys. studentów na siedmiu wydziałach. Są to:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,

Studia I stopnia

 • Architektura
 • Budownictwo
 • Ochrona środowiska
 • Inżynieria środowiska
 • Biogospodarka

Studia II stopnia

 • Architektura
 • Budownictwo
 • Ochrona środowiska
 • Inżynieria środowiska

Studia III stopnia

 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

Studia I stopnia

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Transport
 • Mechatronika
 • Inżynieria materiałowa

Studia II stopnia

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechatronika
 • Transport
 • Inżynieria materiałowa

Studia III stopnia

 • Mechanika
 • Budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Chemiczny,

Studia I stopnia

 • Technologia Chemiczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Biotechnologia
 • Biogospodarka - studia międzywydziałowe

Studia II stopnia

 • Technologia Chemiczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Biotechnologia

Studia III stopnia

 • Technologia chemiczna
 • Inżynieria chemiczna.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki,

Studia I stopnia

 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka

Studia II stopnia

 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka

Studia III stopnia

 • elektrotechnika
 • informatyka
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,

Studia I stopnia

 • Inżynieria medyczna
 • Matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii
 • Inżynieria i analiza danych

Studia II stopnia

 • Matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii
Wydział Mechaniczno-Technologiczny,

Studia I stopnia

 • Mechanika i budowa maszyn 
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 
Wydział Zarządzania.Wydział Zarządzania.

Studia I stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

Studia II stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Logistyka
 • Zarządzanie

 


przejdź do spisu treści

Architektura


studia I stopnia stacjonarne

Absolwenci dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej. Potrafią tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Celem kształcenia na kierunku „Architektura” jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania obiektów budowlanych oraz planów urbanistycznych. Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących kształtowania elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

Absolwenci studiów na kierunku architektura znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego, w administracji rządowej i lokalnych organach administracji samorządowej (na stanowiskach związanych z problematyką architektury i urbanistyki), w instytutach naukowo-badawczych, a także w dużych firmach konsultingowych, developerskich, wykonawczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach II stopnia na kierunku „Architektura”.

Kandydaci na studia kierunku „Architektura” winni posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej minimum w zakresie podstawowym z matematyki, języka polskiego i obcego oraz z historii sztuki, również wykazać się predyspozycjami plastycznymi. Umiejętności językowe kandydatów powinny umożliwić porozumiewanie się i korzystanie z literatury w jednym z języków obcych. Kandydaci winni również posiadać umiejętność samodzielnego studiowania. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I-go stopnia musi posiadać kwalifikacje związane z uzyskaniem świadectwa dojrzałości (kwalifikacje na poziomie 5 KRK). W rekrutacji na studia I stopnia uwzględnia się wyniki z egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki z matury języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i historii sztuki. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku akademickim precyzuje każdorazowo uchwała senatu.

studia II stopnia stacjonarne

Na kierunku „Architektura” kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu złożonych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej. Potrafią tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Kształcenie w ramach studiów II-go stopnia umożliwia studentom osiągnięcie wiedzy o współczesnych tendencjach i kierunkach z zakresu, architektury, urbanistyki i budownictwa oraz uzyskanie informacji umożliwiających im elastyczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Celem kształcenia na kierunku „Architektura” jest przekazanie wiedzy w poszerzonym zakresie z projektowania obiektów budowlanych oraz planów urbanistycznych. Absolwent posiada wyspecjalizowane umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących tworzenia elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

Absolwenci studiów na kierunku architektura znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego, w administracji rządowej i lokalnych organach administracji samorządowej (na stanowiskach związanych z problematyką architektury i urbanistyki), w instytutach naukowo – badawczych, a także w dużych firmach konsultingowych, developerskich, wykonawczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach III-go stopnia na kierunku „Architektura”.

Zakłada się, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku „Architektura” posiada kwalifikacje I stopnia (kwalifikacje na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Kandydaci na studia II-go stopnia przyjmowani będą na studia w drodze konkursu na podstawie oceny pracy inżynierskiej, oraz ocen z przebiegu studiów. Jeżeli zaistnieje potrzeba, dopuszcza się możliwość powołania Komisji złożonej z przedstawicieli Wydziału ds. ostatecznej weryfikacji zgłoszonych kandydatów na studia II stopnia. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku akademickim precyzuje każdorazowo uchwała senatu.

 

przejdź do spisu treści

Automatyka i robotyka


studia I stopnia stacjonarne

Automatyka i robotyka jest nowoczesną dziedziną techniki obecną niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska, komunikacji, technice wojskowej itd. Zajmuje się projektowaniem i realizacją sterowników i systemów automatyki, zastosowaniami robotów stacjonarnych i mobilnych, skomputeryzowaną produkcją, inteligentnymi budynkami, przemysłowymi sieciami komputerowymi oraz powiązaniem sfery wytwarzania z zarządzaniem.

Studia na kierunku automatyka i robotyka przygotowują do rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczo–rozwojowych w zakresie szeroko pojętych systemów sterowania. Studenci zapoznają się z zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem nabywając umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym zwłaszcza oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym. Zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji sterowników i systemów, budowy mikrokomputerów sterujących, przetwarzania sygnałów, robotyki i mechatroniki, wizji komputerowej, baz danych, sieci komunikacyjnych, systemów operacyjnych, inteligentnych systemów komputerowych oraz metod wspomagania decyzji.

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są zatrudniani w działach automatyki przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, energetyki, przemysłu chemicznego i in., w firmach specjalizujących się w programowaniu, uruchamianiu i serwisie sterowników, systemów sterowania, zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz systemów automatyki dla inteligentnych budynków. Mogą również pracować w działach informatyki zakładów zajmując się integracją i administracją sieci komputerowych różnego typu, projektowaniem aplikacji łączących sferę produkcji ze sferą zarządzania, a także w rozmaitych firmach, gdzie potrzebna jest wiedza łącząca sterowanie, technikę mikroprocesorową i informatykę.

Jednostką wiodącą w zakresie dydaktyki na kierunku automatyka i robotyka jest Katedra Informatyki i Automatyki, która od prawie 30 lat współpracuje z producentami sterowników i systemów sterowania (także zagranicą). Konstrukcja i oprogramowanie sterowników jest rzeszowską specjalnością wśród politechnik krajowych. Katedra współpracuje także z podkarpackimi firmami specjalizującymi się w automatyzacji procesów technologicznych i informatyzacją produkcji. Laboratoria są dobrze wyposażone w rozmaity sprzęt komputerowy, sterowniki i systemy sterowania czołowych producentów, roboty stacjonarne i mobilne, systemy wizyjne, komunikację bezprzewodową itd.

Specjalność komputerowe systemy sterowania jest adresowana do studentów zainteresowanych projektowaniem i eksploatacją sterowników i systemów sterowania oraz ich integracją w środowiskach informatycznych. Studenci nabywają praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia i wykorzystania systemów komputerowych do sterowania procesów technologicznych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Poznają techniki stosowane na styku komputera z otoczeniem oraz oprogramowania ze sprzętem. Nabywają umiejętność programowania aplikacji zarówno w uniwersalnych systemach operacyjnych, jak i w systemach czasu rzeczywistego. Poznają przemysłowe bazy danych, nowoczesne mikrokontrolery, systemy wbudowane, programowanie robotów przemysłowych. Potrafią projektować urządzenia mikroprocesorowe i rekonfigurowalne oraz stosować różnego typu sieci komputerowe z konwersją protokołów komunikacyjnych. Poznają wizję komputerową, komunikację bezprzewodową, szybkie prototypowanie urządzeń mechatronicznych, zasady bezpieczeństwa systemów. Dodatkową wiedzę uzyskują w zakresie metod sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, eksploracji danych oraz wspomagania decyzji.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • projektant, konstruktor, konsultant w dziedzinie systemów oraz urządzeń automatyki, pracownik działów automatyki i informatyki, specjalista do spraw wdrożeń i integracji systemów
 • firmy projektujące, produkujące i integrujące systemy i urządzenia automatyki, firmy handlowe, zakłady produkcyjne w różnych gałęziach gospodarki np. przemysł maszynowy, chemiczny, energetyki, automatyki inteligentnych budynków
 • WSK PZL Rzeszów i Mielec, Zelmer, Zapel, Autosan, Control Process, Transsystem, BF Goodrich Krosno, Emiter Kraków, Linker Europa, Zakłady Energetyczne
studia II stopnia stacjonarne

Automatycy dla przemysłu 4.0 – studia dualne

Celem projektu jest nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych przez studentów kierunku automatyka i robotyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Osiągnięcie celu możliwe będzie przez utworzenie nowego kierunku studiów o profilu praktycznym kierunku automatyka i robotyka II-go stopnia, na którym kształcić się będzie 25 studentów/ek w pełnym cyklu kształcenia, w okresie objętym projektem tj. od lutego 2018 r. do września 2020 r.

Nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych będzie możliwe dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach II-go stopnia kierunku automatyka i robotyka o dodatkowe zajęcia typu: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz realizacja staży związanych bezpośrednio z efektami kształcenia kierunku studiów. Staże odbywane w takich przedsiębiorstwach jak: Pratt & Whitney Rzeszów, Lockheed Martin Mielec, MTU Aero Engines, Rofa, Astor, Balluff będą dopełnieniem i pogłębieniem praktyk wynikających z toku studiów.

Działania w projekcie:

 • dostosowanie programu kształcenia kierunku automatyka i robotyka do potrzeb rynku pracy,
 • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • udział studentów w konferencjach z zakresu automatyki i robotyki oraz Przemysłu 4.0,
 • organizacja staży dla studentów.
przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożenia wewnętrznego oraz przeciwdziałaniem mu. W trakcie studiów zdobędzie umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • podstawy nauk społecznych, organizacji i zarządzania,
 • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • konkretny i optymalny w danych warunkach sposób postępowania,
 • uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji,
 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
 • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:

 • jednostki organizacyjne służb państwowych (m.in. Policja, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Straż Graniczna, BOR),
 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia,
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji,
 • agencje detektywistyczne.

Specjalności:

 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • komunikacja i transport
 • bezpieczeństwo ekonomiczne

 

przejdź do spisu treści

Biogospodarka


studia I stopnia stacjonarne

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzywydziałowy łączący elementy nauk technicznych i ekonomicznych. Kierunek ma unikatowy i interdyscyplinarny charakter i wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom rynku w zakresie gospodarki produktami pochodzenia naturalnego. Nowy kierunek jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów dotyczących przetwarzania bioproduktów w gospodarce. Tworzący się nowy rynek pracy, produkcji i usług dotyczący zagadnień biogospodarki wymaga nowej, zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr. Rozwijająca się biogospodarka jest czynnikiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego, przyczynia się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji szeroko pojętego przemysłu przetwórczego.

Program kształcenia obejmuje aktualną wiedzę inżynierską oraz najnowsze rozwiązania technologiczne i osiągnięcia naukowe związane z biogospodarką z uwzględnieniem uregulowań prawnych i podstaw ekonomii i logistyki bioproduktów. Obejmuje wiedzę inżynierską z zakresu wykorzystania technologii przemysłowych do produkcji, przechowywania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia naturalnego, inżynierii i aparatury procesowej, inżynierii środowiska i gospodarki odpadami, wytwarzania biopaliw i bioenergetyki.

Studia międzywydziałowe to nowoczesna forma studiów, szczególnie atrakcyjna dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach w zakresie nauk przyrodniczych i ekonomicznych, którzy chcą studiować poza tradycyjnym systemem, ograniczonym do jednej dyscypliny akademickiej. Taki rodzaj studiów zapewnia bardziej wszechstronne przygotowanie do zawodu, co w znacznym stopniu zwiększa szanse znalezienia swego miejsca na zmieniającym się rynku pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent interdyscyplinarnego kierunku studiów „Biogospodarka” to inżynier przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką materiałami pochodzenia naturalnego oraz eksploatacją i projektowaniem urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, w tym:

 • posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;
 • posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej oraz inżynierii środowiska, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 • kieruje się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;
 • posiada umiejętność  tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biogospodarki;
 • dysponuje wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, uregulowań prawnych dotyczących bioproduktów i gospodarowania odpadami, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku biogospodarka, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w  zakresie szeroko rozumianej biogospodarki, a w tym w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją i przetwarzaniem bioproduktów, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii;
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości bioproduktów;
 • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu;
 • szkolnictwie zawodowym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, może rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może prowadzić własną działalność biznesową.


 

przejdź do spisu treści

Biotechnologia


studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne 

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku biotechnologia obejmuje kształcenie

 • w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie biotechnologii, obejmujące biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów i możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii na różnych poziomach organizacji cząsteczek i komórek z zastosowaniem technik modelowania i projektowania procesów biotechnologicznych.
 • W programie uwzględniono również dwa bloki specjalnościowe oraz kształcenie w zakresie języka obcego ogólnego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne. Program obejmuje także 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

Absolwent studiów na kierunku biotechnologia posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie, oraz wiedzę z zakresu biotechnologii, w szczególności na temat zagadnień związanych z:

 • biotechnologią, obejmującą zrozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów, możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii – od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczki, makrocząsteczki do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych,
 • analizą chemiczną, włączając podstawowe metody analizy instrumentalnej,
 • aparaturą i procesami (operacjami) jednostkowymi stosowanymi w przemyśle biotechnologicznym.

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii, w szczególności związane z:

 • technologiami informacyjnymi, technikami obliczeniowymi i symulacyjnymi,
 • opanowaniem podstawowych technik pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,
 • stosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • programami wspomagającymi modelowanie i projektowanie procesów biotechnologicznych.

Absolwent studiów na kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w tych gałęziach gospodarki, w których stosowane są procesy biotechnologiczne, tj. w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie środowiska oraz w laboratoriach analitycznych, medycznych, badawczych i kontrolnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości i innych laboratoriach analitycznych. Absolwenci będą szczególnie dobrze przygotowani do pracy w jednostkach, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia absolwentowi podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów wyższego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.

studia II stopnia stacjonarne

Program studiów II stopnia kierunku biotechnologia obejmuje kształcenie poszerzone w obszarze nauk technicznych w zakresie analizy produktów biotechnologicznych. Realizowane jest to poprzez moduły kształcenia pogrupowane w blok podstawowy, związany z ogólną działalnością inżynierską i dwa bloki specjalnościowe. Program kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia również kształcenie w zakresie języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału. 

Absolwent studiów na kierunku biotechnologia posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie, oraz wiedzę z zakresu biotechnologii, w szczególności na temat zagadnień związanych z:

 • biotechnologią, obejmującą zrozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów, możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii – od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczki, makrocząsteczki do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych,
 • analizą chemiczną, włączając podstawowe metody analizy instrumentalnej,
 • aparaturą i procesami (operacjami) jednostkowymi stosowanymi w przemyśle biotechnologicznym.

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii, w szczególności związane z:

 • technologiami informacyjnymi, technikami obliczeniowymi i symulacyjnymi,
 • opanowaniem podstawowych technik pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,
 • stosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • programami wspomagającymi modelowanie i projektowanie procesów biotechnologicznych.

Absolwent studiów na kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w tych gałęziach gospodarki, w których stosowane są procesy biotechnologiczne, tj. w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie środowiska oraz w laboratoriach analitycznych, medycznych, badawczych i kontrolnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości i innych laboratoriach analitycznych. Absolwenci będą szczególnie dobrze przygotowani do pracy w jednostkach, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia absolwentowi podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów wyższego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.


 

przejdź do spisu treści

Budownictwo


studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Na kierunku „Budownictwo” kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują kwalifikacje do pracy w projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych, wykonywaniu podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Celem kształcenia na kierunku „Budownictwo” jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi. Wyrobienie umiejętności identyfikacji, projektowania i realizacji istotnych problemów dotyczących elementów i obiektów budowlanych. Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Przygotowanie do problemów związanych z wykorzystaniem technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku „Budownictwo” mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej, placówkach nadzoru budowlanego, laboratoriach badawczych.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach II stopnia na kierunku „Budownictwo”.

Kandydaci na studia kierunku „Budownictwo” winni posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej minimum w zakresie podstawowym z matematyki, fizyki i informatyki, również posiadać umiejętności aplikacji wiedzy teoretycznej uzyskanej w wymienionych przedmiotach do rozwiązywania problemów technicznych. Umiejętności językowe kandydatów powinny umożliwić porozumiewanie się i korzystanie z literatury w jednym z języków obcych. Kandydaci winni również posiadać umiejętność samodzielnego studiowania. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia musi posiadać kwalifikacje związane z uzyskaniem świadectwa dojrzałości  (kwalifikacje na poziomie 5 KRK). W rekrutacji na studia I stopnia uwzględnia się wyniki z matematyki, fizyki albo informatyki, oraz z języków polskiego i obcego na świadectwie dojrzałości. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku akademickim precyzuje każdorazowo uchwała senatu.

studia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Na kierunku „Budownictwo” kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują kwalifikacje do pracy w projektowaniu obiektów budowlanych, złożonych obiektów przemysłowych oraz dróg i mostów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Celem kształcenia na kierunku „Budownictwo” jest przekazanie wiedzy w zakresie analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz kierowania przedsięwzięciami budowlanymi. Wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach projektanta, wykonawcy i nadzorcy pracy zespołowej. Przygotowanie do problemów związanych z doradztwem wykorzystywania technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku „Budownictwo” mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej, placówkach nadzoru budowlanego, laboratoriach naukowo-badawczych.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach III stopnia na kierunku „Budownictwo”.

Studia II stopnia to kontynuacja, rozszerzenie i pogłębienie studiów I stopnia . Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku „Budownictwo” posiada kwalifikacja I stopnia ( na poziomie 6 KRK)oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kompetencje te mogą być nabyte na drodze formalnej, która jest wynikiem ukończenia studiów I stopnia lub na drodze nieformalnej. Kompetencje nabyte w sposób nieformalny muszą podlegać procesowi weryfikacji przez jednostkę prowadzącą studia, np. w formie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych ciało podejmujące decyzje o przyjęciu na studia może zalecić kandydatowi ich uzupełnienie poprzez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS.


 

przejdź do spisu treści

Elektronika i telekomunikacja


studia I stopnia stacjonarne

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych i przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji wyników.  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów CAx.

Tematyka zajęć dydaktycznych specjalności elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne obejmuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, konstrukcji, oprogramowania i eksploatacji systemów pomiarowych w przemyśle, diagnostyce technicznej i medycznej. Kształcenie realizowane jest poprzez zajęcia na uczelni oraz staże, praktyki i wizyty dydaktyczne w zakładach przemysłowych i w diagnostycznych pracowniach medycznych. W ramach programu studiów realizowane są zagadnienia dotyczące: elektronicznej techniki pomiarowej, konwerterów mikroprocesorowych, komputerowych systemów pomiarowych, graficznych środowisk programowania, pomiarowego przetwarzania sygnałów, technologii pomiarowych w medycynie, przemysłowych systemów diagnostycznych, systemów sterowania jakością. Ukończenie studiów daje specjalistyczne przygotowanie w zakresie budowy i eksploatacji przyrządów i systemów pomiarowych oraz dobre uniwersalne przygotowanie inżynierskie w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki. Umożliwia to absolwentom podjęcie pracy w wielu obszarach gospodarki jak: instytucje naukowo-badawcze (szkoły wyższe, szkoły średnie, biura projektowe), przemysł (laboratoria kontroli jakości i systemy nadzoru procesów technologicznych), służba zdrowia (diagnostyczne systemy medyczne), ochrona środowiska (systemy monitoringu parametrów), serwisy aparatury elektronicznej, działy marketingu producentów i dystrybutorów aparatury elektronicznej.

Tematyka zajęć na specjalności telekomunikacja obejmuje zagadnienia układowe i systemowe z zakresu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, z zakresu teleinformatyki a także z zakresu zagadnień prawnych, występujących w telekomunikacji. W ramach specjalności telekomunikacja omawiane są współczesne systemy telekomunikacyjne (np. światłowodowe czy komórkowe), aspekty projektowania ich wybranych modułów, funkcjonowanie sieci komputerowych i Internetu, a także zagadnienia anten i propagacji fal radiowych. Program studiów na specjalności telekomunikacja zapewnia zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji urządzeń, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwenci specjalności telekomunikacja są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt telekomunikacyjny a także w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie tej samej specjalności lub specjalności pokrewnych. Absolwenci specjalności telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, zwłaszcza w obszernej sferze dystrybucyjno-serwisowej. Ponadto mogą być zatrudnieni w innych działach gospodarki, wymagających wysoko-wykwalifikowanych kadr ze znajomością nowoczesnych technologii i technik inżynierskich.

Tematyka zajęć na specjalności urządzenia elektroniczne obejmuje zagadnienia technologiczne, układowe i systemowe z zakresu urządzeń elektronicznych stosowanych w różnych dziedzinach życia. Są to np. urządzenia mikroprocesorowe, elektroakustyczne, energoelektroniczne i urządzenia profesjonalne. W ramach specjalności urządzenia elektroniczne omawiane są współczesne metody produkcji układów scalonych, rozwiązania układowe i systemowe w przemysłowych urządzeniach elektronicznych, zastosowanie elektroniki w układach dużej mocy (energoelektronika), jak i zastosowanie elektroniki w wybranych urządzeniach informatycznych. Program studiów na specjalności Urządzenia Elektroniczne zapewnia zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz projektowania tych urządzeń z wykorzystaniem technik CAD. Absolwenci specjalności urządzenia elektroniczne są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących nowoczesny sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, a także informatyczny. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie tej samej specjalności lub specjalności pokrewnych. Absolwenci specjalności urządzenia elektroniczne mogą znaleźć zatrudnienie przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza w obszernej sferze dystrybucyjno-serwisowej. Ponadto mogą być zatrudnieni w innych działach gospodarki, wymagających wysoko-wykwalifikowanych kadr ze znajomością nowoczesnych technologii i technik inżynierskich.

studia II stopnia stacjonarne

Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Studia na kierunku elektrotechnika, dają także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki, sterowania w przemyśle maszynowym, energetyce itp.


 

przejdź do spisu treści

Elektrotechnika


studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Studia na kierunku elektrotechnika, dają także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki, sterowania w przemyśle maszynowym, energetyce itp.

Tematyka realizowanych zajęć na specjalności napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie wprowadza studentów poprzez niezbędną teorię, ćwiczenia laboratoryjne oraz wspomagane komputerowo projekty w dziedzinę eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych w szerokim zakresie ich praktycznego stosowania. Akcentowane w tematyce zajęć są problemy energooszczędności w układach napędowych, niekonwencjonalne źródła energii oraz sterowania układami napędowymi. Zagadnienia realizowane w ramach specjalności inżynieria elektrycznych układów napędowych dotyczy szeroko omawianych zagadnień z dziedziny maszyn elektrycznych ogólnego przeznaczenia, maszyn specjalnych, napędów przemysłowych, trakcyjnych oraz sterowania napędami. W ramach zajęć prezentowane są systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach przemysłowych, elektrotechnika i elektronika samochodowa. Dużą uwagę poświęca się awaryjności i diagnostyce układów elektromaszynowych, niekonwencjonalnym źródłom energii oraz problematyce energooszczędności w układach napędowych oraz projektowaniu inżynierskiemu przy wspomaganiu komputerowym. Program studiów na specjalności inżynieria elektrycznych układów napędowych zapewnia poznanie aktualnych zagadnień związanych z europejskimi wymaganiami odnośnie maszyn elektrycznych, układów napędowych, ekologicznych wymogów stawianych współczesnym napędom elektrycznym. Przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów energooszczędności w układach napędowych, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz projektowania przemysłowych układów napędowych ze sterowaniem mikroprocesorowym. W programie uwzględnione są zagadnienia dotyczące elektrotechniki i elektroniki samochodowej pojazdów najnowszej generacji. Absolwenci po ukończeniu specjalności i okresie adaptacji w miejscu pracy, przygotowani są do samodzielnej pracy w zespole wykonującym prace inżynierskie z dziedziny maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych. Ich kwalifikacje mogą być przydatne w pracach projektowych, remontowych, diagnostycznych oraz modernizacyjnych istniejących układów napędowych. Zdobyta na uczelni wiedza w zakresie maszyn, napędów przemysłowych i trakcyjnych oraz ich eksploatacji daje duże możliwości zatrudnienia w przemyśle wytwórczym, wydobywczym, zespołach projektowych oraz prowadzenia pomiarów diagnostycznych, projektowania energooszczędnych układów napędowych przystosowanych do rzeczywistych warunków pracy.

Zajęcia dydaktyczne specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej dotyczą obsługi elektronicznej i komputerowej zagadnień wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Wykładane są techniczne aspekty związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami a w tym problemy sprawności i bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych, efektywne przekształcanie energii elektrycznej na energię cieplną i mechaniczną (układy napędowe). Powszechnie wprowadzane są nowoczesne systemy sterowania procesami przetwarzania energii elektrycznej przy użyciu mikroelektroniki procesorowej jak PLC i FPGA. Absolwenci są przygotowani do projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych służących do rozdziału energii i urządzeń do przekształcania oraz przetwarzania energii w tym urządzeń elektrotermicznych i napędowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w grupach utrzymania ruchu technologicznego wysokozautomatyzowanych firm oraz zakładach dystrybucji energii elektrycznej.

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Studia na kierunku elektrotechnika, dają także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki, sterowania w przemyśle maszynowym, energetyce itp.


 

przejdź do spisu treści

Energetyka


studia stacjonarne I stopnia, II stopnia

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera oraz możliwość podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra. Kierunek energetyka jest prowadzony przy współpracy z jednostkami dydaktycznymi Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia na kierunku energetyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych, zapoznają z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Przygotowana oferta na dwóch specjalnościach umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystanie nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i oczyszczania spalin, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej, zagadnieniami diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procesów automatyki i sterowania, układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki, gospodarki energetycznej, efektywnego gospodarowania energią z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych, wykonywania audytów energetycznych oraz zarządzania ryzykiem w energetyce. Studia dają możliwość poznania zasad gospodarki energetycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych, firmach i gminach.

Zagadnienia realizowane w ramach specjalności technologie energetyczne dotyczą szczegółowych technologii produkcji energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych, gazowych, gazowo-parowych i wiatrowych, procesów konwersji energii i ich sprawności, magazynowania energii, ekologicznych skutków wykorzystania i konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawione są kierunki rozwoju i prognozy wdrażania. W programie uwzględnione są również zagadnienia prawne i techniczne dotyczące energetyki jądrowej oraz możliwości wykorzystania miejscowych zasobów energii geotermalnej. Tematyka realizowanych zajęć wprowadza studentów w dziedzinę eksploatacji maszyn energetycznych i napędów elektrycznych w szerokim zakresie ich praktycznego stosowania. Mocno podkreślone są problemy energooszczędności w układach napędowych, zabezpieczania i sterowania układami napędowymi w elektrowniach parowych i gazowych oraz ekologiczne wymagania stawiane współczesnym urządzeniom wytwórczym. Do programu włączono zagadnienia nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.

Realizowany program przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów energooszczędności w układach wytwórczych, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz projektowania przemysłowych układów napędowych z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia. Zdobyta wiedza w zakresie technologii wytwarzania i dystrybucji energii, sterowania układów napędów przemysłowych oraz ich eksploatacji daje duże możliwości zatrudnienia w przemyśle wytwórczym, wydobywczym oraz zakładach przemysłowych.

Absolwent specjalności technologie energetyczne będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze konwersji energii i systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • główny energetyk zakładów przemysłowych, konsultant, projektant w dziedzinie systemów wytwarzania
 • elektrownie, elektrociepłownie i firmy związane z przesyłem i dystrybucją energii jako specjalista układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki
 • m.in.: Polska Grupa Energetyczna, Elektrownie, WSK PZL Rzeszów, WSK PZL Mielec, Zelmer, Zapel, Fanina, Autosan, Elektrociepłownie.

 

przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


studia stacjonarne I stopnia, II stopnia

Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku finansowego. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania finansami.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • rachunkowość przedsiębiorstw
 • zarządzanie finansami
 • rachunkowość finansowa i zarządcza
 • rachunek kosztów
 • obowiązujące przepisy i standardy sprawozdawczości finansowej
 • metody analizy finansowej i funkcjonowania rynków finansowych
 • controlling i audyt finansowy

Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:

 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw i instytucji budżetowych
 • biura podatkowe i rachunkowe
 • izby i urzędy skarbowe
 • instytucje finansowe
 • działy odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie
 • firmy audytorskie

Specjalności:

 • bankowość i rynki kapitałowe
 • rachunkowość i podatki

 

przejdź do spisu treści

Informatyka


studia stacjonarne, niestacjonarne I i II stopnia, 

Absolwenci studiów kierunku informatyka w czasie studiów nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W zależności od indywidualnych zainteresowań student może zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, układu sieci komputerowych, opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym. Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.

Specjalność inżynieria systemów informatycznych jest adresowana do studentów, których interesują zarówno ogólne zagadnienia informatyki, jak i konkretne umiejętności praktyczne w zakresie inżynierii oprogramowania. Studenci poznają architekturę i zasady konstrukcji nowoczesnych komputerów, wielozadaniowe systemy operacyjne, projektowanie sieci komputerowych, systemy i aplikacje bazodanowe. Nabywają doświadczenia w zakresie języków programowania obiektowego C++, Java, C#, tworzenia równoległych i rozproszonych aplikacji internetowych, grafiki, wizji i inteligencji komputerowej oraz interakcji człowiek-komputer. Poznają problematykę inżynierii systemów, zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi umożliwiającymi pracę zespołową, bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz obowiązujące zasady prawne i etyczne. Dodatkową wiedzę i umiejętności mogą zdobyć w zakresie metod wytwarzania oprogramowania oraz nowych technologii programistycznych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, administracji i zarządzania, w firmach komputerowych zajmujących się zarówno oprogramowaniem i sprzętem, w klinikach i szpitalach (sieci i bazy danych), w szkolnictwie itd.

Tematyka prowadzonych przez pracowników Zakładu zajęć w ramach specjalności systemy i sieci komputerowe obejmuje szeroki zakres wiedzy inżynierskiej związanej z administracją i zarządzaniem, analizą i syntezą, projektowaniem i budową oraz modelowaniem systemów rozproszonych. Program studiów na specjalności jest przygotowany tak, aby student posiadał niezbędną wiedzę na temat architektury rozległych i lokalnych sieci komputerowych, protokołów transmisyjnych, funkcjonowania sieciowych systemów operacyjnych, eksploatacji korporacyjnych systemów bazodanowych, bezpieczeństwa systemów rozproszonych, funkcjonowania systemów teleinformatycznych, szerokopasmowej teletransmisji strumienia audio-video, programowania usług sieciowych oraz aplikacji internetowych. Program studiów na specjalności umożliwia przyszłemu inżynierowi zdobycie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy oraz opanowanie warsztatu niezbędnego w pracy również dzięki możliwości zdobycia w ramach zajęć certyfikatów firm: Alcatel-Lucent, Microsoft, Oracle, Sun. Absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach na terenie województwa Podkarpackiego, ale również na terenie całego kraju i za granicą.

Tematyka zajęć realizowanych na specjalności informatyka w przedsiębiorstwie dotyczy analizy, projektowania, utrzymania i rozwoju systemów informacyjnych zarządzania. Na specjalności są omawiane podstawy teoretyczne oraz ćwiczone są umiejętności techniczne z zakresu obsługi systemów informacyjnych zarządzania od analiz przedprojektowych nowych systemów po reengineering systemów eksploatowanych. Na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i telekomunikacji omawiane są zasady budowy współczesnych sieci komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących. Omawiane są również zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w zespołach programistycznych. Program studiów na specjalności zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności analityka i projektanta systemów informacyjnych oraz administratora baz danych – absolwent projektuje, tworzy i administruje relacyjne i obiektowe bazy danych, posługuje się językiem SQL, rozwiązuje problemy bezpieczeństwa i rozproszenia baz danych. Absolwent specjalności potrafi skutecznie wykorzystywać aktualne metody i technologie informacyjne dla rozwiązywania problemów organizacji gospodarczych i administracyjnych, sprawnie tworzyć i wdrażać systemy informatyczne w oparciu o metodyki strukturalne i obiektowe, język UML, projektowanie interfejsu człowiek-komputer oraz pakiety CASE, jak również wdrażać zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach gospodarczych i administracyjnych przy analizie, projektowaniu, utrzymaniu i rozwoju systemów informacyjnych zarządzania.


 

przejdź do spisu treści

Inżynieria chemiczna i procesowa 


studia stacjonarne I stopnia

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych: matematyki, fizyki i chemii oraz przedmiotów kierunkowych dotyczących przenoszenia i bilansowania masy, pędu i energii, termodynamiki procesowej, technologii chemicznej, operacji i procesów jednostkowych, maszyn i aparatów przemysłu chemicznego, inżynierii reakcji chemicznych, grafiki inżynierskiej, informatyki i metod obliczeniowych, podstaw automatyki i miernictwa przemysłowego, technologii zrównoważonych i inżynierii środowiska, podstaw inżynierii produktu, oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych i eksploatacji procesów.

W programie znajdują się dwie obieralne specjalności: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych oraz Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Kształcenie w zakresie języka obcego zapewnia osiągnięcie poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Prowadzone są także zajęcia z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych. Program obejmuje 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

Absolwent studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa posiada wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Rozumie i potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów technicznych podstawowe zasady i prawa fizyczne leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej - w tym: zasady bilansowania masy, energii i pędu, prawa równowag (chemicznych i fazowych), prawa kinetyki procesowej. Rozumie przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów, potrafi planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki.

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, w szczególności:

 • zasady projektowania procesów i aparatów,
 • techniki obliczeniowe i symulacyjne,
 • potrafi wykorzystać typowe komercyjne programy wspomagające projektowanie,
 • potrafi opracować własne proste programy obliczeniowe,
 • umie korzystać z literatury fachowej i baz danych,
 • umie przygotowywać kalkulację kosztów procesowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz biurach projektowych i firmach konsultingowych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów wyzszego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.


 

przejdź do spisu treści

Inżynieria i analiza danych 


studia stacjonarne I stopnia

Oprócz gruntownej wiedzy matematycznej (z zakresu m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych), studenci kierunku inżynieria i analiza danych nabędą umiejętności praktyczne dotyczące m.in.:

 • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych,
 • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędnego do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
 • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
 • umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobytych podczas zajęć ze specjalistami praktykami oraz podczas trwających 3 miesiące praktyk zawodowych,
 • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne, oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
 • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli studentom kierunku inżynieria i analiza danych kontynuować swoją karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo-badawczych.


 

przejdź do spisu treści

Inżynieria materiałowa


studia stacjonarne I stopnia

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie fizyki i chemii, nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania struktury i właściwości materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, metod badań materiałów. Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

studia stacjonarne II stopnia

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie fizyki i chemii, nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania struktury i właściwości materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, metod badań materiałów. Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.


 

przejdź do spisu treści

Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego

- realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej


Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej poprzez uruchomienie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego w trzech specjalnościach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, silniki lotnicze, w formie studiów dualnych, na których kształcić się będzie 47 studentów/ek (15 stud. na specjalności silniki lotnicze, 12 stud. na spec. mechatronika, 20 stud. na spec. mechanika i budowa maszyn), którzy przejdą pełny cykl kształcenia w okresie II.2019 r. do II.2021 r.

Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach dualnych o dodatkowe zajęcia: certyfikowane szkolenia, kursy, zajęcia z praktykami, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach oraz realizację staży ukierunkowanych na podnoszenie kluczowych kompetencji realizowanych w przedsiębiorstwie Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Staże będą związane bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów oraz zapewnią ich praktyczne wykorzystanie w toku wykonywanych zadań stażowych. Staże będą realizowane odrębnie od praktyk wynikających z toku studiów.

Studia II stopnia w formie dualnej w efekcie pozwolą na:

 • uzyskanie uznawanych i rozpoznawalnych certyfikatów oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców,
 • zapoznanie się z procesami funkcjonowania pracodawców i umożliwią nabycie umiejętności poruszania się w profesjonalnym środowisku pracy,
 • zastosowanie nabytej teoretycznej wiedzy specjalistycznej w praktyce, spójnej z efektami kształcenia,
 • zapewnienie zdobywania doświadczenia zawodowego, adekwatnego do potrzeb pracodawców działających w sektorze lotniczym,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności właściwej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych.

Wsparcie kierowane jest głównie do studentów, którzy ukończyli studia I stop. na WBMiL na kier.: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria prod.,mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka lub absolwentów innych kier., podejmujących kształcenie na stacjonarnych studiach dualnych II stop. nowego kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego.


 

przejdź do spisu treści

Inżynieria medyczna


studia stacjonarne I stopnia

Absolwenci pierwszego stopnia kierunku inżynieria medyczna posiadać będą wszechstronne wykształcenie przygotowujące ich do pracy ze skomputeryzowaną aparaturą medyczną, w tym:

 • dobre przygotowanie informatyczne (umiejętności w zakresie języków programowania, również programowania procesów pomiarowych, administrowania prostymi sieciami komputerowymi, znajomość systemów operacyjnych, baz danych, grafiki komputerowej, umiejętność obsługi programów służących do akwizycji i obróbki wyników pomiarów, modelowania komputerowego, w tym modelowania struktur anatomicznych),
 • wiedzę o podstawowych zjawiskach fizycznych, które wykorzystywane są w działaniu aparatury medycznej,
 • gruntowne przygotowanie z zakresu technik inżynierskich niezbędnych w procesie kontrolowania pracy zinformatyzowanych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, w tym zapewnienia ich właściwego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania,
 • dobre przygotowanie matematyczne pozwalające na wykorzystywanie metod matematycznych do obliczeń dokładnych jak i przybliżonych.

Priorytetem w programie kształcenia jest podejście zorientowane na studenta a nie na nauczyciela, ponieważ to student ma być przygotowany do pełnienia przyszłej roli w społeczeństwie.

Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach e-learningu na platformie MOODLE  http://fizmoodle.prz.edu.pl


 

przejdź do spisu treści

Inżynieria środowiska


studia stacjonarne I stopnia

Kierunek inżynieria środowiska przygotowuje specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka.

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom I stopnia kierunku inżynieria środowiska pełne przygotowanie zawodowe do pracy w branżach związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym, do wspomagania usług bytowych oraz rolnictwa, do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, do uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, do oczyszczania i odprowadzania ścieków, do projektowania systemów zaopatrzenia w ciepło, systemów wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci będą również przygotowani do problemów związanych z utylizacją odpadów, retencją, ochroną i monitoringiem wód, ochrona powietrza i gleby, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą być zatrudnieni  w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach administracji państwowej, placówkach nadzoru i badań stanu środowiska, laboratoriach badawczych.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, a po uzupełnieniu różnic programowych również na kierunku ochrona środowiska.

Kandydaci na studia kierunku inżynieria środowiska winni posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej minimum w zakresie podstawowym z matematyki, fizyki i chemii. Winni również posiadać umiejętności aplikacji wiedzy teoretycznej uzyskanej w wymienionych przedmiotach do rozwiązywania problemów techniczno-przyrodniczych. Umiejętności językowe kandydatów powinny umożliwić porozumiewanie się i korzystanie z literatury w jednym z języków obcych. Kandydaci winni również posiadać umiejętność samodzielnego studiowania. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia musi posiadać kwalifikacje związane z uzyskaniem świadectwa dojrzałości  (kwalifikacje na poziomie 5 KRK). W rekrutacji na studia I stopnia uwzględnia się wyniki z matematyki, fizyki, albo chemii albo biologii oraz z języków polskiego i obcego na świadectwie dojrzałości. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku akademickim precyzuje każdorazowo uchwała senatu.

studia stacjonarne II stopnia

Kierunek inżynieria środowiska przygotowuje specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka.

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom II stopnia kierunku inżynieria środowiska pełne przygotowanie zawodowe do pracy w branżach związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym, do wspomagania usług bytowych oraz rolnictwa, do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, do uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, do oczyszczania i odprowadzania ścieków, do projektowania systemów zaopatrzenia w ciepło, systemów wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci będą również przygotowani do problemów związanych z utylizacją odpadów, retencją, ochroną i monitoringiem wód, ochrona powietrza i gleby, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą być zatrudnieni w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach  administracji państwowej, placówkach nadzoru i badań stanu środowiska, laboratoriach badawczych.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach III stopnia na kierunku inżynieria środowiska, a po uzupełnieniu różnic programowych również na kierunku ochrona środowiska.

Zakłada się, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje I stopnia oraz podstawowe kompetencje inżynierskie niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Studia II stopnia to kontynuacja, rozszerzenie i pogłębienie studiów I stopnia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacja I stopnia (na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kompetencje te mogą być nabyte na drodze formalnej, która jest wynikiem ukończenia studiów I stopnia lub na drodze nieformalnej. Kompetencje nabyte w sposób nieformalny muszą podlegać procesowi weryfikacji przez jednostkę prowadzącą studia, np. w formie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych ciało podejmujące decyzje o przyjęciu na studia może zalecić kandydatowi ich uzupełnienie poprzez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.


 

przejdź do spisu treści

Logistyka


studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Po ukończeniu kierunku Logistyka absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształci umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
 • nowoczesne systemy logistyczne
 • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
 • logistyczna obsługa klientów
 • optymalizacja poziomu zapasów

Zawody i instytucje, w których możesz pracować: Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

Specjalności na studiach I stopnia:

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • systemy transportowe
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Po ukończeniu kierunku Logistyka absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształci umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
 • nowoczesne systemy logistyczne
 • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
 • logistyczna obsługa klientów
 • optymalizacja poziomu zapasów

Zawody i instytucje, w których możesz pracować: Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

Specjalności:  

 • zarządzanie transportem w logistyce
 • logistyka dystrybucji i handlu
 • logistyka służb
 • logistyka lotnicza

 

przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka


Lotnictwo i kosmonautyka, I stopnia stacjonarne

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie:   awioniki, płatowców, silników lotniczych. Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.

Lotnictwo i kosmonautyka - specjalność awionika, II stopnia stacjonarne

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie: awioniki, płatowców, silników lotniczych. Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.

Lotnictwo i kosmonautyka - specjalność pilotaż, II stopnia stacjonarne

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie: awioniki, płatowców, silników lotniczych. Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.

Lotnictwo i kosmonautyka - specjalność płatowce, II stopnia stacjonarne

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie: awioniki, płatowców, silników lotniczych. Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.

Lotnictwo i kosmonautyka - specjalność silniki lotnicze, II stopnia stacjonarne

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie: awioniki, płatowców, silników lotniczych. Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.


 

przejdź do spisu treści

Matematyka


studia I stopnia stacjonarne

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent będzie posiadał umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji; dokonywania złożonych obliczeń; przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie; korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

Absolwent będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

studia II stopnia stacjonarne

Absolwent specjalności „zastosowania matematyki w ekonomii” będzie posiadał pogłębioną wiedzę z tych dyscyplin matematycznych, które związane są z zastosowaniami w ekonomii. W przygotowaniu matematycznym absolwenta tej specjalności położono nacisk na zapoznanie go z metodami i narzędziami mającymi bezpośredni związek z tymi dyscyplinami matematycznymi, które bazują na metodach matematycznych i odzwierciedlają ilościowy aspekt zjawisk ekonomicznych. Absolwent będzie posiadał dobrą znajomość teorii równań różniczkowych, algebry, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej, badań operacyjnych oraz metod stosowanych w teorii prawdopodobieństwa i w statystyce matematycznej. Będzie znał również szeroki wachlarz zastosowań matematyki, a przede wszystkim powinien zdobyć umiejętność analizowania zjawisk ekonomicznych przy pomocy narzędzi matematycznych.

Oprócz głębokiej znajomości podstawowych faktów wiążących ze sobą nauki matematyczne z ekonomią, absolwent specjalności „zastosowania matematyki w ekonomii” powinien posługiwać się biegle podstawowymi narzędziami informatycznymi, które uczynią go poważnym badaczem ilościowego charakteru zjawisk ekonomicznych.


 

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn


mechanika i budowa maszyn - Rzeszów, Stalowa Wola I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki, potrafi projektować maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Absolwent umie dobrać odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonać projekt, opracować technologię wytwarzania oraz nadzorować eksploatację urządzeń. Posiada umiejętność pracy zespołowej, koordynowania prac i oceny ich wyników, sprawnie posługuje się technikami informatycznymi. Wiedza i umiejętności absolwenta są rozszerzone w zakresie wybranej przez studenta specjalności.

mechanika i budowa maszyn - Rzeszów II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki, potrafi projektować maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Absolwent umie dobrać odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonać projekt, opracować technologię wytwarzania oraz nadzorować eksploatację urządzeń. Posiada umiejętność pracy zespołowej, koordynowania prac i oceny ich wyników, sprawnie posługuje się technikami informatycznymi. Wiedza i umiejętności absolwenta są rozszerzone w zakresie wybranej przez studenta specjalności.

 

przejdź do spisu treści

Mechatronika


studia I i II stopnia, stacjonarne

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów mechatroniki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.


 

przejdź do spisu treści

Technologia chemiczna


Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku technologia chemiczna obejmuje kształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie technologii chemicznej, obejmujące termodynamikę techniczną, podstawy fizykochemiczne operacji i procesów jednostkowych stosowanymi w przemyśle chemicznym, aparaturę procesową, informacje na temat podstawowej bazy surowcowej przemysłu chemicznego, procesów petrochemicznych, wytwarzania najważniejszych produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego (w tym zagadnienia z ceramiki) i organicznego oraz chemii i technologii polimerów.

W programie uwzględniono również cztery bloki specjalnościowe oraz kształcenie w zakresie języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne. Program obejmuje także 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

Absolwent studiów na kierunku technologia chemiczna posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie, oraz wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technologii chemicznej. Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej, w szczególności związane z:

 • technikami obliczeniowymi i symulacyjnymi,
 • technologiami informacyjnymi,
 • podstawową wiedzę na temat materiałów,
 • programami wspomagającymi obliczenia i projektowanie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości i innych laboratoriach analitycznych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego ogólnego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia wyższego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.

Studia  II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Program studiów II stopnia kierunku technologia chemiczna obejmuje kształcenie poszerzone w obszarze nauk technicznych w zakresie chemii i technologii chemicznej. Realizowane jest to poprzez moduły kształcenia pogrupowane w blok podstawowy, związany z ogólną działalnością inżynierską i bloki specjalnościowe. Program kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia również kształcenie w zakresie języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

Absolwent studiów na kierunku technologia chemiczna posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie, oraz wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technologii chemicznej. Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej, w szczególności związane z:

 • technikami obliczeniowymi i symulacyjnymi,
 • technologiami informacyjnymi,
 • podstawową wiedzę na temat materiałów,
 • programami wspomagającymi obliczenia i projektowanie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości i innych laboratoriach analitycznych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego ogólnego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia wyższego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.


 

przejdź do spisu treści

Transport


studia I i II stopnia, stacjonarne

Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego transportu. Wiedza ta obejmuje w szczególności inżynierię środków transportowych, inżynierię ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportowych, rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Jego wiedza i umiejętności ukierunkowane są na organizowanie, nadzorowanie i zarządzanie procesami transportowymi. Ma przygotowanie do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.


 

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będzie mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • prowadzenie własnej firmy
 • kształtowanie strategii firm i instytucji
 • zarządzanie finansami
 • projektowanie strategii marketingowej firm
 • zarządzanie personelem
 • realizacja badań marketingowych
 • wykorzystanie technik sprzedaży
 • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 • skuteczna autoprezentacja
 • negocjacje handlowe
 • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej

Specjalności:

 • zarządzanie działalnością gospodarczą
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
 • zarządzanie finansami
 • nowoczesny marketing
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będzie mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • prowadzenie własnej firmy
 • kształtowanie strategii firm i instytucji
 • zarządzanie finansami
 • projektowanie strategii marketingowej firm
 • zarządzanie personelem
 • realizacja badań marketingowych
 • wykorzystanie technik sprzedaży
 • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 • skuteczna autoprezentacja
 • negocjacje handlowe
 • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej
 • Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:
 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej

Specjalności:

 • rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie organizacjami publicznymi
 • zarządzanie firmą
 • profesjonalny menedżer
 • komunikacja w biznesie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

przejdź do spisu treści
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, II stopnia stacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, II stopnia niestacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - Rzeszów, I stopnia stacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - Rzeszów, I stopnia niestacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - Stalowa Wola, I stopnia stacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - Stalowa Wola, I stopnia niestacjonarne

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii produkcji w przemyśle maszynowym oraz ekonomii i zarządzania. Jest przygotowany do projektowania i nadzorowania systemów produkcyjnych, opracowania technologii produkcji w przemyśle maszynowym, zarządzania procesami produkcyjnymi. Potrafi zarządzać transferem technologii i innowacjami. Posiada wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu, zarządzania przedsiębiorstwem, inwestycjami, kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania personelem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją i produkcją maszyn bądź ich części, jednostkach doradczych i projektowych związanych z przemysłem maszynowym oraz innych, gdzie wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Wiedza i umiejętności absolwenta są poszerzone w zakresie wybranej specjalności.


 

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biogospodarka Inżynier Stacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
 •  
 • Telefon: 17 865 11 09
 • Fax: 17 854 12 60
 • Email: rekrut@prz.edu.pl
 • Strona: http://w.prz.edu.pl/

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

czytaj dalej

Transport - I stopnia i II stopnia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu.

czytaj dalej

Lotnictwo i kosmonautyka - studia I i II stopnia

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych.

czytaj dalej

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty dla szkół średnich na Politechnice Rzeszowskiej

W środę 11 marca 2020

czytaj dalej

Rzeszów zwycięzcą rankingu Europolis w kategorii EDUKACJA

Rzeszów zajął drugie miejsce w rankingu "Europolis. Miasta dla młodych" ustępując miejsca jedynie Warszawie. Stolica Podkarpacia została zwycięzcą w kategorii "Edukacja".

czytaj dalej

W Politechnice Rzeszowskiej trwa rekrutacja uzupełniająca

na studia stacjonarne I stopnia oraz kierunki anglojęzyczne

czytaj dalej

Rekordowy rok w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

30 osób ukończyło w 2018 r. w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej całkowite szkolenie lotnicze do licencji pilota samolotowego liniowego. To najlepszy wynik w 40-letniej historii OKL.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane