Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA


przejdź do spisu treści
 
Szkoły Ogólnopolskiej sieci Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA posiadają uprawnienia szkół publicznych i mają charakter dwuletnich policealnych studiów zawodowych. Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA, oprócz kształcenia w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia, przygotowują do egzaminu na licencję detektywa oraz pozwalają słuchaczom w trakcie kształcenia uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprezy masowej. 

Absolwenci sieci szkół O'CHIKARA mogą ubiegać się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Dokument ten uprawnia tak do obejmowania stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony i firmach detektywistycznych, jak również do ubiegania się o przyznanie koncesji na założenie własnej agencji ochrony.

Autorski program nauczania Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA obejmuje szeroki zakres zagadnień specjalistycznych, złożony z trzech odrębnych bloków programowych: bloku ogólnego, bloku prawnego i bloku zawodowego. Bloki te zostały wyodrębnione w wyniku prowadzonych analiz umiejętności zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz detektywa.

Efektywny system podnoszenia sprawności fizycznej jest również jedną z istotnych zasad programu kształcenia w sieci szkół O'CHIKARA, a rozbudowany blok zajęć sportowych to samoobrona i techniki interwencyjne z elementami krav maga, judo, ju-jitsu czy kick-boxingu. Prosportowy charakter szkół O'CHIKARA powoduje, iż wielu słuchaczy osiąga wysokie sportowe wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej.

Ścisła współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak policja, agencje ochrony, biura detektywistyczne, zakłady karne czy porty lotnicze, pozwala naszym słuchaczom na doskonalenie nabytych umiejętności. Słuchacze skorzystali również z możliwości odbycia praktyk w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjską licencję pracownika ochrony.

Zadowolenie słuchaczy jest dla nas główną miarą sukcesu. Spełnienie ich oczekiwań stanowi motywację naszych działań wobec przyszłych pracowników zajmujących się przestrzeganiem prawa i bezpieczeństwa w procesie dostosowywania się do coraz to bardziej rosnących wymogów w tym zakresie oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej.


Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA umożliwia kontynuację nauki na trzyletnich studiach licencjackich realizowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.


Organizator programu Bezpieczny Uczeń - jak unikać zagrożeń
www.bezpieczny-uczen.pl

 
 
 
przejdź do spisu treści
 • czesne rozkładane jest na korzystne, dogodne raty

 • absolwenci uzyskują licencję pracownika ochrony pierwszego i drugiego stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji

 • udzielamy pomocy w zdobyciu zatrudnienia

 • czesne rozkładane jest na korzystne, dogodne raty

 • organizujemy obozy integracyjne oraz międzyszkolne zawody sportowe

 • możliwość kontynuacji nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

 • nowoczesny program nauczania z dużą ilością zajęć sportowych
  i praktycznych

 • równe szanse zdobycia specjalistycznego wykształcenia mają kobiety
  i mężczyźni

 • możliwość swobodnego przenoszenia się do innej szkoły sieci O'CHIKARA

 • zatrudniamy specjalistyczną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
  zawodowym

 • szkoły posiadają własne biblioteki m.in. z ofertą Wydawnictwa O'CHIKARA

 • przygotowujemy do egzaminu na licencję detektywa

 • wydajemy uprawnienia do wykonywania zadań członka służb porządkowych
  już po pierwszym roku nauki

 • słuchacze uzyskują uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych

 • nauka w szkole odracza służbę wojskową

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 
 
przejdź do spisu treści

PROGRAM NAUCZANIA

Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA, oprócz kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, przygotowują do egzaminu na licencję detektywa oraz pozwalają słuchaczom w trakcie kształcenia uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprezy masowej.

Autorski program sieci szkół O'CHIKARA obejmuje treści nauczania wynikające z analizy umiejętności zawodowych pracownika ochrony i detektywa. Materiał nauczania został ujęty w trzech głównych blokach programowych.

Blok ogólny ma charakter merytorycznej "podbudowy" do wykonywania zawodu i obejmuje podstawową wiedzę z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług detektywistycznych. W bloku tym zawarte są przepisy ustawowe regulujące zasady wykonywania zadań pracowników ochrony fizycznej, wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, psychologii i socjologii pracy, z zakresu kryminologii i kryminalistyki, administracji państwowej i samorządowej, ekonomii oraz etyki zawodowej pracownika ochrony. Słuchacze mają także możliwość nauki języka angielskiego lub niemieckiego.

Blok prawny przygotowuje słuchaczy do poznania regulacji prawnych związanych z wykonywanymi zadaniami. Zawiera materiał nauczania z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego materialnego i wykroczeń, prawa karnego procesowego, prawa cywilnego, finansowego, handlowego i własności intelektualnej oraz prawa pracy. W bloku tym zawarte są także szczegółowe treści kształcenia związane z wykonywaniem zawodu detektywa.

Blok zawodowy stanowi podstawy kształcenia specyficznych umiejętności wynikających z szerokiego zakresu zadań zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia, detektywa, a także członka służby porządkowej imprezy masowej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej. Swym zakresem obejmuje materiał nauczania dotyczący ochrony osób i mienia, konwojowania, a także zajęcia praktyczne z samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. Słuchacze szkół sieci O'CHIKARA w ramach bloku zawodowego uczestniczą w obozach szkoleniowych, przygotowujących do pracy w specyficznych warunkach zawodowych.

Atrakcyjnym dopełnieniem bloku zawodowego jest specjalistyczne szkolenie strzeleckie, złożone tak z wykładów teoretycznych, jak i zajęć praktycznych na strzelnicy. Taka konstrukcja bloku szkoleniowego zapewnia słuchaczom zdobycie wysokich umiejętności i przyswojenie niezbędnej, trudno dostępnej wiedzy.

W uzupełnieniu do wymogów ministerialnych oraz by dodatkowo uatrakcyjnić program nauczania, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA wprowadziła także elementy z zakresu wiedzy detektywistycznej. To właśnie one pozwalają na kształtowanie u słuchaczy postaw proaktywnych, jak również uświadamiają przyszłym adeptom zawodu, że ich czujność, spostrzegawczość i umiejętność przewidywania zdarzeń pozwolą na podjęcie stosownych działań zapobiegających wielu zagrożeniom.

Sieć szkół O'CHIKARA w ramach działalności edukacyjnej dostosowuje proces kształcenia do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi bloku prawnego oraz zawodowego. W kształceniu zawodowym na bieżąco analizuje się poziom umiejętności wymaganych w zawodach pracownika ochrony i detektywa w krajach Unii Europejskiej i modyfikuje proces nauczania tak, aby umiejętności absolwenta szkoły były równoważne z poziomem umiejętności zawodowych respektowanych na rynku pracy wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Ścisła współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak policja, agencje ochrony, biura detektywistyczne, zakłady karne czy porty lotnicze, pozwala naszym słuchaczom na doskonalenie nabytych umiejętności. Słuchacze skorzystali również z możliwości odbycia praktyk w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjską licencję pracownika ochrony.

Efektywny system podnoszenia sprawności fizycznej jest również jedną z istotnych zasad programu kształcenia w sieci szkół O'CHIKARA, a rozbudowany blok zajęć sportowych to samoobrona i techniki interwencyjne z elementami krav maga, judo, ju-jitsu, kick-boxingu. Prosportowy charakter szkół O'CHIKARA powoduje, iż wielu słuchaczy osiąga wysokie sportowe wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA realizując program, współpracują na bieżąco z właściwymi kuratoriami oświaty, komendami wojewódzkimi policji, urzędami miejskimi oraz agencjami ochrony i biurami detektywistycznymi, a także jednostkami oferującymi usługi w zakresie wyszkolenia strzeleckiego. Cechą charakterystyczną autorskiego programu kształcenia w szkołach sieci O'CHIKARA jest to, że stara się w swojej strukturze ująć większość aktualnych spraw zawodowych w szerokim rozumieniu, jest ukierunkowany przede wszystkim na praktykę zawodową oraz jest otwarty, a więc ulega nieustannej modyfikacji w celu podnoszenia jakości kształcenia.


 

przejdź do spisu treści

Białystok 
ul. Legionowa 7
tel. (085) 744 60 90 

Bydgoszcz 
 ul. Skłodowskiej-Curie 4 
tel. (052) 340 09 24 

Gdańsk
ul. Zakopiańska 37a (wejście od ul. Kartuskiej 63-65)
tel. (058) 305 34 99

Gorzów Wlkp
 ul. Kazimierza Wielkiego 65a 
tel. (095) 720 17 49 

Kalisz 
ul. Szopena 23 
tel. (062) 501 79 99 

Katowice 
ul. Sokolska 26/6
tel. (032) 353 99 99 

Kielce 
ul. Gagarina 3 
tel. (041) 362 58 09 

Kraków 
ul. Nowaczyńskiego 2 
tel. (012) 267 10 21 

Krosno 
ul. Bieszczadzka 1c/113 
tel. (013) 436 87 40 

Leszno 
Al. Krasińskiego 8 
tel. (065) 529 65 74 
 
Lublin 
ul. Prusa 8
tel. (081) 533 76 73 

Olsztyn 
ul. Żołnierska 15 
tel. (089) 535 08 03 

Oświęcim 
ul. Bema 8
tel. (012) 267 10 21

Piotrków Tryb 
ul. Krakowskie Przedmieście 11 
tel. (044) 649 75 72 

Poznań 
ul. Dmowskiego 50
tel. (061) 852 16 03
 
Radom 
ul. Kraszewskiego 1/7 
tel. (048) 334 01 20 

Rzeszów 
ul. Grottgera 22 
tel. (017) 853 41 90 

Szczecin 
ul. Orawska 1 
tel. (091) 485 36 56 

Warszawa 
Al. Stanów Zjednoczonych 24 
tel. (022) 672 02 18 

Wrocław 
ul. Stawowa 24 
tel. (071) 781 87 33 

Zakopane 
ul. Krupówki 8
tel. (012) 267 10 21

Zielona Góra 
ul. Strzelecka 22 
tel. (068) 322 13 57 
 
 
 


przejdź do spisu treści

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dyplom ukończenia szkoły upoważnia do otrzymania licencji II-go stopnia pracownika ochrony bez egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Celem Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby agencji ochrony osób i mienia. Szkoła przyjmuje mężczyzn i kobiety. Zajęcia prowadzone są przez dwa lata w trybie dziennym i zaocznym.

W programie nauczania znajdują się przedmioty takie jak: ochrona osób i mienia, kryminologia, kryminalistyka, detektywistyka, zarządzanie, etyka, logika, psychologia, prawo administracyjne, finansowe, cywilne, prawo pracy, prawo karne materialne, karne procesowe, techniczne środki zabezpieczeń, pierwsza pomoc przedmedyczna, wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, taktyka i technika interwencji.

Zdobycie licencji II-go stopnia uprawnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w firmach detektywistyczno-ochroniarskich, jak również do ubiegania się o przyznanie koncesji na działalność gospodarczą w tym zakresie. Absolwenci uzyskują państwowy tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Szkoła przygotowuje również do egzaminu na licencję detektywa oraz daje kwalifikacje do wykonywania zadań członka służb porządkowych oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej.

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych licencjackich w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
(szczegółowe informacje: tel. 061 670 33 11 lub www.wsb.net.pl).


przejdź do spisu treści
:: ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana)

:: niekaralność za przestępstwa umyślne

:: dobry stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości podjęcia nauki w dowolnym typie szkoły; wojskowa kategoria zdrowia nie ma znaczenia)

:: nie jest konieczny uregulowany stosunek do służby wojskowej (na czas nauki Szkoła odracza służbę)

:: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (decyzją Dyrektora Szkoły może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna)

:: bez wpisowego
 
 
 
 
 
przejdź do spisu treści


 • PRACOWNIK OCHRONY
Pracownik ochrony - słownik tematyczny: słownik zawiera ponad 1000 haseł zestawionych w porządku alfabetycznym. Obejmują one treści z zakresu trzech podstawowych bloków tematycznych, ujętych w programie kształcenia dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia. Słownik adresowany jest przede wszystkim do słuchaczy policealnych szkół detektywów i pracowników ochrony, a także do osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej na podstawie egzaminów prowadzonych przez Komendy Wojewódzkie Policji. Może być również pomocny dla studentów i uczniów innych kierunków z zakresu edukacji dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego.

 • KONWOJOWANIEKonwojowanie - podręcznik powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na pozycje o takiej tematyce. Zawiera on zarówno przepisy prawne regulujące zasady transportu wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych, jak również informacje teoretyczne dotyczące pojęcia i organizacji konwojów, obowiązków grup organizujących i realizujących konwoje itp. oraz informacje praktyczne związane z czynnościami konwojowymi. Pozycja zawiera ponadto wzory dokumentacji konwojowych, co czyni ją jeszcze bardziej praktyczną dla czytelnika. 
 
 • OCHRONA IMPREZ MASOWYCH, OCHRONA OSÓB


Ochrona imprez masowych - informacje zawarte w podręczniku podparte są dwoma ustawami: ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej. Główne tematy poruszane w publikacji oprócz ogólnych informacji teoretycznych to warunki bezpieczeństwa imprezy, prawa i obowiązki publiczności oraz szeroko opracowane zadania służb porządkowych. Ostatni rozdział stanowią uwagi praktyczne - konkretne przykłady, wzbogacające wizualizację tematyki ochrony imprez masowych.

Ochrona osób - to podręcznik, zawierający możliwie pełny zakres wiedzy z dziedziny ochrony osób oraz pozwalający na efektywne uczenie się. Najbardziej rozwiniętą część podręcznika stanowi problematyka dotycząca taktyki ochrony osób w obiektach, miejscach publicznych i w środkach transportu. Zagadnienia zawarte w publikacji są zgodne z programem przedmiotu "Ochrona osób" w Policealnych Szkołach Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA, a także z zakresem programów kursów dla pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresem tematyki obowiązującej do egzaminów.

Pozycje: Ochrona imprez masowych i Ochrona osób stanowią jedną publikację
 
 • OCHRONA OBIEKTÓW


 
Ochrona obiektów - pozycja przedstawia całokształt problematyki ochrony obiektów, normowanych przez uchwaloną 22 sierpnia 1997 roku przez Sejm RP ustawę o ochronie osób i mienia, której postanowienia obowiązują od 27 marca 1998 roku. Najbardziej rozwiniętą część podręcznika stanowi specyfika ochrony różnych rodzajów obiektów (obiekty mieszkalne, handlowe, zakłady przemysłowe, naukowo-badawcze, użyteczności publicznej, dydaktyczne, administracyjne, stacje paliw oraz imprezy masowe). Książka zawiera szereg ilustracji, co stanowi nie tylko o jej wartości teoretycznej, ale również o zawartości praktycznej.

 
 • PODSTAWY WYKONYWANIA ZAWODU


Podstawy wykonywania zawodu - opracowanie w sposób wyczerpujący dostarcza czytelnikowi wiedzę praktyczną w zakresie organizowania i prowadzenia działań ochronnych. Szczególnie zostały rozwinięte zagadnienia, w których przedstawiono sposób sporządzania i uzgadniania planu ochrony jednostki, działania pracowników ochrony związane z postępowaniem z materiałami zawierającymi informacje niejawne oraz wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób. W pozycji przedstawione są dodatkowo zmiany uregulowań prawnych związane ustawą o ochronie osób i mienia, co sprawi, że chwilą wejścia ich w życie nie będzie zachodziła potrzeba szybkiego dokonywania zmian i uzupełnień w niniejszym opracowaniu.

 

 • TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONYTechniczne środki ochrony - pozycja szeroko opisuje techniczne środki ochrony utrzymując podział na mechaniczne środki ochrony - zabezpieczenia mechaniczne drzwi, okien itp. oraz w znacznej części na elektroniczne środki ochrony. Rozdział elektronika w ochronie obejmuje przede wszystkim systemy alarmowe (wnikliwie przedstawiony temat czujek), telewizję przemysłową - CCTV, systemy kontroli dostępu, czyli ACC, systemy alarmowe ppoż. oraz systemy GPS.

 

 • WYSZKOLENIE STRZELECKIEWyszkolenie strzeleckie - podręcznik podzielony jest na cześć teoretyczną - teoria strzału, budowa i zasady działa broni, organizacja szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia oraz cześć praktyczną zawierającą techniki i ćwiczenia przygotowawcze posługiwania się bronią oraz strzelania obowiązkowe. Książka wzbogacona jest w szereg zdjęć ilustrujących rodzaje broni strzeleckiej i przybory do jej czyszczenia oraz postawy strzeleckie i techniki strzelania.

 

 • OCHRONA OSÓB I MIENIA - VADEMECUMOchrona osób i mienia - Vademecum to kompleksowo opracowany podręcznik, dostosowany do potrzeb słuchaczy policealnych szkół oraz kursów na licencję pierwszego i drugiego stopnia pracowników ochrony. Stanowi również znakomite kompendium wiedzy dla szefów i pracowników ochrony. Pozycja omawia w zwięzły i przystępny sposób zagadnienia z różnych dziedzin prawa, psychologii, socjologii, etyki, ekonomii i zarządzania. Szczególny nacisk położony został na tematykę zawodową: ochronę mienia, konwojowanie, ochronę osób, techniczne środki zabezpieczeń, sporządzanie planów ochrony oraz czynności związane z prowadzeniem firmy ochronnej.
Format B5, twarda oprawa, 517 stron.

 • LICENCJA DETEKTYWA - VADEMECUM

Licencja Detektywa - Vademecum zawiera omówienia na tematów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 roku w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186, poz. 1559)

Publikacja jest Zbiorem informacji, z zakresu różnych dziedzin, stanowiących przedmiot lektury dla ubiegających się o wydanie licencji detektywa jak również dla innych osób m.in. dla pracowników pionów operacyjnych i dochodzeniowo- śledczych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej czy osób zatrudnionych na pokrewnym dla detektywa prywatnym sektorze ochrony.
Format B5, twarda oprawa, 314 stron.

 

 • LICENCJA DETEKTYWA - VADEMECUM
Seria skryptów szkoleniowych stanowi rozwinięcie minimum programowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 731). W poszczególnych pozycjach serii autorzy omawiają zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań związanych z ochroną osób i mienia oraz wskazana ze względu na podnoszenie kwalifikacji pracowników i jakości świadczonych przez firmę usług. To jedna z nielicznych ofert na rynku, które uwzględniając złożoność zagadnień prawno-teoretycznych, dostarcza jednocześnie szczegółowych instrukcji przełożenia ich na działalność praktyczną. Skrypty szkoleniowe charakteryzuje jednolita szata graficzna.


Z SERII SKRYPTY SZKOLENIOWE POLECAMY:

1. Ustawa o usługach detektywistycznych - zbiór przepisów z wprowadzeniem
2. Ochrona osób i mienia - wybór aktów prawnych
3. Organizacja konwoju
4. Samoobrona i techniki interwencyjne
5. Wybrane zagadnienia psychologii - w aspekcie modelu osobowo - zawodowego pracownika ochrony

 
przejdź do spisu treści Mistrz Świata IBF Tomasz Adamek "Polski Wojownik" walczy w naszych barwach.Tomasz Adamek Mistrzem Świata IBF - kolejny tytuł w boksie zawodowym wywalczył 11 grudnia 2008 roku w pojedynku z Amerykaninem Stevem Cunninghamem.

Walkę stoczyli w Prudential Convention Center w Newark, w stanie New Jersey. Cunningham zdobył tytuł mistrza świata IBF, pokonując Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, a ostatni raz bronił go w grudniu 2007 roku. Teraz pas należy do Tomka Adamka. Mistrzostwo Świata IBF jest to trzeci w karierze "Górala" tytuł mistrzowski wywalczony w boksie zawodowym.

Wcześniej został Mistrzem Świata WBC wagi półciężkiej i IBO w wadze juniorciężkiej.


przejdź do spisu treści

Program edukacyjny
"Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń"

Geneza programu edukacyjnego "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń"
Problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych, z jakimi stykają się szefowie placówek oświatowych. Dzisiejszy świat różnorodności pozostaje także światem przemocy i zagrożeń, z którymi uczniowie i kadra nauczycielska nie zawsze są w stanie poradzić sobie bez specjalistycznej wiedzy i przygotowania. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa stanowi zatem ważny element wychowania młodzieży. Świadomość wagi problemu i pragnienie służenia pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa polskiej młodzieży dały początek, objętemu patronatem Ministra Edukacji Narodowej, programowi edukacyjnemu "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń".

Cele programu
Głównym celem programu "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń" jest edukacja młodzieży w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia oraz kształtowanie odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. Eksperci opracowujący założenia programu, opierając się na wnioskach z obserwacji i doświadczeniach wynikających z ich wieloletniej praktyki, wyłonili podstawowe obszary edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa młodzieży:

1. Zapoznanie młodzieży z zasadami przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, co może skutkować samokontrolą i modyfikowaniem własnych zachowań w sytuacjach społecznych.
2. Kształtowanie postaw sprzyjających minimalizacji agresji w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży, co sprzyjać będzie unikaniu zachowań ryzykownych.
3. Opanowanie przez uczniów podstawowych technik samoobrony, co przyczyni się do zwiększenia poczucia pewności siebie i bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych.
4. Uświadomienie uczniom i ich rodzicom zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko braku reakcji na przemoc i kształtowanie tym samym postaw odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo.
Wiedza zdobyta przez uczniów pozwoli im w dorosłym życiu lepiej dbać o bezpieczeństwo własnych rodzin i właściwie reagować w sytuacji zagrożenia.

Korzyści z uczestnictwa w programie
Bezpieczeństwo uczniów stanowi ważną kwestię dla każdego członka grona pedagogicznego.
Potrzeba bezpieczeństwa to właściwość człowieka sprowadzająca się do unikania sytuacji zagrażającej jemu i jego dobrom w kontekście jego relacji (zależności) z otoczeniem. Wiąże się ona zarówno z brakiem możliwości zaspakajania potrzeb, jak i niemożnością normalnego funkcjonowania psychofizycznego. Mówiąc o bezpieczeństwie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na główne kierunki działań skierowane na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przezwyciężenie sytuacji trudnych, problemowych, szkodliwych. Bezpieczeństwo w środowisku dotyczy życia ludzkiego, zdrowia człowieka, jego wielostronnego rozwoju i kształtowania systemu wartości.
Dyrektor placówki oświatowej jest osobą, która bierze najpełniejszą odpowiedzialność za dobro i bezpieczeństwo oddanego mu w opiekę ucznia. Rodzice, wychowując dziecko, pragną by spędzało ono czas bezpiecznie, ucząc się i rozwijając swe umiejętności pod okiem doświadczonych opiekunów. Wyjściem naprzeciw tym potrzebom, wynikającym z oczekiwań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci, rodziców i samych uczniów, jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa oparta na przekazaniu praktycznej wiedzy, niejednokrotnie niezbędnej wychowankom w sytuacji zagrożenia.

Uczniowie mają szansę nauczyć się lepiej dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów poprzez:
•.zdobywanie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i zasad przeciwdziałania
•.naukę postaw sprzyjających minimalizacji agresji w ich najbliższym otoczeniu
•.poznanie optymalnych sposobów zachowań w trakcie i po ewentualnym napadzie
•.uświadomienie sobie zagrożenia jakie niesie ze sobą zjawisko braku reakcji na przemoc - rozbudzanie motywacji do przeciwstawiania się zachowaniom ryzykownym
•.nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samoobrony w sytuacjach zagrożenia
•.możliwość poruszenia trudnych tematów w obecności profesjonalnie przygotowanego specjalisty (zadawanie pytań, rozwiązywanie problemów, szukanie rozwiązań, podejmowanie polemiki, prowadzenie dyskusji na nurtujące młodzież tematy).

Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa młodzieży poprzez:
•.doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu, życiu, normalności funkcjonowania, sytuacjom trudnym
•.określenie stanu bezpieczeństwa młodzieży w miejscach ich codziennych zajęć
•.podejmowanie działań interwencyjno-kompensacyjnych
•.ewaluację i monitorowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Rodzice mają pewność, iż w szkole do której uczęszcza ich dziecko:
•.przedmiotem troski wychowawczej jest zaspakajanie potrzeb związanych
z bezpieczeństwem na terenie szkoły
•.zadania edukacyjne szkoły zmierzają do kształtowania poczucia odpowiedzialności młodzieży za własne zachowania w szkole i poza nią
•.nabędzie umiejętności różnicowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu
•.kadra pedagogiczna wspiera rodziców w podejmowaniu tematyki dotyczącej unikania zachowań ryzykownych
•.jest miejscem w którym ich dzieci uczą się postaw prospołecznych i zachowań prozdrowotnych.

Patroni i partnerzy
Program objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto licznie wsparły go media ogólnopolskie i regionalne, Urzędy Miejskie i Wojewódzkie, Kuratoria Oświaty oraz Straże Miejskie. Spotkał się także z dużym zainteresowaniem kadry kierowniczej oświaty podczas prezentacji na I Kongresie Zarządzania Oświatą w Łodzi we wrześniu 2006 roku, w którym wzięło udział ponad 800 osób.

Organizatorzy programu
Program edukacyjny "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń" organizowany jest przez wyspecjalizowane w tematyce bezpieczeństwa instytucje, które widzą potrzebę dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych - Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Absolwenci uczelni stanowić będą czołową kadrę menadżerów bezpieczeństwa.
Sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA, która powstała w 1995 roku, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony oraz detektywów.

 

Organizator programu Bezpieczny Uczeń - jak unikać zagrożeń
www.bezpieczny-uczen.pl

 
 
 

Zawody na uczelni:

pracownik ochrony fizycznej osób i mienia
technik ochrony fizycznej osób i mienia

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie