Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Rok założenia: 1565 | Rektor: Abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski

przejdź do spisu treści

PWT we Wrocławiu jest jednowydziałową katolicką uczelnią, która oferuje m.in. studia teologii, filozofii i pedagogiki, a także studia podyplomowe.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, który świętował w 2002 r. trzechsetlecie swego istnienia, posiada trzy główne odniesienia historyczne. Najstarsze z nich sięga średniowiecza i jest związane ze szkołą katedralną we Wrocławiu oraz z innymi szkołami parafialnymi i klasztornymi funkcjonującymi w większych miastach Dolnego Śląska. Drugie historyczne odniesienie Wydziału Teologicznego wiąże się z tradycją zorganizowanej już formacji teologicznej, kiedy to w roku 1565 powołano we Wrocławiu Seminarium Duchowne. Trzecie odniesienie historyczne ma związek z powołaniem we Wrocławiu w 1702 r. Akademii Leopoldyńskiej, którą przekształcono w 1811 r. w Uniwersytet Wrocławski. Teologia znalazła się od początku w strukturach tychże uczelni, a Wydział Teologiczny przez 253 lata był wiodącym wydziałem "celeberrimae Universitatis Wratislaviensis". Sytuacja zmieniła się dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to akademicka teologia nie mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwersytetu, znalazła swoje schronienie najpierw w murach Wyższego Seminarium Duchownego, a potem w Papieskim Wydziale (Fakultecie) Teologicznym we Wrocławiu.

Kierunki

TEOLOGIA - STUDIA STACJONARNE

REKRUTACJA: www.pwt.wroc.pl/rekrutacja 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi studia stacjonarne na kierunku TEOLOGIA w dwóch cyklach:

 • cykl "A" - dla alumnów seminariów duchownych (jednolite studia magisterskie, 6-letnie)
 • cykl "B" - cykl dla osób świeckich (jednolite studia magisterskie, 5-letnie)

Uzyskane kwalifikacje: magister teologii

"A" - Cykl dla alumnów seminariów duchownych 
(jednolite studia magisterskie, 6-letnie)

Studia łączą się z formacją duchową i duszpasterską, którą prowadzi Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

W oparciu o specjalną umowę i statut alumni MWSD we Wrocławiu są równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Wrocławskiej jest uczelnią kościelną i zachowuje osobowość prawną i własny zarząd.

Umowy o afiliacji łączą PWT z:

 • Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej
 • Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej
 • Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów we Wrocławiu 
 • Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie

W PWT studiują również klerycy Misjonarzy Klaretynów i Księży Sercanów. W wymienionych seminariach zajęcia prowadzą niektórzy nauczyciele akademiccy PWT we Wrocławiu, a ponadto każde z afiliowanych seminariów zatrudnia własnych pracowników naukowo-dydaktycznych.

"B" - Cykl dla osób świeckich 
(jednolite studia magisterskie, 5-letnie)

5-letnie dzienne studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Podstawowym celem studiów teologicznych w cyklu B jest przygotowanie przyszłych teologów świeckich do pracy katechetycznej w szkole, jak również pastoralnych zadań w parafii, specjalistycznych poradniach i grupach podstawowych wspólnoty eklezjalnej Ludu Bożego oraz świata.

Program studiów przewiduje w pierwszej fazie zdobycie formacji i przygotowania filozoficznego, które stanowi fundament dla podjęcia studiów teologicznych. W ich strukturze zawierają się przedmioty biblijne, wielopłaszczyznowy wykład doktryny i moralności chrześcijańskiej, prawo kanoniczne i konkordatowe, a ponadto szczegółowe gałęzie teologii praktycznej, w której skład wchodzi m.in. teologia pastoralna, liturgika, dydaktyka katolicka, katechetyka.

Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.

Od roku akademickiego 2013/2014 w strukturę studiów stacjonarnych z teologii (cykl "B") włączono Instytut Filozoficzno - Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze. 

Program kształcenia:

 • cykl "A" i "B" - Do pobrania (pdf) 

PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

REKRUTACJA: www.pwt.wroc.pl/rekrutacja
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (3-letnie)

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalizacja nauczycielska)

Cele studiów I stopnia:

 • zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno-filozoficznej, warunkującej rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także umożliwiającej kształtowanie własnego rozwoju zawodowego jako pedagog;
 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz komunikowania społecznego, a także udoskonalania swoich kompetencji w zakresie profesjonalnego działania;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych umożliwiających właściwą współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i instytucjami przedstawicielami innych zawodów, a także prowadzenie i aktywizowanie grup zadaniowych w zakresie podejmowanych działań;
 • nabywanie umiejętności z zakresu metodologii i metodyki pedagogicznej umożliwiających prowadzenie obserwacji, analizy i sporządzania wniosków, formułowania diagnozy oraz planu pracy;
 • uczestnictwo w rozbudowanym systemie praktyk zawodowych w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz zdobywanie doświadczenia pedagogicznego;
 • nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów I stopnia (6 semestrów)

W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduły kształcenia specjalistycznego. Jeden z nich studenci wybierają po pierwszym roku studiów:

Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalność nauczycielska)

WIEDZA: Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze w rodzinie poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną. Potrafi również pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizacje profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

KOMPETENCJE: Uzyskane kompetencje przygotowują do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

Pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalność nauczycielska)

WIEDZA: W ramach specjalności student zostanie wyposażony w podstawową wiedzę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów oraz zastosowaniem nowych technologii edukacyjnych we współczesnej szkole oraz innych placówkach edukacyjnych poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: pedagogika medialna, psychologia uczenia się i motywacji, komunikacja społeczna, komunikacja medialna, metody prezentacji i techniki audiowizualne, programowanie i robotyka w edukacji, metodyka robotyki dla dzieci, metodyka programowania dla dzieci, metodyka wykorzystania technik audiowizualnych w edukacji, projektowanie materiałów dydaktycznych, grywalizacja w pedagogice.

UMIEJĘTNOŚCI: Student uzyska umiejętności w zakresie:

 • krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem języka komunikatów medialnych, ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców; użytkowania mediów takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja w tym ich edukacyjnych zastosowań;
 • wykorzystania technik audiowizualnych w edukacji oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
 • nauczania programowania i robotyki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
 • projektowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce edukacyjnej.

KOMPETENCJE: Studenci nabędą kompetencje społeczne w zakresie programowania własnego rozwoju zawodowego, w tym refleksyjnego stosunku do podejmowanych działań oraz kompetencje związane ze świadomością swojej wiedzy, potrzebą ciągłego dokształcania się, z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowanych oddziaływań pedagogicznych oraz przestrzeganiem zasad etycznych. Nabyciu kompetencji zawodowych będą służyły praktyki pedagogiczne i zawodowe odbywane w instytucjach ściśle powiązanych za specjalnością: w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych, placówkach szkolnych i oświatowych oraz w ośrodkach edukacyjnych posiadających pracownie przygotowane do prowadzenia zajęć z robotyki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Ukończenie studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej m.in. w: placówkach oświatowych w charakterze specjalisty od wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły; środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych w charakterze specjalisty od spraw edukacji; placówkach szkolnych i przedszkolnych w charakterze nauczyciela robotyki i programowania; w placówkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, itp., w charakterze nauczyciela bądź instruktora robotyki i programowania.

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA: Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.

PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (2-letnie)
REKRUTACJA: www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika osób starszych
PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

CELE STUDIÓW:

 • Nabycie przez studentów pogłębionej i rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz z zakresu terapii pedagogicznej;
 • przygotowanie ich do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, oraz diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach o charakterze oświatowo-wychowawczym oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • Wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
 • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

PROGRAM STUDIÓW:

Wiedza: 

 • W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe.
 • Szerokoprofilowa specjalność zawiera także przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej obejmującej profilaktykę i terapię trudności wychowawczych, zaburzeń socjalizacji oraz trudności w uczeniu się.

Umiejętności:

 • Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
 • potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawcze i rozwojowe dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną;
 • potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania;
 • posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych oraz zakresu terapii pedagogicznej;
 • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

Kompetencje: 

 • Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkolnictwie na stanowisku pedagoga szkolnego i pedagoga w świetlicach szkolnych, bursach i internatach;
 • w charakterze pedagoga, doradcy, konsultanta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, Centrach Pomocy Rodzinie, miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, itp.;
 • Ponadto posiada uprawnienia do pracy jako pedagog, wychowawca, terapeuta w świetlicach i klubach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, w organizacjach pozarządowych i ośrodkach profilaktyczno-terapeutycznych, prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE (10 semestrów) O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM
REKRUTACJA: www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

CELE STUDIÓW:

 • przygotowanie studentów do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w placówkach o charakterze oświatowo-wychowawczym (przedszkolach oraz w klasach I-III Szkoły Podstawowej);
 • Wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
 • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej; 
 • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego; 
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

PROGRAM STUDIÓW

WIEDZA

 • Student realizuje program, w którym znajdują się przedmioty podstawowe, moduł przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe (300 godz.).
 • W programie studiów znajdują się również lektoraty z języka obcego (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski) umożliwiające nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej , umożliwiające diagnozowanie, analizowanie i prognozowanie sytuacji dydaktycznych oraz realizowanie działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawcze i rozwojowe dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną;
 • potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania;
 • posiada umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

KOMPETENCJE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta: magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • placówkach przedszkolnych (publicznych i niepublicznych);
 • szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych (publicznych i niepublicznych);
 • instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci;
 • stowarzyszeniach i fundacje działających na rzecz dzieci i innych instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla dzieci;
 • instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych działających na rzecz dzieci.

ZAPRASZAMY


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Obok studiów licencjackich (filozofia, pedagogika) i magisterskich (teologia, pedagogika, filozofia) oraz studiów doktoranckich z teologii Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi również zajęcia w ramach studiów podyplomowych. Ten rodzaj kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Zdobywanie nowych umiejętności i przydatnych uprawnień PWT we Wrocławiu oferuje w zakresie następujących kierunków:

 • Podyplomowe Studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne
 • Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne
 • Podyplomowe Studia Psychoterapii
 • Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego
 • Podyplomowe Studia Turystyki Biblijnej
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy z Rodziną

Wymagania rekrutacyjne każdego z kierunków określone są w dziale REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE.

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.


Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny
teologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Dziekanat Studiów Stacjonarnych, Niestacjonarnych i Podyplomowych
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław
tel. 71 322 99 70 wew. 21

 • poniedziałek: 8:00 - 13:30
 • wtorek: 8:00 - 13:30
 • środa: 8:00 - 13:30
 • czwartek: 8:00 - 13:30
 • piątek: 8:00 - 13:30
 • sobota: 8:30 - 13:00

REKRUTACJA
ul. Katedralna 9,50-328 Wrocław
tel. 71 322-99-70 wew. 21 

Kancelaria Rektora
ul. Katedralna 9
tel. 71 322-99-70 wew. 32
e-mail: rektor@pwt.wroc.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek, 8:00 - 13:30

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane