Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu


Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych. 

Nauka w Szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania realizowanych przez znanych artystów wrocławskich i wykładowców wyższych szkół artystycznych o dużym doświadczeniu scenicznym i dydaktycznym. 

Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 442/6/2006.

Zajęcia teatralne oraz wokalne realizowane są wielokierunkowo, od najprostszych piosenek i utworów scenicznych zaczynając, na musicalach i klasycznym repertuarze literatury światowej kończąc. 

Założeniem dydaktycznym pracy ze studentami jest stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju artystycznego i wykazania się aktywnością twórczą, rozwijanie osobowości artystycznej poprzez rozbudzenie wyobrażni aktorskiej i muzycznej, popularyzacja twórczości kompozytorów oraz literatury klasycznej i współczesnej. 

Szkoła aktorska kształci w dwóch specjalnościach:

Aktorskiej

Aktorsko-Musicalowej

Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem "aktor" lub "aktor scen muzycznych". Otrzymanie dyplomu uprawnia do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich na podstawie materiału obowiązującego i zrealizowanego w Szkole. 

Nauka w Szkole rozpoczyna się 1 października, kończy 20 czerwca. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynku przy ulicy Monte Casino 64 we Wrocławiu.


Przedmioty

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia według autorskich programów nauczania.

Pokazy końcowo roczne odbywają się na scenie i w profesjonalnych salach koncertowych.

1. Podstawy gry aktorskiej

W I roku nauki – semestr I – słuchacze realizują scenki mimiczne bez tekstu w planie żywym. 

W I roku nauki – semestr II – słuchacze realizują elementarne sceny współczesne z tekstem, których najistotniejszą cechą są częste zmiany nastrojów. Program zajęć ma na celu sprawdzenie możliwości aktorskich słuchaczy, rozwinięcie ich wrażliwości oraz wyobraźni emocjonalnej poprzez tzw. otwarcie emocjonalne - czynnik niezbędny do wykonywania działań aktorskich w dalszym procesie edukacyjnym. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

2. Sceny współczesne

W II roku nauki słuchacze realizują sceny współczesne z literatury polskiej i światowej. Zadaniem przedmiotu jest ukształtowanie formy wyrazu artystycznego słuchacza, udoskonalenie prawdy w interpretacji tekstu w realizacji monologowej i dialogowej scen współczesnych. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

3. Sceny klasyczne

W III roku nauki słuchacze realizują spektakl dyplomowy z polskiej lub światowej literatury współczesnej bądź klasycznej. Słuchacz poznaje złożone zasady budowania roli w pełnowymiarowym przedstawieniu (wprowadzenie charakterystycznego ruchu w odtwarzanej postaci , ekspresji, natężenia głosu, zmiany barwy i wysokości głosu, gestów, dodanie do roli tzw. „gagów scenicznych” – czkawka, kichanie, jąkanie etc.) oraz doskonali warsztat aktorski, którego najistotniejszym elementem jest konsekwencja budowania roli w spektaklu. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

4. Śpiew solowy

Indywidualne zajęcia śpiewu solowego mają na celu opanowanie przez słuchacza prawidłowej emisji oraz postawy podczas wykonywania wprawek i ćwiczeń różnych autorów, pieśni romantycznych lub współczesnych, a także piosenek aktorskich, musicalowych i jazzowych. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętności swobodnego posługiwania się aparatem oddechowym, zastosować odpowiednią pracę przepony, opanować umiejętność korekty intonacji, wypracować prawidłowy dźwięk. Wyrobią umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas prezentacji oraz dokonywania właściwej samooceny wykonawczej. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

5. Wiersz

Program zajęć obejmuje wiedzę teoretyczną na temat budowy wiersza (frazowanie, tempo i rytm w wypowiedzi scenicznej, akcentacja, średniówka, przerzutnia, cezura, klauzula). Słuchacz poznaje różnice wypowiedzi 

w zakresie wiersza współczesnego, klasycznego, monologu scenicznego (klasycznego i współczesnego), dialogu wierszowanego oraz nabywa umiejętności zastosowania ich w praktyce. W I roku nauki słuchacz zaznajamia się

z polską i światową poezją współczesną i klasyczną. W II roku nauki program nauczania obejmuje monolog klasyczny z literatury polskiej i światowej. W III roku nauki słuchacz realizuje monologi Shakespeare’a. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

6. Proza

Na zajęciach prozy słuchacz nabywa umiejętność wypowiedzi z zastosowaniem właściwego dla logiki tekstu frazowania, tempa i rytmu oraz akcentacji z zastosowaniem odpowiedniego oddechu i dykcji oraz wykształconych umiejętności w zakresie emisji głosu. Uczy się mówienia prozy klasycznej, współczesnej, monologu scenicznego (jako elementu roli), dialogów. Poznaje literaturę światową z uwzględnieniem prozy polskiej. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

7. Dykcja

Program nauczania przedmiotu ma na celu zapoznać słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami techniki mówienia oraz budową i funkcjami aparatu mowy, a także wyeliminować u słuchaczy wszelkie nieprawidłowości w używaniu narządów mowy. Słuchacze nauczą się technik poprawnej wymowy: słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej, wykształcą wrażliwość słuchową oraz umiejętność samokontroli. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym. 

Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

8. Emisja głosu i impostacja

Zbiorowe zajęcia emisji głosu i impostacji mają na celu zapoznać słuchaczy z budową organu głosowego, prawidłowym jego funkcjonowaniem oraz higieną. Podczas wspólnego śpiewania wprawek słuchacze opanowują prawidłową postawę ciała, swobodnie posługują się aparatem oddechowym, doskonalą technikę wymowy i śpiewu z uwzględnieniem kształtowania samogłosek i spółgłosek, właściwego wdechu i wydechu, odpowiedniej pracy przepony, precyzji wymowy. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym. 

9. Chór

Celem zajęć jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad prawidłowego śpiewu zbiorowego, poznanie literatury chóralnej i zespołowej, a także umiejętność rozumienia całej struktury utworu z rozbiciem na poszczególne elementy, umiejętność tzw. synchronizacji wertykalnej i wspólnego budowania całości. Program zajęć przewiduje:

Pracę nad wybranym utworem.

Zapoznanie z wokalną literaturą kameralną różnych epok.

Rozwijanie umiejętności artystycznego wykonawstwa muzyki chóralnej, poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość barw i dźwięku.

Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycznej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym. 

10. Historia teatru i dramatu powszechnego

Program nauczania przedmiotu jest ściśle podporządkowany wymaganiom stawianym absolwentom Szkoły chcącym przystąpić do egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie . Bazuje na następujących lekturach obowiązkowych:

  • J. R. Brown – Historia teatru
  • M. Berhold – Historia teatru
  • S. Marczak – Oborski – Teatr czasu wojny
  • M. Fik – Trzydzieści pięć sezonów
  • Cz. Miłosz – Historia literatury polskiej
  • J. Białostocki – Sztuka cenniejsza niż złoto
  • S. Wyspiański – Studium o Hamlecie

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym. 

Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Chacko

11. Piosenka aktorska

Na zajęciach z piosenki aktorskiej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Niezaawansowani w zależności od możliwości wokalnych planują dobór repertuaru z nauczycielem przedmiotu – przygotowują utwory muzyczne na zaliczenia i egzaminy z podkładami muzycznymi. 

W obydwu przypadkach jest możliwy samodzielny dobór repertuaru. Po dokładnej analizie treści piosenki słuchacze proponują interpretację muzyczną i aktorską utworu z uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i formy muzycznej bądź przyjmują sugestie interpretacyjne wykładowcy. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

12. Piosenka musicalowa

Na zajęciach z piosenki musicalowej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Opanowują technikę śpiewu solowego z położeniem nacisku na wykonywanie piosenki musicalowej – najtrudniejszej w wykonawstwie piosenkarskim. Pracują nad aktorską i muzyczną interpretacją piosenki musicalowej. Wykonują utwory w języku polskim lub angielskim. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym. 

13. Zasady muzyki

Program nauczania przedmiotu obejmuje zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami muzyki, zasadami pisowni muzycznej (pięciolinia, klucze, nazwy oktaw i inne), sposobami zapisywania nut i pauz, nazewnictwem muzycznym, notacją nutową, gamami, podstawowymi pojęciami z zakresu kształtowania dzieła muzycznego, gatunkami i formami muzycznymi, harmonią. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym. 

14. Kształcenie słuchu

Zajęcia z kształcenia słuchu pozwolą słuchaczowi rozpoznawać słuchowo interwały, akordy, gamy i skale, ukształtować pamięć i wyobraźnię muzyczną. Słuchacz nauczy się czytania prostych i złożonych struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz tworzenia głosem prostych melodii (fraza, okres) w nieskomplikowanej rytmice. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym. 

Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

15. Historia muzyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii muzyki, a także poznanie genezy i okoliczności powstania komedii muzycznej, wodewilu i musicalu. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym. 

16. Taniec towarzyski

Bardzo modny w ostatnich latach taniec towarzyski cieszy się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy. 

Na zajęciach tańca słuchacz nabywa umiejętność koordynacji ruchowej w tańcu towarzyskim. Poznaje takie tańce jak: rumba, cha-cha, bossa nova, tango, pasodoble, jive, salsa, samba, foxtrot. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym. 

Prowadzący przedmiot: mgr Barbara Pisarska - Gubernat

17. Zajęcia autopersonalne

Na zajęciach autopersonalnych słuchacz dowiaduje się w jaki sposób radzić sobie z otaczającym go światem, coraz trudniejszym wyścigiem w zawodzie, w jaki sposób prowadzić rozmowy o pracę, wreszcie - jak radzić sobie ze stresem. Poznaje normy, granice, oceny, sankcje, wzorce osobowościowe, zagrożenia w zawodzie aktora po to,aby w przyszłości nie dać się zaskoczyć zbyt trudnymi sytuacjami i wykazać się odpowiednią postawą, która zagwarantuje sukces. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.


Kursy przygotowujące


Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje odpłatne kursy. 

Kurs aktorski

Kurs aktorski przygotowuje do egzaminów do państwowych szkół teatralnych.
Kurs obejmuje m.in. sceny, piosenki, dykcję, taniec, interpretację tekstów, emisję głosu.
Termin: od 1 października

Zapisy: telefonicznie
2 x 2h zegarowe tygodniowo 
Koszt: dla grup 10 - 12 osobowych 230 zł/mies.

Kurs wokalno-aktorski

Kurs wokalno - aktorski przygotowuje do egzaminów do państwowych szkół muzycznych na wydziały wokalne i wokalno – aktorskie.
Kurs obejmuje m.in. arie, pieśni, sceny, dykcję, taniec, interpretację tekstów, emisję głosu.

Termin: od 1 października
Zapisy: telefonicznie
2 x 2h zegarowe tygodniowo 
Koszt: dla grup 10 - 12 osobowych 230 zł/mies.

Ilość miejsc ograniczona ! 

Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii
sztuki lalkarskiej
wiedzy o teatrze

Kursy na uczelni:

wokalno-aktorski
przygotowujące do PWST
aktorski

Zawody na uczelni:

aktor
aktor scen muzycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane