Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Rok założenia: 2001

przejdź do spisu treści

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku. Studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich i  inżynierskich, a  także na studiach podyplomowych. Studia o  profilu praktycznym trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku) lub 8 semestrów (4 lata).

Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w naszym kraju i poza jego granicami.

W trakcie nauki studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne, zapomogi oraz o stypendia Rektora i stypendia Ministra dla najlepszych studentów.


Lokalizacja uczelni

Wszystkie budynki zlokalizowane są w przemyskim Parku Lubomirskich (przy ulicy Książąt Lubomirskich w  dzielnicy Bakończyce) oraz w jego otoczeniu.

Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich – stanowią nowoczesne budynki Kolegium Technicznego oraz Kolegium Nowego, Kolegium Wschodniego, Biblioteki Uczelnianej i 2 domów akademickich.


Akademiki

PWSW dysponuje pokaźną bazą hotelową dla studentów w postaci 2 akademików, w których może zamieszkać 255 osób.

Studenci mają do użytku w pełni wyposażone pokoje z darmowym dostępem do Internetu, telefonem, z którego można wykonywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia z zewnątrz. Mieszkania urządzone są w formie studia – na każde dwa pokoje przypada łazienka z toaletą, umywalkami i prysznicem.

Ponadto w akademiku znajduje się ogólnodostępna pralnia, nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz pomieszczenie przeznaczone do nauki. Uczelnia dysponuje ponadto zespołem 8 indywidualnych, komfortowo wyposażonych mieszkań dla małżeństw studenckich.


Władze uczelni

Rektor: dr Paweł Trefler
Prorektor ds. studenckich: dr hab. prof. PWSW Marek Delong
Prorektor ds. rozwoju i współpracy: dr Sławomir Solecki
Kanclerz PWSW: mgr Tomasz J. Filozof


Kierunki studiów: 

 •  Bezpieczeństwo transgraniczne
 •  Stosunki międzynarodowe
 •  Anglistyka 
 •  Polonistyka 
 •  Socjologia 
 •  Pielęgniarstwo 
 •  Architektura wnętrz 
 •  Projektowanie graficzne 
 •  Informatyka w biznesie 
 •  Bezpieczeństwo i produkcja żywności 
 •  Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 
 •  Mechatronika 
 •  Inżynieria transportu i logistyki

Historia

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Turystyka międzynarodowa
 • Historia wojskowości
 • Rekonstrukcje historyczne
 • Nauczycielska

Absolwent kierunku historia jest wyposażony w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretowania.

Absolwent specjalności turystyka międzynarodowa podczas zajęć na uczelni oraz atrakcyjnych objazdów naukowych oraz rajdów turystycznych krajowych i zagranicznych zdobywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do działalności na rynku turystycznym. Może być zatrudniony jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, pracownik biura podróży, menedżer, organizator eventów turystycznych.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią mu założenie własnej firmy turystycznej lub prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych z historii oraz wychowawczych i opiekuńczych. Mogą pracować m.in. w instytucjach edukacyjnych, naukowych czy upowszechniających kulturę, a także jako dziennikarze, animatorzy kultury, pracownicy kancelarii i w wielu innych zawodach.

Bezpieczeństwo transgraniczne

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Ochrona granic RP
 • Ochrona porządku publicznego

Kierunek bezpieczeństwo transgraniczne jest prowadzony w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Izbą Administracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Miejską w Przemyślu. Unikatowy program wyposaża studentów w niezbędne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę, konieczną do pracy w służbach mundurowych.

Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego jest przygotowany do pracy w instytucjach ochrony granicy RP, ochrony porządku publicznego w regionie nadgranicznym, posiada wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, podstaw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa w obszarze nadgranicznym, a także problemów bezpieczeństwa transgranicznego (m. in. nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi, terroryzmu międzynarodowego).

Absolwenci są wyposażeni w wiedzę i umiejętności przekazywane także przez osoby pracujące na co dzień w służbach zajmujących się ochroną szeroko pojętego bezpieczeństwa, przechodzą praktyczne szkolenia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: strzeleckie, pomocy medycznej, samoobrony i technik interwencji.

Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego może podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa, w szczególności zaś w Straży Granicznej, Izbie Administracji Skarbowej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, jak i firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Stosunki międzynarodowe

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Biznes międzynarodowy

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko zorientowania w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, lecz również zdolności analitycznych i znajomości języków obcych. W ramach programu nauczania zostały utworzone dwie specjalności tj. bezpieczeństwo międzynarodowe i biznes międzynarodowy.

Bezpieczeństwo międzynarodowe to propozycja dla tych osób, które chcą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi lub z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo w skali krajowej lub międzynarodowej.

Z kolei specjalność biznes międzynarodowy jest skierowana do osób przedsiębiorczych i pragnących znaleźć zatrudnienie m.in. w sektorze handlu, bankowości, finansów, transportu, ubezpieczeń. Podjęcie studiów w ramach tej specjalności umożliwia również zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Już od pierwszego roku studiów, wszyscy studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową. Dzięki temu łączą oni wiedzę praktyczną z teoretyczną oraz zdobywają pierwsze, cenne doświadczenia zawodowe.

Absolwent stosunków międzynarodowych może ponadto ubiegać się o pracę w urzędach administracji państwowej, międzynarodowych przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych.

Anglistyka

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Personal assistant
 • Public Relations & Psychologia mediów
 • Tłumaczenie języka angielskiego

Filologia angielska jest kierunkiem zapewniającym wykształcenie w szeroko rozumianej dziedzinie studiów nad językiem angielskim. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych połączone jest ze studiami nad teorią języka, kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych. Językiem wykładowym na zajęciach przedmiotowych jest język angielski. Praktyczny język angielski (PNJA) nauczany jest w systemie podziału na sprawności (gramatyka, pisanie, czytanie i słuchanie).

Celem kształcenia studentów w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego jest osiągnięcie poziomu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near native). Ponadto program studiów uwzględnia rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń i języka biznesu. Każdy student ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 4 specjalności.

Program studiów praktycznych ma na celu nie tylko nauczenie perfekcyjnego posługiwania się językiem angielskim, ale przede wszystkim przygotowuje studentów do pracy, w której używanie tego języka jest konieczne. Dzięki temu absolwenci będą mogli pracować jako dziennikarze, personel biur podróży czy pracownicy zagranicznych korporacji.

Polonistyka

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Media – Język – Kultura
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Public Relations & Psychologia mediów
 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej

Program studiów skierowany jest do osób, zainteresowanych tradycją polskiej kultury, nowymi narzędziami komunikacji społecznej oraz współczesnymi mediami.

Studenci kształcą się w ramach trzech modułów. Moduł medialny zbudowany jest z przedmiotów z zakresu dziennikarstwa i wiedzy o mediach. Zajęcia warsztatowe kształcą umiejętności redagowania zawartości mediów tradycyjnych i elektronicznych. Moduł językowy kształci kompetencje komunikacyjne, a także poszerza wiedzę o stylach i gatunkach języka. Pozwala też zyskać wiedzę potrzebną np. do nauczania języka polskiego obcokrajowców. Moduł kulturowy obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o polskiej i europejskiej literaturze, muzyce i sztuce, a także praktyczne zajęcia z zakresu animacji kultury. Ponadto każdy student ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 3 specjalności.

Nabywane w ramach studiów umiejętności zapewniają odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodach związanych z mediami, komunikacją społeczną i propagowaniem kultury.

Absolwenci kierunku znajdują pracę w redakcjach gazet, w zespołach przygotowujących portale internetowe, w mediach elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), w reklamie i Public Relations.

Socjologia

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Animator społeczności lokalnych
 • Specjalista ds. promocji i reklamy
 • Specjalista ds. profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa i metodach jego badania. Studia na kierunku Socjologia pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych, myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego, gospodarczego, społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej, struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych, teorii tworzenia się więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze życia publicznego, mediach, ośrodkach badań społecznych i rynku, organach administracji publicznej, służbach społecznych, służbach mundurowych, przedsiębiorstwach gospodarczych oraz organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto studiować socjologię? Bardzo szeroka paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje pozwalają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rzeczywistości, ale dają również możliwość zrozumienia podstawowych procesów jakie rządzą działaniem jednostek, grup czy społeczeństw.

Pielęgniarstwo

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu trwają sześć semestrów i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Koncepcja kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, jest skoncentrowana na rezultatach kształcenia zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji i daje gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu, dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz umiejętności kreatywnego rozwoju zawodowego.

Kierunek Pielęgniarstwo prowadzony będzie we współpracy z wiodącymi placówkami ochrony zdrowia, są to: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy oraz instytucjami sektora medycznego, m.in. z: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu oraz regionalnym oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie. Studenci pielęgniarstwa będą odbywać praktykę zawodową nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale również w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz placówkach szkolnych.

Architektura wnętrz

3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Specjalności:

 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Wystawiennictwo oraz projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz

Obok wymienionych wyżej specjalności wiodących, kierunek architektura wnętrz oferuje studentom do wyboru specjalności dyplomowe wspomagane przez kształcenie podstawowe: malarstwo, rysunek, rzeźbę, projektowanie podstawowe, zajęcia fotograficzne i multimedialne, które kształtują artystę dokonującego świadomych wyborów zawodowych, otwierając mu możliwość późniejszego kształcenia na uczelniach artystycznych na poziomie magisterskim na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe w Polsce jak i za granicą.

Student architektury wnętrz nabywa doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych i projektowych, opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i zdolności kreacyjnych. Takie ukierunkowanie programu kształcenia zgodne jest z wymaganiami współczesnego rynku pracy w zespołach projektowych i w obszarach reklamy. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia pozwala kreować wszechstronnego artystę, sprawnego i kreatywnego, szybko reagującego na nowe trendy i zmiany we współczesnym projektowaniu wnętrz.

Projektowanie graficzne

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Specjalności:

 • Animacja komputerowa 
 • Tworzenie stron internetowych 
 • Edytorstwo i grafika książki
 • Grafika 2D i 3D
 • Plakat

Studia I stopnia na kierunku projektowanie graficzne kształcą absolwenta posiadającego wiedzę ogólnoplastyczną, jak i specjalistyczną z zakresu szeroko rozumianego projektowania graficznego. Projektowanie graficzne to kierunek adresowany do osób zainteresowanych sztuką, kulturą i sztukami projektowymi.

Program studiów kształtuje u studenta - przyszłego artysty umiejętność samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów zawodowych, a także buduje profesjonalizm w kontaktach z fachowcami z innych pokrewnych dziedzin. Głównym celem studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne jest zdobycie kwalifikacji artysty grafika, projektanta, grafika komputerowego, dizajnera oraz umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu sztuk pięknych.

Wyniesiona ze studiów wiedza zawodowa pozwala na samodzielną realizację w zakresie projektowania z wybranej specjalności, a ogólne wykształcenie humanistyczne, umiejętności plastyczne i opanowanie szeroko pojętego warsztatu artystycznego kreują artystę dokonującego świadomych wyborów, umożliwiają podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach artystycznych w Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce jak i za granicą (m. in. grafika warsztatowa i komputerowa, wzornictwo, edytorstwo, fotografia analogowa i cyfrowa).

Informatyka w biznesie

4–letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 8 semestrów

Specjalności:

 • Programowanie gier i aplikacji
 • Ekonomia menedżerska

Kierunek Informatyka w biznesie ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie - informatyczne z wiedzą umiejętnościami menedżerskimi. Absolwenci tego innowacyjnego kierunku nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania zaawansowanych technik zarządzania systemami informatycznymi, w tym technologiami internetowymi oraz aplikacjami multimedialnymi.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach w firmach sektora IT oraz instytucjach administracji publicznej wykorzystujących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne:

 • programisty i administratora systemów informatycznych;
 • menagera w firmach e-biznesu, reklamowych lub konsultingowych realizujących projekty informatyczne;
 • inżyniera informatyka / specjalisty informatyka / serwisanta / testera;
 • konsultanta ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją;
 • specjalisty ds. utrzymania systemów informatycznych;
 • pełnomocnika ds. zapewniania jakości i ochrony informacji.

Studia na kierunku Informatyka w biznesie pokazują różnorodność zastosowań inżynierii zarządzania i informatyki w systemach technicznych czy ekonomicznych, które prowadzą do uzyskania tytułu inżyniera – menedżera – informatyka.

Bezpieczeństwo i produkcja żywności

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Specjalności:

 • Technologia Żywności
 • Technologia Gastronomiczna i Edukacja Żywieniowa
 • Żywienie człowieka z dietetyką

Na kierunku studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: technologii wytwarzania produktów spożywczych i potraw, utrwalania i przechowywania oraz kontroli jakości gotowych wyrobów, projektowania nowych produktów spożywczych i procesów technologicznych, wdrażania systemów zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności, dietetyki, zasad prawidłowego odżywiania i postępowania dietetycznego, edukacji żywieniowej, prawa żywnościowego, zasad bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności.

Ucząc się u nas student zyskuje umiejętność projektowania nowych produktów i procesów technologicznych oraz systemów zapewniania jakości. Otrzymuje także przygotowanie do prowadzenia badań naukowych na wysokiej klasy aparaturze i urządzeniach oraz doświadczenie praktyczne w wyniku realizacji praktyki zawodowej odbywanej w trakcie studiów w różnych zakładach pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze gospodarki i instytucjach związanych z produkcją i oceną jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, m.in.: w zakładach przemysłu spożywczego, instytucjach wdrażających lub kontrolujących systemy bezpieczeństwa i jakości żywności, poradniach dietetycznych i innych instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową, zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych i placówkach żywienia zbiorowego. Inną możliwością jest założenie własnej działalności gospodarczej w branży.

Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Specjalności:

 • Technologie produkcji kosmetyków
 • Technologie produkcji suplementów diety

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich z całej Polski oraz naszych sąsiadów zza wschodniej i południowej granicy. Branża kosmetyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Polska stanowi szósty rynek kosmetyków w Europie, a sprzedaż polskich kosmetyków za granicę ciągle wzrasta.

Kierunek Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów ma na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania i technik produkcji) rozszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom.

Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania i produkcji kosmetyków i suplementów diety oraz zarządzania finansami. Ponadto absolwent jest przygotowany do wprowadzenia własnego produktu na rynek oraz jego obrotem.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Powinien również być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Mechatronika

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), o profilu praktycznym – 7 semestrów

Specjalności:

 • Mechatronika samochodowa
 • Projektowanie systemów mechatronicznych

Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniem technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki.

Absolwent mechatroniki może ubiegać się o uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupie G1. Mechatronik o specjalności „projektowanie systemów mechatronicznych” znajduje zatrudnienie jako konstruktor, technolog, programista obrabiarek CNC, układów automatyki i robotów we wszystkich gałęziach przemysłu.

Mechatronik o specjalności mechatronika samochodowa uzyskuje wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji. Jest przygotowany do pracy w firmach i stacjach serwisowych oraz przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich podzespołów.

Może również znaleźć zatrudnienie w działach transportu firm produkcyjnych i budowlanych.

Inżynieria transportu i logistyki

4–letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 8 semestrów

Specjalności:

 • Zarządzanie Transportem
 • Eksploatacja i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych

Kierunek Inżynieria Transportu i Logistyki opiera się na trzech grupach przedmiotów: przedmioty bloku zarządzania ekonomii i prawa, przedmioty bloku spedycja i logistyka, przedmioty inżynierskie. Profil praktyczny Inżynierii Transportu i Logistyki oznacza, że zamiast teorii jest maksymalnie dużo praktyki. Zajęcia są prowadzone głównie w licznych laboratoriach transportowych, oraz z wykorzystaniem oprogramowania logistycznego i spedycyjnego.

Inżynier – menedżer ds. transportu i logistyki może pracować w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, centrach dystrybucyjnych i logistycznych, zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, w firmach usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. transportu i logistyki. Absolwenci mogą pracować jako: menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracownicy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych, pracownicy firm, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Nauczanie języka polskiego jako obcego

Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez trzy semestry w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje ogółem 480 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin praktyk, realizowanych w/po trzecim semestrze. Praktyki odbywają się w Szkole Letniej PWSW (lipiec-sierpień). Osoby zatrudnione w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela języka polskiego jako obcego mogą zaliczyć praktyki, przedstawiając odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy oraz opinię przełożonego.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze lektorów języka polskiego jako obcego na kursach językowych w Polsce (w prywatnych szkołach językowych, na uczelniach wyższych), a także w placówkach zagranicznych. Studia skierowane są także dla pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego, którzy uczą polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym, lub dzieci cudzoziemców.  Program studiów opiera się na trzech modułach: literacko-kulturowym, językowym i metodycznym. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia ze współczesnej literatury polskiej, również dla dzieci i młodzieży, problematykę szeroko rozumianych tekstów kultury polskiej XX i XXI wieku oraz tematykę dotyczącą ważnych i decydujących wydarzeń w historii Polski. Blok językowy tworzą przedmioty dotyczące współczesnego języka polskiego, gramatyki praktycznej, kultury języka, norm zachowań językowych, dykcji i emisji głosu oraz języka polskiego w kontekście języków europejskich. Uczestnik studiów uzyskuje też wiedzę z metodyki nauczania podsystemów języka oraz sprawności językowych, nauczania języka specjalistycznego, planowania lekcji i kursu języka polskiego, kultury w nauczaniu języka, certyfikacji oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka oraz wiedzy o Polsce.


Rolnictwo i ekonomika agrobiznesu

Uzyskane kwalifikacje podstawowe:

 • Studia dają kwalifikacje w zawodzie rolnika, uprawniają do dziedziczenia lub zakupu ziemi.

Uzyskane kwalifikacje dodatkowe:

 • Absolwent jest przygotowany do aplikowania o środki zewnętrzne wspierające rozwój rolnictwa w tym z funduszy UE.

Tryb studiów i podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem, ukończone studia I stopnia licencjackie lub inżynieryjne.

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym  w soboty i niedziele.

Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych

Uzyskane kwalifikacje podstawowe:

 • Studia dają kwalifikacje do nauczania przedmiotów mechanicznych i mechatroniki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Uzyskane kwalifikacje dodatkowe:

 • Ukończony w ramach studiów podyplomowych kurs operatora obrabiarek CNC.

Tryb studiów i podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskie, licencjat)

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym  w soboty i niedziele.

Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Typ studiów:

Studia podyplomowe uprawniające do nauczania nowych przedmiotów. Uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauczania przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, mechatroniki środków transportu, maszyn i urządzeń elektrycznych, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów, budowy i naprawy pojazdów samochodowych oraz diagnostyki pokładowej układów elektronicznych pojazdów samochodowych.

Uzyskane kwalifikacje:

Przygotowanie nauczycieli pracujących w różnych typach szkół zawodowych do nauczania zagadnień z zakresu kwalifikacji MG.12 w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w technikach i szkołach branżowych.

Tryb studiów i podstawa prawna

 • Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania:

 • 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym  w soboty i niedziele.

 

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny
bezpieczeństwo i produkcja żywności Inżynier Stacjonarny
bezpieczeństwo transgraniczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
filologia polska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
historia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka w biznesie Inżynier Stacjonarny
inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów Inżynier Stacjonarny
inżynieria transportu i logistyki Inżynier Stacjonarny
lingwistyka stosowana Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie graficzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Rolnictwo i ekonomika agrobiznesu

Główny adres uczelni

 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  ul. Książąt Lubomirskich 6, 37–700 Przemyśl
 •  
 • Telefon: 16 73 55 100
 • Fax: 16 73 55 101
 • Email: rektorat@pwsw.pl
 • Strona: http://www.pwsw.eu

Instytut Historii
ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E , II piętro pokój 3.31
37-700 Przemyśl
16 7355172
historia@pwsw.pl 
ih.pwsw.pl

Instytut Humanistyczny
ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E , II piętro 3.29
37-700 Przemyśl
16 735 52 23
anglistyka@pwsw.pl polonistyka@pwsw.pl lingwistyka@pwsw.pl 
ihu.pwsw.pl

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii
ul. Książąt Lubomirskich 4 , II piętro 214A
37-700 Przemyśl
16 735 52 40
stosunki@pwsw.eu politologia@pwsw.pl  
ismip.pwsw.pl

Instytut Socjologii
ul. Książąt Lubomirskich 4 , II piętro 215
37-700 Przemyśl
16 735 52 13
socjologia@pwsw.pl 
is.pwsw.pl

Instytut Sztuk Projektowych
ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E , II piętro 3.30
37-700 Przemyśl
16 735-52-32
aw@pwsw.pl 
isp.pwsw.pl

Instytut Nauk Technicznych
ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E , parter 1.26 i 1.27
37-700 Przemyśl
16 735 52 52, 16 735 52 62
mechatronika@pwsw.pl, inz-srod@pwsw.pl, itl@pwsw.eu
int.pwsw.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Kolejny kierunek studiów magisterskich w PWSW!

Otwieramy drugi kierunek studiów II stopnia! We wrześniu ruszy rekrutacja na projektowanie graficzne!

czytaj dalej

PIELĘGNIARSTWO !

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska OTWORZYŁA REKRUTACJĘ na nowy kierunek

czytaj dalej

STUDIA MAGISTERSKIE W PRZEMYŚLU

OTWIERAMY STUDIA II STOPNIA – STOSUNKI TRANSGRANICZNE

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie