Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Rok założenia: 1949 | Rektor: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

przejdź do spisu treści

Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu.

Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach. 

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe.

Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. 

Od roku akademickiego 2024/2025 Uczelnia posiadać będzie 7 wydziałów:

Do ostatnich osiągnięć Uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Wielkim sukcesem było zajęcie przez zespół PCz Rover Team działający na Politechnice Częstochowskiej pierwszego miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych. 

Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego.

Kierunki studiów 2024/2025

Nowe kierunki

Studia w języku angielskim:Informator dla kandydatów na studia - rok akademicki 2024/2025przejdź do spisu treści

Angielski Język Biznesu


Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
Profil praktyczny

Posługiwanie się biegle, w mowie i piśmie językiem angielskim jest niezwykle cenioną umiejętnością na rynku pracy i otwiera wiele dróg rozwoju zawodowego  – jednak już nie wystarczy, by być pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Sylwetka absolwenta

Jeśli lubisz wyzwania, jesteś otwarty na nowe doświadczenia, a przede wszystkim chcesz w trakcie studiów otrzymać kompetencje przydatne w przyszłej pracy zawodowej, to zdecydowanie wybierz kierunek angielski język biznesu.

Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi Ci biegłe opanowanie specjalistycznego języka angielskiego.

Zdobędziesz także wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych.

Jako student tego kierunku będziesz miał możliwość poznania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym. Ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie. Warto także wspomnieć o tym, że będziesz miał możliwość nauki drugiego języka obcego.

Aby mieć pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej, program studiów przygotowany został we współpracy z Radą Biznesu, która dba o to, by zakres merytoryczny kierunku odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku.

Nabyte umiejętności pozwolą Ci dostosować się do pracy w multikulturowym     i dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym.

W gronie naszych wykładowców są wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, będący zarazem praktykującymi tłumaczami oraz tłumaczami przysięgłymi.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów, nie  powinieneś mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą,
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową.
 • biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych,
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • dziale marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym, a także zróżnicowanych kulturowo,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • przedsiębiorstwach logistycznych.

Jeżeli jednak nie będziesz zainteresowany pracą w sektorze biznesowym, alternatywą będzie podjęcie zatrudnienia w instytucjach kulturowych czy biurach tłumaczeń. Umiejętności nabyte w trakcie studiów sprawią, że staniesz się pożądanym absolwentem dla przyszłych pracodawców i będziesz mógł dopasować swoją ścieżkę zawodową do swoich oczekiwań i potrzeb.


przejdź do spisu treści

Architektura Krajobrazu 


Studia I-go stopnia - Architektura Krajobrazu

Tryb: stacjonarny
Czas trwania 7 semestrów
Profil ogólnoakademicki
Kategoria tematyczna nauki inżynieryjno-techniczne związane z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką

Opis kierunku

Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studenci poznają zagadnienia związane z projektowaniem obiektów architektury, pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, rysunkiem i rzeźbą, historią sztuki, zagadnieniami kompozycji i fotografii w architekturze krajobrazu, biologią roślin, drzewoznawstwem, ekologią, a także podstawami budownictwa. Nauczą się również, jak zarządzać terenami zielonymi i czynić je nie tylko funkcjonalnymi, lecz przede wszystkim – estetycznymi.

Celem kształcenia na kierunku Architektura krajobrazu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu urbanistyki, architektury i sztuki ogrodowej, projektowania obiektów architektury krajobrazu. Proces tworzenia przestrzennych struktur krajobrazowych obejmuje również szeroki zakres zagadnień z zakresu szaty roślinnej (botanika, dendrologia, rośliny ozdobne, gleboznawstwo, nawożenie i uprawa roślin) oraz budownictwa (budownictwo ogólne, instalacje ogrodowe, materiałoznawstwo). Studenci na kierunku Architektura krajobrazu zdobywają umiejętność wykonywania szkiców przestrzennych w formie odręcznej dokumentujących stan zastany oraz projektowany. Program studiów uwzględnia również korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających twórczy proces projektowy, a także realizację zajęć terenowych. Proces kształcenia na kierunku Architektura krajobrazu przygotowuje do projektowania struktur krajobrazowych w różnych skalach architektoniczno-urbanistycznych, od projektowania w skali detalu małej architektury, ogrodu, placu, parku publicznego, do projektowania struktur krajobrazowych i systemów zieleni w skali planistycznej.

Proces edukacji kończy praca dyplomowa o charakterze projektowym. Po zakończaniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura krajobrazu absolwent jest przygotowany do projektowania, budowy, zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Absolwent kierunku Architektura krajobrazu - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Perspektywy zatrudnienia

Po zakończaniu studiów absolwent kierunku Architektura krajobrazu będzie przygotowany do kształtowania struktur krajobrazowych zarówno w skali regionu, jak i w skali architektoniczno-urbanistycznej obszaru miejskiego i otwartego. Działania te mogą obejmować kształtowanie krajobrazu, np.: parków narodowych, parków krajobrazowych, ochronę i rewitalizację historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, a także kształtowanie otoczenia budowli inżynierskich, obiektów turystycznych i sportowych. Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent posiada także umiejętność klasycznego jak i komputerowego dokumentowania, projektowania i wizualizacji elementów krajobrazu.

Architekt krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości dający możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą w pracowniach architektonicznych, biurach planowania przestrzennego i rozwoju miast, w organach administracji architektoniczno-budowlanej, a także firmach developerskich i wykonawczych. Kierunek ten daje możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu może znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • Pracownie architektoniczne
 • Biura projektowe i wykonawcze
 • Firmy developerskie i wykonawcze
 • Biura planowania przestrzennego i rozwoju miast
 • Organy administracji architektoniczno-budowlanej
 • Placówki administracji rządowej i samorządowej

APLIKUJ


przejdź do spisu treści

Automatyka i Robotyka


Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (pierwszego i drugiego stopnia) oraz niestacjonarne (pierwszego i drugiego stopnia).

Studia I stopnia
 • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakresy:

 • Automatyzacja Procesów
 • Przemysłowe Systemy Informatyczne
Studia II stopnia - od 2020 roku także II stopnia!
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) po studiach pierwszego stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) po studiach pierwszego stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry

Zakresy:

 • Automatyzacja Procesów
 • Przemysłowe Systemy Informatyczne

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności                    w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Realizowane kształcenie obejmuje wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach odpowiednio: po pierwszym stopniu - drugiego i po drugim stopniu - trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

STUDIA I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki, jak również ich eksploatacji oraz serwisu. Kształcenie przez pierwsze semestry jest realizowane z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka                   i informatyka), ogólnych (język angielski, podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania) oraz kierunkowych związanych z automatyką, elektroniką, napędami elektrycznymi, robotyką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami inteligentnymi, a także urządzeniami i systemami pomiarowymi, sterownikami i regulatorami przemysłowymi oraz metodami komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Po ukończeniu czwartego semestru (na studiach stacjonarnych) i piątego semestru (na studiach niestacjonarnych) program studiów umożliwia zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór zakresu, na których studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów zakresowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki. Absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć studia drugiego stopnia.

STUDIA II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń i systemów automatyki oraz przemysłowych urządzeń wykonawczych - robotów. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Jest zdolny do pracy naukowo-badawczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Posiada umiejętności pozwalające na pracę badawczo-rozwojową oraz podejmowanie twórczych przedsięwzięć inżynierskich. Absolwent kierunku posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie: programowania sterowników programowalnych i komputerów oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi  i wykonawczymi, techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, posługiwania się nowoczesnymi wspomaganymi komputerowo technikami projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń; projektowania i obsługi zrobotyzowanych stanowisk pracy, mechatronicznego spojrzenia na zagadnienia projektowania maszyn i urządzeń, obsługi i diagnostyki systemów sterowania i regulacji, w tym robotów i manipulatorów.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra inżyniera automatyki i robotyki i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo i Higienę Pracy


Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 3-semestralne 

Oferowane zakresy

Podczas studiowania na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w jednym z zakresów:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (studia pierwszego stopnia)
 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie (studia drugiego stopnia)
 • bezpieczeństwo i doskonalenie procesów (studia drugiego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Lubisz pracować z ludźmi, masz misję “uczenia innych”, dbasz o bezpieczeństwo swoje, swojej rodziny i przyjaciół. To kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy jest dla Ciebie.

Na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy nie można się nudzić, co roku dokonujemy analizy aktualności programowych w celu jak najlepszego spełnienia wymagań przyszłego pracodawcy. Zmiany parku maszynowego, przepisów prawnych, wzrost poziomu automatyzacji i robotyzacji (Industry 4.0) czy też przyszłościowa synergiczna współpraca ludzi i maszyn (Industry 5.0) powodują ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z kompetencjami i umiejętnościami inżynierskimi.

Analizy wskazują, że za jakiś czas może całkowicie zniknie sentencja „i higiena pracy” i zostanie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej uwzględniają taką możliwość i umożliwiają nabycie interdyscyplinarnych kompetencji i umiejętności. W przyszłości zawód tzw. behapowca, tak jak inne zawody, ulegnie przeobrażaniu. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent jest dobrze przygotowany na turbulentny rynek pracy dzięki kompetencjom i umiejętnościom nabytym na podczas studiów.

Nauka 

Studiując na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą podstawowych zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy. Dowiesz się, czym zajmują się służby BHP oraz na czym polega ich praca. Poznasz podstawowe przepisy prawa dotyczącego ochrony pracy. Nauczysz się, co to są środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Poznasz zasady analizy i oceny ryzyka zawodowego. Zdobędziesz praktykę w zakresie identyfikacji i pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy. Dowiesz się także, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy.

Kto będzie Cię uczył? 

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzone są przez doświadczoną kadrę. W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy          z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce z zakresu BHP. Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy w tym zakresie, uczestniczymy w wielu szkoleniach z tego zakresu, aby przekazać naszym studentom bieżące wymagania związane z bezpieczeństwem    i higieną pracy.

Perspektywy zawodowe  

Masz bardzo duży wybór, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. Pamiętaj, że w wielu firmach, nawet tych małych, potrzebna jest osoba odpowiedzialna za BHP, a duże firmy tworzą specjalne działy, które zajmują się szkoleniem własnych pracowników w tym zakresie oraz dbają o ich bezpieczeństwo. Jako specjalista z zakresu BHP, możesz znaleźć pracę np.:

 • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych – mikro, małych, średnich czy też dużych,
 • we własnym przedsiębiorstwie,
 • w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach,
 • w sektorze prywatnym oraz publicznym
 • samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • urzędach i izbach skarbowych.
Ważna informacja dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246 poz. 2467 i 2468) absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy może pracować na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp), starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp) oraz na głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp).


przejdź do spisu treści

Biotechnologia 


Studia stacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Zakres kształcenia:

stacjonarne I i II stopnia 

Sylwetka absolwenta

Na kierunku Biotechnologia uzyskasz umiejętności, które pozwolą Ci łączyć zagadnienia dotyczące technologii inżynierskich i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Przygotujemy Cię do pracy w przemyśle biotechnologicznym i dziedzinach pokrewnych. Uzyskasz umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów inżynierskich w projektowaniu i prowadzeniu bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Przygotujesz się do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Uzyskasz umiejętności pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespole.

 • Studenci kierunku biotechnologia biorą udział w konferencjach i badaniach naukowych, są współautorami publikacji naukowych,
 • Studenci naszego kierunku byli laureatami stypendium Uniwersytetu Lille we Francji,
 • Nasi studenci brali udział w projekcie Najlepsi z najlepszych 2.0.

Kierunek Biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne  i praktyczne tak, aby absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy:

 • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych;
 • jako specjaliści w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki inżynierskie do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz wytwarzania bioproduktów;
 • w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie;
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska;
 • w nauce (uczelnie wyższe);
 • w laboratoriach badawczych.


przejdź do spisu treści

Budownictwo


Budownictwo to dziedzina związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Natomiast kierunek studiów Budownictwo to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów technicznych.

Realizowany na Wydziale Budownictwa proces kształcenia dostosowany jest do współczesnych wymogów edukacyjnych oraz posiada innowacyjną formę realizacji procesu dydaktycznego. Proces dydaktyczny prowadzony jest w sposób kształtujący kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów, tak by to oni tworzyli rozwiązania, które będą nowoczesne w skali regionu i kraju.

Kształcenie na kierunku Budownictwo odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • studia stacjonarne – 7-semestralne
 • studia niestacjonarne – 8-semestralne

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • studia stacjonarne – 3-semestralne
 • studia niestacjonarne – 4-semestralne

Zakres kształcenia (specjalności):

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
 • architektura w budownictwie
 • budowa i utrzymanie dróg

Sylwetka absolwenta

Praca po ukończeniu Budownictwa niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. Przecież zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom projektowanych i wznoszonych budowli są najważniejszą i jednocześnie najtrudniejszą kwestią, której należy sprostać, ale rekompensata w postaci atrakcyjnego zatrudnienia potrafi wynagrodzić największe trudy nauki i pracy.

Posiadanie dyplomu magistra inżyniera budownictwa pozwala na podjęcie pracy na budowach jako inżynier budowy, kierownik robót czy kierownik budowy, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, w biurach architektonicznych, przy kosztorysowaniu robót budowlanych, w nadzorze budowlanym.

Nasi absolwenci sprawdzają się również pracując przy produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, przy wykonywaniu świadectw energetycznych budynku, w instytucjach publicznych czy w biurach nieruchomości.


przejdź do spisu treści

Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki


STACJONARNE: inżynierskie, 7 semestrów


OPIS KIERUNKU:

Kierunek opracowany został na bazie współczesnych rozwiązań w zakresie projektowania numerycznego, będącego podstawą procesu realizacji obiektów kubaturowych i niekubaturowych, który wymaga odejścia od tradycyjnie realizowanych prac na korzyść procesu automatycznego z wykorzystaniem robotów pracujących pod kontrolą nadzorowanej przez człowieka sztucznej inteligencji. Kierunek kształci inżynierów przyszłości w zakresie najnowszych technologii budowlanych. Ma charakter interdyscyplinarny, jego absolwenci uzyskują kompetencje budowlane (Wydział Budownictwa), kompetencje z robotyki i informatyki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) oraz kompetencje z automatyki (Wydział Elektryczny). Jest to pierwszy w Polsce - otwierany na Politechnice Częstochowskiej - interdyscyplinarny kierunek studiów w zakresie budownictwa opartego na autonomicznych procesach. Oferujemy wysoki poziom kształcenia, umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych i interdyscyplinarnych kwalifikacji z wykorzystaniem nowoczesnego podejścia do procesu projektowania oraz wykonywania budynków i budowli z wykorzystaniem cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów budowlanych na bazie rzeczywistości rozszerzonej. 

Uzyskane kompetencje dają możliwość na ubiegania się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie projektowym oraz wykonawczym pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które są tożsame z uprawnieniami uzyskiwanymi po powszechnie realizowanym w kraju procesie kształcenia na kierunkach budowlanych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
 • biura projektowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzory budowlane
 • przemysł materiałów budowlanych

 

przejdź do spisu treści

Budownictwo z Wykorzystaniem Technologii BIM


Kształcenie na kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • studia stacjonarne – 7-semestralne
 • studia niestacjonarne – 8-semestralne

W przygotowaniu studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • studia stacjonarne – 3-semestralne
 • studia niestacjonarne – 4-semestralne

Specjalność ogólnoakademicka

Czym jest BIM? 

Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

Dlaczego BIM? 

Cyfryzacja poszczególnych dziedzin życia codziennego jest naturalnym etapem rewolucji informacyjnej jakiej jesteśmy świadkami. W budownictwie od dawna stosowane są różne narzędzia informatyczne w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, jednak standard BIM spaja je w całość, pozwalając na stworzenie pełnego cyfrowego modelu obiektu, w którym zawarte są wszystkie informacje z nim związane. 

Takie podejście pozwala na szybszy przepływ informacji między poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, co przekłada się na eliminację błędów projektowych (kolizji) oraz obniżenie kosztów budowy. Cyfrowy model obiektu na etapie eksploatacji pozwala efektywnie zarządzać budynkiem i na bieżąco monitorować jego stan techniczny.

Dlaczego warto studiować na kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM ?

Cyfryzacja jest procesem postępującym, którego nie da się zatrzymać. Za kilka lat standard BIM będzie wiodącą technologią w projektowaniu, wykonawstwie czy eksploatacji obiektów budowlanych. W niektórych krajach (Wielka Brytania) BIM jest obligatoryjną technologia stosowaną w inwestycjach publicznych.         

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego nr 2014/24/EU z dn. 26.02.2014 r. przewidziano możliwość stosowania technologii BIM w zamówieniach publicznych. Jest kwestią czasu kiedy to zalecenie stanie się bezwzględnym wymogiem.

Do kogo kierujemy naszą ofertę edukacyjną ?

- interesujesz się budownictwem i chciałbyś być wszechstronnie przygotowany do pracy inżyniera, nabywając umiejętności operowania w środowisku BIM - ten kierunek jest dla Ciebie!

- interesujesz się informatyką i chciałbyś zobaczyć praktyczne efekty swojej pracy w realnej rzeczywistości – ten kierunek jest dla Ciebie!

- chciałbyś podjąć studia techniczne a nie jesteś przekonany do tradycyjnych kierunków – spróbuj czegoś nowego!

Co osiągniesz? Sylwetka absolwenta

Studiując Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, jako jeden z pierwszych będziesz przygotowany do pracy w nowym, cyfrowym środowisku Budownictwa.

Dysponujemy obszerną bazą programów numerycznych , które umożliwią Ci pozyskanie kompetencji do pracy w wielkich korporacjach budowlanych oraz mniejszych firmach projektowych i wykonawczych. Zapewniamy studentom możliwość korzystania z oprogramowania:

 • z dziedziny architektury
 • z dziedziny wymiarowania konstrukcji budowlanych
 • programy graficzne
 • z dziedziny fizyki budowli
 • programy do obróbki modeli BIM
 • programy do analizy numerycznej
Poznasz zasady cyfrowego modelowania obiektów budowlanych.

Nauczysz się projektować budynki z wykorzystaniem technologii BIM i uzyskasz kompetencje zawodowe umożliwiające Ci szybki awans zawodowy.

Zdobędziesz praktyczną umiejętność obsługi programów pracujących w środowisku BIM.

Zdobędziesz wykształcenie pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych).

Po ukończeniu tego kierunku nie będziesz miał żadnych problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy – to pracodawcy będą o Ciebie zabiegać!przejdź do spisu treści

Design i Zarządzanie Projektami


Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne

Sylwetka absolwenta

Jesteś osobą interesującą się designem, projektowaniem, wzornictwem, pasjonują Cię sztuki wizualne, grafika komputerowa, świat multimediów lub widzisz siebie jako twórcę lub kierownika zespołu realizującego projekty biznesowe lub społeczne. Cenisz niezależność, kreatywność, lubisz nowe wyzwania? Ten kierunek studiów jest dla Ciebie. To jedyny w kraju kierunek studiów dający Ci tak innowacyjny warsztat umiejętności i możliwości realizacji Twoich celów!

Studia na kierunku design i zarządzanie projektami to: 

 • zajęcia audytoryjne, 
 • laboratoria,  
 • praktyki studenckie, 
 • realizacja projektów społecznych, 
 • praktyka współpracy z organizacjami, 
 • zajęcia warsztatowe, 
 • spotkania  z twórcami i aktywistami czyli twórcze połączenie zdobytej wiedzy  i praktyki działania.

Studiując na kierunku design i zarządzanie projektami będziesz przygotowana/y do pracy w zakresie designu, wzornictwa, multimediów oraz pełnienia funkcji lidera w kreatywnych zespołach projektowych, ponadto zdobędziesz umiejętności z zakresu prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej lub aktywności społecznej.

Kto będzie Cię uczył i czego ?

Wyselekcjonowana kadra akademicka Wydziału oraz grupa praktyków, działaczy, twórców, przedsiębiorców, przedstawiciele instytucji i organizacji lokalnych. Wiedzę i umiejętności zdobywasz na  ciekawych zajęciach audytoryjnych, jak np.  

 • podstawy designu, 
 • zarządzanie i Design Thinking w biznesie, 
 • inwentyka i psychologia kreatywności, 
 • zarządzanie projektami, 
 • sztuki wizualne i nowe media, 
 • zarządzanie e-biznesem, 
 • strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, 
 • projektowanie biznesplanów i inne.
Gdzie możesz pracować po ukończeniu kierunku design i zarządzanie projektami?

Po pierwsze: tam gdzie zechcesz. Jako niezależny twórca lub freelancer – design i zarządzanie projektami przygotowuje do poprowadzenia własnego projektu: twórczego, biznesowego, społecznego, opartego o kreatywne wdrożenia nowych pomysłów. Ponadto masz możliwości zatrudnienia w podmiotach sektora publicznego i prywatnego na przykład w:

 • organizacjach wytwarzających i wdrażających nowe rozwiązania projektowe i innowacyjne w produkcji i usługach;
 • branży multimediów i sztuk wizualnych, grafiki oraz promocji i reklamy;
 • organizacjach trzeciego sektora (NGO’s), zajmujących się projektami na przykład w zakresie innowacji społecznych;
 • firmach doradczych w zakresie projektów biznesowych, designu i kreatywności, jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych, firmach zajmujących się reklamą i projektowaniem.

przejdź do spisu treści

Elektromobilność i Energia Odnawialna


Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I stopnia) i niestacjonarne (I).

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakresy:

 • Pojazdy Elektryczne
 • Inżynieria Elektryczna w Odnawialnych Źródłach Energii

Kierunek elektromobilność i energia odnawialna jest jednym z pierwszych kierunków o takim profilu na uczelniach technicznych w Polsce, otwieranym z myślą o zapewnieniu absolwentom przygotowania do działalności w nowoczesnych gałęziach gospodarki o ogromnych perspektywach rozwoju.

Celem kształcenia na kierunku EMEO pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do działalności w zakresie zagadnień należących do szeroko rozumianej elektromobilności oraz w obszarze wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kierunek EMEO jest przypisany do dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Ogólne cele kształcenia to zapewnienie absolwentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do projektowania, wdrażania, integracji i eksploatacji specjalistycznych układów i urządzeń elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki wspomaganych systemami informatycznymi lub układami wbudowanymi w dziedzinie elektromobilności i wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz posiadać kompetencje miękkie niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi podczas realizacji zadań projektowych. W szczególności absolwent ma posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych                   w wymienionych dziedzinach. Absolwent ma znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w szczególności terminologię specjalistyczną w języku angielskim z dziedziny elektromobilności i systemów energii odnawialnej.

STUDIA I stopnia

Studia stacjonarne na kierunku EMEO pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, studia niestacjonarne – 8 semestrów. Przez pierwsze semestry studenci kierunku otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych (podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania, język obcy - angielski, informatyka i podstawy programowania), nauk podstawowych (matematyka, fizyka) i technicznych (elektrotechnika, mechanika, inżynieria materiałowa) oraz przedmiotów kierunkowych związanych z inżynierią elektrotechniczną i elektroniczną, m.in. metrologia elektryczna, podstawy elektroniki, architektura komputerów, technika cyfrowa, obwody i sygnały, energoelektronika, maszyny i napędy elektryczne, podstawy automatyki.               

Na wyższych semestrach studenci kontynuują naukę przedmiotów kierunkowych specyficznych dla kierunku EMEO, takich jak alternatywne źródła energii, systemy magazynowania energii, podstawy inżynierii pojazdowej oraz nabywają wiedzę z profilowanych zakresów kształcenia: pojazdy elektryczne i inżynieria elektryczna w OZE, a na ostatnich semestrach nabywają kompetencji  z przedmiotów obieralnych i realizują projekty: inżynierski i badawczy.

Przedmioty zakresowe i obieralne stanowią niezbędne uzupełnienie wykształcenia, profilując sylwetką absolwenta. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje 17 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy.

Kompetencje językowe są zapewniane przez lektorat języka angielskiego prowadzonego przez cztery semestry, zapoznanie się przez studenta z literaturą anglojęzyczną w czasie realizacji różnych przedmiotów oraz możliwość wyboru dwóch przedmiotów prowadzonych po angielsku z grupy przedmiotów obieralnych. Kompetencje miękkie są zdobywane podczas realizacji dwóch projektów: inżynierskiego i badawczego, zawierających, m.in., element pracy zespołowej, umiejętność dokumentowania i przedstawiania efektów projektu oraz elementy prowadzenia badań naukowych.

Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniowa kierunkowa praktyka zawodowa realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej.


przejdź do spisu treści

Elektronika i Telekomunikacja


Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I stopnia) i niestacjonarne (I).

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakres kształcenia:

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
 • Elektronika Pojazdowa 

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania           i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w szczególności terminologię specjalistyczną w języku angielskim z dziedziny elektroniki i telekomunikacji.

Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych (język obcy - angielski, informatyka, podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania), nauk podstawowych (matematyka, fizyka, mechanika, podstawy programowania, inżynieria materiałowa) i technicznych przedmiotów kierunkowych związanych z elektroniką i telekomunikacją, m.in. teoria obwodów, elektronika, technika cyfrowa, systemy mikroprocesorowe i ich programowanie, przetwarzanie sygnałów, optoelektronika, układy scalone, miernictwo elektroniczne, podstawy telekomunikacji, teoria wysokich częstotliwości, anteny i propagacja fal, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe.

Na wyższych semestrach studenci kontynuują naukę przedmiotów kierunkowych oraz nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych dla wybranej specjalności oraz przedmiotów obieralnych. Przedmioty te stanowią niezbędne uzupełnienie wykształcenia, profilując sylwetką absolwenta. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje ok. 20 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy. Jeden blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na cyfrowe przetwarzanie sygnałów i zawiera m.in. takie przedmioty jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe i sterowania, metody sztucznej inteligencji, miernictwo telekomunikacyjne, sieci teleinformatyczne, ochrona przepięciowa    w telekomunikacji, urządzenia elektroniczne w technologii, podstawy piezoelektroniki, programowanie w C++, technika laserowa, teletransmisja w budynku inteligentnym czy sterowniki mikroprocesorowe.

Drugi blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na elektronikę pojazdową (automotive electronics), i zawiera takie przedmioty jak projektowanie obwodów PCB, podstawy diagnostyki pojazdów, języki skryptowe, czujniki i interfejsy w pojazdach, automatyka pojazdowa, modelowanie i symulacja systemów pojazdowych, podstawy mechatroniki, projektowanie urządzeń elektronicznych, systemy wbudowane, hybrydowe układy zasilania, czy zarządzanie projektami  w przemyśle motoryzacyjnym. Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniowa kierunkowa praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.


przejdź do spisu treści

Elektrotechnika


Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I, II) i niestacjonarne (I i II stopnia).

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów 

Zakres kształcenia:

 • Elektroenergetyka
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
 • Elektronika Przemysłowa 

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) po studiach I stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry
 • studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) po studiach I stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry

Specjalności:

 • Elektroenergetyka
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
STUDIA I stopnia

Absolwent I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci  i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych,  a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk podstawowych (fizyka, informatyka, matematyka) oraz kierunkowych (np. podstawy automatyki, podstawy elektroniki, maszyny elektryczne, metrologia elektryczna, techniki mikroprocesorowe) i ogólnych (język obcy, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych). Po czwartym semestrze (na studiach stacjonarnych) i po piątym semestrze (na studiach niestacjonarnych) program studiów pozwala na zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na której studenci nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektrotechniki. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia.

STUDIA II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania oraz testowania urządzeń elektrycznych, a także komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy naukowo-badawczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia                 i rozwoju zawodowego. Studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk kierunkowych (np. elektromechaniczne systemy napędowe, modelowanie               w elektrotechnice, zakłócenia w układach elektroenergetycznych) a następnie profilują tok dalszego kształcenia i nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra elektrotechniki i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


przejdź do spisu treści

Energetyka 


Studia I-go stopnia - Energetyka

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania 7 semestrów
Profil: praktyczny (stacjonarne), ogólnoakademicki (niestacjonarne)
Kategoria tematyczna nauki inżynieryjno-techniczne związane z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką

Studia II-go stopnia - Energetyka

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania 3 semestry
Profil: praktyczny (stacjonarne), ogólnoakademicki (niestacjonarne)
Kategoria tematyczna nauki inżynieryjno-techniczne związane z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką

Opis kierunku

Energetyka praktyczna

Studenci kierunku Energetyka zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach związanych z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko.

Kształcenie na kierunku realizowane jest w bezpośrednim powiązaniu z działalnością zawodową i gospodarczą szeroko rozumianej branży energetycznej. Program realizowany na kierunku został opracowany m.in. w oparciu o zapotrzebowanie na konkretną wiedzę i umiejętności, jakimi powinni dysponować absolwenci kierunku Energetyka, formułowane przez przedsiębiorstwa działające w branży energetycznej oraz te, w których zagadnienia energetyczne stanowią istotną część ich działalności.

Organizacja procesu nauczania na kierunku Energetyka o profilu praktycznym obejmuje dualny sposób kształcenia. Jest to połączenie kształcenia teoretycznego (realizowanego na uczelni) z kształceniem praktycznym (realizowanym poprzez praktykę zawodową poza uczelnią). Praktyka zawodowa trwająca łącznie 6 miesięcy (tj. 2 miesiące w semestrze V i 4 miesiące w semestrze VI), ma na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego. Taka forma studiów jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – jako jedna z możliwości przygotowania i pozyskania pracowników przez pracodawców, którzy podczas praktyki w zakładzie pracy mają możliwość zaproponowania studentom stażu i zatrudnienia w firmie. Dla studentów praktyka w przedsiębiorstwie współpracującym z Uczelnią to szansa na zdobycie doświadczenia praktycznego, zbieżnego z tematyką studiów, jak również kompetencji miękkich (kompetencji społecznych).

Energetyka ogólnoakademicka

Studenci kierunku Energetyka zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach związanych z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko.

Kształcenie na kierunku realizowane jest w bezpośrednim powiązaniu z działalnością zawodową i gospodarczą szeroko rozumianej branży energetycznej. Program realizowany na kierunku został opracowany m.in. w oparciu o zapotrzebowanie na konkretną wiedzę i umiejętności, jakimi powinni dysponować absolwenci kierunku Energetyka, formułowane przez przedsiębiorstwa działające w branży energetycznej oraz te, w których zagadnienia energetyczne stanowią istotną część ich działalności.

Studia niestacjonarne na kierunku Energetyka pozwalają na kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianych technologii konwersji energii z paliw kopalnych, źródeł odnawialnych i odpadowych, z jednoczesnym zwróceniem w procesie dydaktycznym uwagi na kwestie techniczne oraz ekonomiczne (m.in. koszty i zysk), a w szczególności środowiskowe (m.in. emisje i uciążliwość dla środowiska). Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do  wykonywania obliczeń procesowych, projektowania, nadzorowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Oprócz treści kształcenia związanych z uzyskaniem kompetencji inżynierskich, istotną rolę dla współczesnego inżyniera odgrywają kompetencje społeczne. Kluczowe treści kształcenia realizowane na kierunku Energetyka w tym przypadku przygotowują studentów do ciągłego samodokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zakresy kształcenia

Program studiów stacjonarnych I-go stopnia uwzględnia możliwość wyboru przez studenta od trzeciego semestru jednego z dwóch zakresów kształcenia:

Odnawialne źródła energii

Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu energetyki rozproszonej (np.: Systemy energetyki słonecznej, Energetyka wodna i wiatrowa, Instalacja PV), a poza tym również z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa (np.: Alternatywne źródła ciepła, Energetyczne wykorzystanie biomasy, Pompa ciepła-projekt). Przedmioty obieralne w ramach danego zakresu kształcenia zawierają dużą liczbę zajęć laboratoryjnych oraz projektowych, co pozwala studentom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań systemowych energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej.

Nieodnawialne źródła energii

Zakres dotyczący energetyki konwencjonalnej  pozwala zapoznać się studentowi z podstawowymi zagadnieniami z zakresu technologii energetycznych (np.: Ogniwa paliwowe, Magazynowanie energii, Technologie wodorowe), jak również ochrony środowiska (np.: System wentylacji-projekt, Wymagania emisyjne w energetyce, Pomiary zanieczyszczeń środowiska, Urządzenia odpylające-projekt).

Perspektywy zatrudnienia

Energetyka praktyczna

 • Zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
 • Przedsiębiorstwa i biura projektowe zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych i konwencjonalnych
 • Jednostki samorządowe i instytucje finansujące proekologiczne projekty energetyczne,
 • Instytucje badawcze zajmujące się m.in.  planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiące zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego.

Ponadto, absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Energetyka ogólnoakademicka

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, zakładach i biurach projektowych, firmach konsultingowych, pomiarowych lub instalacyjno-konstrukcyjnych, w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, gazowniczych, wodociągowych, a także w placówkach naukowych i naukowo-badawczych, urzędach oraz innych miejscach, których działalność obejmuje szeroko rozumianą energetykę, z uwzględnieniem różnorakich aspektów inżynierii środowiska. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki i nauk pokrewnych, również na stanowiskach związanych z tworzeniem i pracą w dużych zespołach, w tym międzynarodowych. 

Ponadto, absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.


przejdź do spisu treści

Energetyka jądrowa


PIERWSZY STOPIEŃ
STACJONARNE: profil ogólnoakademicki, inżynierskie, 7 semestrówOPIS KIERUNKU

W procesie kształcenia studentów na kierunku energetyka jądrowa bierze udział kadra naukowodydaktyczna czterech wydziałów Politechniki Częstochowskiej, a także czołowi przedstawiciele sektora związanego z badaniami jądrowymi (Narodowe Centrum Badań Jądrowych), przemysłem energetycznym (Energoprojekt Katowice S.A.) oraz agendą rządową odpowiedzialną za realizację polityki państwa w zakresie energetyki jądrowej (Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska).

W zakresie technologii reaktorów jądrowych absolwent poznaje najpopularniejsze rozwiązania oraz konstrukcje i eksploatację stosowanych obecnie reaktorów z uwzględnieniem planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie reaktorów SMR. Podstawowa wiedza teoretyczna na temat rozwiązań stosowanych w energetyce jądrowej uzupełniona jest o praktyczne umiejętności modelowania obiegów siłowni jądrowych cieplnych z uwzględnieniem układów chłodzenia, prognozowania stanów awaryjnych oraz zmian obciążenia pracy reaktora. Szczególną uwagę w kształceniu absolwentów kierunku energetyka jądrowa poświęcono zagadnieniom środowiskowym obejmującym m.in.: wymagania w zakresie środowiskowych aspektów energetyki jądrowej, gospodarkę odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem oraz monitoring rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • firmy planujące działania w zakresie budowy reaktorów jądrowych
 • specjalistyczne jednostki uczestniczące w opracowaniu wstępnych analiz lokalizacyjnych oraz wstępnego i ostatecznego raportu lokalizacyjnego
 • agendy rządowe realizujące zadania polityki energetycznej Polski związanej z energetyką jądrową
 • grupy eksperckie oraz biura projektowe zajmujące się analizami, badan

przejdź do spisu treści

Finanse i Rachunkowość w Biznesie


Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 4-semestralne

Oferowane zakresy:

Podczas studiowania na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w jednym z zakresów:

 • menedżer finansowy (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • rachunkowość i podatki (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • inwestycje i nieruchomości (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • nowe usługi biznesowe (studia stacjonarne drugiego stopnia).
Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś osobą, która chce tworzyć i biegle posługiwać się informacją finansową w przedsiębiorstwach, w bankach, czy też jednostkach sektora publicznego to studia na nowoczesnym kierunku finanse i rachunkowość w biznesie skierowane są do Ciebie. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.

Kierunek finanse i rachunkowość w biznesie jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

Czego się nauczysz?

Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie nauczysz się nie tylko tworzyć rzetelne informacje finansowe w działach księgowości, ale z sukcesem wykorzystywać je w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia i konkurencji na odległość kliknięcia myszką, umiejętność ta pozwala osiągnąć przewagę rynkową. Samodzielnie pozyskasz        i przeanalizujesz dane, samodzielnie ocenisz ryzyko i wyciągniesz wnioski,            a także będziesz wiedzieć, jakie decyzje należy podjąć w różnych warunkach gospodarczych.

Kto będzie Cię uczył?

W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce gospodarczej – biegły rewident, doradca podatkowy, dyrektorzy finansowi, rzeczoznawca z zakresu wyceny nieruchomości, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami polskiej federacji rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu kierunku finanse i rachunkowość w biznesie? 

Masz bardzo duży wybór. Specjalistów w zakresie rachunkowości, finansów, analizy danych finansowych, oceny ryzyka potrzebują wszystkie podmioty działające na rynku. Możesz pracować jako samodzielny specjalista m.in.:

we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach księgowości, finansowych i inwestycji;

 • we własnym przedsiębiorstwie;

w instytucjach sektora finansowego:

 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
 • firmach leasingowych, faktoringowych,
 • w firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego;
 • w podmiotach na rynku nieruchomości (firmach deweloperskich, biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biurach zarządzania nieruchomościami, kancelariach rzeczoznawców majątkowych);
 • w centrach usług finansowych i biurach rachunkowych;

w podmiotach sektora finansów publicznych:

 • samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • urzędach i izbach skarbowych.

przejdź do spisu treści

Fizyka Techniczna


Kształcenie na kierunku Fizyka Techniczna
odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne
Zakres kształcenia:
 • nanomateriały i nanotechnologie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • optyka okularowa
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • optometria
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • odnawialne źródła energii
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś ciekawy otaczającego Cię świata i chcesz dowiedzieć się jak on działa, studia na kierunku fizyka techniczna są doskonałym wyborem. Tu uzyskasz praktyczne umiejętności obserwacji, rozumienia i wiązania ze sobą zjawisk             z wielu dziedzin nauki i techniki. Dzięki temu staniesz się pożądanym kandydatem dla pracodawców o praktycznie nieograniczonych profilach działalności.             Już teraz na całym świecie fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

I miejsce na ministerialnej liście rankingowej badania ekonomicznych

losów absolwentów (ELA) 2018 *

IV miejsce na liście rankingowej kierunków studiów – Perspektywy 2019 *

Studenci kierunku fizyka techniczna kilkunastokrotnie byli laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Absolwenci kierunku fizyka techniczna już znaleźli zatrudnienie jako**:
 • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii,
 • specjaliści z branży Automotive,
 • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych,
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła,
 • inżynierowie procesów technologicznych,
 • specjaliści w branży IT.

Studia na kierunku fizyka techniczna to:

 • zajęcia w bogato wyposażonych laboratoriach,
 • praca z wykwalifikowaną kadrą naukową,
 • zajęcia pozwalające na zdobycie umiejętności praktycznych,
 • możliwość odbywania płatnych staży już w trakcie studiów,
 • możliwość prowadzenia profesjonalnych badań naukowych przez studentów.

 *) dla kierunku fizyka techniczna
**) na podstawie badań zawodowych losów absolwentów


Nanomateriały i nanotechnologie

Kształcenie w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii obejmuje zagadnienia z najnowszej dziedziny nauki jaką jest wytwarzanie materiałów, których własności można modelować na odległościach porównywalnych z odległościami międzyatomowymi lub cząsteczkowymi. Własności tych materiałów nie mogą się zmieniać w sposób ciągły; nanomateriały bowiem opierają się na zasadach kwantowych, co w największym skrócie oznacza, że własności materiałów zmieniają się skokowo, porcjami czyli kwantowo. „Świat nanostruktur” w przyszłości będzie niezwykły i wszechobecny, szczególnie w miniaturowych układach elektronicznych, źródłach silnych pól magnetycznych oraz w przemyśle włókien o niespotykanej dziś wytrzymałości. Dlatego ukończenie studiów w tym zakresie zapewni absolwentowi pracę, dobre uposażenie finansowe i satysfakcję. Absolwent będzie się płynnie poruszał w obszarze dotyczącym najnowszych materiałów. Będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania nanomateriałów. Pozna najnowsze metody ich wytwarzania. Będzie mógł wykonać nanomateriały metaliczne w ramach zajęć laboratoryjnych. Absolwent będzie umiał wyszukać i wykorzystać wiedzę z najnowszej literatury tematu, co umożliwi mu proces samokształcenia w tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie wiedzy. Zdobyta wiedza umożliwi mu podjęcie pracy w silnych dobrze rozwijających się firmach. Obecnie nanotechnologia to światowy trend prowadzący ludzkość do coraz to większego rozwoju technologicznego oraz medycznego.


Optyka okularowa

Optyka okularowa to dziedzina zajmująca się wykonaniem i projektowaniem pomocy wzrokowych. Optycy okularowi wykonują na podstawie recepty (i naprawiają) okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe. Wykonują pomiary ostrości wzroku (refrakcji) oraz udzielają porad dotyczących sposobów użytkowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i w zakresie optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi na temat materiałów stosowanych do wytwarzania pomocy wzrokowych tj. soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji) niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości wykonania. Optycy okularowi to specjaliści z zakresu praktycznych zastosowań optyki geometrycznej i fizycznej. Lunety, mikroskopy, aparaty fotograficzne i inne przyrządy optyczne nie stanowią dla nich tajemnic. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego.


Optometria

(kontynuacja studiów na kierunku Fizyka techniczna w zakresie optyka okularowa).

W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna w zakresie optometria studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu:

 • diagnostyki wad refrakcji oraz procesów widzenia obuocznego,
 • korekcji wad refrakcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
 • podstaw fizjologii i patologii układu wzrokowego,
 • psychologii procesu widzenia,
 • kontaktologii,
 • elementów farmakologii,
 • materiałów stosowanych do wytwarzania soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego z możliwością samodzielnej diagnostyki wad wzroku.


Odnawialne źródła energii

W zakresie Odnawialnych Źródeł Energii student zdobędzie wiedzę na temat najnowszych możliwości pozyskiwania energii, pozna perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej, będzie wiedział dlaczego odnawialne źródła energii są istotne dla społeczeństwa oraz jak wpływają na gospodarkę. W czasie trwania zajęć będzie budowana u studentów świadomość, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii wpływa bezpośrednio na ochronę środowiska oraz utrzymanie rezerw zasobów naturalnych. Studenci będą posiadali podstawową wiedzę odnośnie sprzętu technicznego wykorzystywanego przy budowie instalacji odnawialnych źródeł energii. Poznają zasady stosowania świadectw jakości, przepisów prawnych i norm dla urządzeń technicznych oraz projektów technicznych, w których stosuje się układy opisane jako odnawialne źródła energii. Studenci będą umieli wyszukać i wykorzystać najnowszą wiedzę zawartą w literaturze tematu. Nauczą się opisu procesów energetycznych za pośrednictwem metod matematyczno-statystycznych. Będą zapoznani ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym przy projektowaniu oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza wpłynie na świadomość potrzeby samokształcenia oraz uświadomienia, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Student będzie sprawnie stosował specjalistyczne nazewnictwo ze zrozumieniem, co ułatwi mu bezpośrednią komunikację ze specjalistami z zakresu odnawialnych źródeł energii. Będzie umiał tworzyć projekty techniczne dotyczące energii odnawialnej. Obecnie jest potrzeba pozyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu termomodernizacji budynków, którą posiądą absolwenci studiów w tym zakresie .Dlatego też będą mogli podejmować pracę w podmiotach gospodarczych zajmujących się energetyką odnawialną i wykorzystać praktycznie zdobytą wiedzę i umiejętności.


przejdź do spisu treści

Informatyka

Informatyka wykładana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to przede wszystkim dziedzina nauk technicznych, oparta na fundamentach w postaci wiedzy z nauk ścisłych, która zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem informacji. Informatyka, jako dziedzina wiedzy, początkowo była częścią matematyki, obecnie jednak rozwinęła się do odrębnej dziedziny, mimo iż nadal matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

Kształcenie na kierunku Informatyka odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestralne
drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestralne

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestralne
drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestralne

Zakresy kształcenia:
 • Inżynieria oprogramowania (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • Programowanie aplikacji internetowych (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • Sieci komputerowe (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia)
 • Aplikacje biznesowe i bazy danych (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • Cyberbezpieczeństwo (studia stacjonarne drugiego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów informatycznych posiada wykształcenie pozwalające na łatwe dopasowanie się do wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Może znaleźć zatrudnienie w firmach na stanowiskach związanych z tworzeniem, pielęgnacją bądź testowaniem oprogramowania dowolnego rodzaju, a także wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność bezpiecznego gromadzenia w formie elektronicznej dużej ilości dobrze zabezpieczonych danych i ich prezentowania w sieci Internet. Oprócz tego jest przygotowany do pracy związanej m.in. z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami komputerowym.

Studia pierwszego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują gruntowną wiedzę z ogólnych zagadnień informatyki technicznej, systemów informatycznych (operacyjnych, sieci komputerowych, przetwarzania równoległego, itp.), sztucznej inteligencji      i grafiki komputerowej oraz z zakresu matematyki i metod numerycznych. Posiadają znajomość budowy komputerów i urządzeń współpracujących, umiejętności obejmujące programowanie komputerów, inżynierię oprogramowania, weryfikację systemów informatycznych i administrowania tymi systemami. Ważnym uzupełnieniem w procesie kształtowania sylwetki absolwenta są treści kształcenia zawarte w przedmiotach w wybranych zakresach oraz praktyczna wiedza. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna kwalifikuje absolwenta studiów pierwszego stopnia do podjęcia dalszego kształcenia. 

 • Studenci kształcący się w zakresie Inżynierii Oprogramowania poznają zagadnienia związane z analizą tworzonego dla konkretnych celów oprogramowania, określeniem wymagań zarówno sprzętowych jak i użytkowych, projektowaniem umożliwiającym jednoznaczną implementację kodu, implementacją kodu, wdrażaniem oraz testowaniem gotowego oprogramowania, aktualizacją oraz rozwojem oprogramowania. Studenci Inżynierii Oprogramowania zdobywają wiedzę z zakresu algorytmów i struktur danych, analizy i syntezy algorytmów, systemów operacyjnych, baz danych, programowania niskopoziomowego, metod programowania, programowania obiektowego, podstaw programowania systemów informatycznych, języków formalnych, inżynierii oprogramowania, paradygmatów programowania, systemów wbudowanych oraz innych przedmiotów uzupełniających wiedzę inżyniera programisty, jak na przykład programowanie grafiki, aplikacji rozproszonych, internetowych, itp. Wiedza absolwenta obejmuje umiejętności związane z: posługiwaniem się wzorcami projektowymi, projektowaniem oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, dokonywaniem przeglądu projektu oprogramowania, wybieraniem narzędzi wspomagających budowę oprogramowania, doborem modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfikacji przedsięwzięcia, specyfikowaniem wymagań dotyczących oprogramowania i przeprowadzania ich przeglądu, tworzeniem, oceną i realizacją planu testowania, uczestnictwem w inspekcji kodu, zarządzaniem konfiguracją oprogramowania, opracowywaniem planu przedsięwzięcia dotyczącego budowy oprogramowania, metodyką projektowania i programowania oraz podnoszenia niezawodności systemów wbudowanych. Absolwent studiów informatycznych uczący się w zakresie Inżynierii Oprogramowania posiada wykształcenie oraz szeroką wiedzę, pozwalającą na łatwe dopasowanie się do wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, dzięki zróżnicowanym językom i metodom programowania, zarówno na niskim, jak i wysokim poziomie. Potrafi samodzielnie poszukiwać rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie pracy. 

 • Studenci uczący się w zakresie Sieci Komputerowych nabywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej m in. z projektowaniem sieci, szeroko rozumianą organizacją i konstrukcją, diagnostyką, administrowaniem, eksploatacją i rozbudową współczesnych systemów i sieci komputerowych, itp. Studenci Sieci Komputerowych zdobywają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, techniki pomiarowej, techniki cyfrowej, systemów operacyjnych, sieci komputerowych lokalnych i rozległych, bezpieczeństwa systemów komputerowych, systemów rozproszonych, instalacji elektrycznych sieci komputerowych, transmisji danych, diagnostyki sieci komputerowych oraz innych zagadnień uzupełniających wiedzę inżyniera sieci komputerowych, jak na przykład narzędzia informatyczne, aplikacje i serwery WWW, cyfrowego przetwarzania sygnałów, ochrona danych, itp. Wiedza absolwenta obejmuje umiejętności związane z: rozumieniem powiązań informatyki z innymi obszarami nauk technicznych, projektowaniem, wykonywaniem i modernizacją sieci komputerowych w technologiach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej opartych o różne technologie, konfiguracją i dostosowywaniem różnego typu serwerów (udostępnianie Internetu, WWW, poczta, itp.) do indywidualnych potrzeb z wykorzystaniem różnych systemów operacyjnych, administracją systemami sieciowymi, korzystaniem z kluczy i pakietów kryptograficznych, tworzeniem dynamicznych serwisów internetowych z wykorzystaniem języków skryptowych oraz baz danych. Absolwent studiów informatycznych uczący się w zakresie Sieci Komputerowych posiada wykształcenie oraz szeroką wiedzę, pozwalającą na łatwe dopasowanie się do wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Szczególnie dobrze przygotowany jest do pracy związanej m in. z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi. Potrafi samodzielnie poszukiwać rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie pracy.

 • Studenci uczący się w zakresie Programowanie Aplikacji Internetowych uzyskują fachową i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego tworzenia oprogramowania internetowego (m.in. serwisów internetowych) i sieciowego (m.in. programów wykorzystujących możliwości sieci komputerowych), grafiki interaktywnej oraz administrowania serwerami baz danych. Program przedmiotów specjalistycznych, dobrany pod kątem aktualnych oczekiwań rynku pracy, przyczynia się do gruntowego i praktycznego przyswojenia umiejętności potrzebnych do tworzenia profesjonalnych programów i usług sieciowych, aplikacji mobilnych dla urządzeń przenośnych (telefonów, PDA itd.) oraz bazodanowych serwisów internetowych w technologii Web 1.0 i Web 2.0 z mechanizmami nawigacji, uwierzytelniania, personalizacji, wzbogaconych o interaktywną grafikę wektorową i rastrową, także animacje. Tematyka przedmiotów w zakresie Programowania Aplikacji Internetowych jest rozszerzeniem tematyki poruszanej w ramach przedmiotów ogólnych kierunku informatyka, takich jak podstawy programowania, sieci komputerowe, grafika komputerowa, bazy danych, inżynieria oprogramowania. Szczególną uwagę w procesie kształcenia w zakresie Programowanie Aplikacji Internetowych koncentruje się na wypracowaniu umiejętności efektywnego korzystania z możliwości różnorodnych języków programowania, narzędzi graficznych  i programistycznych, technologii i bibliotek, typowych wzorców projektowych oraz serwerów bazodanowych, realnie wykorzystywanych we współczesnej praktyce zawodowej. Kładzie się przy tym nacisk m.in. na aspekty bezpieczeństwa, wydajności, diagnozowania błędów oraz funkcjonalności  i użyteczności. Absolwenci studiów w zakresie Programowanie Aplikacji Internetowych kierunku Informatyka przygotowani są do pracy w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania internetowego, mobilnego  i sieciowego oraz grafiki interaktywnej, a także wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność bezpiecznego gromadzenia w formie elektronicznej dużej ilości dobrze zabezpieczonych danych i ich prezentowania w sieci Internet.
Studia drugiego stopnia

Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą podjąć pracę wszędzie tam, gdzie wymagane są kwalifikacje studiów informatyki pierwszego stopnia, a dodatkowo są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych niestandardowych sytuacjach, weryfikacji projektów, wydawania opinii w formie ekspertyz, raportów, itp. Posiadają umiejętności do szybkiej adaptacji w warunkach obecnego tempa rozwoju informatyki, podejmowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Studia drugiego stopnia przygotowują również do podjęcia wyzwań naukowych i badawczych oraz kontynuacji nauki w Szkole Doktorskiej. 

 • Absolwent zakresu Aplikacje biznesowe i bazy danych będzie posiadał szeroką wiedzę popartą umiejętnościami praktycznymi z zakresu projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji biznesowych wykorzystujących bazy danych. Studenci uzyskają wykształcenie umożliwiające zarządzanie projektami informatycznymi, testowanie oprogramowania, administrowanie bazami danych, tworzenie serwisów Web 2.0 oraz programowanie wieloplatformowe. Będą przygotowani do pracy z narzędziami CASE, różnego typu Systemami Zarządzania Bazą Danych, hurtowniami danych oraz nowoczesnymi technologiami zarządzania treścią. Tak przygotowani absolwenci będą stanowić poszukiwaną i wysoce wyspecjalizowaną kadrę informatyków, łatwo dostosowujących się do zmiennych warunków rynku pracy.

 • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych - ten niezwykle nowoczesny zakres jest dedykowana dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół dużych systemów informatycznych a w szczególności fascynatów: sztuki programowania z wykorzystaniem najnowszych technologii, baz i hurtowni danych oraz systemów internetowych. Głównym dążeniem kształcenia na tym zakresie jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką działania systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). W tym celu Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki podpisał umowę MDAA (Microsoft Dynamics Academic Alliance), w ramach której studenci otrzymali darmowy dostęp do oprogramowania z rodziny MS Dynamics - zarówno działającego systemu jak i jego kodu źródłowego, który może być przez uczestników zajęć dowolnie modyfikowany. Należy podkreślić, że obecnie nasza uczelnia jako jedyna w Polsce posiada status Associate w dwóch produktach z rodziny Dynamics (najwyższy z możliwych). Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające certyfikaty firmy Microsoft oraz ogromne doświadczenie nabyte podczas międzynarodowych wdrożeń systemu Dynamics. Dla potrzeb dydaktycznych nawiązano współpracę z partnerami firmy Microsoft, w ramach których przewiduje się szkolenia oraz możliwość odbywania u nich praktyk studenckich. Studenci kształcący się w ramach tego zakresu zapoznają się między innymi z możliwościami systemu MS Dynamics NAV oraz CRM, będą tworzyli rozszerzenia z wykorzystaniem języka C#, ASP.NET. Poznają tajniki administrowania i programowania bazy danych MS SQL Server, tworzenia raportów w usłudze MS Reporting Services oraz analizy danych z wykorzystaniem technologii OLAP. Zdobędą także wiedzę z zakresu tworzenia rozwiązań mobilnych.

 • Zakres Cyberbezpieczeństwo opracowano w odpowiedzi na zagrożenia występujące w systemach informatycznych i związane z nimi potrzeby poprawy bezpieczeństwa. Jej celem jest przede wszystkim dostarczenie absolwentowi wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i oceny zagrożeń, wykrywania incydentów i wdrażania adekwatnych środków zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. W programie nauczania znajdziemy więc dogłębny kurs kryptologii, specjalistyczne zagadnienia sieciowe dotyczące także urządzeń mobilnych, zasady tworzenia i weryfikacji polityki bezpieczeństwa organizacji, ale również społeczne zagadnienia użytkowania systemów informatycznych, w tym sieci społecznościowych. W trakcie zajęć studenci poznają związane z tematem specjalności zagadnienia prawne oraz normy branżowe. Ważnymi tematami, którym poświęcone są osobne moduły kształcenia są audyty bezpieczeństwa oraz elementy informatyki śledczej. W programie znajdują się też metody weryfikacji tożsamości, w tym biometryczne oraz metody sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Absolwent będzie zatem przygotowany do dalszego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz podjęcia roli np. administratora bezpieczeństwa organizacji. 

 • Computational Intelligence and Data Mining (Inteligencja obliczeniowa i eksploracja danych) jest zakresem skierowanym do osób zainteresowanych poznaniem współczesnych metod sztucznej inteligencji, a w szczególności inteligencji obliczeniowej oraz ich zastosowań, wśród których szczególny nacisk położono na analizę dużych zbiorów danych i wydobywanie wiedzy. Zaproponowany program nauczania uwzględnia specjalizację naukową pracowników instytutów informatycznych i matematycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Daje to gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego oraz aktualności prowadzonych zajęć. Ukończenie zakresu daje doskonałe przygotowanie do dalszej pracy naukowej w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) prowadzonych na WIMiI Politechniki Częstochowskiej, ale także w innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą. Uzyskana wiedza i doświadczenie pozwalają także na podjęcie pracy w podmiotach przetwarzających dane statystyczne w tym ekonomiczne, marketingowe, medyczne itp., co jest dziś kluczowym elementem działalności gospodarczej. Prezentowane metody stanowią także nieodłączne elementy współczesnych systemów przetwarzających strumienie danych reprezentujących np. dźwięk  i obraz w tym urządzeń przemysłowych i konsumenckich. Absolwenci mogą zatem wykorzystać uzyskaną wiedze w różnorodnych zespołach projektowych. Niezwykle istotna jest również możliwość nabycia doświadczenia w obsłudze specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia proponowane w ramach zakresu Computational Intelligence and Data Mining zostały podzielone na trzy semestry prowadzące uczestników studiów od metod sztucznej inteligencji, poprzez ich szczególne zastosowanie do zastosowań hybrydowych, wykorzystujących jednocześnie wiele poznanych wcześniej rozwiązań. Semestr pierwszy to sześć specjalistycznych kursów obejmujących szczegółowo dobrane zagadnienia matematyki, modelowania, projektowania baz danych ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni danych, przetwarzania danych niepewnych i nieprecyzyjnych, metod ewolucyjnych i strategii przeszukiwania, a także wstęp do algorytmów      i programowania. Kursy te stanowią przygotowanie do zajęć zaplanowanych w semestrach kolejnych. Słuchacze semestru drugiego wykorzystają poznane metody w praktycznych zagadnieniach obecnych we współczesnej działalności gospodarczej i pracy naukowej. Poszczególne kursy obejmą przetwarzanie dużych zbiorów danych i pozyskiwanie wiedzy, projektowanie i zastosowanie systemów decyzyjnych z uwzględnieniem problemów wielokryterialnych, sterowania i teorii gier, przetwarzanie sygnałów i danych strumieniowych oraz wykorzystanie uczenia maszynowego nie tylko sieciach neuronowych. W trakcie semestru drugiego uczestnicy studiów dokonują wyboru tematów prac dyplomowych realizowanych indywidualnie pod opieką promotorów w czasie do końca trzeciego semestru. Poza przygotowaniem prac dyplomowych w semestrze trzecim zaplanowano dwa zaawansowane przedmioty, obejmujące największe wyzwania współczesnej informatyki. Są to zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie oraz wizji komputerowej z uwzględnieniem widzenia robotów.

Computational Intelligence and Data Mining specialty is addressed to candidates interested in knowledge of modern methods of artificial intelligence and, in particular, computational intelligence and its applications, e.g. the analysis of big data and data mining. The proposed subject is closely related to scientific research conducted by the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science. This ensures a professional level and topicality of classes. Completion of the specialty gives you excellent preparation for further scientific work at III degree studies (PhD) in Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science in Czestochowa University of Technology as well as in other scientific centers in Poland and the World. Obtained knowledge and experience allow working within processing statistical data including economic, marketing, medical, etc., which today is a key component of economic activity. The presented methods are also inseparable elements of modern systems processing data streams representing for example sound and image in the industrial and consumer devices. Graduates can therefore use obtained knowledge in a variety of design teams. Extremely important is also the ability to acquire experience in the use of specialized software.

The proposed subjects have been divided into three semesters leading participants in the study from artificial intelligence methods, through their specific application to hybrid applications using at the same time, many previously discussed solutions. The first semester includes six specialized courses covering in detail the selected topics of mathematics, modeling, database design with special emphasis on data warehousing, uncertain and imprecise data processing, evolutionary and search strategies, as well as an introduction to algorithms and programming. These courses prepare for classes scheduled in subsequent semesters. In the middle of second semester students make use of known methods in practical tasks present in modern business and scientific work. The courses will cover the processing of big data and data mining, designing and application of decision-making systems, taking into account the multiple criteria problems, control and game theory, signal processing, and streaming data and the use of machine learning not only neural networks. In the course of the second semester, participants choose the subject of thesis carried out individually under the tutelage of the promoters at the time to the end of the third semester. Additionally in the third semester two advanced subjects, including the biggest challenges of modern computer science are scheduled. These are the applying of artificial intelligence methods in medicine and computer vision, taking into account the pattern recognition and image retrieval. 

 • Sztuczna Inteligencja i Data Science jest to zakres skierowany zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie informatyki, jak i innych pokrewnych zakresów, takich jak matematyka, czy fizyka. Zaproponowany program jest odpowiedzią na rosnącą w przemyśle potrzebę coraz większej liczby ekspertów znających techniki przetwarzania danych. Program studiów uwzględnia zarówno zagadnienia analizy danych (analizę statystyczną, uczenie maszynowe, inteligencję obliczeniową, czy metody uczenia głębokiego) jak             i różne metody dostępu do danych. Absolwent będzie znał zarówno teoretyczne podstawy różnych współczesnych metod analizy danych, jak i będzie potrafił wykorzystać te metody na różnych polach, takich jak analiza danych złożonych (tekst, dźwięk, obraz), analiza danych medycznych, zastosowania w ekonomii, czy w robotyce. Uczestnicy poznają najnowsze narzędzia przetwarzania danych, jak i rozwiązania aktualnie proponowane w światowej literaturze. Studenci poznają również metody prowadzenia badań naukowych. Będzie to solidną podstawą do kontynuowania nauki w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) prowadzonych na WIMiI Politechniki Częstochowskiej, lub         w innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą. 

przejdź do spisu treści

Informatyka przemysłowa


PIERWSZY STOPIEŃ
STACJONARNE: inżynierskie, 7 semestrów


OPIS KIERUNKU

Informatyka przemysłowa to kierunek łączący zaawansowane technologie informatyczne z potrzebami i wyzwaniami współczesnego przemysłu. Studenci poznają zarówno teoretyczne podstawy informatyki, jak i praktyczne zastosowania w obszarach, takich jak: automatyzacja, robotyka, systemy wbudowane, przetwarzanie danych czy inteligentne systemy produkcyjne.

Program studiów skupia się na kształtowaniu umiejętności analizy, projektowania i wdrażania systemów informatycznych w środowisku przemysłowym. Duży nacisk kładziony jest na naukę programowania, a także na projektowanie inteligentnych systemów wspomagających produkcję.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie zaawansowanych systemów automatycznych i robotycznych
 • programowanie sterowników oraz algorytmów sterowanie dla robotów przemysłowych

przejdź do spisu treści

Inteligentne Miasta 


Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I stopnia) i niestacjonarne (I stopnia).

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakresy:

 • Środowisko Smart City
 • Sterowanie i Zarządzanie Procesami

Kierunek powstał w wyniku kooperacji trzech wydziałów Politechniki Częstochowskiej: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Zarządzania przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i wsparciu Prezydenta Częstochowy. Student nabywa wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z wpływem cywilizacji na środowisko oraz sposobem kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych. Program studiów powstał w porozumieniu z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie.

Program kształcenia dla kierunku Inteligentne miasta przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu problemów związanych z wpływem cywilizacji na środowisko, sposobu kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych. Program studiów jest nowoczesny i zorientowany na aspekty praktyczne. Powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie.

STUDIA I stopnia

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne I stopnia na trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów) Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych i nauk podstawowych (podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania, język obcy, informatyka oraz matematyka, fizyka) oraz technicznych przedmiotów kierunkowych związanych z inżynierią elektrotechniczną, elektroniczną i informatyczną (elektrotechnika, podstawy programowania, metody numeryczne, metrologia elektryczna, podstawy automatyki, technika mikroprocesorowa, rozproszone systemy pomiarowe, maszyny i napędy elektryczne, sterowniki programowalne, podstawy elektroniki).

W programie kształcenia poruszana jest problematyka wpływu cywilizacji na środowisko i mieszkańców (chemia środowiska, źródła zanieczyszczeń środowiska) oraz zagadnienia związane z uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi współczesnego rynku oraz instrumentami finansowymi funkcjonującymi w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw (strategiczne zarządzanie środowiskowe, projektowanie systemów zarządzania). Studenci uzyskują na zajęciach dydaktycznych wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych takich jak m.in.:. geolokalizacja w inteligentnych miastach, inteligentne budynki, inteligentne zarządzanie w koncepcji smart cities, strategia zrównoważonego rozwoju miast, procesy samoorganizacji w systemach miejskich, projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Szczególny nacisk w kształceniu na kierunku Inteligentne miasta położony jest na takie zagadnienia, strategiczne zarządzanie środowiskowe, ekologistykę i zagadnienia związane z potrzebami energetycznym infrastruktury miejskiej, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmioty zakresowe i obieralne pozwalają na sprofilowanie sylwetki absolwenta, jednocześnie umożliwiając studentom realizowanie własnych zainteresowań i dostosowanie do wymogów rynku pracy. Na wyższych semestrach studiów prowadzone jest kształcenie profilowane w jednym z dwóch zakresów. Kompetencje językowe rozwijane są w trakcie lektoratu języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) prowadzonego przez cztery semestry. W ramach programu przewidziane jest odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej kształcącej umiejętności praktyczne.


przejdź do spisu treści

Inżynieria Materiałowa


Inżynieria Materiałowa to przyszłościowy, interdyscyplinarny kierunek studiów obejmujący szerokie zagadnienia projektowania, wytwarzania, udoskonalania i zastosowania materiałów będących w naszym otoczeniu. Wszechstronność tego kierunku pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę w niemal wszystkich gałęziach przemysłu, dając nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia lub otworzenia własnej działalności.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne
 • Studia trzeciego stopnia (szkoła doktorska)

Studia niestacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Zakres kształcenia (specjalności) na studiach I i II stopnia:

 • Materiały inżynierskie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

 • Materiały dla medycyny
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

 • Inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Jeżeli chcesz mieć szansę na rozwój i wiele możliwości na przyszłość wybierz Inżynierię Materiałową. Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Poznaje podstawowe procesy wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich oraz metody ich badania. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu kontroli jakości, zarządzania i marketingu oraz dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego.

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów w zakresie inżynierii materiałowej pozwala na podjęcie pracy w instytucjach naukowych oraz w każdej gałęzi przemysłu (w tym w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki) oraz firmach zajmujących się szeroko pojętą degradacją materiałów, ochroną przed korozją oraz ochroną środowiska.

Absolwenci sprawdzą się także w laboratoriach, centrach diagnostycznych, w działach badań i rozwoju, planowania produkcji, kontroli jakości oraz firmach consultingowych. Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry, przygotowanej do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej z wykorzystaniem znajomości nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych. Stałe monitorowanie państwowych ram kształcenia bazujących na standardach kształcenia zgodnych z wytycznymi UE oraz wprowadzanie zmian wywołanych potrzebą uaktualniania wiedzy gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


przejdź do spisu treści

Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych


PIERWSZY STOPIEŃ
STACJONARNE: inżynierskie, 7 semestrówOPIS KIERUNKU

Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych (ISHiE) to kierunek dający możliwości poznania nowych technologii napędu samochodów, obsługi i diagnostyki pojazdów oraz rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich w branży motoryzacyjnej. W dobie tak szybkiej transformacji technologicznej w branży motoryzacyjnej istnieje potrzeba szkolenia inżynierów, specjalistów posiadających umiejętności obsługi pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, elektrycznymi oraz układami hybrydowymi. Program nauczania powstał po szerokiej konsultacji z otoczeniem gospodarczym, gdzie wskazano potrzebę kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej dla branży motoryzacyjnej. Absolwenci kierunku ISHiE uzyskują multidyscyplinarną wiedzę niezbędną do diagnostyki oraz obsługi złożonych układów technicznych samochodu z akumulacją energii oraz systemów kontroli i wspomagania jazdy z elementami sterowania autonomicznego. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego sprawia, że absolwenci kierunku posiadają umiejętności i kompetencje w zakresie adekwatnym do złożoności technicznej współczesnych pojazdów samochodowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • producenci pojazdów samochodowych – biura konstrukcyjne
 • firmy z zakresu modyfikacji i tuningu samochodów
 • serwisy i salony samochodowe
 • wytwórcy podzespołów, części zamiennych i innych elementów wyposażenia pojazdu
 • branża recyklingu pojazdów

Kierunek wsparty projektem
"Rozwój kompetencji kluczem do rozwoju gospodarki"
FERS.01.05-IP.08-0053/23, projekt numer: FERS.01.05-IP.08-0053/23

przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


Studia I-go stopnia - Inżynieria Środowiska

Czas trwania 7 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Profil ogólnoakademicki
Kategoria tematyczna nauki inżynieryjno-techniczne związane z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką

Studia II-go stopnia - Inżynieria Środowiska

Tryb stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania 3 semestry
Język polski, angielski
Profil ogólnoakademicki
Kategoria tematyczna nauki inżynieryjno-techniczne związane z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką

Opis kierunku

Wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego sieci i instalacji budowlanych, systemów gospodarki komunalnej i wodnej. Otrzymasz  kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz podejmowania decyzji w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej, energetycznej i ekonomicznej.

Program studiów dla kierunku Inżynieria środowiska jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb rynku pracy i warunków zdobywania uprawnień zawodowych. Będąc absolwentem tego kierunku będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalnościach:

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy kierowaniu robotami budowlanymi i projektowaniu,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej, która umożliwia kierowanie robotami budowlanymi i projektowanie.

Ponadto, zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwola naszym absorwentom ubiegać się o uprawnienia w gospodarce odpadami w zakresach:

 • kierowania składowiskiem odpadów,
 • spalarnią lub współspalarnią odpadów,
 • zarządzaniem obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Realizacja części zajęć w formie wyjazdów terenowych oraz 4-tygodniowej praktyki zawodowej pozwala na uzupełnienie nabytej wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne, dzięki wykonywaniu projektów, badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych.

Dodatkową możliwością dla studentów jest uczestnictwo w programie międzynarodowym ERASMUS+ oraz realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych i projektów prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zakresy kształcenia

Gospodarka komunalna

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w zakresie Gospodarka komunalna posiada wiedzę z  podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do opisu i oceny zasad kształtowania i rozwoju obszarów miejskich. Jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury komunalnej z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych. Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, wykonawczym i eksploatacyjnym dotyczącym systemów gospodarki komunalnej i jest gotowy do podjęcia zadań inżynierskich związanych z:

 • szeroko pojętą ochroną terenów zurbanizowanych,
 • realizacją inwestycji uwzględniających zrównoważony rozwój i gospodarkę obiegu zamkniętego,
 • zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków,
 • zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • ochroną powietrza i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w systemach miejskich,
 • wykorzystaniem produktów odpadowych do odzysku materii i energii,
 • logistyką miejską,
 • ochroną gleb i rewitalizacją obszarów zurbanizowanych,
 • problemami eksploatacyjnymi sieci i instalacji infrastruktury komunalnej.

Inżynieria i gospodarka wodna

Absolwenci tego zakresu przygotowani są do rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w różnej skali, zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Posiadają wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych występujących w określonych warunkach przyrodniczych, hydrologicznych, hydraulicznych i geotechnicznych. Ponadto potrafią rozpoznawać procesy kształtujące zasoby wodne. Specjaliści w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej są przygotowani do realizacji inwestycji z zakresu regulacji i renaturyzacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, ochrony przeciwpowodziowej i służących ograniczeniu skutków suszy. Potrafią również rozwiązywać zagadnienia związane z ujmowaniem wód z zasobów podziemnych i powierzchniowych, budową zbiorników retencyjnych, zaopatrzeniem w wodę na potrzeby bytowe, gospodarcze i rolnicze, oczyszczaniem różnego rodzaju ścieków oraz realizacją odwodnień budowlanych. Do kompetencji Absolwenta należy:

 • interpretacja wpływu budowli wodnych na ekosystemy,
 • ocena stanu jakości wód oraz przygotowanie programów ich poprawy i ochrony,
 • przygotowanie i wdrażanie programów zintegrowanego gospodarowania wodami,
 • sporządzanie studiów hydrologicznych, hydraulicznych i geotechnicznych dla celów inżynierii wodno-melioracyjnej.

Program studiów inżynierskich uwzględnia najważniejsze podstawy racjonalnej gospodarki wodnej i jest odpowiedzią na zachodzące obecnie zmiany klimatyczne oraz ekstremalne zjawiska meteorologiczno-hydrologiczne, pojawiające się ze zwiększoną częstotliwością.

Sieci i instalacje budowlane

Absolwent tego zakresu przygotowany jest do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Student na każdym etapie kształcenia poznajeinterdyscyplinarność i wzajemnie interakcje związane z tą tematyką poprzez jej powiązanie z tworzonymi przez sieci, instalacje, urządzenia i budynki systemami instalacyjno-budowlanymi. Ponadto poznaje oddziaływanie tych systemów na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. W szczególności student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków - systemów budowlano-instalacyjnych,
 • energooszczędnych i ekologicznych systemów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, spełniających wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków - systemów instalacyjno-budowlanych i poprawy jakości powietrza (m.in. ograniczanie smogu),
 • efektywnych i zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w gaz, odprowadzania i oczyszczania ścieków w budynkach - systemów budowlano-instalacyjnych,
 • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Perspektywy zatrudnienia

Uzyskane w trakcie studiów kompetencje umożliwią absorwentom podjęcie pracy w obszarze działań zarówno projektowych, jak i wykonawczych, nadzorczych i eksploatacyjnych. Absolwent pierwszego stopnia tego kierunku ma możliwość zatrudnienia w:

 • biurach projektów, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem i/lub eksploatacją w zakresach: gospodarki komunalnej, inżynierii i gospodarki wodnej oraz sieci i instalacji budowlanych,
 • służbach komunalnych, podmiotach administrujących nieruchomościami, jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących działalność w proponowanych zakresach dla kierunku Inżynieria środowiska,
 • placówkach naukowo-badawczych oraz konsorcjach zajmujących się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi.

Ponadto zdobyte kwalifikacje mogą być podstawą do tworzenia i rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej.


przejdź do spisu treści

Logistyka Inżynierska


Studia stacjonarne i niestacjonarne     

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne

Oferowane zakresy: 

Podczas studiowania na kierunku logistyka inżynierska  możesz pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać praktykę w zakresie:

 • zarządzania i inżynierii transportu,
 • inżynierii systemów logistycznych.
Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś osobą, która chce kształcić się w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw oraz logistyki transportu ludzi i towarów oraz projektowania systemów transportowych, to studia na nowatorskim kierunku logistyka inżynierska są skierowane do Ciebie. To tutaj zdobędziesz wiedzę teoretyczną i będziesz miał możliwość wykorzystania jej w praktyce gospodarczej.

Kierunek logistyka inżynierska jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę!

Program studiów stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej. Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia laboratoryjne, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Studia doskonale przygotują Cię do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu, a zwłaszcza realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Studiując na kierunku logistyka inżynierska nauczysz się nie tylko jak funkcjonują nowoczesne łańcuchy dostaw, jak kształtować przepływ towarów, aby umożliwić ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganych terminie i po optymalnych kosztach, jak zarządzać transportem, ale także jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych. 

Kto będzie Cię uczył? 

Nasi wykładowcy to nie tylko teoretycy, to także osoby mające doświadczenie     w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasi wykładowcy są doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze oraz autorami kilkunastu książek, kilkudziesięciu skryptów uczelnianych, kilkuset artykułów      i referatów, w tym indeksowanych w najważniejszych światowych bazach naukowych. Są członkami rad programowych oraz recenzentami czasopism wydawanych w kraju i za granicą.

Perspektywy zawodowe 

Po ukończeniu studiów inżynierskich możesz:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • być zatrudnionym we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, pracownik działu logistyka, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu.

przejdź do spisu treści

Logistyka 


Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 4-semestralne

Logistykę drugiego stopnia możesz też studiować stacjonarnie w języku angielskim  Logistics

Oferowane zakresy:

 • systemy logistyczne (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie transportem (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie łańcuchami dostaw (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie informacją logistyczną (studia drugiego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Jeżeli jesteś osobą chcącą  poznać  współczesne zasady działalności logistycznej w przedsiębiorstwach, sprawne i skuteczne zarządzanie nimi, a także, tak ważną w XXI w. rolę logistycznej obsługi klienta, to studia I stopnia na kierunku logistyka utworzone zostały właśnie dla Ciebie! Kierunek logistyka jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Aby dać Ci możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy teoretycznej, na IV semestrze studiów odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 120 godzin.

Studiując na kierunku logistyka (studia pierwszego stopnia) uzyskasz ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego. Poznasz istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Zdobędziesz także umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych oraz nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Kształcąc się na studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka, zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną, jaki i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania logistycznego. Poznasz istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Zdobędziesz także umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych oraz nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.

Oferujemy zakresy kształcenia:

Systemy logistyczne, na którym opanujesz wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych (studia pierwszego stopnia).

Zarządzanie transportem tu przyswoisz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego, wzbogaconą o występujące nowe trendy z zakresu stosowania nowych technik, technologii i organizacji (studia pierwszego stopnia).

Zarządzanie łańcuchami dostaw umożliwi Ci zdobycie wiedzy i praktyki z organizowania transportu, doboru środków transportowych zarówno w rozumieniu transportu bliskiego jak i dalekiego oraz realizowania wszelakich zadań logistycznych (studia drugiego stopnia).

Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji, na którym zdobędziesz  wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności  dotyczące nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu (studia drugiego stopnia).

Zarządzanie informacją logistyczną  dostarczy Ci  wiedzy  i praktyki do profesjonalnego zarządzania informacją logistyczną w różnego typu przedsiębiorstwach oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna (studia drugiego stopnia).

Logistyka drugiego stopnia

to kierunek objęty projektem Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, dzięki któremu możesz wziąć udział w następujących szkoleniach i kursach: Przygotowania do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, Lean Logistics, Zasad posługiwania się regułami Incoterms, Obsługi wybranych procesów logistycznych w systemie ERP, Problem Solving. Będziesz mieć możliwość odbycia staży u pracodawców funkcjonujących w branży logistycznej, wzięcia udział w wykładach branżowych zwiększając swoje kompetencje oraz w wizytach studyjnych pozwalających poznać wiele praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw logistycznych.

 Kto będzie Cię uczył?

Nasi wykładowcy są doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze oraz autorami kilkunastu książek, kilkudziesięciu skryptów uczelnianych, kilkuset artykułów i referatów, w tym indeksowanych w najważniejszych światowych bazach naukowych. Są członkami rad programowych oraz recenzentami czasopism wydawanych w kraju i za granicą.

Nasi nauczyciele akademiccy są również współorganizatorami sympozjów i seminariów naukowych, a także przygotowują konferencje krajowe i międzynarodowe, są partnerami w projektach międzynarodowych. Wielu z pracowników jest członkami organizacji naukowych i innych organizacji, również międzynarodowych.

Nasza działalność naukowa jest ściśle związana z aktywnością w sferze praktyki życia gospodarczego regionu. W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy z imponującym dorobkiem naukowym, ale również osoby posiadające doświadczenie w praktyce gospodarczej, którzy  przygotowują  rozwiązania dla biznesu w zakresie systemów i procesów logistycznych oraz innowacyjności.

Perspektywy pracy

Zostaniesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Przygotujemy także do samodzielnego tworzenia i zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi.

Specjalistów logistycznych z zakresu systemów logistycznych oraz zarządzania w transporcie potrzebują wszystkie podmioty działające na rynku, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych tj.:

 • przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, produkcyjno – logistyczne,
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne
 • magazyny, centra logistyczne.

Możesz pracować także jako operator logistyczny lub samodzielny specjalista.


przejdź do spisu treści

Matematyka Stosowana i Technologie Informatyczne


Koncepcja kształcenia w ramach kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne zakłada dostosowanie obecnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych: matematyki i informatyki technicznej i telekomunikacji.

Połączenie tych dyscyplin, powoduje że tego typu studia w bardzo wszechstronny sposób przygotowują absolwenta do aktywności na szybko zmieniającym się rynku pracy, w szczególności w szybko rozwijającej się branży IT.

Wiele współczesnych instytucji i jednostek uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym, w celu optymalizacji swych przedsięwzięć, musi opierać swą działalność na pogłębionej analizie informacji.

Współczesne metody realizujące ten cel opierają się na dwóch wspomagających się, a jednak odrębnych fundamentach: na modelach matematycznych służących do opisu problemów oraz na technologii informatycznej pozwalającej na ich analizę i rozwiązywanie.

Kształcenie osobno w zakresie tych dwóch dyscyplin skutkuje brakiem specjalistów posiadających jednoczesną umiejętność zrozumienia matematycznych podstaw wielorakich procesów analityczno-decyzyjnych, budowy ich modeli oraz technologii informatycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie. 

Studia na kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne prowadzone są w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kończących się tytułem inżyniera i trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Zakresy(specjalności):

 • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki i informatyki na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, statystyczną analizą danych oraz posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi.

Absolwent specjalności Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych (MFBD) potrafi stosować metody matematyczne i statystyczne oraz narzędzia informatyczne stosowane w analizie rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Ponadto zna narzędzia informatyczne i metody matematyczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie gromadzenia, przetwarzania i przesyłania dużych zbiorów danych. Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w różnorodnych instytucjach z sektorów finansowych, ubezpieczeniowych i IT.

Absolwent specjalności Modelowanie matematyczne i analiza danych (MMAD) potrafi stosować metody matematyczne i narzędzia informatyczne do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących w rozmaitych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej, takich jak np. finansach, bankowości oraz sterowaniu procesami produkcyjnymi. Absolwent tej specjalności posiada również obszerną wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych, która w połączeniu ze znajomością teorii metod statystycznych sprawia, że może on znaleźć zatrudnienie zarówno w instytucjach państwowych, urzędach statystycznych jak i przedsiębiorstwach z wielu branż przemysłu.przejdź do spisu treści

Mechanika i Budowa Maszyn 


Kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

Studia stacjonarne:

pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestralne
drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestralne

Studia niestacjonarne:

pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestralne
drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestralne 

Zakres kształcenia:

 • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Inżynieria samochodowa 
  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń 
  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Spawalnictwo
  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Modelling and Simulation in Mechanics – studia w języku angielskim 
  (studia stacjonarne drugiego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ:

 • zna podstawowe techniki programowania komputerów, jak również zaawansowane metody numeryczne wykorzystywane w profesjonalnych programach komputerowych;
 • posiada wiedzę z zakresu konstruowania maszyn lub urządzeń;
 • posiada wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych umożliwiających modelowanie maszyn lub urządzeń a także przeprowadzanie różnego rodzaju analiz (statycznych, dynamicznych, termicznych);
 • posiada wiedzę z zakresu procesów technologicznych;
 • zna podstawowe techniki z zakresu weryfikacji eksperymentalnej wyników prac projektowych;
 • posiada umiejętności analizowania i optymalnego doboru parametrów maszyn lub urządzeń w celu poprawienia ich funkcjonalności.

Wykształcenie uzyskane w ramach studiów z zakresu Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń jest wystarczające do podjęcia pracy      w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, firmach technologicznych, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, firmach doradczych i audytorskich, instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych;
 • posiada umiejętność nadzorowania procesów produkcji z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów       z tworzyw polimerowych;
 • zdobywa szeroką wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych       z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych;
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych przetwórstwa polimerów.

Absolwent studiów z zakresu Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i  handlowych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej, lotniczej, narzędziowej, przemysłu zabawkarskiego, medycznego, gospodarstwa domowego, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń do przetwórstwa materiałów polimerowych.

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA uzyskują szerokie wykształcenie w dziedzinie robotyki i automatyzacji produkcji. Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację oraz robotyzację i automatyzację produkcji. W ramach studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania wytwarzania CAM i robotyzacji procesów wytwarzania. Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania robotów i obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Mogą także prowadzić prace w zakresie konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce, mają również dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn.

Zakres INŻYNIERIA SAMOCHODOWA zapewnia kształcenie studentów w zakresie projektowania i eksploatacji pojazdów samochodowych. Absolwenci zdobywają wiedze teoretyczną i praktyczną z zakresu energooszczędności, dynamiki, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Jest wykształcony w zakresie obsługi, badań, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych. Zdobywa wiedzę z zakresu projektowania elementów i zespołów pojazdów samochodowych i rozwiązywania problemów konstrukcyjno-technologicznych.

Kształcenie na studiach z zakresu Inżynieria Samochodowa to:

 • wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE;
 • zdobywanie wiedzy z zakresu inżynierii samochodowej;
 • zdobywanie wiedzy uzupełniającej z zakresu ochrony środowiska, zarządzania, socjologii, oraz prawa energetycznego;
 • możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu;
 • możliwość studiowania za granicą (w ramach m.in. Programu ERASMUS);
 • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych.

Absolwenci studiów z zakresu Inżynieria Samochodowa mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych zakładów przemysłowych oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu SPAWALNICTWO:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych;
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów;
 • zdobywa szeroką wiedzę o technologiach oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych;
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosowanych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych;
 • absolwenci studiów z zakresu Spawalnictwo mogą uzyskać certyfikat europejskiego inżyniera spawalnika (IWE) oraz kontroli badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN 473.

Absolwent studiów z zakresu Spawalnictwo może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z wytwarzaniem wyrobów z zastosowaniem technik spawalniczych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, motoryzacyjnej, narzędziowej, konstrukcji stalowych, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń w różnych dziedzinach, w tym energetyce, górnictwie, przemyśle maszynowym i innych.

Studia drugiego stopnia

Celem studiów jest:

 • wykształcenie magistrów inżynierów posiadających rozszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki i nauk pokrewnych, inżynierii cieplnej, automatyzacji  i robotyki, technologii elementów maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • nabycie wysokich umiejętności projektowania oraz rozszerzonych umiejętności wykorzystania maszyn do przetwórstwa materiałów i obróbki elementów maszyn, maszyn energetyki cieplnej, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programistycznymi zarówno w zakresie projektowania jak i technologii,
 • przygotowanie absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów badawczych i innowacyjnych,
 • przygotowanie absolwenta do kierowania zespołem inżynierskim, do obejmowania kierowniczych stanowisk w strukturach produkcyjnych i do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • przygotowanie absolwenta zarówno do samodzielnej, jak też zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań, formułowania problemów inżynierskich.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwent jest kreatywnym specjalistą w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii.

Absolwent jest przygotowany do:

 • realizacji i twórczego rozwoju procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji,
 • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,
 • pracy w zespole, a w szczególności kierowania zespołem,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i przekazywania swych umiejętności zespołowi pracowniczemu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu, a w szczególności w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ posiada wykształcenie wystarczające do podjęcia pracy w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • firmach technologicznych,
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
 • firmach doradczych i audytorskich,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych jako konstruktor narzędzi do przetwórstwa (formy wtryskowe, głowice),
 • posiada umiejętność projektowania oraz nadzorowania procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych,
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów z tworzyw polimerowych,
 • ma wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych i komputerowych,
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych przetwórstwa polimerów.

Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z szeroko pojętego zakresu procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych, które są wykorzystywane w dynamicznie rozwijającym się przemyśle. Absolwent w zakresie Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych, jako konstruktor narzędzi do przetwórstwa, technolog procesu przetwórstwa, kadra zarządzająca, pracownik w placówkach naukowo-badawczych.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,w zakresie AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA uzyskują wykształcenie w dziedzinie technologii wytwarzania  i automatyzacji produkcji.

Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację i robotyzację oraz automatyzację produkcji.

W ramach studiów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii wytwarzania,
 • programowania maszyn CNC,
 • kontroli jakości wyrobów,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania.

Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania obrabiarek CNC i robotóww połączeniu ze znajomością ich programowania oraz sterowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Potrafią programować sterowniki i adaptować je w procesach produkcyjnych. Mogą także prowadzić prace badawcze w zakresie sterowania napędów, konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia. Są przygotowani do prowadzenia pomiarów i ich dokumentacji. Zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz projektowania procesów technologicznych i urządzeń automatyzujących te procesy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce. Absolwenci mają dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn.

Absolwenci studiów magisterskich w zakresie INŻYNIERIA SAMOCHODOWA uzyskują fachową wiedzę dotyczącą problemów szeroko pojmowanej inżynierii cieplnej i samochodowej. Realizowany program odpowiednio dobranych przedmiotów specjalistycznych kształci u nich potrzebne umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji różnego rodzaju systemów inżynierii cieplnej i samochodowej. Szczególną uwagę w kształceniu koncentruje się na problematyce energooszczędności, dynamiki maszyn, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Wykształcenie absolwentów oparte jest na gruntownej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, teorii spalania, dynamiki pojazdów, metrologii cieplno-przepływowej, ochrony środowiska a także modelowania numerycznego i optymalizacji obiegów cieplnych.

Kształcenie w zakresie Inżynieria samochodowa to ponadto:

 • wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE,
 • możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu,
 • możliwość studiowania za granicą,
 • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych,
 • możliwość zapoznania się z działalnością zakładów przemysłowych w ramach zajęć wyjazdowych.

Absolwenci przygotowani są do pracy w biurach projektowych, w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych i energetycznych zakładów przemysłowych, w elektrowniach  i elektrociepłowniach oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami racjonalnego wykorzystania energii.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie SPAWALNICTWO posiada gruntowną wiedzę oraz niezbędne umiejętności do:

 • pracy w tworzeniu technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych,
 • projektowania konstrukcji stalowych,
 • kontroli jakości złączy spawanych,
 • budowy urządzeń i robotów spawalniczych.

Celem studiów jest przygotowanie pracowników wyższego nadzoru spawalniczego, technologów i konstruktorów do pracy w zakładach przemysłowych wielu sektorów gospodarki. Kierunkowe wykształcenie stanowi podstawę do ubiegania się o tytuł Europejskiego Inżyniera Spawalnika wraz z Certyfikatem Kompetencji EOTC nadawanym w Polsce przez Europejska Federację Spawalniczą. Studenci w trakcie studiów stykają się z problemami z zakresu wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, wymiany ciepła, fizyki łuku, konstruowania nowoczesnych zasilaczy łuku i układów jego przemieszczania oraz sterowania przepływem metalu w źródłach ciepła.

Studenci MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS uzyskują wiedzę w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje. Program w tym zakresie złożony jest z przedmiotów obejmujących zróżnicowane działy mechaniki, których integracja umożliwia rozwiązywanie złożonych zagadnień mechanicznych o znaczeniu praktycznym. W ramach wybranego zakresu studenci uzyskują wiedzę o różnych metodach  i zaawansowanych technikach inżynierskich, są zaznajamiani z oprogramowaniem komercyjnym oraz wnikliwą analizą uzyskiwanych wyników symulacji.

Wiedza uzyskiwana przez studentów oparta jest na podstawowych zasadach mechaniki, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, optymalizacji oraz metod numerycznych.

MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS zapewnia:

 • wysoki poziom kształcenia oparty na standardach Unii Europejskiej,
 • dostęp do nowoczesnego oprogramowania komercyjnego stosowanego w przemyśle,
 • dostęp do nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriów,
 • możliwość uczestnictwa w projektach badawczych o charakterze eksperymentalnym, teoretycznym i numerycznym pozwalających na zdobycie dodatkowej wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich o charakterze praktycznym,
 • możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach partnerskich,
 • możliwość odbywania staży przemysłowych (także zagranicznych) w partnerskich zakładach przemysłowych oraz instytutach badawczych,
 • możliwość wizyt w zakładach przemysłowych mających na celu zaznajomienie studentów z praktycznymi zagadnieniami inżynierskimi.

Students of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS obtain the sound knowledge in the field of advanced mechanics of materials (solids, fluids, complex materials e.g. polymers) as well as dynamics of technical systems and their mathematical description allowing for their modelling and simulations. The course programme is composed of various modules covering variety of mechanical areas, allowing for their integration into complex mechanical problems of practical importance. The knowledge provided is a mixture of different approaches and advanced engineering techniques, students are trained in using commercial software and in the thorough interpretation of the simulation results.

The knowledge provided to students is based on the fundamental principles of mechanics, strength of materials, fluid mechanics, thermodynamics, optimisation and numerical methods.

The course offers:

 • high quality teaching based on EU standards,
 • access to up-to-date commercial software used commonly in industry,
 • access to modern laboratory equipment,
 • possibility to take part in various experimental, theoretical and simulation projects allowing to acquire knowledge and experience in dealing with practical engineering problems,
 • possibility to study abroad,
 • possibility of industrial trainings (also abroad) in partner companies and research institutes,
 • visits to industrial companies aimed at making students familiar with practical problems.

Graduates of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS are good candidates for R&D units of enterprises and research institutes active in the fields of aviation, automotive, energy, process engineering and many others. Graduates are ready to face the problems encountered in daily engineering practice and to solve them with the use of modern and up-to-date approaches and techniques. Graduates are aware of methods used to minimise the environmental impacts of engineering activities.


przejdź do spisu treści

Mechatronika


Studia mają charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, bazujących na dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • studia stacjonarne – 7-semestralne
 • studia niestacjonarne – 8-semestralne
Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia

Absolwenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego urządzeń mechatronicznych,
 • metodologii oraz obsługi oprogramowania do wspomagania projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych,
 • projektowania i opracowywania układów sterowania: manipulatorami, robotami, obrabiarkami CNC, układami sterowania elektropnumatycznego, automatyzacją procesu, systemami wbudowanymi z mikrokontrolerem,
 • projektowania procesów technologicznych oraz wykorzystania do tego celu systemów komputerowych,
 • kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych. 

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią podjęcie pracy zawodowej w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • przedsiębiorstwach stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • szkolnictwie.

przejdź do spisu treści

Metalurgia


Kształcenie na kierunku Metalurgia dotyczy pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania metali i ich stopów.

Aktualnie w branży przemysłu metalowego jak i branżach pokrewnych bazujących na wyrobach z metali i ich stopów występuje znaczny deficyt kadry inżynierskiej. Dlatego kierunek Metalurgia, wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora przemysłowego.

Program dydaktyczny odbywa się w systemie trójstopniowych studiów:

Studia stacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne
 • Studia trzeciego stopnia (szkoła doktorska)

Studia niestacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Zakres kształcenia I stopień (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Wytwarzanie i przetwórstwo metali,
 • Odlewnictwo.

Zakres kształcenia II stopień (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych,
 • Innowacje produktowe i procesowe w odlewnictwie,
 • Ekoinnowacje w recyklingu metali.
Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Metalurgia są przygotowani do rozpoczęcia aktywności zawodowej na polskim jak i zagranicznych rynkach pracy będąc specjalistą z zakresu:

 • technologii metali i ich stopów (metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przeróbki plastycznej),
 • recyklingu metali,
 • automatyzacji i informatyzacji procesów produkcyjnych,
 • optymalizacji procesów wytwarzania wyrobów metalowych,
 • podstaw projektowania technologii metali i ich stopów.

Absolwenci kierunku Metalurgia mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle metalowym, mineralnym, elektromaszynowym, chemicznym, wydobywczym,
 • branży recyklingu metali,
 • energetyce,
 • automotive,
 • biurach consultingowo-projektowych,
 • administracji przemysłowej,
 • instytucjach naukowych.

Cykl kształcenia zapewnia uzyskanie przez absolwenta komplementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • najnowocześniejszych i ekonomicznych metod stosowanych do produkcji metali i ich stopów,
 • technologii piro- i hydrometalurgicznych,
 • technologii odlewniczych,
 • doboru i projektowania procesów przeróbki plastycznej metali,
 • konwencjonalnych i innowacyjnych materiałów i surowców,
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń metalurgicznych,
 • wytwarzania produktów precyzyjnych i artystycznych z metali i ich stopów,
 • projektowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAE,
 • modelowania numerycznego procesów wytwarzania,
 • kontroli jakości,
 • ekologicznych aspektów w procesach metalurgicznych,
 • niskoemisyjnych technologii wytwarzania.

Odlewnictwo

Obserwując obecny rozwój krajowego przemysłu branży metalowej zauważany jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu szeroko rozumianego przygotowania produkcji odlewniczej. Położenie Politechniki Częstochowskiej w regionie Śląskiem w bliskości regionu łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego z dynamicznie rozwijającym się przemysłem odlewniczym motywuje uczelnie do zapewnienia kadry inżynieryjnej. Nie bez znaczenia jest aktywne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w bezpośredniej bliskości, generujących nowe miejsca pracy dla inżynierów (dwie SSE w Częstochowie). Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na inżynierów odlewnictwa nie jest chwilowe, a będzie wzrastać i ta tendencja się będzie utrzymywać wraz z postępującą integracją Polski i Unii Europejskiej oraz transferem nowoczesnych technologii.

Celem nauczania na studiach I stopnia jest przygotowanie przyszłych inżynierów do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze odlewnictwa, ale także – dzięki rozwijaniu uniwersalnych umiejętności – w innych sektorach gospodarki.

Cykl kształcenia zapewnia uzyskanie przez absolwenta komplementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • najnowocześniejszych metod stosowanych do produkcji odlewów,
 • projektowania odlewów z wykorzystaniem systemów CAD,
 • nowoczesnych i ekonomicznych systemów topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • technologii modelu i formy,
 • konwencjonalnych i innowacyjnych tworzyw odlewniczych,
 • konwencjonalnych i innowacyjnych materiałów na masy formierskie i rdzeniowe,
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych,
 • wytwarzania odlewów precyzyjnych i artystycznych,
 • projektowania produkcji odlewów i kontroli ich jakości,
 • ekologicznych aspektów procesów odlewniczych.

Absolwenci studiów uzyskują oprócz technicznego wykształcenie w kierunku odlewniczym, wiedzą ogólną z zakresu matematyki, fizyki, nauki o materiałach, współczesnej elektrotechniki, informatyki i ekonomii. W kształceniu na studiach I stopnia przykłada się również wagę do nauczania podstawowych umiejętności warsztatowych specyficznych dla branży odlewniczej, a także do rozbudzenia zainteresowań badawczych.

W Polsce znajduje się kilkaset Odlewni, w których rocznie produkuje się ok. 1 mln ton odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Aktualnie w branży odlewniczej występuje znaczny deficyt kadry inżynierskiej spowodowany głownie przejściem pracowników na emeryturą, powstawaniem nowych zakładów odlewniczych oraz rozwojem technicznym już istniejących. Utworzenie nowego kierunku, wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora odlewniczego. Kształcenie na kierunku Odlewnictwo przyniesie wymierne korzyści dla kraju i społeczności lokalnej. Zdobyta wiedza i umiejętności Absolwentów przyczynią się do wzrostu wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki.


przejdź do spisu treści

Projektowanie i logistyka materiałów 

STACJONARNE: inżynierskie, 7 semestrów
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki


OPIS KIERUNKU

Projektowanie i logistyka materiałów to kierunek kształcący inżynierów logistyków przygotowanych do rozwiązywania zagadnień o charakterze multidyscyplinarnym: projektowania nowych i doskonalenia istniejących materiałów inżynierskich, nadzorowania i modyfikowania istniejących systemów produkcyjnych oraz logistycznych, a także zarządzania zasobami i inwestycjami. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy ze względu na istniejące i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej, logistyki, zarządzania i jakości z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych.

 • Zdobędziesz wiedzę techniczną, ukierunkowaną na projektowanie materiałów inżynierskich z uwzględnieniem aspektów logistycznych oraz zarządzania i jakości.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na elastyczne dopasowanie do zmieniających się warunków i wymagań rynku pracy.
 • Będziesz miał możliwość odbycia praktyk i staży we współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe oraz jednostki gospodarcze na stanowiskach technologicznych, produkcyjnych i badawczych
 • przedsiębiorstwa logistyczne, jednostki projektowe i doradcze zajmując się logistyką oraz jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomicznav i informatyczna oraz niezbędne są umiejętności organizacyjne

 

przejdź do spisu treści

Odnawialne Źródła Energii


Studia I- go stopnia - Odnawialne Źródła Energii

Tryb: stacjonarny
Czas trwania 7 semestrów
Profil ogólnoakademicki
Kategoria tematyczna nauki inżynieryjno-techniczne związane z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką

Opis kierunku

Studia stacjonarne na kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) pozwalają na kształcenie specjalistów w zakresie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, energetyki wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz termicznego przetwarzania biomasy, a także systemów i układów wykorzystujących ciepło odpadowe oraz pompy ciepła. Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do projektowania, nadzorowania, modelowania oraz eksploatacji systemów i urządzeń związanych z każdym rodzajem odnawialnych źródeł energii, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Studenci kierunku Odnawialne Źródła Energii zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach tematycznych związanych z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła, chłodu i elektryczności. Poznają również technologie konwersji energii z odpadów oraz sposoby produkcji biopaliw i biogazu, a także nowoczesne sposoby magazynowania energii.

Kształcenie na kierunku realizowane jest w bezpośrednim powiązaniu z działalnością zawodową i gospodarczą szeroko rozumianego sektora odnawialnych źródeł energii. Program studiów został opracowany w efekcie współpracy z przedsiębiorstwami działającymi na rynku energetyki odnawialnej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Perspektywy zatrudnienia

Program studiów na kierunku Odnawialne źródła energii został przygotowany w taki sposób, aby uzyskane przez absolwentów kompetencje w pełni odpowiadały dynamicznie zmieniającym się potrzebom na rynku pracy. Z tego względu w procesie tworzenia i aktualizacji programu studiów uczestniczą najwięksi pracodawcy z branży OZE oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów realizowane jest wielopłaszczyznowo, m.in. poprzez wykonywanie czynności w ramach ćwiczeń audytoryjnych, projektowych oraz zajęć laboratoryjnych prowadzonych pod nadzorem nauczycieli akademickich w oparciu o bogate nowoczesne zaplecze laboratoryjne Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Dodatkowo, studenci zdobywają doświadczenie zawodowe dzięki realizowanej podczas toku studiów praktyki odbywanej w przedsiębiorstwach działających na rynku OZE.

Kierunek wsparty projektem
"Rozwój kompetencji kluczem do rozwoju gospodarki"
FERS.01.05-IP.08-0053/23, projekt numer: FERS.01.05-IP.08-0053/23

Absolwenci kierunku są poszukiwani zarówno przez firmy zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej, jak i przez jednostki samorządowe i instytucje finansujące proekologiczne projekty energetyczne.

APLIKUJ


przejdź do spisu treści

Sztuczna inteligencja


PIERWSZY STOPIEŃ
STACJONARNE: inżynierskie, 7 semestrów


OPIS KIERUNKU

Sztuczna inteligencja to kierunek pozwalający uzyskać nie tylko solidną wiedzę z zakresu inżynierii danych, statystyki, algorytmów, uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego czy sieci neuronowych, ale również praktyczne umiejętności zastosowania SI między innymi w aplikacjach internetowych, aplikacjach mobilnych, elektronice i robotyce, robotach mobilnych, biznesie, grafice rastrowej oraz grafice 3D.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • szerokie zastosowanie technologii związanych ze sztuczną inteligencją w dziedzinach, takich jak: medycyna, przemysł, zarządzanie, rozrywka i inne
 • data scientist, inżynier Sztucznej Inteligencji, analityk danych, badacz AI, programista AI, ekspert ds. automatyzacji procesów, specjalista ds. analizy big data

przejdź do spisu treści

Sztuczna inteligencja i Data Science


DRUGI STOPIEŃ
STACJONARNE: magisterskie, 3 semestryZAKRESY KSZTAŁCENIA– DRUGI STOPIEŃ:
 • SZTUCZNA INTELIGENCJA (studia w języku polskim; część zajęć prowadzona jest w języku angielskim)
 • COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (studia stacjonarne w języku angielskim)
OPIS KIERUNKU

Sztuczna inteligencja i Data Science to kierunek techniczny, przeznaczony dla osób, które dostrzegają potencjał w nowoczesnych metodach analizy danych. Absolwent zna nowoczesne algorytmy inteligentnego przetwarzania danych, takie jak np. metody uczenia głębokiego i ich konkretne zastosowania. Absolwent posiada także wiedzę matematyczną pozwalającą na opis oraz analizę stosowanych metod, zna aspekty przetwarzania danych, takie jak zarządzanie nierelacyjnymi bazami danych czy architektury obliczeniowe stosowane w omawianych zagadnieniach.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • firmy zbierające i przetwarzające duże ilości informacji, banki, instytucje finansowe – Data Scientist
 • firmy dostarczające inteligentnych rozwiązań dla biznesu – BI Developer
 • firmy prowadzące badania społeczne, badania rynku, działające w branży marketingowej – analityk danych
 • firmy wdrażające nowoczesne technologie, organizacje typu start-up – Data Analytics

przejdź do spisu treści

Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych


PIERWSZY STOPIEŃ
STACJONARNE: inżynierskie, 7 semestrów


OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych mają zapewnić wykształcenie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju oraz wymogom dynamicznie rozwijającego się rynku technologicznego i wytwórczego w wielu gałęziach produkcyjnych, począwszy od technologii obróbki plastycznej i cieplno-chemicznej poprzez obróbkę skrawania aż do procesów i technologii przetwórstwa polimerów. Wiedza i kompetencje zawierają zarówno informacje z zakresu inżynierii mechanicznej, biomedycznej i materiałowej, jak również matematyki, fizyki i chemii, co prowadzi do kompleksowego przygotowania absolwenta do podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu, jednostkach produkcyjnych i naukowo-badawczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i technologiczne związane z produkcją i certyfikacją narzędzi medycznych i implantów
 • kierowanie zespołem inżynierskim w gałęziach przemysłu związanych z technologiami produkcji, w szczególności produkcji i certyfikacji implantów i wyrobów medycznych

przejdź do spisu treści

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

Studia stacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne
 • Studia trzeciego stopnia (szkoła doktorska)

Studia niestacjonarne:

 • Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie       
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • logistyka w zarządzaniu
  (stacjonarne  i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • inżynieria produkcji
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Studenci tego kierunku zdobywają podstawową wiedzę inżynierską oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. Absolwenci uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania, logistyki, marketingu, prawa. Wiedza ta pozwala m.in. na rozwiązywanie problemów w zakresie: planowania i sterowania produkcją, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wywarzania, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizacji, logistyki w przedsiębiorstwie, projektowania systemów informatycznych, planowania rozwoju nowego produktu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw.

Sylwetka absolwenta

Kierunek ZiIP kształci inżynierów-menedżerów dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Absolwenci zdobywają wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych oraz logistyki. 

Wiedza ta pozwala m. in. na rozwiązywanie problemów z zakresu: 

 • planowania i sterowania produkcją,
 • zarządzania i eksploatacji systemów wytwarzania
 • organizacji logistyki w przedsiębiorstwie,
 • projektowania systemów informatycznych,
 • planowania rozwoju nowego produktu,
 • zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Od ponad 20 lat kierunek ten należy do najpopularniejszych w europejskich i amerykańskich uniwersytetach technicznych. Jednocześnie w krajowym przemyśle i usługach wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu,     w których coraz szerzej są stosowane zaawansowane metody matematyczne i wspomaganie komputerowe. Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na tak wykształconych inżynierów będzie wzrastać. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania produkcją.

Posiada umiejętności rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji, w tym:

 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych;
 • nadzorowania obiektów i systemów zarządzania;
 • organizowania i zarządzania personelem;
 • koordynowania prac zespołów pracowniczych;
 • udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych;
 • zarządzania kosztami w przemyśle;
 • zarządzania inwestycjami rzeczowymi;
 • marketingu;
 • logistyki;
 • formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów,
 • transferu technologii i innowacyjności.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie:

 • zarządzania funkcjami technicznymi;
 • projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych,
 • eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania;
 • doboru i szkolenia personelu;
 • kontroli technicznej;
 • zarządzania kosztami i projektami;
 • doradztwa przemysłowego;
 • marketingu;
 • logistyki i dystrybucji;
 • zarządzania bezpieczeństwem pracy;
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie;
 • rozwiązywania zadań technologicznych;
 • zarządzania finansami;
 • transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwent poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski) oraz nabywa umiejętność posługiwania się nim w zakresie zarządzania produkcją. Jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie Jakością i Produkcją


 Studia stacjonarne i niestacjonarne       

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne

Możesz też wybrać studia stacjonarne w języku angielskim Quality nad production management

Sylwetka absolwenta

Jeśli należysz do osób, które nie boją się wyzwań oraz lubią rozwiązywać łamigłówki, studia na kierunku zarządzanie produkcją i jakością są właśnie dla Ciebie. To nie jest zwykły kierunek, ale taki, który oferuje możliwość nabycia kompetencji i umiejętności inżynierskich tzw. twardych, jak również miękkich związanych z umiejętnościami zarządzania zespołami ludzkimi, jak również projektami inżynierskimi. Dzięki takiemu połączeniu osiągamy efekt synergii i maksymalnego wykorzystania potencjału absolwentów tych kierunków na rynku pracy. Ścieżka kariery nie jest w tym przypadku ograniczona jedynie do ścieżki czysto technicznej, inżynierskiej, ale istnieje możliwość wyboru w dowolnym momencie ścieżki menedżerskiej, w której połączenie kompetencji miękkich-menedżerskich i inżynierskich może okazać się olbrzymim atutem.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów pomaga w przyszłej karierze. Pamiętaj, że nasze studia powstały w oparciu o rekomendacje wielu firm z Częstochowy i regionu, które są członami Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, co pomogło w trafnym doborze treści programowych gwarantujących dostarczenie praktycznych kompetencji i umiejętności nie tylko wymaganych przez rynek dzisiaj, ale również jutro.

Studiując na kierunku zarządzanie jakością i produkcją poznasz od strony praktycznej narzędzia i metody rozwiązywania różnorodnych problemów produkcyjnych, które są bardzo przydatne w każdym przedsiębiorstwie. Pokażemy Ci, jak można doskonalić proces produkcyjny czy projektować produkty, jak przeprowadzić różnego rodzaju kontrolę oraz jak ocenić efekt pracy.

Nauczymy Cię realizacji zadań z zakresu zarządzania jakością wyrobów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji i z zarządzania jakością. Twoim atutem będzie elastyczność i otwartość umysłu na nowe rozwiązania i szukania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na styku różnych dyscyplin dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów.

Kto będzie Cię uczył?

Zajęcia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Wielu z nas odbyło staże i praktyki w polskich     i zagranicznych przedsiębiorstwach czy ośrodkach badawczych, uczestniczyło w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, wielu z nas ma doświadczenie produkcyjne. Staramy się uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach związanych z tematyką jakości i produkcji w Polsce i za granicą. Pomagamy wielu firmom wdrożyć różnorodne systemy zarządzania oraz wykorzystać metody doskonalenia, o których uczymy w trakcie zajęć. Co roku uczestniczymy w wielu konferencjach naukowych, gdzie wymieniamy się doświadczeniami i wynikami badań z naszymi kolegami z innych ośrodków. Tak zdobytą wiedzę praktyczną staramy się przekazać naszym studentom w czasie zajęć.

W jakim zakresie możesz poszerzać swoją wiedzę?

Studia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją trwają 7 semestrów. Absolwent uzyskuje stopień inżyniera. Obecnie trwa praca nad przygotowaniem studiów drugiego stopnia, aby absolwenci mogli kontynuować naukę i uzyskać stopień magistra. Nasze studia są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, aby Ci z Was, którzy nie mają czasu na studia w tygodniu ze względu na inne obowiązki np. pracę zawodową, mogli także skorzystać z naszej oferty.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że studia stacjonarne na kierunku zarządzanie jakością i produkcją prowadzone są w języku polskim oraz angielskim. Warto wybrać ścieżkę angielską nie tylko ze względu na możliwość poznania technicznego słownictwa związanego z terminologią inżynierii produkcji. To także możliwość poznania ludzi z różnych stron świata, ponieważ oprócz polaków, na tym kierunku studiują także osoby z różnych krajów, a często w poszczególnych zajęciach uczestniczą studenci, którzy przyjechali do Częstochowy w ramach programu Erasmus.

Perspektywy zawodowe

Masz bardzo duży wybór, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. 

Specjalistów w zakresie zarządzanie jakością i produkcją szuka praktycznie każde przedsiębiorstwo produkcyjne, jak i usługowe. Możesz pracować np.:

 • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw (zarówno produkcyjnych, jak i usługowych – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach produkcji i jakości),
 • we własnym przedsiębiorstwie,
 • w jednostkach projektowych, badawczych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jakości,
 • w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

przejdź do spisu treści

Zarządzanie w Turystyce i Sporcie


Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) 6-semestralne

Oferowane zakresy:

 • zarządzanie organizacją sportową
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś osobą, która lubi kontakt z ludźmi, pasjonuje się turystyką bądź sportem, chce swoją przyszłość związać z branżą turystyczną lub sportową, to studia na nowoczesnym kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie są dla Ciebie.  Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania przedsiębiorstwami oraz organizacjami oferującymi różne sposoby zagospodarowania wolnego czasu.

Kierunek zarządzanie w turystyce i sporcie przygotuje Cię do pracy w profesjonalnych klubach sportowych, centrach fitness, stowarzyszeniach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach rynku turystycznego – biurach podróży, hotelarstwie, gastronomii, informacji turystycznej i wielu innych. Sama teoria to nie wszystko, praktyczne aspekty funkcjonowania rynku pozwolą Ci zmieniać rzeczywistość biznesową!

Studiując na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie nauczysz się jak funkcjonują przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i sportowych, który jest bardzo wymagającym rynkiem.

Nasze zajęcia przygotują Cię do pracy w branży turystycznej i sportowej, pokażą jak w nowatorski sposób zarządzać biznesem na tych rynkach, pozwolą rozwijać pasje i kreatywność. Zobaczysz jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Oferujemy certyfikowane kursy pilota wycieczek oraz rezydenta turystycznego. Będziesz mieć możliwość odbycia staży u pracodawców w branży turystycznej     i sportowej oraz wziąć udział w wykładach branżowych  zwiększających kompetencję do wykonywania w przyszłości zawodu pracownika branży turystycznej.  Wiele praktycznych aspektów poznasz w takcie zajęć terenowych oraz wizyt studyjnych w kraju i za granicą.

Kto będzie Cię uczył?

W gronie naszych wykładowców są nie tylko teoretycy ale również osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży sportowej i turystycznej. Dodatkowo w ramach zajęć terenowych i wyjazdów studyjnych będziesz mieć możliwość poznać praktyczne aspekty prowadzenia biznesu w branży turystycznej oraz sportowej.

Perspektywy zawodowe

Masz wiele możliwości podjęcia pracy, branża turystyczna i sportowa rozwijają się i potrzebują profesjonalistów. Po ukończeniu studiów możesz pracować:

 • w profesjonalnych klubach sportowych,
 • centrach fitness,
 • wielofunkcyjnych obiektach sportowo-rekreacyjnych,
 • stowarzyszeniach turystycznych,
 • podmiotach rynku turystycznego – burach podróży, hotelarstwie, gastronomii, informacji turystycznej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


Studia stacjonarne i niestacjonarne   

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 4-semestralne

Zarządzanie drugiego stopnia możesz też studiować stacjonarnie w języku angielskim Management

Oferowane zakresy:

Kierunek zarządzanie daje Ci możliwość pogłębienia wiedzy i kompetencji poprzez nauczanie w zakresie:

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem  
  (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa 
  (studia pierwszego i drugiego  stopnia)
 • Zarządzanie kadrami
  (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi 
  (studia pierwszego stopnia)
 • Administrator usług medycznych
  (studia stacjonarne drugiego stopnia)
Sylwetka absolwenta

Czy łączysz swoją przyszłość z szeroko rozumianym biznesem, pracą w korporacji czy w przedsiębiorstwie rodzinnym? Marzysz o własnej firmie? A może w wyobraźni pracujesz w banku lub organizacji sektora publicznego? Jeśli tak, ten kierunek jest właśnie dla ciebie.

Zarządzanie jest kierunkiem, który stworzony został dla ludzi pragnących w życiu zawodowym osiągać to czego pragną. Poznasz reguły rządzące światem organizacji, spotkasz się z ciekawymi i inspirującymi ludźmi, dzięki którym już w czasie studiów zaczniesz realizować swe zawodowe marzenia i wejdziesz na ścieżkę kariery. A pozyskane w trakcie studiów na kierunku zarządzanie wiedza i umiejętności w perspektywie okażą się niezwykle cenne i wartościowe.

Czego się nauczysz? 

Studiując na kierunku zarządzanie nauczysz się zauważać trendy w otoczeniu, zarówno tym dalszym jak i bliższym, konkurencyjnym. Zdobędziesz umiejętności przeprowadzania badań, dzięki którym będziesz umiał rozpoznać zarówno ograniczenia jak i atuty własnej organizacji. Będziesz znał i umiał zastosować metody badawcze i narzędzia analityczne, które ułatwią ci zarządzanie organizacją marzeń, zarówno w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jak, zarządzania finansami czy zarządzania procesami realizowanymi w organizacji a nawet produktami i usługami oferowanymi przez tę organizację. Posiądziesz umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Studiując na kierunku zarządzanie zdobędziesz wiedzę i umiejętności w wielu obszarach, co pozwoli ci na absolutnie świadome decydowanie o swojej zawodowej przyszłości, gdyż szeroki wachlarz tematyczny tego kierunku da ci pełną świadomość tego co chcesz robić w życiu.

Kto będzie cię uczył? 

Nasi wykładowcy oprócz niezaprzeczalnych sukcesów naukowych i dydaktycznych mających swe odbicie w licznych publikacjach krajowych        i zagranicznych czy projektach badawczych realizowanych zarówno na arenie międzynarodowej jak i lokalnej z jednostkami biznesu, mają obszerne doświadczenie w praktyce gospodarczej. Na co dzień często prowadzą oni swą działalność gospodarczą lub pracują albo współpracują z różnego rodzaju organizacjami zarówno z sektora przedsiębiorstw jak i publicznego.

Perspektywy zawodowe 

Jako nasz absolwent masz bardzo szeroki wybór, gdyż możesz pracować zarówno w organizacjach sektora przedsiębiorstw jaki i sektora publicznego. Będziesz przygotowany zarówno do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możesz pracować jako specjalista m.in.:

 • we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich czy też dużych, w działach produkcyjnych, marketingowych czy zarządzania zasobami ludzkimi,
 • we własnym przedsiębiorstwie,
 • w instytucjach sektora finansowego: bankach, firmach leasingowych czy faktoringowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • w organizacjach sektora publicznego: samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Zarządzanie to kierunek, który objęty jest projektem Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej. To pozwala Ci uczyć się w nowym zakresie studiów – Administrator usług Medycznych. Zdobędziesz wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu szeroko pojętych relacji        z pacjentem. Nabędziesz umiejętności efektywnego wykonywania zadań powierzonych lub przekazanych przez nadzorującego lekarza w ramach procedur biurowych, organizacji i komputeryzacji pracy podmiotu, prowadzenia dokumentacji medycznej, czy finansowania usług medycznych.

przejdź do spisu treści

Zapraszamy na studia w Politechnice Częstochowskiej

Rejestracji można dokonać bezpośrednio w Internetowej Rekrutacji Kandydatów Politechniki Częstochowskiej

Zapraszamy również do naszego Biura Rekrutacji
otwartego dla Was codziennie od poniedziałku do piątku
znajdującego się pod adresem:
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 71, pokój 2C (parter)
42-201 Częstochowa
tel.: 34 3250 584
34 3250 714
e-mail: rekrutacja@pcz.pl

Rekrutacja dla cudzoziemców znajduje się w Biurze Studentów Zagranicznych
Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1
42-201 Częstochowa
tel.: 34 3250 402
34 3250 492
e-mail: iso@pcz.pl

Kierunki studiów 2024/2025

Nowe kierunki

Studia w języku angielskim:


Informator dla kandydatów na studia - rok akademicki 2024/2025
Kierunki wykładane na uczelni:

angielski język biznesu I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki I stopnia Stacjonarny
budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
design i zarządzanie projektami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektromobilność i energia odnawialna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka jądrowa I stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny
inteligentne miasta Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
logistics I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka inżynierska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
metalurgia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii Inżynier Stacjonarny
projektowanie i logistyka materiałów I stopnia Stacjonarny
projektowanie i logistyka materiałów w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
sztuczna inteligencja I stopnia Stacjonarny
sztuczna inteligencja i data science II stopnia Stacjonarny
sztuczna inteligencja i data science w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
technologia szkła i ceramiki I stopnia Stacjonarny
technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych Inżynier Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie jakością i produkcją I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


DZIAŁ NAUCZANIA
tel. +48 34 325 02 81

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Projektowanie i logistyka materiałów

Zdobędziesz wiedzę techniczną, ukierunkowaną na projektowanie materiałów inżynierskich z uwzględnieniem aspektów logistycznych oraz zarządzania i jakości.

czytaj dalej

Inteligentne Miasta

Program kształcenia dla kierunku Inteligentne miasta przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu problemów związanych z wpływem cywilizacji na środowisko, sposobu kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych.

czytaj dalej

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

czytaj dalej

Design i zarządzanie projektami

kierunek przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Politechnika Częstochowska serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty

18 kwietnia 2024 r. w godzinach od 10 do 14

czytaj dalej

Z Politechniką Częstochowską do matury!

W nadchodzącym roku akademickim, kolejny już raz, zapraszamy Uczniów ostatnich klas szkół średnich do wspólnej powtórki i usystematyzowania wiedzy przed tak ważnym egzaminem maturalnym.

czytaj dalej

Politechnika Częstochowska zaprasza na studia!

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem studiów i poszukujesz Uczelni, która spełni Twoje wymagania oraz jednocześnie pomoże osiągnąć zawodowy sukces – to dobrze trafiłeś!

czytaj dalej

Politechnika Częstochowska zaprasza na DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia 2023 r.

Politechnika Częstochowska otwiera się dla Was! To niepowtarzalna okazja zwiedzenia laboratoriów wydziałowych i uczestnictwa w wykładach przygotowanych dla młodzieży szkół średnich, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze kierunków studiów.

czytaj dalej

Politechnika Częstochowska otwiera się dla Was!

Po wielu przedsięwzięciach organizowanych w murach naszej Uczelni proponujemy udział w imprezie plenerowej zlokalizowanej w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej 13 maja 2022 w godz. 9.00-14.00

czytaj dalej

Dni Otwarte Politechniki Częstochowskiej 7-11.03.2022

Wybierasz studia? Chcesz zostać inżynierem, a może magistrem? Bez obaw, pomożemy Ci! U nas znajdziesz 6 wydziałów i ponad 30 kierunków studiów, dzięki którym masz szansę zostać specjalistą swojej branży!

czytaj dalej

SKOK W GÓRĘ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnika Częstochowska zajmuje mocne 11 miejsce wśród 22 uczelni technicznych w Polsce.

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

29.04.2021 r. START GODZ.11.00

czytaj dalej

NOWE KIERUNKI STUDIÓW NA POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

PLANOWANE KIERUNKI STUDIÓW W ROKU 2022/2023

czytaj dalej

KURSY ONLINE DLA MATURZYSTÓW!

Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury online z biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz matematyki.

czytaj dalej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

zaprasza NA STUDIA w roku akademickim 2020/2021

czytaj dalej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

REKRUTACJA ZACZYNA SIĘ OD 28.01.2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane