Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła   Nauk Społecznych w Warszawie

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie


Misją PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalnej oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak też edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wdrażanie w życie naukowe, edukacyjne i społeczne naszego kraju idei twórczego rozwoju, polegającego na metodycznym rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjałów tkwiących w osobach niedostosowanych społecznie, osobach wykluczanych społecznie i kulturowo oraz innych jednostkach nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich problemów egzystencjalnych. Działanie to ma na celu stymulowanie przemian tożsamościowych, umożliwiających jednostce adekwatne społecznie funkcjonowanie.

Prowadzimy współpracę z uczelniami, wybitnymi naukowcami, instytucjamikosz i nowatorskimi grupami twórczymi i edukacyjnymi z całego świata (Stany Zjednoczone, Niemcy, Czechy, Wielka Brytania). Wizyty naszych zagranicznych przyjaciół i partnerów są okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami i studentami z innych krajów i kultur. Studia w PEDAGOGIUM, obok szerokiej oferty zajęć dydaktycznych, dają szansę wzięcia udziału w projektach i warsztatach: teatralnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, czy dramowych. Każdy student może wybrać swoją ścieżkę edukacyjną, angażując się w wybrane inicjatywy.

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych korzeniami i nazwą sięga do doświadczeń dydaktycznych i naukowych istniejących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Zakładów Kształcenia Nauczycieli, noszących tę samą nazwę (Pedagogia). Ich celem było możliwie praktyczne i aplikacyjne, a jednocześnie oparte na najnowszych osiągnięciach naukowych kształcenie nauczycieli – wychowawców podejmujących pracę w powszechnych szkołach podstawowych, w odbudowującej się po odzyskaniu niepodległości Polsce. Kształcenie w przedwojennych Pedagogiach polegało na ścisłych związkach teorii z praktyką pedagogiczną i ten związek wyróżniał je spośród innych instytucji kształcących międzywojenną patriotycznie zorientowaną grupę nauczycieli i wychowawców. Jednak współczesne PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, zgodnie ze swoją nazwą kształci nie tylko pedagogów i pracowników socjalnych, ale także pracowników administracji szkolnej i publicznej, pracowników cywilnych w strukturach wojskowych, policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych, służbie więziennej, strażach gminnych oraz w jednostkach sektora prywatnego zajmującego się przeciwdziałaniem zarówno przestępczości gospodarczej, jak przestępczości pospolitej.

W ramach normalnego cyklu zajęć na kierunku pedagogika  realizowany jest  m. in. trening aktorski, w ramach którego studenci przygotowują i realizują własne projekty teatralne. Celem zajęć nie jest stworzenie z uczestników profesjonalnych aktorów, ale umożliwienie im pokonania własnych ograniczeń oraz przygotowanie do funkcjonowania w (często ciężkich i stresujących) warunkach „teatru życia codziennego”.

Na ideę PEDAGOGIUM  składają się na nią trzy przenikające się nawzajem filary.

Rozwój
Naszym studentom pomagamy rozwijać potencjały. Nie pozostajemy obojętni wobec indywidualnych predyspozycji i uzdolnień. Stąd w programach studiów na kierunku pedagogika znalazły się zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne i fizyczno-ruchowe.

Teoria
Finansujemy i organizujemy empiryczne badania naukowe, które dają nam rzetelne podstawy teoretyczne do opracowywania praktycznych metod pracy w różnych obszarach oddziaływania i funkcjonowania społecznego. Podstawy te, uzupełnione o późniejsze doświadczenia, odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu indywidualnego warsztatu każdego pedagoga, pracownika socjalnego oraz administracyjnego.

Praktyka
Nie poprzestajemy jednak na teorii. Nasi studenci odbywają praktyki i współpracują z instytucjami wymiaru sprawiedliwości oraz z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Realizują własne koncepcje i współuczestniczą w realizacji licznych programów społecznych. Uczą się planowania i realizacji _mg_2551projektów sportowych i artystycznych. Mają również okazję poznać zasady współpracy z organizacjami publicznymi i pozarządowymi. Obok wyposażenia w specjalistyczną wiedzę z wybranego zakresu (m. in. resocjalizacja, logopedia, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, administracja), nasi studenci, słuchacze i doktoranci mogą rozwijać swoje talenty, stymulować pomysłowość oraz pokonywać własne ograniczenia i słabości.

Absolwenci Pedagogium to zatem nie tylko profesjonalnie wykształceni specjaliści ze swoich dziedzin, ale także osoby twórcze, otwarte i aktywne społecznie.

Ofert dydaktyczna

PRACA SOCJALNA

studia I stopnia

PEDAGOGIKA:

studia I stopnia

studia II stopnia

ADMINISTRACJA:

studia I stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie


Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

diagnoza i terapia pedagogiczna
Dietetyka w sporcie
interwencja kryzysowa
kwalifikacyjne studia pedagogiczne
negocjacje w sytuacjach kryzysowych
oligofrenopedagogika
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna
praca z rodziną problemową
praca z uchodźcami i imigrantami
profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
socjoterapia
terapia przez sztukę w edukacji

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane