Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Rok założenia: 1949 | Rektor: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

przejdź do spisu treści
Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim.

Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Posiada 70-letnią tradycję naukowo-edukacyjną i cieszy się renomą zarówno w Polsce, jak       i na arenie międzynarodowej. Od początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska kładzie nacisk na współpracę z firmami, zakładami i przedsiębiorstwami regionu, decydując w dużym stopniu o obliczu Częstochowy, postrzeganej w kraju jako ważny i prężny ośrodek nauki i przemysłu. 

Od 1949 roku, czyli od chwili swego powstania, Politechnika Częstochowska wykształciła ok. 80 tysięcy studentów, jej absolwenci to wysoko wykwalifikowanymi pracownicy, specjaliści z zakresu nauk ścisłych czy ekonomicznych. Wielu absolwentów Uczelni odniosło sukces zawodowy i naukowy, zostało właścicielami firm produkcyjnych i usługowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ich sukces to także sukces Politechniki Częstochowskiej. 

 


Wydziały :


Budownictwa,

Elektryczny,

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,

Wydział Infrastruktury i Środowiska,

Zarządzania.


Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są rankingi uczelni wyższych, w których od kilku lat Politechnika zajmuje coraz wyższe miejsca w poszczególnych kategoriach. Tak pozytywna ocena to przede wszystkim zasługa kadry naukowo-dydaktycznej, ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe, oraz ich aktywności w realizacji wielu umów i projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nie bez znaczenia jest też to, że wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

Dziś w ofercie edukacyjnej Uczelni jest 27 kierunków studiów i ponad 100 specjalności. Prawie wszystkie kierunki mogą poszczycić się akredytacją Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli. Naszym absolwentom stwarza to możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego. O dostosowywaniu standardów kształcenia na Politechnice Częstochowskiej do wymagań międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej, świadczy obowiązujący na Uczelni punktowy system zaliczania wykładów (ECTS). Dzięki programowi Erasmus+  studenci mają szansę na odbycie części studiów poza macierzystą jednostką, w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Oferowane przez Uczelnię studia w języku angielskim pozwalają zdobyć nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale także rozwijać umiejętności lingwistyczne.

 

Kierunków studiów na Politechnice Częstochowskiej na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

O obecnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również liczne inwestycje finansowane nie tylko ze środków własnych i dotacji rządowej, ale także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą bazę Uczelni            i zapewnić rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Politechnika Częstochowska może poszczycić się dobrą infrastrukturą sześciu wydziałów, zmodernizowaną Biblioteką Główną i trzema akademikami. Studenci rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, a Akademickie Centrum Kultury jest animatorem życia kulturalno-społecznego dla całej społeczności akademickiej.

Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.


przejdź do spisu treściNa kierunku budownictwo wydział prowadzi:

studia stacjonarne I i II stopnia
Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – KBI
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – TOZB
 • Architektura w Budownictwie ­ AB

studia niestacjonarne I i II stopnia
Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – KBI
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – TOZB
 • Architektura w Budownictwie ­ AB

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW NA WYDZIALE BUDOWNICTWA

Absolwent kierunku Budownictwo jest przygotowany w szerokim zakresie do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej. Posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Ponadto uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy naukowo-­badawczej na potrzeby budownictwa.

Program dydaktyczny na kierunku Budownictwo umożliwia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu przedmiotów technicznych takich jak: geometria wykreślna, rysunek techniczny i odręczny, geodezja inżynierska, materiały budowlane, technologia betonów i zapraw, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, izolacje budowlane, fizyka budowli, budownictwo komunikacyjne, hydraulika i hydrologia, organizacja produkcji budowlanej, technologia robót budowlanych, kierowanie procesami inwestycyjnymi, ekonomika budownictwa, grafika komputerowa w budownictwie, projektowanie architektoniczne. Przez pięć pierwszych semestrów studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują gruntowne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu nauk podstawowych: matematyka, fizyka, chemia, geologia z petrografią, mechanika teoretyczna, informatyczne metody obliczeniowe oraz z zakresu nauk ogólnych: technologia informacyjna, historia architektury i urbanistyki, podstawy ekonomii, prawo budowlane i patentowe, ergonomia i bhp w budownictwie, język obcy na poziomie B2. Uzyskane wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne stanowią podstawę do dalszej indywidualizacji kształcenia. Specjalności obierane są przez studentów po piątym semestrze.


Studia stacjonarne I stopnia

trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa.
Ukierunkowane są one na ukształtowanie inżyniera ­ praktyka potrafiącego samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Odpowiednie ukierunkowanie absolwenta odbywa się poprzez przedmioty specjalizacyjne, prace przejściowe, praktyki zawodowe, a przede wszystkim pracę dyplomową. Absolwent po studiach pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego, projektowania typowych obiektów kubaturowych i inżynierskich, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, doboru i stosowania materiałów budowlanych, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej o aspektach wykonawczych. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz ubiegania się o pełne uprawnienia wykonawcze.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
 • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego i prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
 • ustawicznego samokształcenia.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w:
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem i architekturą.

Studia stacjonarne II stopnia

na kierunku budownictwo trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra budownictwa. Studia niestacjonarne II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra budownictwa.

W trakcie studiów drugiego stopnia poszerzane i uzupełniane są wiadomości zdobyte na studiach inżynierskich, szczególnie w zakresie matematyki stosowanej, teorii sprężystości i plastyczności, dynamiki budowli, metod komputerowych w budownictwie, złożonych i specjalistycznych konstrukcji budowlanych, kosztorysowania, zarządzania nieruchomościami oraz technologii robót specjalistycznych. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent przygotowany jest w zakresie: wykonawstwa wszystkich typów obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz projektowania złożonych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, kierowania wykonawstwem wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, umożliwiającego elastyczne dostosowanie się do wymagań europejskiego rynku budowlanego. Absolwent może też prowadzić własne przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu projektowania bądź wykonawstwa obiektów budowlanych i inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w pełnym zakresie.

Po ukończeniu studiów są przygotowani do:
 • rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych,
 • opracowywania i realizacji programów badawczych,
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
 • ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy,
 • kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
Absolwenci są przygotowani do pracy:
 • w specjalistycznych biurach konstrukcyjno­-projektowych,
 • przy realizacji przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym,
 • przy kreowaniu, marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • w instytucjach naukowo-­badawczych i ośrodkach badawczo­-rozwojowych,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.
Studenci na Wydziale Budownictwa mają możliwość odbywania jednosemestralnych studiów w jednej z sześciu zachodnich uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowego Sokrates – Erasmus. Wydział współpracuje z uczelniami: Aalborg University ­ Dania, Democritus University of Thrace ­ Grecja, Universidad Politecnica de Cartagena ­ Hiszpania, Katholieke Universiteit Leuven ­ Belgia, Fachhochschule Münster ­ Niemcy, Technische Fachhochschule Berlin ­ Niemcy. Studenci V roku przygotowują swoje prace dyplomowe pod okiem promotorów i opiekunów z ww. uczelni. Obrona pracy magisterskiej odbywa się w języku angielskim lub niemieckim na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
w ramach Międzynarodowej Konferencji – Nauka i Edukacja w Zintegrowanej Europie. Studenci mogą też brać udział w specjalistycznych praktykach studenckich.

Na kierunku Budownictwo prowadzone są trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI), Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie (TOZB) oraz Architektura w Budownictwie (AWB).

Absolwenci specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Posiadają umiejętność projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz sprężonych. Biegle posługują się oprogramowaniem komputerowym (programy ABC Płyta, Robot Millenium, Konstruktor) do obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych konstrukcji oraz programami graficznymi typu AutoCAD do wykonywania rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych i prezentacji przestrzennych 3D. Absolwenci posiadają umiejętność tworzenia projektów na bazie pakietu Microsoft Office oraz programu Mathcad.

Absolwenci specjalności technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, kierowania i zarządzaniem robotami budowlanymi. Zdobyta wiedza umożliwia pracę zawodową w budownictwie, z przygotowaniem do zastosowania współczesnego warsztatu urządzeń informatycznych. Absolwenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania przebiegu procesu funkcjonowania obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia. Są przygotowani w zakresie koordynowania przebiegu procesu realizacji obiektu budowlanego oraz jego eksploatacją, przy założeniu optymalnych rozwiązań technologicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do racjonalnego zużycia energii w budownictwie, bezpieczeństwa ekologicznego i kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju w procesach budowlanych. Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, biurach projektowych, instytucjach administrujących, jednostkach zajmujących się renowacją i modernizacją budynków, jednostkach administracji samorządowej, firmach oferujących nowoczesne materiały i technologie budowlane. Absolwenci mogą podjąć również pracę w ośrodkach badawczo­ rozwojowych, instytutach naukowych i wyższych uczelniach.

Absolwenci specjalności architektura w budownictwie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Posiadają wiedzę zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki i rurystyki, sztuk pięknych a także ergonomicznych zasad kształtowania środowiska architektonicznego. Są przygotowani do wykonywania projektów architektonicznych o znacznym stopniu złożoności, stosowania różnych środków technicznych i materiałowych do wizualizacji pomysłu architektonicznego, a także do przygotowywania planów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.
Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, jednostkach administracji, firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem obiektów budowlanych, wnętrz krajobrazu i obiektów infrastruktury, a także w ośrodkach badawczo-­rozwojowych i wyższych uczelniach.
przejdź do spisu treści

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Realizowane kształcenie obejmuje wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. W ramach kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne.

STUDIA I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym w tym, na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki, jak również ich eksploatacji oraz serwisu. Kształcenie przez pierwsze semestry jest realizowane z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka i informatyka), ogólnych (język angielski, podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania) oraz kierunkowych związanych z automatyką, elektroniką, napędami elektrycznymi, robotyką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami inteligentnymi, a także urządzeniami i systemami pomiarowymi, sterownikami i regulatorami przemysłowymi oraz metodami komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Po ukończeniu czwartego semestru (na studiach stacjonarnych) i piątego semestru (na studiach niestacjonarnych) program studiów umożliwia zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na których studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka trwają 3,5 roku (7 semestrów), a studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów).

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia prowadzone są następujące specjalności:
 • Automatyzacja Procesów
Absolwenci specjalności Automatyzacja Procesów zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu: robotyzacji przemysłowej, mechatroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów przemysłowych, metod diagnostyki, projektowania układów napędowych, elektronicznych systemów zabezpieczeń, sterowników PLC i systemów SCADA. Uzyskują tym samym gruntowne przygotowanie do rozwiązywania praktycznych problemów i realizacji projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki w oparciu o wykorzystanie techniki sterowania mikroprocesorowego. Przekazywana wiedza i umiejętności umożliwią wykonywanie zadań związanych z układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod sterowania komputerowego. Pozwala to absolwentom podjąć pracę na stanowiskach projektantów nowoczesnych systemów automatyzacji, inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu układów automatyki oraz robotyki w zakładach przemysłowych, inżynierów konstruktorów w firmach projektujących i produkujących urządzenia automatyki.
 • Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej
Studia na specjalności Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu: odnawialnych źródeł energii i ich układów sterowania, nowoczesnych systemów pomiarowych, komputerowych układów sterowania, zaawansowanych algorytmów sterowania, systemów przetwarzania energii słonecznej, modelowania i symulacji oraz systemów sterowania w budynkach. Absolwenci tej specjalności uzyskują wszechstronne przygotowanie w zakresie algorytmów i systemów sterowania stosowanych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na pojęcie pracy w charakterze projektantów i konstruktorów urządzeń elektroenergetyki odnawialnej, integratorów rozproszonych, przewodowych i bezprzewodowych systemów pomiarowo-sterujących. Absolwenci mogą również uzyskać pracę na stanowiskach inżynierskich w jednostkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej.


INFORMATYKA

Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. 

Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów podstawowych. Wiedza z zakresu informatyki zdobywana jest w ramach grupy przedmiotów kierunkowych. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się przedmioty dotyczące podstaw programowania, analizy algorytmów, inżynierii oprogramowania; przedmioty z zakresu układów cyfrowych i architektury komputerów;  przedmioty z zakresu zastosowań informatyki takich jak bazy danych, sztuczna inteligencja, technologie sieciowe. 

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera informatyka i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. 

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów). W ramach studiów prowadzone są na trzy specjalności: 
 • Technologie internetowe i techniki multimedialne
Studia na tej specjalności pozwolą studentom na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu podstaw  sieci komputerowych oraz programowania i publikowania w sieci Web. Studenci zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami grafiki komputerowej i zdobędą umiejętności łączenia tekstu, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo w aplikacje multimedialne. Ponadto program studiów obejmuje programowanie grafiki 2D i 3D oraz projektowanie z wykorzystaniem systemów CAD. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki uprawniający do podjęcia studiów II-go stopnia. Ukończenie tej specjalności umożliwi młodym inżynierom podjęcie pracy w sferze środków masowego przekazu i reklamy, firmach software'owych oraz biurach projektowych.
 • Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych
Specjalność ta ukierunkowana jest na dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, budowania, i administrowania sieciami komputerowymi. Duży nacisk kładzie się na wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa teleinformatycznego, standardów zarządzania informacją, jej przetwarzaniem i skutecznym zabezpieczaniem. Absolwent uzyska również wiadomości z zastosowań technik informatycznych i nowoczesnej technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki uprawniający do podjęcia studiów II-go stopnia. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie jako projektant i administrator sieci komputerowych. Może być również zatrudniony w podmiotach gospodarczych, instytucjach i samorządach terytorialnych.
 • Informatyka techniczna
Absolwenci tej specjalności posiadać będą wiedzę inżynierską i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Celem procesu kształcenia jest wykształcenie inżyniera informatyka, przygotowanego do pracy ze wszystkimi elementami składowymi systemu informatycznego. Obecnie, zainteresowanie absolwentami tej specjalności wykazują: organy administracji państwowej i lokalnej, nowoczesne zakłady przemysłowe, firmy konsultingowe oraz wszelkie instytucje, stosujące przetwarzanie i przesyłanie danych: banki, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, a także policja i wojsko.

INFORMATYKA  II stopień (dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich)

Celem kształcenia na II stopniu studiów kierunku Informatyka jest nauczenie nowych zagadnień z dziedziny informatyki absolwenta studiów I stopnia. Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka powinien umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. 
Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacja komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi, aplikacji baz danych, kryptografii. Dodatkowo student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów specjalności Modelowanie i symulacje w zarządzaniu.
Odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta zapewnia kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru. Program studiów pozwala na wybór przedmiotów kształcenia. Student może wybierać przedmioty spośród 8 przedmiotów do wyboru.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 2 lata (4 semestry), studia niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach studiów prowadzona jest specjalność: 
 • Modelowanie i symulacje w zarządzaniu
Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy obejmującej zagadnienia zastosowania informatyki do analiz ekonomicznych oraz wspomagania zarządzania. Po ukończeniu tej specjalności absolwent zdobędzie wiedzę na temat wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach zintegrowanych informatycznych systemach zarządzania oraz systemów eksperckich nowej generacji. Absolwent będzie zaznajomiony z metodami optymalizacji dyskretnej, optymalizacji wielowymiarowych systemów ciągłych oraz ich zastosowań w modelowaniu zjawisk ekonomicznych i procesów zarządzania. Wiedza absolwenta z zakresu ekonomii zostanie poszerzona o statystykę i modelowanie ekonometryczne. Absolwentowi zostanie przekazana wiedza na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Absolwent zaznajomiony zostanie z algorytmami ewolucyjnymi, metodami analizy złożonych struktur w sieciach oraz zagadnieniami projektowania aplikacji internetowych.

INFORMATYKA II stopień (dla absolwentów studiów inżynierskich)

Celem kształcenia na II stopniu studiów kierunku Informatyka jest nauczenie nowych zagadnień z dziedziny informatyki absolwenta studiów I stopnia. Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka powinien umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. 
Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacja komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi, aplikacji baz danych, kryptografii.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach studiów prowadzone są na dwie specjalności: 
 • Systemy i sieci komputerowe
Absolwent zna technologie wytwarzania systemów z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów baz danych, umie analizować problemy biznesowe i dobierać rozwiązania technologiczne, jest przygotowany do wytwarzania systemów informatycznych o dużej złożoności lub/i wysokich wymaganiach jakościowych. Absolwent potrafi implementować różne modele przetwarzania w nowoczesnych platformach programowania jako aplikacje rozproszone i zespołowe na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, np. systemy elektronicznego handlu i biznesu, cyfrowej reklamy, wizje miasta i państwa cyfrowego, przestrzenie inteligentne. Absolwent posiada umiejętność specyfikowania, projektowania, kodowania, testowania i eksploatacji aplikacji stanowiących interfejs procesów przetwarzania zespołowego w oparciu o usługi WWW, reprezentujących informację w postaci czytelnej równocześnie dla człowieka i komputera i umożliwiających inteligentne gromadzenie, przetwarzanie i wyszukiwanie wiedzy. Absolwent jest przygotowany do projektowania elementów i układów stosowanych we współczesnych systemach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, nawigacji satelitarnej, radiolokacji itp. Absolwent posiada kompetencje w zakresie oceny narzędzi, środowisk implementacyjnych i platform technologicznych, a zwłaszcza internetowych, sprzyjających realizacji szerokiego spektrum aplikacji naukowo-technicznych i biznesowych
 • Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in. syntezy obrazów realistycznych, zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej). Absolwenci specjalności Inżynieria obrazu i grafika komputerowa powinni być przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego, modelowania także modelowania 3D, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Absolwenci potrafią sprawnie obsługiwać nowoczesne środowiska symulacyjne CAD.


ELEKTRONIKA  I  TELEKOMUNIKACJA

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz kierowania zespołami ludzkimi. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje ok. 20 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy. Jeden blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na cyfrowe przetwarzanie sygnałów i zawiera m.in. takie przedmioty jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe i sterowania, metody sztucznej inteligencji, miernictwo telekomunikacyjne, sieci teleinformatyczne, ochrona przepięciowa w telekomunikacji, urządzenia elektroniczne w technologii, podstawy piezoelektroniki, programowanie w C++, technika laserowa, teletransmisja w budynku inteligentnym czy sterowniki mikroprocesorowe. Drugi blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na elektronikę układową, w szczególności elektronikę samochodową (automotive electronics), i zawiera takie przedmioty jak projektowanie obwodów PCB, komputerowe projektowanie układów analogowych, języki skryptowe, czujniki i interfejsy w pojazdach, zjawiska termiczne w układach elektronicznych, analiza układów elektronicznych, projektowanie urządzeń elektronicznych, systemy wbudowane, diagnostyka urządzeń elektronicznych, nowoczesne materialny magnetyczne, fotowoltaika. Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniow kierunkowa praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz szeroko rozumianej eksploatacji nowoczesnych układów i systemów przetwarzania sygnałów. Studia na tej specjalności zapewniają im gruntowną wiedzę w dziedzinie cyfrowych i analogowych układów elektronicznych, zasad działania współczesnych układów cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania, budowy i programowania urządzeń przetwarzania sygnałów, przemysłowych i laboratoryjnych systemów pomiarowo-kontrolnych, automatyzacji i sterowania procesów przemysłowych, komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, przetwarzania i analizy danych. Studia zawodowe na specjalności Cyfrowe przetwarzanie sygnałów zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko pojętej działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i systemów przetwarzania sygnałów. Przewiduje się, że absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących, w działach utrzymania i kierowania produkcją i w działach przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zajmujących się instalacją, oprogramowaniem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych. Zainteresowane również powinny być nimi różne instytucje zajmujące się systemami pomiarowymi, przetwarzaniem i zaawansowaną analizą danych.
 • Elektronika układowa
Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych układów elektronicznych, w szczególności układów elektroniki samochodowej. W ramach przedmiotów specjalnościowych opanowują metody komputerowego projektowania elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii wytwarzania układów elektronicznych i metod testowania układów elektronicznych. Studenci poznają mikroprocesorowe systemy wbudowane i ich programowanie w języku C, zapoznają się ze zjawiskami termicznymi w elementach i układach elektronicznych oraz badają kompatybilność elektromagnetyczną w układach elektronicznych. Studia zawodowe na specjalności Elektronika układowa zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i układów elektronicznych. Może on być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektujących i/lub produkujących sprzęt elektroniczny oraz w i firmach eksploatujących i naprawiających sprzęt elektroniczny. Absolwenci tej specjalności mogą również podjąć pracę na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń i systemów elektronicznych. Rozszerzona wiedza i umiejętności  w zakresie elektroniki samochodowej otwiera przed absolwentami atrakcyjne możliwości na lokalnym rynku pracy.


ELEKTROTECHNIKA

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki, obejmujące wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach odpowiednio: po I stopniu - drugiego i po II stopniu - trzeciego stopnia (doktoranckich). Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I, II i III stopnia) i niestacjonarne (I i II stopnia). 

STUDIA I stopnia

Absolwent I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. 
Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektrotechniki. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektrotechnika trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów)

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia prowadzone są następujące specjalności:
 • Elektroenergetyka
Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu: sieci elektrycznych, eksploatacji elektrowni, urządzeń elektrycznych, mają umiejętność tworzenia i posługiwania się programami inżynierskimi w zakresie zagadnień występujących w elektroenergetyce. Mają znajomość niekonwencjonalnych sposobów wytwarzania energii (w tym szczególnie ze źródeł odnawialnych) oraz problematyki wpływu elektroenergetyki na środowisko. Są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i rejonach elektroenergetycznych, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w ośrodkach wdrażania nowych technologii, w zakładach przemysłowych produkujących urządzenia elektryczne, w zakładach naprawczych elektroenergetyki, lokalnych zakładach energetycznych, jako inżynier elektroenergetyk z wszechstronną znajomością informatyki. Absolwenci zatrudniani są również jako projektanci w biurach projektów.
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle, cyfrowego i analogowego sterowania układami i urządzeniami, projektowania i eksploatacji układów automatyki, szczególnie w zakresie sterowania systemami inteligentnego budynku oraz systemami przemysłowymi, korzystania z technik komputerowych w zakresie wspomagania inżynierskich prac projektowych i diagnostyki w budownictwie mieszkaniowym i elektroenergetyce. Absolwenci tej specjalności zapoznają się z rozwiązaniami technicznymi, wynikami badań naukowych, profilem produkcji przemysłowej, zasadami projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów technologicznych i budynków inteligentnych. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu rozwiązań inżynieryjno-technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych skierowanych na stworzenie wysokoefektywnego i ekonomicznego układu sterowania budynkiem. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę jako projektanci, konstruktorzy w budownictwie, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, m.in., maszynowym, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowne przygotowanie w zakresie podstaw robotyki i robotyzacji procesów produkcyjnych, zastosowania systemów komputerowych oraz systemów mikroprocesorowych do pomiarów i sterowania układów automatyki, wykorzystania układów elektronicznych i energoelektronicznych w maszynach i napędach elektrycznych, miernictwa elektrycznego. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i nadzoru pracy urządzeń produkcyjnych, inżynierów utrzymania ruchu, jako operatorzy systemów automatyki, inspektorzy nadzoru układów automatyki itp. oraz projektantów układów automatyki. Absolwent posiada niezbędne przygotowanie do pracy w zakładach przemysłowych, gdzie są wymagane kwalifikacje z zakresu elektrotechniki i inżynierii komputerowej. Może być także zatrudniony w zakładach elektroenergetycznych, czy w firmach telekomunikacyjnych jako inżynier nadzoru konserwacyjnego i obsługi sieci komputerowych, a także przemysłowych urządzeń mikroprocesorowych.

STUDIA II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania 
oraz testowania urządzeń elektrycznych, a także komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy naukowo-badawczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk kierunkowych (np. elektromechaniczne systemy napędowe, modelowanie w elektrotechnice, zakłócenia w układach elektroenergetycznych) a następnie profilują tok dalszego kształcenia i nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra elektrotechniki i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 1,5 roku (3 semestry).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone są na następujących specjalnościach:
 • Elektroenergetyka
Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu gospodarki elektroenergetycznej, metod badania i analizy procesów w systemach elektroenergetycznych oraz eksploatacji maszyn i systemów. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów współczesnej elektroenergetyki.
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
Absolwent tej specjalności uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie komputerowych systemów sterowania i monitorowania pracy urządzeń, zwłaszcza budynku inteligentnym, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii do zasilania odbiorców. Absolwent uzyskuje szeroki zasób wiedzy na temat układów energooszczędnych oraz wpływu  odbiorników energii na jej jakość, ma znajomość zagadnień racjonalnej gospodarki energią elektryczną. Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik projektowania, sterowania, kontroli i diagnostyki z poszanowaniem norm prawnych i środowiska.
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
Absolwenci tej specjalności otrzymują rozszerzoną wiedzę na temat narzędzi realizacji układów sterowania, eksploatacji systemów automatyki i robotyki oraz ich bezawaryjnej pracy. Mają umiejętność modelowania, projektowania, sterowania i kontroli procesów przemysłowych Są zdolni do rozwiązywania problemów z zakresu automatyzacji procesów za pomocą nowoczesnych układów automatyki i systemów informatycznych.

STUDIA III stopnia

Cechą charakterystyczną kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent studiów doktoranckich III stopnia  jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu elektrotechniki, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, informatyka i fizyka) pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwach. 
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w tym wdrażanie nowych technologii w zakresie elektrotechniki rodzi potrzebę zatrudniania na odpowiednich stanowiskach w przemyśle specjalistów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, w tym osoby ze stopniem doktora nauk technicznych. Celem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej jest również przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i rozpoczęcia kariery jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Uczelniach Wyższych i innych jednostkach naukowo–badawczych. Posiada umiejętności pozwalające na skuteczne posługiwanie się technikami matematyczno-informatycznymi i doświadczalnymi w rozwiązywaniem problemów naukowych oraz ma potrzebę i umiejętność systematycznego samokształcenia.

Studia stacjonarne III stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej uzyskują tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.

przejdź do spisu treściNa Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej prowadzone są studia:
 • Stacjonarne I stopień
  – (profil ogólnoakademicki) 7 semestrów – studia inżynierskie,

 • Stacjonarne I stopień
  – (profil praktyczny) 8 semestrów – studia inżynierskie,

 • Stacjonarne II stopień
  – 3 semestry – studia magisterskie.

 • Niestacjonarne I stopień
  – 8 semestrów – studia inżynierskie,

 • Niestacjonarne II stopień
  – 4 semestry – studia magisterskie.

Osiągnięcia studenta podczas trwania studiów są wyrażone za pomocą punktów ECTS, które są przez studenta akumulowane z możliwością uznawania punktów uzyskanych poza uczelnią macierzystą, w tym również zagraniczną. Kształcenie studentów jest dostosowane do aktualnych i przewidywanych wymogów rynku pracy w kraju oraz w Unii Europejskiej.
Studia prowadzone są na czterech kierunkach:
 • Inżynieria Środowiska
 • Energetyka
 • Biotechnologia
 • Ekoinnowacje w  infrastrukturze środowiska 

Czas trwania studiów na poszczególnych kierunkach w zależności od profilu kształcenia zestawiono w poniższych tabelach. 

Profil ogólnoakademicki

Profil praktyczny


Kierunki studiów:

BIOTECHNOLOGIA 


Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Biotechnologia są:
 • zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, 
 • przekazanie wiedzy w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych,
 • wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko,
 • przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.
Studenci na II stopniu wybierają jeden z dwóch modułów kształcenia  (specjalności);
 • biotechnologia środowiska
 • biotechnologia produkcji
Absolwent kierunku biotechnologia będzie potrafił projektować bioprocesy służące do:
 • eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków,
 • unieszkodliwiania odpadów,
 • bioremediacji gruntów.Co po studiach?


W Polsce wciąż brakuje specjalistów – biotechnologów posiadających umiejętności wprowadzania procesów biotechnologicznych do praktyki technologii środowiskowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę:
 • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, oraz stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów do produkcji, szkoleń, marketingu
 • w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,
 • w nauce (uczelnie wyższe)
 • w prywatnych laboratoriach badawczych

 
ENERGETYKA 

Wydział kształci studentów w ramach kierunku Energetyka praktyczna. 

Studenci kierunku energetyka już od początku studiów mają kontakt z pracodawcą, co zapewnia im zdobycie doświadczenia zawodowego i ułatwia zdobycie dobrej pracy.  

Zajęcia dydaktyczne, przedmioty oraz programy nauczania (zakresy tematyczne) zostały przygotowane i opracowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dzięki temu, proces dydaktyczny dostosowany jest w pełni do tego, aby absolwent kierunku posiadł kompleksową wiedzę, niezbędną w przyszłej pracy zawodowej, po zatrudnieniu np. u jednego z pracodawców uczestniczących w procesie dydaktycznym. 

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Program studiów na tym kierunku oferuje studentom do wyboru trzy moduły obieralne ukierunkowane na aspektach:
 • energetyki konwencjonalnej,
 • energetyki odnawialnej,
 • ekonomiczno-biznesowo-środowiskowych.
Co po studiach?

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako:
 • specjaliści w zakresie wykorzystania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • w specjalistycznych przedsiębiorstwach i w jednostkach samorządowych oraz instytucjach realizujących jak również finansujących tego typu inwestycje,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii.
  

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(profil ogólnoakademicki i praktyczny)

Siatka zajęć na kierunku Inżynieria Środowiska zarówno na profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym dostosowana jest do wymagań IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nadającej uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych.

Podstawową różnicą między profilem ogólnoakademickim, a profilem praktycznym jest zwiększenie ilość praktyk zawodowych. Studenci profilu praktycznego już od semestru III mają 3 godziny/tydzień zajęć praktycznych prowadzonych we współpracujących z Wydziałem Infrastruktury i zakładach pracy o profilach zbieżnych z kierunkiem kształcenia. Na semestrze VI jest to praktyka w wymiarze 3 dni/tydzień. Całość zajęć praktycznych ma na celu przygotowanie praktyczne Absolwenta  do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu całego toku nauczania. 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie:
 • technologii i urządzeń oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia,
 • technologii i urządzeń oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, 
 • instalacji wewnętrznych gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • technologii ograniczających emisje pyłowo - gazowe w przemyśle,
 • technologii mało – i bezodpadowych, utylizacji odpadów przemysłowych.
Studenci po szóstym semestrze studiów stacjonarnych wybierają jeden z trzech modułów kształcenia:
 • Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery
 • Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
W przypadku studiów niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska program kształcenia studentów realizowany jest w specjalności - Urządzenia Sanitarne.

Co po studiach?


Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska ma możliwość zatrudnienia w:
 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej, biurach projektowych, zakładach przemysłowych oraz placówkach naukowo-badawczych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu ekologicznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej.


EKOINNOWACJE W INFRASTRUKTURZE

Termin „ekoinnowacja” odnosi się do wszystkich form innowacji – (technicznych i pozatechnicznych), które stwarzają szanse dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi lub ograniczaniu go.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do racjonalnego i samodzielnego gospodarowania środowiskiem - jego zasobami i technologiami z poziomu firmy oraz administracji. 

Praktyczne umiejętności obejmują m.in.:
 • opanowanie umiejętności wyboru i wdrażania innowacyjnych technologii z obszaru środowisko, stosowanie systemów zarządzania ISO 14001 i 17025,
 • podstaw audytu, postępowanie w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, 
 • planowanie inwestycji oraz ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, 
 • prowadzenie monitoringu środowiska, 
 • obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 
 • wykorzystanie funduszy środowiskowych, 
 • stosowanie systemu informacji geograficznej GIS w działaniach prośrodowiskowych.
Co po studiach?

Absolwent/ka kierunku może:
 • ubiegać się o pracę w sektorze zarówno  publicznym jak i prywatnym -  małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy konsultingowe, biura inżynieryjne, władze lokalne, agencje wykonawcze;
 • stając się odpowiedzialnym przedsiębiorcą szybko przystosować się do bardzo wymagającego i coraz większego sektora ekogospodarki. 
Potencjalne stanowiska  pracy, które może objąć absolwent/ka kierunku: 
 • konsultant w zakresie innowacji ekologicznych,
 • menedżer ekoinnowacji w przedsiębiorstwie;
 • analityk projektów ekoinnowacyjnych,
 • menedżer firmy związanej z technologiami środowiskowymi;
 • Design Engineer, Menedżer ekoinnowacyjnego projektu,
 • pracownik referatów środowiskowych w jednostkach terytorialnych na poziomie gminy, powiatu lub województwa.
 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

European Faculty of Engineering (EFE)

Wydział Infrastruktury i Środowiska oferuje również studia stacjonarne inżynierskie (BScEng) i magisterskie (MSc) prowadzone w języku angielskim.
W ramach Międzywydziałowych studiów w języku angielskim nasz Wydział prowadzi zajęcia na dwóch specjalnościach:
 • Biotechnology for Environmental Protection,
 • Intelligent Energy.
Co po studiach?

Absolwent EFE przygotowany będzie do pracy w jednostkach badawczo- rozwojowych oraz firmach działających w sektorze nowych technologii: 
w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, bądź ochroną atmosfery na rynku polskim jak również Unii Europejskiej. 


Na Wydziale wprowadzona jest nowoczesna, zintegrowana platforma dla e-edukacji – Documaster Campus oraz platforma kształcenia na odległość – e-learning. 

Zaletami e-learningu jest m.in. oszczędność czasu, indywidualizacja procesu kształcenia, możliwość samodzielnego ustalania miejsca i czasu nauczania i intensywności nauki, oszczędność kosztów, brak konieczności sporządzania notatek. Platforma zapewnia dostęp do baz wiedzy, szkoleń i innych przydatnych informacji tj.: dodatkowych materiałów dla osób zainteresowanych danym tematem, uzyskiwanie informacji znacznie wykraczających poza wymagane treści programowe

Wszystkie e-kursy są dostępne na platformie e-learningowej 

Wydział Infrastruktury i Środowiska rozpoczyna również pracę w ramach projektu NOWOCZESNY WYKŁADOWCA – TUTORING

Tutoring to jedna z metod dydaktycznych, pozwalająca na rozwijanie potencjału studentów, motywowanie do samodzielnej pracy, z uwzględnieniem mocnych stron studenta. Współpraca między wykładowcą a uczniem polega na regularnych spotkaniach, w ramach których studenci samodzielnie przygotowują projekty, przeglądy literaturowe, eseje, które są omawiane z prowadzącym. 

Na spotkaniach z tutorem, student kształtuje swoje kompetencje poprzez:
 • rozwijanie relacji uczeń-mistrz, tutoring umożliwia odnalezienie przyjemności uczenia się,
 • tutoring umożliwia nabycie umiejętności analitycznego myślenia, formułowania wniosków, wyszukiwania istotnych informacji,
 • możliwość publikowania artykułów pod kierunkiem tutora,
 • po zakończeniu tutorialu, student otrzymuje wpis do suplementu do dyplomu oraz certyfikat ukończenia tutoriali.

Pracownicy po ukończeniu odpowiedniego kursu wchodzą w skład Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich (WZTA).

Znajdziesz nas na stronie wydziałowej www.is.pcz.pl
 
Koła naukowe stanowią intersujące uzupełnienie klasycznego procesu dydaktycznego. Na Wydziale działają dwa Koła Naukowe: 
 • „EkoPraktyczni” 
 • „AQUA”.
Członkowie obu kół naukowych uczestniczą w prowadzonych na Wydziale pracach naukowo-badawczych, organizują wizyty studyjne w zakładach przemysłowych, targach branżowych, uczestniczą w seminariach naukowych oraz konferencjach.
przejdź do spisu treści

Wydział kształci studentów na 6 kierunkach

MECHANIKA  I  BUDOWA  MASZYN 

Na studiach stacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Na studiach niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn studenci mogą podjąć 8 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 4 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności: 
 • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
 • Inżynieria samochodowa
 • Spawalnictwo
dodatkowo na studiach stacjonarnych jest prowadzona w ramach European Faculty of Engineering specjalność w języku angielskim:
 • Computer Modelling And Simulation (CMS) 
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności:
 • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
 • Inżynieria cieplna i samochodowa
 • Spawalnictwo
na studiach stacjonarnych dodatkowo prowadzona jest specjalność w języku angielskim: 
 • Modelling and Simulation in Mechanics - studia prowadzone w języku angielskim
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub  budowa i eksploatacja maszyn.

Profil absolwenta

Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu inżynierii samochodowej oraz inżynierii cieplnej i samochodowej uzyskują wiedzę obejmującą podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych oraz pojazdów samochodowych, miernictwo w technice cieplnej, diagnostykę, trwałość, niezawodność oraz projektowanie systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn. Na specjalnościach o charakterze konstrukcyjno-technologicznym wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych.


INFORMATYKA 

Na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 
Na studiach niestacjonarnych na kierunku Informatyka studenci mogą podjąć 8 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 4 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności: 
 • Inżynieria oprogramowania
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Sieci komputerowe 
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności:
 • Aplikacje biznesowe i bazy danych
 • Sieci komputerowe
 • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
dodatkowo na studiach stacjonarnych prowadzona jest specjalność:  
 • Techniki Wizualizacji i Modelowania Grafiki
oraz specjalność w języku angielskim: 
 • Computational Intelligence and Data Mining 
Studia II stopnia  mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do  samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczych  w zakresie inżynierii sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym klasyfikacji ich pod kątem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań. Posiadają umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych oraz szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

W ramach specjalności uzyskują wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technik multimedialnych i metod sztucznej inteligencji, systemów mikrokomputerowych 
i mikroprocesorowych oraz zastosowania informatyki w ekonomii, zarządzaniu i organizacji.  

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych.


MATEMATYKA

 Na studiach stacjonarnych na kierunku Matematyka studenci mogą podjąć 6 semestralne studia I stopnia na poziomie licencjackim oraz 4 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Studia I stopnia stacjonarne - specjalności: 
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Matematyka przemysłowa
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Matematyka przemysłowa
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.
Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich.

Profil absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów I stopnia kierunku Matematyka posiada ogólną wiedzę matematyczną na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną oraz metodami optymalizacyjnymi. Posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów matematycznych. Absolwent specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa zna metody matematyczne wykorzystywane do analizy rynków finansowych i ubezpieczeniowych, posiada umiejętność organizacji badań statystycznych oraz budowania prognoz ekonomicznych.

Absolwent specjalności matematyka przemysłowa potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach technicznych i wykorzystywać je do analizowania zachodzących procesów oraz posiada umiejętność realizacji obliczeń numerycznych i analizy wyników.

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody modelowania matematycznego. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą wykonywać zawód nauczyciela matematyki w szkole podstawowej.

Profil absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Matematyka posiada pogłębioną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną i metodami optymalizacyjnymi. Jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań i formułowania problemów matematycznych.  

Absolwent specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach ekonomicznych i wykorzystywać je do analizowania procesów zachodzących w gospodarce oraz jest przygotowany do uzyskania uprawnień państwowych upoważniających do podjęcia pracy w takich zawodach jak: doradca podatkowy, aktuariusz, broker.

Absolwent specjalności matematyka przemysłowa zna metody matematyczne wykorzystywane w modelowaniu zjawisk fizycznych i technicznych oraz posiada wiedzę z zaawansowanych metod informatycznych stosowanych w modelowaniu matematycznym. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych może wykonywać zawód nauczyciela matematyki na wszystkich poziomach kształcenia.


MECHATRONIKA

Na studiach stacjonarnych na kierunku Mechatronika studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Studia I stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Systemy sterowania
 • Projektowanie systemów mechanicznych
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Mechatronika  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Systemy sterowania
 • Projektowanie systemów mechanicznych

Studia II stopnia  mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn.

Profil absolwenta specjalności – systemy sterowania

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynierskich łączących mechanikę, technologię i budowę maszyn, automatykę, robotykę, sterowanie oraz elektronikę i informatykę. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę i umiejętności z zakresu:
- projektowania układów mechatronicznych
- sterowania i programowania manipulatorów i robotów
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
- budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanychw maszynach i urządzeniach
- zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.

Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie metrologii, sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych, projektowania mechanizmów manipulatorów i ich podzespołów oraz obsługi systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM.
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności w nowoczesnych przedsiębiorstwach powszechnie stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich, w biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie. 

Profil absolwenta specjalności – projektowanie systemów mechanicznych

Specjalność przygotowuje specjalistów do projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych. Absolwent po skończeniu specjalności pozna metody komputerowego wspomagania projektowania, uzyska umiejętności kształtowania niezawodności współczesnych systemów technicznych. Nauczy się stosować narzędzia komputerowego wspomagania procesu modelowania, projektowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, mechanicznych i elektromechanicznych.

Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie:
- metodologii oraz narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego
- obsługi systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM
- projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych
- kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych
- zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji
- sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych.

Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki i sterowania. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne między innymi w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym. 


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria biomedyczna studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim. 

Studia I stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Informatyka medyczna 
 • Inżynieria rehabilitacyjna
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Studenci kierunku przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych  oraz w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent może podjąć pracę w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,  jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń  medycznych, w jednostkach obrotu handlowego i obrotu technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych oraz w instytutach naukowo-badawczych, konsultingowych i administracji medycznej.
 

ENERGETYKA

Na studiach stacjonarnych na kierunku Energetyka studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 
Na studiach niestacjonarnych na kierunku Energetyka studenci mogą podjąć 8 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim. 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności:
 • Rozproszone systemy energetyczne
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Energetyka konwencjonalna
 • Energetyka niekonwencjonalna
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn.

Profil absolwenta studiów I stopnia

Absolwenci kierunku Energetyka mają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji zarówno urządzeń grzewczych, jak i maszyn oraz silników cieplnych (silników tłokowych, turbin parowych i gazowych, sprężarek, pomp), a także urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do:
- projektowania i prowadzenia procesów w energetyce rozproszonej i przemysłach pokrewnych
- prowadzenia badań procesów przemiany energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii
- zakładania małych firm i zarządzania nimi.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki, bezpieczeństwa oraz niezawodności urządzeń i systemów energetycznych, zarządzania w gospodarce energetycznej, sterowania i automatyzacji systemów i urządzeń energetycznych. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Profil absolwenta studiów II stopnia

Kształcenie prowadzone na II stopniu studiów kierunku Energetyka przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w energetyce zawodowej, przemysłowej i komunalnej w warunkach funkcjonowania rynku energii i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Absolwenci są specjalistami w zakresie wytwarzania, przetwarzania i przesyłu i dystrybucji różnych form energii. Posiadają znajomość problematyki techniki cieplnej, nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych oraz minimalizacji destrukcyjnego oddziaływania procesów konwersji energii na środowisko. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Energetyka mogą ubiegać się (po ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu) o uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych dotyczących urządzeń, instalacji  i sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych na stanowiskach  eksploatacji i dozoru. Są także przygotowani do pracy w instytutach naukowych, jednostkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach zajmujących się rozwiązywaniem problemów współczesnej energetyki, z uwzględnieniem wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz problemami ograniczania zagrożeń środowiska naturalnego. przejdź do spisu treści
Wydział kształci studentów na następujących kierunkach:

 • METALURGIA 
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • RECYKLING MATERIAŁÓW 

METALURGIA

Kształcenie na kierunku metalurgia odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
 • Szczególnie uzdolnieni absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na stopniu trzecim - studiach doktoranckich trwających 8 semestrów. 
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry.
Od tysiącleci metale i ich stopy są intensywnie wykorzystywane przez człowieka. Wielkość światowej produkcji wyrobów metalicznych nieprzerwanie rośnie a stosowane technologie dynamicznie rozwijają się. Dzięki temu my, konsumenci otrzymujemy urządzenia o niespotykanej dotychczas jakości, funkcjonalności i wytrzymałości co widać na co dzień w naszym bliskim otoczeniu. Właśnie stosowana tu automatyzacja i robotyzacja produkcji jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na dobrze wykształconych inżynierów gotowych do zarządzania masową produkcją materiałów wysokiej jakości.  

Absolwenci kierunku metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle oraz prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.

Absolwent kierunku metalurgia jest specjalistą z zakresu techniki i technologii, recyklingu materiałów i ochrony środowiska (produkcja przyjazna dla środowiska); a w zarządzaniu procesami produkcyjnymi  wykorzystuje automatyzację i informatyzację procesów. Niezależnie od wyboru studiowanej specjalności, każdy student przechodzi kształcenie w zakresie takich przedmiotów jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM.

Specjalności:
 • Odlewnictwo 
Odlewnictwo to jedna z najstarszych technologii w historii człowieka. Zabytki sztuki odlewniczej odnajdywano w najstarszych wykopaliskach archeologicznych. Tę najstarszą, a zarazem współczesną technologię możesz poznać wybierając grupę dyplomowania: Odlewnictwo metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Zdobędziesz tu specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii odlewniczych oraz umiejętności praktyczne związane z przygotowaniem modelu, formy i wykonaniem odlewu. Ze względu na to, że na rynku pracy stale poszukuje się inżynierów odlewników, bez problemów znajdziesz pracę na terenie całej Polski, jak i za granicą.
 • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
Tematyka kształcenia na tej specjalności jest tak dobrana, że zdobyta wiedza pozwala absolwentowi podjąć pracę zarówno w małych (tzw. small business) jak i w dużych przedsiębiorstwach branży metalowo – metalurgicznej. Absolwent poznaje nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem (w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii recyklingu) materiałów metalicznych i ich przetwórstwem z zastosowaniem zaawansowanych metod przeróbki plastycznej. Wybierając ten kierunek poznajesz nie tylko tajniki nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwórstwa metali oraz ich stopów, ale znasz również zasady ich projektowania i modelowania z zastosowaniem techniki komputerowej. Niezależnie od wielkości jednostki gospodarczej w tym obszarze działalności wytwórczej lub przetwórczej, znasz zasady jej organizacji i nowoczesnego zarządzania. Aplikacja nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwórstwa metali to strategiczny kierunek rozwoju gospodarki preferowany przez Unię Europejską. 


INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Kształcenie na kierunku inżynieria materiałowa odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
 • Szczególnie uzdolnieni absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na stopniu trzecim - studiach doktoranckich trwających 8 semestrów. 
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry.
Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - interdyscyplinarny kierunek studiów ukształtowany w drugiej połowie minionego wieku i odgrywający bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju cywilizacji materialnej.  Prognozy na progu XXI wieku przewidują dla inżynierii materiałowej także kluczową rolę, gdyż priorytetowe obszary zastosowań będą obejmowały nanomateriały, materiały funkcjonalne i  inteligentne oraz biomateriały.  Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego i bankowego oraz marketingu i dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wykształcenie absolwenta kierunku inżynieria materiałowa jest więc uniwersalne. Studia z tego zakresu na pewno nie należą do najłatwiejszych, ale mogą przynieść wiele satysfakcji w przyszłej pracy. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwenta w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle i handlu zagranicznym oraz małych i średnich  firmach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w  światowej gospodarce. Specjaliści z zakresu inżynierii materiałowej od wielu lat należą do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych, podobnie jak genetycy, informatycy, specjaliści od biotechnologii. Według opinii profesorów M.C Flemingsa ze słynnego Massachusetts Institute of Technology i R.W.Cahna z Cambridge University, zamieszczonej w Acta Materialia w 2000 roku, o przyszłości i rozwoju narodów zadecyduje rozwój  trzech dziedzin – informatyki, biotechnologii i inżynierii materiałowej. 

Krótka informacja  o każdej grupie specjalnościowej
Program wszystkich grup dyplomowania prowadzonych w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa  obejmuje komputerowe wspomaganie prac inżynierskich oraz wykorzystanie CAD w projektowaniu i doborze  materiałów. W ciągu ostatnich trzech semestrów  studenci odbywają zajęcia i przygotowują prace magisterskie w ramach następujących specjalności:
 • Materiały metaliczne i ceramiczne
Specjalność ta pozwoli Ci zdobyć wiedzę z zakresu metalicznych i ceramicznych materiałów konstrukcyjnych o szczególnych właściwościach wytrzymałościowych,  antykorozyjnych, tribologicznych itd., ciągle poszukiwanych przez przemysł motoryzacyjny, energetyczny, budowlany. 
 • Materiały polimerowe, biomateriały, kompozyty
Jeśli interesujesz się tworzywami przyszłości często zastępującymi  tradycyjnie  materiały inżynierskie wybierz tą specjalność. Kompozyty już dziś są szeroko wykorzystywane w lotnictwie i motoryzacji a biomateriały są wielką szansą dla coraz bardziej licznej grupy ludzi niepełnosprawnych. 
 • Inżynieria powierzchni 
Specjalność ta kładzie nacisk na konstytuowanie warstw powierzchniowych determinujących określone właściwości użytkowe i eksploatacyjne materiałów. Metody inżynierii powierzchni to najbardziej efektywne techniki  modyfikacji materiałów. Bogata baza laboratoryjna umożliwia prowadzenie różnorodnych zabiegów jak obróbka fluidalna, laserowa, próżniowa, natryskowa, zol-żel, jonizacyjna., plazmowe i inne.


FIZYKA TECHNICZNA
 
Kształcenie na kierunku fizyka techniczna odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry
Absolwenci studiów magisterskich będą mogli podwyższyć wykształcenie na studiach doktoranckich.

Specjalności:
 • Fizyka komputerowa
Jeżeli posiadasz dar analitycznego myślenia i chcesz być w przyszłości wolny od lęku przed koniecznością praktycznie ciągłych zmian profilu zawodowego i miejsca pracy, wymuszaną ostrą konkurencją na rynku pracy i w biznesie, wybierz fizykę komputerową. Już teraz na Zachodzie „komputerowi” fizycy są zaliczani do tzw. „flexible persons”, to jest grupy specjalistów, którzy – podobnie jak wysokokwalifikowani menedżerowie – łatwo przystosowują się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych. 
Program nauczania w ramach tej specjalności łączy aspekty tradycyjnej fizyki uniwersyteckiej z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu elektroniki, informatyki, budowy systemów komputerowych oraz komputerowego sterowania aparaturą pomiarową i procesami technologicznymi. Wiedza nabyta w trakcie studiów umożliwi Ci samodzielne rozwiązywanie ogólnych problemów fizycznych obejmujących zaawansowane obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych, jak również samodzielne formułowanie i rozwiązywanie konkretnych problemów z wielu dziedzin nauki i techniki.
 • Inżynieria medyczna
Potrafisz sobie wyobrazić nowoczesną placówkę medyczną bez wysokospecjalistycznego wyposażenia diagnostycznego i terapeutycznego oraz systemu komputerowego? Pewnie nie. I bardzo dobrze. Szkoda czasu i wyobraźni. Lepiej zastanów się, czy nie chciałbyś w takiej placówce wspierać lekarzy niosących pomoc ludziom, czyli pracować jako inżynier medyczny. A jeśli uznasz to za celowe i potrzebne, to wybierz specjalność inżynieria medyczna, gdzie poznasz podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie szeroko pojętej medycznej techniki diagnostycznej, w tym metody i układy pomiarowe wielości fizjologicznych, komputerowej tomografii rentgenowskiej i rezonansu magnetycznego. Studiując tę specjalność stwierdzisz, ile to fizyki tkwi w organizmie człowieka oraz urządzeniach terapeutycznych, w tym w układach wspomagających utracone lub upośledzone czynności narządów (krążenie krwi, oddychanie, filtracyjne działanie nerek itp.). Ukończenie tej specjalności i podjęcie pracy w szpitalu lub dobrze wyposażonej przychodni będzie z pewnością dla Ciebie źródłem satysfakcji. Ty będziesz nadzorował i kontrolował działanie aparatury diagnostycznej oraz terapeutycznej, a także dbał o jej właściwe wykorzystanie, a dzięki Twojej pracy lekarz będzie mógł szybciej stawiać właściwe diagnozy i będzie skutecznie leczyć.
 • Nanomateriały i nanotechnologie
Specjalność kształci inżynierów z najnowszej dziedziny nauki jaką są materiały, w których własności można modelować na odległościach porównywalnych z odległościami, które dzielą atomy i molekuły tworzące materię. Własności tych materiałów nie mogą się zmieniać w sposób ciągły; nanomateriały bowiem opierają się na zasadach kwantowych, co w największym skrócie oznacza, że własności materiałów zmieniają się skokowo, porcjami czyli kwantowo. „Świat nanostruktur” w przyszłości będzie niezwykły i wszechobecny, szczególnie w miniaturowych układach elektronicznych, źródeł silnych pól magnetycznych oraz w przemyśle włókien o niespotykanej dziś wytrzymałości. Dlatego ukończenie tej specjalności zapewni Ci pracę, „kasę” i satysfakcję. 
 • Optyka okularowa  (studia stacjonarne I stopnia) 
Optyka okularowa to dziedzina zajmująca się wykonaniem i projektowaniem pomocy wzrokowych. Optycy okularowi wykonują na podstawie recepty (i naprawiają) okulary korekcyjne i inne, wykonują pomiary ostrości wzroku (refrakcji) oraz udzielają porad dotyczących sposobów użytkowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. 
W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i specjalizacji optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania pomocy wzrokowych tj. soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji) niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości wykonania.
Optycy okularowi to specjaliści z zakresu praktycznych zastosowań optyki geometrycznej i fizycznej. Lunety, mikroskopy, aparaty fotograficzne i inne przyrządy optyczne nie stanowią dla nich tajemnic. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego.
 • Optometria  (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) 
 (kontynuacja studiów z zakresu Fizyki technicznej o specjalizacji optyka okularowa)

W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i specjalizacji optometria studenci zdobywają praktyczną wiedzę między innymi z zakresu diagnostyki wad refrakcji oraz procesów widzenia obuocznego, korekcji wad refrakcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.
Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw fizjologii i patologii układu wzrokowego, psychologii procesu widzenia, kontaktologii,  a także elementów farmakologii.
Kształcenie specjalistyczne obejmuje również materiały stosowane do wytwarzania soczewek okularowych, kontaktowych, opraw okularowych i sposoby ich łączenia.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego z możliwością samodzielnej diagnostyki wad wzroku.ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Kształcenie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry.
Absolwenci studiów magisterskich będą mogli podwyższyć wykształcenie na studiach doktoranckich.

Absolwenci uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania, logistyki, marketingu, prawa. Wiedza ta pozwala m.in. na rozwiązywanie problemów z zakresu: planowania i sterowania produkcją, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wywarzania, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizacji logistyki w przedsiębiorstwie, projektowaniu systemów informatycznych, planowaniu rozwoju nowego produktu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności tych przedsiębiorstw.

Absolwent tego kierunku jest specjalistą w przemyśle przetwórczym oraz w dziedzinie logistyki, czyli obrotu surowcami i materiałami. Ceniony jest tam, gdzie należy przekształcić istniejące wydziały produkcyjne lub firmy w nowoczesne, dynamicznie prowadzone jednostki gospodarcze.
Studia pierwszego stopnia inżynierskie trwać będą siedem semestrów; absolwent po obronie pracy dyplomowej uzyska tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować studia II – magisterskie - na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub na innym kierunku prowadzonym na wydziale.

Specjalności:
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zmieniająca się struktura zatrudnienia generuje nowe potrzeby na rynku pracy. W najbliższej perspektywie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów inżynierów z zakresu logistyki. Studia na specjalności zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie dają podstawy teoretyczne i kształcą umiejętności praktyczne w zakresie planowania i zarządzania przepływem materiałów i produktów w sieciach logistycznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na posługiwanie się współczesnymi technikami i metodami zarządzania procesami logistycznymi umożliwiającymi racjonalizację  systemów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwach.
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w organizacji, zarządzania jakością, technicznego przygotowania i projektowania nowych systemów produkcyjnych oraz restrukturyzacji istniejących systemów i obiektów technicznych. Twoje kwalifikacje zawodowe obejmują wiedze z zakresu współczesnych systemów zarządzania firmą (np. metod planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych – MRPI, MRPII, ERP i inne), opracowania biznesplanu, doboru i kierowania personelem, a także organizację pracy i diagnostykę przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy ekonomicznej i finansowej.
 • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Studia na tej specjalności zapewnią ci wysoki poziom wykształcenia inżynierskiego i szanse przynależności do elity zarządzającej techniką i technologią w nowoczesnych zakładach. Zdobędziesz umiejętność projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych oraz wykorzystania i użytkowania informatycznych systemów zarządzania produkcją. Absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych jak też w bankach.
 • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
Wiedza zdobywana w trakcie studiów przygotowuje absolwenta do realizacji zadań w dziedzinie działalności gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju, zapewniającym przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. Program studiów uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej odniesione do nisko – i bezodpadowych technologii. Studia na tej specjalności to nie tylko nabycie umiejętności w obszarze techniki i technologii, ale również w sferze logistyki i zarządzania produkcją tworzyw metalicznych.
 • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie 
W warunkach ostrej konkurencji połączenie umiejętności i wiedzy inżynierskiej ze znajomością podstaw zarządzania, marketingu i logistyki w procesach, pozwoli ci na zdobycie wyższej pozycji na starcie zawodowym. Studiując na tej specjalności poznasz najnowszą wiedzę z zakresu przeróbki plastycznej materiałów oraz techniki komputerowe wspomagające projektowanie procesów   a także informatyczne systemy zarządzania. Będziesz mógł także doskonalić znajomość specjalistycznego języka obcego. 
 • Inżynieria produkcji odlewniczej
Jeśli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem, posiadającym zdolność technicznego eksperymentowania z wykorzystaniem komputerowego programowania badań z zakresu odlewnictwa, wybierz specjalność: Inżynieria Produkcji Odlewniczej. Nabędziesz tu przede wszystkim umiejętności projektowania produkcji odlewniczej oraz praktycznej umiejętności wytworzenia odlewu. Jest to oferta profesjonalnego startu w przemyśle dla młodych i energicznych ludzi, którzy nie boją się wyzwań.


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. 
Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. 

Absolwent powinien umieć:
 • projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa,
 • organizować i prowadzić akcje ratownicze, 
 • wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, 
 • kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, 
 • prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, 
 • prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz 
 • prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy (i służby):
 • związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami,
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo, 
 • pracy w sektorze gospodarczym. 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Kształcenie na kierunku inżynieria biomedyczna odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Celem wyższych studiów na kierunku inżynieria biomedyczna jest przygotowanie absolwenta do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz obsługi i produkcji systemów rehabilitacyjnych. Absolwenci przygotowani są do projektowania i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawową  wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, tzn. w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci będą przygotowani do:
 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, 
 • obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, 
 • udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych,  terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
 • udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.
Absolwenci będą  przygotowani  do pracy w: 
 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, 
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, 
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, 
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz
 • administracji medycznej. 
Specjalności:
 • aparatura medyczna
Szybki rozwój techniki medycznej i rosnąca liczba pacjentów stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu eksploatacji urządzeń medycznych. Jeśli interesuje Cię praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych i wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, w jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz w jednostkach serwisowych podejmij naukę na kierunku inżynieria biomedyczna. Nauka umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu technik akwizycji i analizy sygnałów oraz technik obrazowania medycznego. Twoja wiedza z zakresu budowy i obsługi skomplikowanych urządzeń takich jak np. tomograf rentgenowski, tomograf rezonansu magnetycznego czy ultrasonograf uczyni Cię doskonałym wsparciem dla lekarzy w niesieniu fachowej pomocy medycznej. 
 • biomateriały
Wybierając specjalność na kierunku inżynieria biomedyczna zwróć uwagę na specjalność biomateriały. Biomateriały są to tworzywa biomedyczne i biomimetyczne  (biomimetyka to dział nauki zajmujący się naśladowaniem zachowania i funkcjonowania natury) będące w bezpośrednim kontakcie z organizmem. Student zdobywa wiedzę na temat biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki i biokompozytów w połączeniu z aspektami biologicznymi i społecznymi. To właśnie z takich materiałów wytwarzane są endoprotezy, implanty, specjalistyczne narzędzia, igły, materiały dentystyczne itp. Studiowanie na specjalności Biomateriały, pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej doboru materiałów do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.
Specjalność biomateriały kładzie nacisk na modyfikację i udoskonalenia właściwości biomateriałów stosowanych w organizmie.
W dzisiejszych czasach środowisko medyczne styka się z różnego rodzaju problemami materiałowymi podczas swojej pracy. Z punktu widzenia dobra pacjenta jest rzeczą niezbędną wykształcenie bioinżynierów z szeroką wiedzą w zakresie wytwarzania oraz modyfikacji materiałów stosowanych w medycynie. Specjalność ta daje możliwość zatrudnienia w placówkach związanych z produkcją implantów oraz szerokiej bazy materiałów medycznych, a także możliwość stworzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
Specjalność biomateriały jest wielką szansą,  na rozwój i dobór różnorodnych materiałów stosowanych w chirurgii, dla dzisiejszego studenta.
 • Informatyka medyczna
Stopień zaawansowania komputerowo sterowanej aparatury diagnostycznej i rehabilitacyjnej stwarza zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń medycznych. Jeśli interesuje Cię praca w jednostkach projektujących komputerowo sterowane urządzenia medyczne, w jednostkach specjalizujących się w oprogramowaniu specjalistycznych urządzeń i projektujących nowatorskie procedury badawcze stosowane w medycynie powinieneś podjąć naukę na kierunku inżynieria biomedyczna. Specjalność informatyka medyczna w ramach kierunku przygotuje Cię do pracy w placówkach opieki zdrowotnej. Zdobędziesz unikalną wiedzę z zakresu projektowania i nadzorowania systemów komputerowych, obsługi interfejsów, przetwarzania i analizy sygnałów medycznych, oraz tworzenia bazy danych. Twoja wiedza i umiejętności z zakresu informatyki medycznej będą stanowić niezbędny element funkcjonowania współczesnego systemu opieki zdrowotnej.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów,
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.
Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to interdyscyplinarny kierunek studiów, który odgrywa ważną rolę w zarządzaniu środowiskiem pracy. Prognozy przewidują wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Student tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych warunkach, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp. Ważnym elementem jest fakt posiadania przez absolwentów umiejętności organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Znajomość metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, umiejętność ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP daje potencjalnym pracownikom przedsiębiorstw niewątpliwą przewagę na rynku pracy. Ponadto studiując na Politechnice Częstochowskiej studenci mają możliwość poznania zagadnień z zakresu przetwórstwa materiałów, recyklingu, inżynierii materiałowej, co również poszerza możliwości późniejszej pracy zawodowej w przemyśle, budownictwie, handlu, energetyce, transporcie, służbie zdrowia, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle, handlu zagranicznym jak również w małych i średnich przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w światowej gospodarce światowej. 

W myśl zasady „Good health is good business” specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należą w krajach Europy Zachodniej,  a w Polsce będą należeć niebawem, do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych. INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów,
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.
Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Nieustanny rozwój różnych gałęzi przemysłu przetwórczego: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej łączących wykształcenie techniczne z naukami ścisłymi do opisu i realizacji procesów, w ramach których materia podlega przemianom fizykochemicznym prowadzących do jej nowej, pożądanej formy. Student tego kierunku zdobywa  podstawową wiedzę o reakcjach chemicznych i procesach mechanicznych, dynamicznych, cieplnych i dyfuzyjnych oraz o budowie i działaniu urządzeń, w których są one realizowane. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz realizacji w skali laboratoryjnej i przemysłowej procesów fizycznych, chemicznych i biotechnologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w produkty o wymaganych właściwościach. Ponadto absolwent kierunku jest przygotowany do współpracy z konstruktorami, energetykami, automatykami, informatykami oraz specjalistami z ochrony środowiska. Ukończenie tego kierunku daje wykształcenie w jednym z najbardziej uniwersalnych zawodów inżynierskich, najlepiej opłacanych, o bardzo wysokiej randze w Stanach Zjednoczonych i w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami i mogą podjąć pracę we wszystkich branżach przemysłu chemicznego i rafineryjnego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego, drobnej wytwórczości oraz w zakładach produkcji aparatury procesowej i urządzeń chemicznych. Wybór kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa nie ogranicza możliwości zatrudnienia w innych branżach – absolwenci mogą łatwo znaleźć zatrudnienie, ponieważ nabyli w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Znajomość języka obcego na poziomie B1 umożliwia zatrudnienie w tym zawodzie nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Specjalności:
 • chemia kosmetyków umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu chemii podstawowych składników stosowanych do produkcji środków kosmetycznych, wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko. Umiejętności te umożliwiają zatrudnienie absolwentów w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem kosmetycznym, firmach produkujących kosmetyki, działach kontroli jakości i marketingowych, sieciach dystrybucji kosmetyków.
 • chemia żywności –  ukończenie tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie chemii podstawowych substancji używanych w produkcji żywności, nowoczesnych dodatków do żywności, a także umiejętności przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w gałęziach przemysłu obejmujących produkcję żywności oraz w instytucjach zajmujących się jej kontrolą. 
 • ekstrakcja i recykling metali
Wiedza i kompetencje zdobywane w trakcie studiów przygotowują  absolwenta do realizacji zadań w dziedzinie działalności gospodarczej pozyskiwania konstrukcyjnych materiałów metalicznych, opartej na zrównoważonym rozwoju. Oprócz poznania klasycznych procesów ekstrakcji metali z surowców naturalnych, nabędzie wiedzę o nowym sposobie pozyskiwania metali na drodze ich recyklingu oraz odzysku z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych.  Program studiów uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej odniesione do inżynierii procesowej w zakresie nisko- i bezodpadowych technologii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach - także multi-dyscyplinarnych, w średnich i małych przedsiębiorstwach. Będzie również przygotowany do pracy w administracji, biurach inżynierskich i pracowniach projektowych oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.RECYKLING MATERIAŁÓW

Kształcenie na kierunku recykling materiałów odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów,
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.
Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Chcesz w życiu zawodowym być aktywnym uczestnikiem działalności gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju, zapewniającym przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska wybierz Recykling Materiałów – nowy autonomiczny kierunek studiów modyfikowany na bieżąco ze względu na wymagania polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi. Charakterystyka odpadów powoduje, że są one przerabiane i zagospodarowywane zarówno w dużych podmiotach gospodarczych, jak i w średnich oraz małych przedsiębiorstwach. 

W miarę rozwoju idei recyklingu materiałów, powstają coraz to nowe przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze w formułach zamkniętych i otwartych pętli recyklingu, przerabiające odpady materiałów najczęściej stosowanych w technice, a mianowicie metali, tworzyw ceramicznych, polimerów i tworzyw kompozytowych. Tym samym intensywnie są tworzone nowe miejsca pracy i nowe obszary działalności gospodarczej. Dzięki recyklingowi zmniejszamy koszty wytwarzania, zużywamy mniej energii, unikamy lub ograniczamy ilość wytwarzanych produktów niezamierzonych, oszczędzamy naturalne zasoby ziemi, czyli oszczędzamy środowisko. 

Aby podołać niekonwencjonalnym wyzwaniom recyklingu materiałów absolwenci tego kierunku będą posiadali kompetencje zgodne z krajowymi ramami kwalifikacji w obszarze nauk technicznych z istotnym komponentem z obszaru nauk społecznych. W szczególności potrafią: przygotować odpady do ponownego użycia, zagospodarować przy użyciu nowoczesnych technologii recyklingu, zaprojektować i przetworzyć produkty recyklingu w materiały konstrukcyjne, a także odzyskać energię zawartą w odpadach nie poddających się recyklingowi.

Absolwent będzie posiadał kompetencje do podjęcia pracy w zespołach lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
 • związanej z administracją publiczną,  ukierunkowaną na współpracę z systemem gospodarki odpadami;
 • związanej z logistyką pozyskiwania, gromadzenia, dystrybucji odpadów oraz produktów recyklingu;
 • w podmiotach gospodarczych takich jak np. stacje demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji, firmy przerabiające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (m.in. komputery, telefony komórkowe, akumulatory i baterie), firmy odzyskujące z odpadów metale szlachetne, przemysł opakowań, także huty metali i szkła;
 • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych urządzeń do recyklingu;
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.
Specjalności:
 • recykling materiałów metalicznych  - studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu podstaw recyklingu żelaza i metali nieżelaznych. Ponadto nabywają umiejętności w obszarze procesów metalurgii, obróbki pozapiecowej metali, komputerowego projektowania technologii recyklingu metali. Studenci nabywają umiejętności projektowania i użytkowania oraz wykorzystywania informatycznych systemów w recyklingu metali.

 • recykling materiałów niemetalicznych –  absolwent jest przygotowany w zakresie projektowania i wdrażania procesów recyklingu materiałów niemetalicznych. Zdobywa najnowocześniejszą wiedzę na temat przetwarzania materiałów niemetalicznych. Studenci nabywają umiejętności projektowania i użytkowania oraz wykorzystywania informatycznych systemów w recyklingu materiałów niemetalicznych.przejdź do spisu treści

Na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 studia prowadzone będą  na kierunkach: 


ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne I i II stopnia 
Studia niestacjonarne I i II stopnia 
 
Sylwetka absolwenta 

Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W trakcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi.

Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
 • zarządzanie kadrami
Absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relation, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit oraz w obszarach bankowości. Uzyskują również przygotowanie zawodowe do prowadzenia własnej działalności. Studia magisterskie są otwarte także dla absolwentów innych kierunków z grupy nauk ekonomicznych i spoza niej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych.

Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:
 • administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • zarządzanie finansami i bankowość
 • zarządzanie kadrami
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 
 • zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (specjalność tylko na studiach stacjonarnych

Studia II stopnia – kierunek Management – studia prowadzone w języku angielski

Graduate programmes of study – Master’s degree supplementary studies (Level II) 

Graduate

A graduate of level II management has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company as well as units of government administration and local government. At the same time the students obtain knowledge in the areas of economics, accounting and finance, marketing and Public Relations, which allows them to independently assess the financial position of a company and to take care of its further development, while shaping the company’s external image in cooperation with the media.
Graduates are employed in positions of operational, analytical, middle and senior management in manufacturing and service companies, business units and local government, agencies, consulting and non-profit institutions, and in the areas of banking. They also gain vocational training to run their own business. Masters courses are also open to graduates from other fields of economic sciences and those outside them. Graduates are prepared to undertake research work.

Duration of studies: 4 semesters (2 years) – full-time or part-time


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu w transporcie i towaroznawstwie. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania przedsiębiorstwami transportu i towaroznawstwa; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi w transporcie i towaroznawstwie; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii transportu i towaroznawstwa.

Absolwent poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii transportu i towaroznawstwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią transportu i towaroznawstwem; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią transportu i towaroznawstwem: jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności: 
 • zarządzanie produkcją i jakością
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • informatyka w zarządzaniu

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie i w zakresie towaroznawstwa, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania bezpieczeństwem pracy; systemów informatycznych wspomagających zarządzanie; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania finansami, transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w inżynierii produkcji oraz zarządzania w zakresie transportu i towaroznawstwa; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branży transportu i towaroznawstwa; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji oraz kierowania zespołami w sferze gospodarczej, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii transportu i towaroznawstwie oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent zdobywa umiejętność współpracy interpersonalnej oraz jest przygotowany do kierowania zespołami, zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach branży transportu i towaroznawstwa. Absolwent jest przygotowany także do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w transporcie i w zakresie towaroznawstwa; jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji zarządzania w transporcie i w zakresie towaroznawstwa.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia otrzymują tytuł magistra i mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności:
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • informatyka w zarządzaniu
 • doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych
Studia I i II stopnia prowadzone są również w języku angielskim – Management and Production Engineering

Graduate

A graduate of level I obtains knowledge in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities. At the same time the graduate has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company and to solve basic problem in term of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, including: designing in technical engineering, supervision of production processes and production system, supervision of production devices, selection and training of staff, management of costs in the industry, management of transport, commodities, marketing, logistics, innovations, technology transfer and quality control.

The graduate can be employed in small, medium and large-size manufacturing/service companies, designing and consulting units, transport and commodities companies, institutions where technical, production, economic, computer knowledge and management skills are needed.

The graduate obtains Engineer degree. After the level I, he can continue to study Management and Production Engineering (II level, full-time and part-time, in Polish and English), or change the field of study for the Management (II level, full-time and part-time, in Polish and English) or Logistic (II level, full-time and part-time).

Duration of studies: 7 semesters (3.5 years) – full-time

A graduate of level II obtains advanced knowledge in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities. At the same time the graduate has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company and to solve basic problem in term of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, including: designing in technical engineering, supervision of production processes and production system, supervision of production devices, selection and training of staff, management of costs in the industry, management of transport, commodities, marketing, logistics, work safety engineering, integrated management systems, decision support systems, computer systems, forecasting, technical control, quality control, project management, technology transfer and innovations.

The graduate can be employed in small, medium and large-size manufacturing/service companies, designing and consulting units, transport and commodities companies, institutions where technical, production, economic, computer knowledge and management skills are needed. The graduate is ready for own creative activities in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, he can initiate actions, take decisions and run own business.
Masters courses are also open to graduates from other fields of economic sciences and those outside them.
The graduate obtains Master degree. After the level II, he can study Management (III level, full-time and part-time) or to choose postgraduate studies. He is also prepared to undertake research work.

Duration of studies: 3 semesters (1.5 years) – full-time


LOGISTYKA – studia licencjackie

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku logistyka I stopnia posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:
 • organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
 • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
 • usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
 • doboru personelu oraz jego szkolenia.
Absolwenci kierunku logistyka posługują się dwoma językami obcymi, w tym jednym specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia; absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, potrafią wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:
 • produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno – logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności: 
 • systemy logistyczne
 • zarządzanie transportem
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent kierunku logistyka II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego w ramach podziału funkcjonalnego organizacji.  Potrafi identyfikować problemy w systemach logistycznych, oceniać ryzyko i je rozwiązywać przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy  wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do współpracy w strukturach organizacji o charakterze międzynarodowym - globalnym. 

Absolwenci posiadają umiejętności  rozwiązywania problemów w obszarach logistycznych:
 • organizowania i realizacji strategicznego i taktycznego funkcjonowania organizacji,
 • przedstawienia i uzasadnienia poglądów związanych z dążeniem do popraw strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego,
 • usprawnienia zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
 • zarządzania  specjalistycznymi funkcjami logistycznymi,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • rachunku działań logistycznych.
Absolwenci studiów posługują się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku  kształcenia. Zdobytą wiedzę  i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej 
z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:
 • produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-logistyczna,
 • doradczych z zakresu działań logistycznych,
 • jednostkach gospodarczych  i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności:
 • zarządzanie łańcuchami dostaw
 • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
 • zarządzanie informacją logistyczną
Studia II stopnia prowadzone są również w języku angielskim – Logistics.

Graduates possess general knowledge and skills necessary for operational logistics management within the functional departments of operators . They know the essence of modern management organizations and policies for logistics operators . They understand the importance of system and procedural approaches in logistics, information flow control rules , financial , human and material resources , as well as the essence of logistics customer service.

On the field Logistics students will gain knowledge among of basic components of logistics processes and systems and process control shaping the physical flow of goods along with related information. In practice, this will allow future graduates, in thinking categories:
 • system,
 • customer service,
 • effectiveness,
 • total costs and
 • oriented value and benefit.
The aim of education majoring in logistics is an indication of the integrity of technical problems in management and economics. With this approach, graduates will have the opportunity to find answers among others, the following questions:
 1. what procedures apply? (Technical efficiency);
 2. what is the best set of inputs? (Cost-effectiveness);
 3. what kind and how much to produce goods or provide services? (Allocative efficiency);
 4. how to formulate contracts between customers and suppliers? (Transaction costs);
 5. how to change the amount and type of goods or services in time? (Dynamic efficiency).
Addressing these issues is primarily to increase productivity and meet the demands of competition and reported by customers against operators who every day are struggling with logistical problems. Graduates will be prepared to practice solving the problems identified.


LOGISTYKA – studia inżynierskie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Współczesne zarządzanie opierające się na podejściu procesowym oraz różnego rodzaju relacjach partnerskich z otoczeniem jest praktycznie nierozerwalnie związane z koncepcją logistyki w jej wszystkich wymiarach: ekonomicznym, informatycznym i technicznym. Tylko połączenie wszystkich trzech obszarów daje niezawodne narzędzie pozwalające przedsiębiorstwu realizować jego podstawowe zadania i efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi, klientami i instytucjami. W tym kontekście misja Wydziału Zarządzania na kierunku Logistyka, studia inżynierskie I stopnia polega na kształceniu przyszłych menedżerów logistyki wyposażonych w zestaw kompetencji z zakresu logistyki rozumianej bardzo szeroko, przy tym zdolnych do rozwiązywania problemów metodami inżynierskimi. Kształcenie takie musi cechować się wszechstronnością. Absolwent kierunku nie tylko poznaje teoretyczne podstawy, lecz także zdobywa umiejętności znajdujące bezpośrednio zastosowanie w praktyce we wszystkich obszarach życia gospodarczego mających jakikolwiek związek z logistyką. 

Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zdobywają tytuł inżyniera i są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania pracy zawodowej we wszystkich typach organizacji gospodarczych realizujących procesy logistyczne zarówno na płaszczyźnie pojedynczych przedsiębiorstw jak i całych łańcuchów dostaw.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadają umiejętności menedżerskie. Posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu  i jego szkolenia. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.  

Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka I stopnia – studia inżynierskie mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności: 
 • zarządzanie i inżynieria transportu
 • inżynieria systemów logistycznych
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


ZDROWIE PUBLICZNE 

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie:
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznychi psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania programów epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Precyzując, absolwenci zdrowia publicznego są przygotowani do pracy w: instytucjach publicznych (rządowych, samorządowych), fundacjach, przedsiębiorstwach, do własnej działalności gospodarczej  i eksperckiej. Mogą pracować w strukturach zajmujących się:
 • edukacją zdrowotną (w mediach, marketingu, reklamie) oraz promocją zdrowia i profilaktyką w różnorodnych środowiskach (zakładach pracy, gminach, szkołach, szpitalach) i grupach ryzyka (np. wśród młodzieży, osób uzależnionych),
 • zapewnieniem opieki i wsparcia osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, przewlekle chorym, osamotnionym, w wieku podeszłym, a także ich rodzinom i opiekunom,
 • zarządzaniem w systemie zdrowia publicznego (zakłady opieki zdrowotnej, biura polityki zdrowotnej w urzędach administracji publicznej),
 • budowaniem i wdrażaniem projektów (międzynarodowych, krajowych, lokalnych, środowiskowych) służących rozwiązywaniu problemów zdrowotnych społeczności,
 • prowadzeniem badań naukowych, analiz oraz nauczaniem i doradzaniem w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • prowadzeniem działalności publicystycznej związanej ze zdrowiem.
Studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie)

Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia:
 • promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna,
 •  zarządzanie w ochronie zdrowia.
Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. 
Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa. 

Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego; publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych; instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego; organizacjach pozarządowych; nadzorze sanitarnym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. 

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości; rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich; planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych; prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności; merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania działań instytucji; mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym; zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej; zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej; kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych; gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia; wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym; opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych.


FILOLOGIA 

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Filologii posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie języka angielskiego, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Doskonała znajomość języka angielskiego wsparta jest praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii, handlu oraz zarządzania. Takie połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. 

Absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w dużych przedsiębiorstwach i koncernach albo też specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy też referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie.

Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące wprowadzenie do nauk ekonomicznych i prawnych. Duża liczba ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. 
 
Studia licencjackie ze specjalnością „Język biznesu” mają charakter interdyscyplinarny, gdyż ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego, podstawową znajomość drugiego języka obcego, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • angielski język biznesu
Absolwent   jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Kierunek „Finanse i rachunkowość” skoncentrowany jest na istocie funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, dla których podstawową w złożonym i turbulentnym środowisku XXI wieku jest rachunek ekonomiczny. Podejmowanie decyzji strategicznych jak i operacyjnych ma zawsze charakter finansowy. Efektywny proces decyzyjny wymaga znajomości szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz wielopłaszczyznowego oddziaływania makrootoczenia na podmiot gospodarczy.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami, istoty funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Omawiane zagadnienia dotyczą wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, organizacji i finansowania instytucji publicznych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.

Przedmioty realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia na tym kierunku mają umożliwić absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia: 
 • finanse i bankowość
 • analityk finansowy
 • rachunkowość
 • inwestycje i nieruchomości
 • systemy informatyczne w finansach i  rachunkowości
Specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia: 
 • finanse i bankowość
 • analityk finansowy
 • rachunkowość
 • inwestycje i nieruchomości
Absolwent   jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia na Wydziale Zarządzania przygotowują do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako:
 • specjalista zarządzania finansami, 
 • specjalista rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej, 
 • doradca finansowy i inwestycyjny, 
 • doradca podatkowy.
Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:
 • finanse i bankowość
 • rachunkowość
 • analityk finansowy
 • nowe usługi biznesowe
Specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia:
 • finanse i bankowość
 • rachunkowość
 • analityk finansowy


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi jedno z kluczowych zagadnień związanych z realizacją produkcji w już istniejących zakładach pracy oraz determinuje rozwój i wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych a także usług.

Do przestrzegania zasad BHP zobowiązane są wszystkie zakłady produkcyjne i usługowe. 

Z obowiązującymi przepisami BHP powinny być zaznajomione wszystkie jednostki sprawujące nadzór nad warunkami pracy oraz jednostki służby zdrowia, samorządu terytorialnego jak też prowadzące działalność usługową w zakresie rehabilitacji i odnowy biologicznej. Stąd też ciągle rośnie w kraju zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu BHP.

Studia na kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia pozwolą absolwentowi na:
 • zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia występującymi w różnych procesach technologicznych i występującymi chorobami zawodowymi,
 • zapoznanie się z metodami oceny ryzyka zawodowego występującego na różnych stanowiskach pracy,
 • zapoznanie się z organizacją pracy specjalisty ds. BHP w zakładach pracy i metodami badania wypadków przy pracy,
 • opanowanie metod eliminacji zagrożeń w środowisku pracy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniki i medycyny pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności (zakłady rehabilitacji, odnowy biologicznej),
 • w jednostkach naukowo-badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
 • w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • edukacja w zakresie BHP 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego
 • biurach i firmach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości
 • firmach deweloperskich
 • organizacjach otoczenia biznesu
Kompetencje te w szczególności odnoszą się do:
 • pracy na rzecz organów administracji samorządowej w zakresie konstruowania planów i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego
 • współdziałania z różnymi jednostkami i instytucjami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego miast, gmin i regionów
 • uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
 • opracowania warunków technicznych do przetargów na opracowanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego
 • oceny jakości opracowywanych na zlecenie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania warunków do realizacji postanowień zawartych w tych opracowaniach
 • przygotowanie ofert inwestycyjnych, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i zarządzania przestrzenią
 • uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej.
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych 
 • równowaga przestrzenna i ekoturystyka
 • zarządzanie energią i środowiskiem
Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


TURYSTYKA I REKREACJA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej posiadają ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
 
W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji:
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zarządzania obsługą ruchu turystycznego,
 • opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • działań promocyjnych i marketingowych,
 • organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,
 • nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.
Absolwenci będą mieć kwalifikacje przygotowujące do pracy w:
 • biurach podróży,
 • hotelarstwie,
 • centrach rekreacji, środkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie turystyki i rekreacji,
 • branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji. 
Absolwenci zdobędą wiedzę o działalności turystycznej w zakresie marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzania, strategii i rozwoju, analizy finansowej i inwestycji oraz zarządzania kadrami. Poznają oni przestrzeń geograficzną, jej specyfikę w ujęciu turystycznym, a także różnorodność walorów, która stanowi podstawę do tworzenia atrakcyjnych turystycznie produktów na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Wykażą się wiedzą krajoznawczą, demograficzną, socjologiczną i psychologiczną.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługują się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

Zdobytą wiedzę i umiejętności o zasadach prawnych i etycznych absolwent wykorzystuje w praktyce zawodowej. Uzyskany tytuł zawodowy umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia:
 • rekreacja prozdrowotna
 • organizacja turystyki pielgrzymkowej
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym


MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia będą posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem:
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zarządzania obsługą firm gastronomicznych,
 • opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
 • przygotowywania oferty z zakresu żywności i żywienia dla różnych grup odbiorców,
 • działań promocyjnych i marketingowych,
Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia uzyskają kwalifikacje dające możliwości podjęcia pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością:
 • przedsiębiorstwach gastronomicznych, 
 • hotelarstwie, 
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
 • centrach rekreacji
 • organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów;
 • jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności;
 • placówkach zajmujących się edukacją żywieniową
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, 
 • administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem,
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać ogólną wiedzę na temat stanu rynku żywności i usług żywieniowych oraz czynników determinujących ich funkcjonowanie. Poznają krajowe i międzynarodowe organizacje związane z funkcjonowaniem rynku żywności i usług żywienia oraz znaczenie i zakres ich działalności. Posiadać będą podstawową wiedzę w zakresie prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz ochrony własności intelektualnej.

Poznają ogólną wiedzę o czynnikach determinujących jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, z uwzględnieniem różnych systemów zapewnienia jakości. Zdobędą ogólną wiedzą dotyczącą produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia, z uwzględnieniem etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz ich wykorzystania w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Poznają podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka z uwzględnieniem różnych stanów fizjologicznych.

Zapoznają się z rolą i znaczeniem żywienia, wartości energetycznej składników odżywczych i innych składników bioaktywnych w produktach spożywczych dla prawidłowego funkcjonowaniu organizmu i dla zdrowia człowieka. Uzyskają ogólną wiedzę na temat błędów żywieniowych i ich skutków, poznają sposoby żywieniowej prewencji chorób dietozależnych oraz różne strategie racjonalizacji żywienia, w tym edukacji żywieniowej.

Poznają ogólną wiedzę dotyczącą żywności potencjalnie niebezpiecznej, powodującej negatywne konsekwencje zdrowotne w wyniku celowych lub nieświadomych działań inżynierskich (GMO) prowadzących do obniżenia jej wartości odżywczej i wprowadzania substancji obcych. Poznają podstawową wiedzą na temat oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i zdrowia pojedynczych osób i grup populacyjnych oraz zadania i metody epidemiologii żywieniowej.

Poznają i zrozumieją zasady krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji, których działania zmierzają do zwalczania nieprawidłowego żywienia. Posiądą świadomość z istoty zachowań konsumentów na rynku i ich skutków dla żywienia i zdrowia oraz znają podstawowe metody badania tych zachowań. Będą dysponować ogólną wiedzą na temat specyfiki, organizacji oraz uwarunkowań (w tym ekonomicznych) zarządzania w zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Poznają operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności oraz technologie inżynierskie stosowane w różnych procesach przetwarzania żywności. Posiądą wiedzę o formach gospodarowania surowcami i produktami żywnościowymi wykorzystywanych w działalności gospodarczej sektora żywności i żywienia.

Uzyskany tytuł zawodowy umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.


ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

Studia stacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, wyprofilowanego do celów międzykulturowej komunikacji biznesowej oraz pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego, a także nabyciu umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej. Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych. 

Absolwent posiada wiedzę językową na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykazuje się znajomością biznesowego słownictwa specjalistycznego z zakresu ekonomii, prawa, korespondencji handlowej, marketingu i reklamy. Dysponuje wiedzą z zakresu językoznawstwa oraz teorii tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka biznesu. Posiada wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do biznesowych tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i pisemnych. Ma również wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym.

Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych, historii, polityki oraz dziejów kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Wiedza absolwenta obejmuje też zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz fundamentalnych zasad i teorii ekonomii. Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotu gospodarczego w warunkach wolnorynkowych, mechanizmów globalizacji, zarządzania międzynarodowego oraz problematyki unijnej. Ważnym obszarem wiedzy absolwenta jest znajomość zróżnicowania kulturowego współczesnego, globalnego rynku, konsekwencji tego faktu dla różnego typu relacji biznesowych oraz zasad zarządzania międzykulturowego.

Absolwent dysponuje znajomością języka angielskiego w zakresie wszystkich umiejętności językowych, co pozwala na swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. W sposób biegły komunikuje się zarówno w zakresie ogólnym jak i języka biznesu. Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego, która umożliwia formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, z użyciem rozmaitych stylów i rejestrów językowych, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. W trakcie zajęć praktycznych absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenia pisemne i ustne w odniesieniu do tekstów specjalistycznych z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej oraz marketingu i reklamy, dzięki czemu może skutecznie pośredniczyć w różnego typu międzynarodowych kontaktach biznesowych między podmiotami gospodarczymi, organizacjami czy instytucjami.

Absolwent posiada umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole. Potrafi też korzystać z technologii informacyjnych wspomagających pracę tłumacza w zakresie komunikacji w biznesie.

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Jest gotowy do podnoszenia swoich kompetencji lingwistycznych oraz translatorskich. Cechuje go otwartość na przyswajanie nowej wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Posiadana przez absolwenta wiedza oraz uzyskane kompetencje i umiejętności pozwalają na zatrudnienie:
 • w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą,
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową. 
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, 
 • biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych, 
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • dziale marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowych, a także zróżnicowanych kulturowo,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach międzynarodowych i non-profit,
 • organizacjach pozarządowych ,
 • instytucjach kultury


przejdź do spisu treści

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego  i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

- stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia
- niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia

na poszczególne kierunki, tj.:

 • budownictwo
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • automatyka i robotyka
 • elektromobilność i energia odnawialna
 • inteligentne miasta
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • matematyka (drugi stopień)
 • maszyny i systemy energetyczne
 • matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • fizyka techniczna
 • inżynieria materiałowa
 • technologia szkła i ceramiki 
 • metalurgia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • inżynieria środowiska
 • energetyka
 • biotechnologia
 • zarządzanie środowiskiem
 • zarządzanie/management
 • zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy  
 • logistyka/Logistics
 • logistyka inżynierska
 • finanse i rachunkowość w biznesie
 • angielski język biznesu
 • design i zarządzanie projektami 
 • zarządzanie w turystyce i sporcie

§ 1 
Warunki formalne

1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie do poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych następujących dokumentów: 

 1. podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),
 2. poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię: 

- świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, 

dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. W związku art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Kandydaci nieposiadający dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia do momentu wydania przez Uczelnię dyplomu wraz z suplementem, składają zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wraz  z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice Częstochowskiej otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów. Kandydat po odebraniu dyplomu ukończenia studiów jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia uczelni dyplomu,

- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,  

- aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do weryfikacji poprawności uzupełnionych danych w Podaniu – Kwestionariuszu o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej z okazanym przez kandydata dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. 

2. Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na dokonanie wpisu na listę studentów lub listę rezerwową oraz na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia – obywatele polscy oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo. 

4. Do zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, o którym mowa w pkt. 3, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz decyzję administracyjną dotyczącą uznania w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do  ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe uzyskanych za granicą chyba, że świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą zostanie uznany za równorzędny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty. 

5. Kandydaci na studia drugiego stopnia – obywatele polscy oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, którzy ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. 

6. Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, o którym mowa w pkt. 5, w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

7. Jeżeli podczas rekrutacji nie zostanie złożona decyzja, o której mowa w pkt. 4  lub  zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 6, kandydat zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,  a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej. 

8. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85). Rekrutację na studia przeprowadza Biuro Studentów Zagranicznych. Szczegółowa ścieżka rekrutacji dla kandydatów – cudzoziemców na studia pierwszego lub drugiego stopnia na Politechnice Częstochowskiej, określona została w Załączniku nr 2.

9. Rektor Politechniki Częstochowskiej określa liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów na dany rok akademicki. 

§ 1a
Rekrutacja uzupełniająca

1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, którym  w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 29 września 2020 r. złożyć do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia.

2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w pkt. 1, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2020/2021 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

§ 2 
Kryteria kwalifikacji na studia

1. Rekrutację na studia przeprowadza oraz podejmuje decyzję o wpisaniu na listę studentów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie kandydata na listę studentów. Zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

3. warunkiPodstawą wpisu na listę studentów na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

3.1 matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym  w przypadku: 

 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 3.1. lit. a,
 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

3.2 język polski (JP) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

3.3 język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

3.4 dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku: 

 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR)  do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 3.4. lit. a,
 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%.

4. Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny,  o którym mowa w pkt. 3 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny – w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2: 

6. Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała  Senatu Politechniki Częstochowskiej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie. 

7. Student może podjąć kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student jest zobowiązany do niezwłocznego określenia, który z nich jest pierwszym lub kolejnym kierunkiem studiów oraz do pisemnego poinformowania Dziekanatów o dokonanym wyborze. 

§ 3
Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego

1. Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

1.1. procentu M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z ppkt. 3.1;

1.2. procentu D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych       przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie  z ppkt. 3.4;

1.3. procentu JP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce  i sporcie obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia - waga 0.5;

1.4 procentu JO z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego,  w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowią kierunki: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie, gdzie obowiązywać będzie waga 1.0;

2. Dla kandydatów na studia  legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

 1. w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 0.8, na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia, waga 0.5,
 2. do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0.8, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie wagę 1.0,
 3. z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą,
 4. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2,
 5. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.

3. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryterium określone w pkt. 4.

4. Kryterium dodatkowe przy kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunki: 

1.1. Budownictwo; 

 1. kierunek ukończonych studiów technicznych inżynierskich, 
 2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia, 
 3. rozmowa kwalifikacyjna. 

Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach niż Budownictwo i Architektura będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

1.2. Elektrotechnika; Automatyka i robotyka:

 1. kierunek ukończonych studiów,
 2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

1.3. Mechanika i budowa maszyn; Informatyka; Matematyka; Mechatronika:

 1. kierunek ukończonych studiów.

1.4. Metalurgia; Inżynieria materiałowa; Zarządzanie i inżynieria produkcji; Fizyka techniczna:

 1. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, 
 2. oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

1.5. Energetyka; Inżynieria środowiska; Biotechnologia; 

 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci, o ile w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się  w zakresie następujących modułów:

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów uczenia się, mogą zostać wpisani na listę studentów studiów drugiego stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w trakcie trwania  studiów drugiego stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

1.6 Zarządzanie/Management, Logistyka/Logistics, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Finanse i rachunkowość w biznesie: 

 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci pod warunkiem uzupełnienia efektów uczenia się wynikających z różnic programowych.

§ 4
Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz liczby miejsc na dany kierunek i rodzaj studiów.

§ 5 
Terminy i procedura

1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadzana jest w następujących terminach:

- na semestr zimowy od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r.,

- na semestr letni od 25.01.2021 r. do 12.02.2021 r.

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:

- termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,

- terminy ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 6
Informacje dodatkowe

1. Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, rodzaje i formy studiów.

2. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów I-go roku studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania liczby miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na rezerwową listę studentów lub mogą ubiegać się o wpis na listę studentów studiów niestacjonarnych.

3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc wówczas przekroczenie wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego nie jest warunkiem decydującym o wpisie na listę studentów. 

4. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynającej się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021. 

5. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja  Rekrutacyjna. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach rekrutacji rozstrzyga Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawdza i weryfikuje pod względem formalnym wpis na listę studentów.

7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

8. Od odmownej decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. 

9. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

10. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na pierwszy rok studiów uczelnia zwraca kandydatowi złożone przez niego dokumenty, natomiast kopie tych dokumentów uczelnia przechowuje przez okres 6-ciu miesięcy. Okres przechowywania ww. dokumentów liczy się od momentu upływu terminów odwoławczych.

Tabela nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych 

Wydziały na uczelni:

budownictwa
elektryczny
inżynierii i ochrony środowiska
inżynierii środowiska i biotechnologii
wydział inżynierii produkcji i technologii materiałów
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

angielski język biznesu I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM I stopnia Stacjonarny
design i zarządzanie projektami I stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
maszyny i systemy energetyczne I stopnia Stacjonarny
matematyka II stopnia Stacjonarny
matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
metalurgia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia szkła i ceramiki I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie jakością i produkcją I stopnia Stacjonarny
zarządzanie w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

czytaj dalej

Design i zarządzanie projektami

kierunek przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

KURSY ONLINE DLA MATURZYSTÓW!

Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury online z biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz matematyki.

czytaj dalej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

zaprasza NA STUDIA w roku akademickim 2020/2021

czytaj dalej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

REKRUTACJA ZACZYNA SIĘ OD 28.01.2019

czytaj dalej

Łazik z Politechniki Częstochowskiej najlepszy na świecie!

W dniach 31 maja-2 czerwca br. na pustyni w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych odbył się największy i najbardziej prestiżowy konkurs łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane