Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. nadzw., dr hab. Piotr Jurek

przejdź do spisu treści

20 lat doświadczenia


 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia,
 • około 2 tys. studentów,
 • trzy instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Studenckie koła naukowe, zespoły,
 • Studencka telewizja „TV Zamkowa”.


Od 1 października 2016 r., wszystkie nasze kierunki studiów posiadają profil praktyczny. Potwierdza to fakt, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu kładzie ogromy nacisk na dostosowanie swojej oferty dydak- tycznej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Rozbudowany program praktyk zawodowych, profesjonalne pracownie i laboratoria oraz doświadczona i doskonale wykształcona kadra pozwalają wyposażać naszych absolwentów w praktyczne umiejętności, tak bardzo poszukiwane przez dzisiejszych pracodawców.


WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA


Uczelnia posiada ponad 60 umów o współpracy, w tym m.in. z: zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz kluczowymi dla gospodarki firmami.

Posiadamy certyfikat „Uczelnia Liderów”, potwierdzający pozytywny wynik środowiskowego postępowania akredytacyjnego, w którym oceniano m.in. efektywność i skuteczność uczelni w zakresie kształcenia praktycznego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

KAMPUS PWSZ


Uczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w centrum miasta. Przystosowane do potrzeb studentów sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie specjalistyczne w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców. 

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Budynki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum miasta Wałbrzycha. Gmach dawnego Pałacu Czettritzów (bud. A) o powierzchni użytkowej – 3316 m2, poddany w 2004 r. kompleksowej renowacji, otoczony jest zabytkowym parkiem (o powierzchni 4 ha), na terenie, którego studenci spędzają swój wolny czas. Uczelnia dysponuje miejscami parkingowymi.

Do dyspozycji studentów (w tym także zagranicznych realizujących część studiów w ramach Programu ERASMUS+), na terenie kampusu znajduje się Dom Studenta „AS” oferujący 63 miejsca, w nowocześnie urządzonych pokojach 1-, 2- i 3-osobowych (ze wspólną kuchnią, pralnią), z dostępem do Internetu.

5 ha powierzchnia kampusu, 5 min do Rynku, dworca Wałbrzych Główny


OFERTA KSZTAŁCENIA


Uczelnia proponuje bezpłatne kształcenie na 10 praktycznych kierunkach studiów. Oferta jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania maturzystów.


Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie


Kliknij aby pobrać :


przejdź do spisu treści

Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

Nazwa kierunku studiów: administracja

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • obszar nauk społecznych,
 • dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,

dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele kształcenia

W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja absolwent:

w zakresie wiedzy:

 • rozumie znaczenie prawa wśród innych nauk społecznych oraz relację pomiędzy prawem a innymi naukami społecznymi, identyfikując problemy na styku prawo a inne nauki społeczne,
 • zna szczegółowo zakres regulacji w prawie publicznym i prywatnym oraz instytucje funkcjonujące w tym prawie,
 • zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i wyboru optymalnej formy dla tej działalności wraz ze skutkami w zakresie opodatkowania,
 • zna język angielski na poziomie B2,

w zakresie umiejętności:

 • interpretuje i stosuje przepisy prawne w ramach poszczególnych gałęzi prawa oraz w relacjach pomiędzy tymi gałęziami rozstrzygając złożone problemy praktyczne,
 • przygotowuje dokumenty i projekty rozstrzygnięć (wnioski, pozwy, decyzje, postanowienia, inne.) dotyczące skomplikowanych zagadnień prawnych,
 • posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu, prawa, administracji i ekonomii, teorii organizacji i zarządzania,
 • wykorzystuje techniki informacyjne w pracy zawodowej,

w zakresie kompetencji społecznych:

 • jest komunikatywny i otwarty, rozwiązując problemy innych osób, inicjując działanie w organizacji i zarządzając organizacją,
 • jest skuteczny w działaniu, zarówno w ramach poszczególnych czynności, jak i procesu zarządzania innymi osobami,
 • ma świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie prawa i dziedzin pokrewnych oraz potrafi przekonywać inne osoby do tej postawy.

Wymiar praktyk zawodowych: 120 godzin. 8 ECTS

Typowe miejsca pracy absolwentów

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.

Możliwość kontynuacji kształcenia

Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów drugiego stopnia, przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

Nazwa kierunku studiów: administracja

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • obszar nauk społecznych,
 • dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,
 • dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Ogólne cele kształcenia

W trakcie przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja studia drugiego stopnia absolwent:

w zakresie wiedzy:

 • zapoznaje się szczegółowo z działami prawa publicznego i prywatnego ze szczególnym akcentem na prawo administracyjne a także z teorią organizacji i zarządzania oraz makro i mikroekonomią.

w zakresie umiejętności:

 • potrafi stosować prawo w działalności zawodowej, rozwiązując złożone problemy prawne.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • postępuje zgodnie z etyką urzędniczą, jest otwarty dla współpracy w organizacji i potrafi inspirować innych do działań.

Wymiar praktyk zawodowych: 90 godzin. 8 ECTS

Typowe miejsca pracy absolwentów

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.

Możliwość kontynuacji kształcenia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu danej dziedziny. Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów doktoranckich w obszarze nauk społecznych oraz studiów podyplomowych( specjalistycznych).


przejdź do spisu treści

Architektura wnętrz


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. architektura wnętrz

Nazwa kierunku studiów: architektura wnętrz

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • obszar nauk o sztuce, obszar nauk technicznych;
 • dziedzina nauki: sztuki plastyczne, nauki techniczne;
 • dyscyplina: sztuki piękne i sztuki projektowe, architektura i urbanistyka.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele kształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia działalności w zawodzie architekta wnętrz. Absolwent, m.in.:

 • definiuje problemy z zakresu sztuk plastycznych (m.in.: rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki, historii sztuki, ogrodów i wzornictwa), projektowych (m.in.: projektowania wnętrz użyteczności publicznej, mieszkalnych, przestrzeni ekspozycyjnych, mebli, zieleni we wnętrzu) oraz nauk technicznych (głównie z zakresu kosztorysowania, zastosowania materiałów i technologii budowlanych, instalacji, oświetlenia, ergonomii), wykorzystując je w celu kształtowania wnętrz dla ludzi, zgodnie z ich potrzebami psychofizycznymi;
 • opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w procesie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących;
 • rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy plastyczne i techniczne, wykorzystując poznane metody i techniki tworzenia w celu kreacji własnego, oryginalnego projektu;
 • stosuje nowoczesne techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w procesie projektowym;
 • reaguje i adaptuje się do zmieniającej rzeczywistości, m.in. w sytuacji kryzysowej, a także jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania inwestora;
 • przygotowuje projekty spełniające wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne, ekonomiczne i prawne;
 • planuje i organizuje proces realizacyjny wnętrz i sprawuje nadzór autorski;
 • wykorzystuje w praktyce zawodowej nowe materiały wykończeniowe oraz nowe technologie, w tym systemy oświetleniowe, instalacje wodne oraz elementy zieleni w architekturze;
 • kreatywnie i świadomie podchodzi do procesu ustawicznego kształcenia zawodowego, a także doskonalenia swoich kompetencji społecznych;
 • odpowiedzialnie ponosi konsekwencje podejmowanych decyzji w zawodzie architekta wnętrz akceptując złożoność wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, wnętrzem i infrastrukturą;
 • organizuje pracę własną i w zespole, kierując się zasadami racjonalności i przedsiębiorczości.

Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin.

Typowe miejsca pracy absolwentów

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:

 • biurach projektowych, architektoniczno-budowlanych, wnętrzarsko-designerskich jako architekci wnętrz;
 • firmach deweloperskich jako specjaliści w zakresie aranżacji wnętrz;
 • agencjach reklamowych na stanowisku grafika;
 • ośrodkach kultury, teatrach i na planie filmowym w charakterze dekoratora;
 • firmach handlowych jako specjaliści od urządzania ekspozycji;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmujących się wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych w charakterze specjalisty działu projektowego;
 • w salonach branżowych, np. meblowych, z armaturą sanitarną, ceramiką jako konsultant-projektant;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako projektant wzorów przemysłowych i unikatowych;
 • dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów promocji oraz własnych firmach projektowo-usługowych.

Możliwość kontynuacji kształcenia

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach sztuki i nauk technicznych.


przejdź do spisu treści

Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: FILOLOGIA
(studia stacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. filologia specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska)

Nazwa kierunku studiów: filologia specjalność: filologia angielska.

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • obszar nauk humanistycznych,

- dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny (specjalizacja nauczycielska)

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego, rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie i poszanowanie innych kultur, praktyczne przygotowanie do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin

Typowe miejsca pracy absolwentów:

 • przedszkola i punkty przedszkolne,
 • szkoły podstawowe,
 • placówki prowadzące działalność dydaktyczną (w zakresie nauczania języka angielskiego).

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające.


przejdź do spisu treści

Kosmetologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: KOSMETOLOGIA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. kosmetologia

Nazwa kierunku studiów: kosmetologia

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;

 • dziedzina nauk medycznych; dyscypliny: biologia medyczna i medycyna
 • dziedzina nauk o zdrowiu

obszar nauk przyrodniczych

 • dziedzina nauk biologicznych; dyscypliny: biochemia, biologia, mikrobiologia.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele kształcenia

Przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, przede wszystkim manualne, do wykonywania zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Równie ważne umiejętności to: dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie na ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną; współpraca z lekarzami różnych specjalności i farmaceutami, przedstawicielami firm kosmetycznych; doradztwo w zakresie zdrowego stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu; organizacja stanowiska pracy i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.

Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin

Typowe miejsca pracy absolwentów:

 • gabinety kosmetyczne,
 • salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych,
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków,
 • kosmetologiczne firmy doradcze,
 • firmy zajmujące się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków,
 • redakcje czasopism kosmetycznych,
 • szkoły policealne oferujące kształcenie w zakresie kosmetologii.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia (magisterskie) z zakresu kosmetologii (nauk pokrewnych), studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu nauk o zdrowiu.


przejdź do spisu treści

Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pedagogika

Nazwa kierunku studiów: pedagogika

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

obszar nauk humanistycznych,

 • dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: filozofia, historia.

obszar nauk społecznych,

 • dziedzina nauk społecznych; dyscypliny: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, historia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku pedagogika pozostają w ścisłym związku z misją Uczelni i opracowaną strategią rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu. Struktura modułowa programu kształcenia zapewnia studentom uzyskanie określonego zasobu wiedzy, kształtowanie umiejętności umożliwiających im rozwiązywanie różnorodnych problemów natury wychowawczej i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Modułowe ujęcie struktury programu kształcenia jest podstawą do kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez przyszłych pracodawców i niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia – kierunku pedagogika – ma wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Uwzględniając te dwie perspektywy absolwent rozumie kontekst społeczno-kulturowy kształcenia i wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także istotę kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących zjawisk edukacyjnych i wychowawczych. Jego kompetencje społeczne i personalne umożliwiają ustawiczne doskonalenie własnego warsztatu metodycznego i zdolności interpersonalnych. Cechuje go wnikliwość poznawcza i poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin

Typowe miejsca pracy absolwentów:

 • placówki szkolne i pozaszkolne,
 • placówki opiekuńcze i wychowawcze,
 • urzędy pracy, administracji oświatowej,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • fundacje i stowarzyszenia edukacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • działy personalne i szkoleniowe różnorodnych firm; sądy rodzinne, policja, wojsko,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • poradnie rodzinne.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe (np. logopedia z emisją głosu, wychowanie przedszkolne, asystent rodziny), kursy doszkalające z zakresu dziedziny (np. opieka i pielęgnacja dzieci i osób starszych).


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO
(studia stacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pielęgniarstwo

Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • dziedzina: nauki medyczne
 • dyscyplina: medycyna

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa

Ogólne cele kształcenia

Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada:

wiedzę z zakresu:

 • pielęgniarstwa ogólnego (szczegółową),
 • innych nauk medycznych (ogólna),
 • znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii, odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

umiejętności z zakresu:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizowania pracy własnej: nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

kompetencje społeczne z zakresu:

 • skutecznego porozumiewania się z pacjentem oraz postawy empatycznej,
 • świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

W ramach kształcenia praktycznego program kształcenia zawiera 2300 godzin (w tym 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych).

Typowe miejsca pracy

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy m.in. w: podmiotach leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, w domach pomocy społecznej oraz w żłobkach i przedszkolach.


przejdź do spisu treści

Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. techniki dentystyczne

Nazwa kierunku studiów: techniki dentystyczne

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • dziedzina nauk medycznych, dziedzina nauk o zdrowiu
 • dyscyplina: biologia medyczna, medycyna, stomatologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele kształcenia

Cel kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów/absolwentów do wykonywania zawodu technika dentystycznego w pracowniach protetyki dentystycznej. Wynikiem założonych celów kształcenia jest absolwent, który legitymuje się sprawnością posługiwania się: 

wiedzą w zakresie:

 • biomedycznych podstaw protetyki dentystycznej oraz środowiskowych i społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
 • zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej i zarządzania,
 • objaśniania zaburzeń stomatologicznych i ortodontycznych,
 • rozpoznania właściwości materiałów i technologii stomatologicznych.

umiejętnościami w zakresie:

 • wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia;
 • wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatognatycznego dla pacjentów wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego;
 • analizy modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • stosowania alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej;
 • umiejętność wskazywania wad i zalet różnych konstrukcji protez stomatologicznych);

kompetencjami w zakresie:

 • rozwiązywania problemów zawodowych,
 • gromadzenia, przekazywania pisemnego i ustnego informacji oraz jej naukowej dokumentacji, pracy zespołowej, chęci samokształcenia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Wymiar praktyk zawodowych: 450 godzin

Typowe miejsca pracy absolwentów

 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • własne pracownie techniczno-dentystyczne.

Z racji kwalifikacji zawodowych absolwentów (i programu zbudowanego na bazie efektów kształcenia w obszarze studiów medycznych wg Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) warto nadmienić o wzrastających możliwościach zatrudnienia w związku z rozwojem tzw. „turystyki zdrowotnej”. Wynika to z bliskiego sąsiedztwa PWSZ AS w Wałbrzychu ze Szczawnem Zdrój, Jedliną Zdrój, a także licznymi uzdrowiskami zlokalizowanymi na terenie Ziemi Kłodzkiej (w Polanicy, Dusznikach, Lądku i Kudowie Zdroju) oraz Ziemi Jeleniogórskiej (Cieplice Zdrój). Rozwój tych usług medyczno-rekreacyjno-turystycznych to również możliwość włączania zabiegów protetycznych do oferty sanatoryjnej klientów, tzw. „turystyki uzdrowiskowej”.

Możliwość kontynuacji kształcenia: w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, np. studia II stopnia na kierunku, pn. zdrowie publiczne, a także studia podyplomowe, kursy doszkalające.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo i higiena pracy


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. bezpieczeństwo i higiena pracy

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy

Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

obszar nauk przyrodniczych:

 • dziedzina nauk biologicznych, dyscypliny: biologia, ekologia, ochrona środowiska

obszar nauk technicznych:

 • dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: architektura i urbanistyka, budownictwo, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, mechanika.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy w zakresie nauk biologicznych, technicznych oraz specjalistycznej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje zagrożenia występujące w procesach technologicznych pracy i metody ich eliminowania lub ograniczenia; ugruntowanie umiejętności prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy słóżb bhp.; ugruntowanie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa, psychologii pracy, zarządzania i ergonomii. Ważnym celem tych studiów jest również ugruntowanie świadomości wśród absolwentów konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i normami prawnymi.

Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin

Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Ponadto absolwent może być zatrudniony w różnych zakładach przemysłowych oraz instytucjach bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach usługowych, w urzędach administracji publicznej, a także w organizacjach nadzoru nad warunkami pracy.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk techniczno-społecznych.


przejdź do spisu treści

Logistyka


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia na kierunku studiów pn. Logistyka

Nazwa kierunku studiów: Logistyka

Obszar nauk technicznych: dziedzina nauki techniczne, dyscypliny naukowe: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, transport, inżynieria produkcji.

Obszar nauk społecznych: dziedzina: nauki społeczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu.

Poziom kształcenia: poziom 6, studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Ogólne cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych, typowych, a także nietypowych i złożonych zadań inżynierskich, w tym wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym  przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Absolwent studiów:

 • posiada wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyki, fizyki), nauk technicznych (informatyki, transportu, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa), będących podstawą nowoczesnych systemów logistycznych związanych m.in. z zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
 • w sposób innowacyjny rozwiązuje praktyczne, złożone i nietypowe problemy logistyczne oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (np. projektuje systemy i procesy logistyczne, optymalizuje koszty logistyczne, wybiera dostawców, środki transportu, dobiera odpowiednie kanały dystrybucji, wykonuje obliczenia produkcyjne itp.), wykorzystując przy tym poznane fakty, teorie, metody i techniki inżynierskie;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji praktycznych zadań w zakresie logistyki, w tym komunikuje się z otoczeniem uzasadniając swoje stanowisko;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych;
 • jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego, a także konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej;
 • posiada doświadczenie w zakresie rozwiązywania praktycznych, typowych dla organizacji gospodarczych problemów logistycznych – zdobyte w środowisku pracy;
 • jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań zarówno własnych, zespołów, a także organizacji w których pracuje.

Typowe miejsca pracy absolwentów:

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami i opakowaniami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami gospodarczymi;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej
 • w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, hurtownie, sklepy itp.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia na kierunku studiów pn. Logistyka

Nazwa kierunku studiów: Logistyka

Obszar nauk technicznych: dziedzina nauki techniczne, dyscypliny naukowe: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, transport, inżynieria produkcji.

Obszar nauk społecznych: dziedzina: nauki społeczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu.

Poziom kształcenia: Poziom kształcenia: poziom 7, studia drugiego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Ogólne cele kształcenia:

Studia magisterskie na kierunku logistyka trwają trzy semestry (skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich) i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Stopień magistra jest swoistym certyfikatem, potwierdzającym kompetencje określone w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Polskiej Ramie Kwalifikacji. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań, w tym wykonywania zadań w nieprzewidywalnych warunkach, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym  przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Absolwent studiów:

 • posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;
 • zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi faktami, teoriami i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
 • projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć: techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi);
 • jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia;
 • rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej,
 • w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne);
 • w sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie i ponosi za nią odpowiedzialność.

 Typowe miejsca pracy absolwentów:

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów – od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych, jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, transportowe, hurtownie, sklepy itp.

Możliwość kontynuacji kształcenia: Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Licencjat, inżynier czy też magister to nie wszystko. Dzisiejszy rynek pracy wymusza na pracowniku ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. PWSZ Wałbrzych kształci również na studiach podyplomowych. Zajęcia prowadzą najlepsi nauczyciele akademiccy, wybitni specjaliści, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swoich branżach.

ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA

Lean Management Toolbox

Logistyka międzynarodowa

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w transporcie drogowym i spedycji

PEDAGOGIKA

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Logopedia z emisją głosu

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Przygotowanie pedagogiczne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

KOSMETOLOGIA

Kosmetologia praktyczna

Odnowa biologiczna i masaż

Podologia

PRAWO I ADMINISTRACJA

E-administracja

Prawo zamówień publicznych

Gospodarka odpadami

Podatki i prawo podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Prawo budowlane i proces inwestycyjny

Ubezpieczenia społeczne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
techniki dentystyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniRekrutacja
Dział Nauczania i Spraw Studenckich ul. Zamkowa 4, pokój 25
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
Rekrutacja online: www.rekrutacja.pwsz.com.pl


Instytut Przyrodniczo-Techniczny
ul. Zamkowa 4, 58–300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 13
e-mail: ipt@pwsz.com.pl


Instytut Społeczno-Prawny
ul. Zamkowa 4, 58–300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 11
e-mail: isp@pwsz.com.pl


Instytut Zdrowia
ul. P. Skargi 14 a, 58–300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 53
e-mail: iz@pwsz.com.pl


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie