Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Rok zalozenia: 1999 | Rektor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu
jest uczelnią państwową utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku. Jest pierwszą w naszym mieście samodzielną uczelnią państwową.

Wałbrzyska PWSZ AS wiele zawdzięcza życzliwości i owocnej współpracy Uniwersytetów: Opolskiemu, Wrocławskiemu, Zielonogórskiemu. Dzięki partnerskim porozumieniom realizowane są różne formy współpracy w rodzaju wspólnych badań i konferencji naukowych. Celem naszej współpracy jest wymiana wykładowców oraz pomoc partnerów w przygotowywaniu programów nowych specjalności.

Misją naszej uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta – refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności, po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Wałbrzychu
to:

 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia,
 • około 3 tys. studentów,
 • cztery instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Uniwersytet I Wieku,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego, mieszkaniowego, na wyżywienie oraz stypendium za osiągnięcia w nauce i sporcie,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Klub Turystyki Aktywnej,
 • studenckie koła naukowe, zespoły (wokalno - instrumentalne itp.),
 • Studencka telewizja "TV Zamkowa".
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w.Wałbrzychu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: administracja publiczna
 • specjalność: administracja bezpieczeństwa
 • specjalność: administracja i zarządzanie oświatą
 • specjalność: turystyka w administracji
 • specjalność: logistyka w administracji


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


STUDIA INŻYNIERSKIE

kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia stacjonarne
i niestacjonarne)

kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia stacjonarne
i niestacjonarne)

 • specjalność: gospodarka turystyczna
 • specjalność: planowanie przestrzenne
 • specjalność: architektura i kształtowanie krajobrazu
 • specjalność: rekultywacja obszarów zdegradowanych

kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: zarządzanie i marketing
 • specjalność: zarządzanie produkcją
 • specjalność: transport i spedycja


STUDIA LICENCJACKIE


kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: administracja finansów publicznych
 • specjalność: administracja europejska

kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska)
 • specjalność: filologia niemiecka (specjalizacja nauczycielska)

kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne)

 • specjalność: filologia hiszpańska
 • specjalność: filologia rosyjska

kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: SPA i wellnes
 • specjalność: kosmetologia uzdrowiskowa
 • specjalność:masaż i fizjoterapia

kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • specjalność: pedagogika resocjalizacyjna
 • specjalność: terapia pedagogiczna
 • specjalność: pedagogika przedszkolna
 • specjalność: pedagogika medialna z dziennikarstwem
 • specjalność:pedagogika osób starszych

kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: animacja czasu wolnego i rekreacji
 • specjalność: hotelarstwo
 • specjalność: przewodnictwo i pilotaż
 • specjalność: zarządzanie i marketing w turystyce
 • specjalność: turystyka zdrowotna

Zapraszamy !


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie