Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA MAGISTERSKIE W PRZEMYŚLU

OTWIERAMY STUDIA II STOPNIA – STOSUNKI TRANSGRANICZNE

Rozwinięcie i uzupełnienie wiedzy nabytej na studiach I stopnia z zakresu nauk społecznych. Stosunki transgraniczne to idealny kierunek dla absolwentów: stosunków międzynarodowych, politologii, socjologii oraz bezpieczeństwa transgranicznego. Studenci zapoznają się z kwestiami dotyczącymi polityczno-prawnych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych uwarunkowań współpracy międzynarodowej, a także skupią się w wymiarze praktycznym na funkcjonowaniu konkretnych jednostek prowadzących działania transgraniczne. Obecnie ponad 20 podmiotów w województwie podkarpackim zadeklarowało chęć przyjęcia studentów na praktyki, a liczba ta stale rośnie!

Absolwenci kierunku będą przygotowani do:

  • pozyskiwania i realizowania projektów finansowanych z programów krajowych i zagranicznych,
  • rozwiązywania problemów i zagrożeń utrudniających współprace transgraniczną,
  • rozwiązywania problemów związanych z ograniczeniami prawno-administracyjnymi.

Rozwój gospodarczy, społeczno-kulturowy i polityczny jest uzależniony od relacji między państwami sąsiednimi. Współpraca transgraniczna gwarantuje korzyści materialne oraz bezpieczeństwo regionalne, jednak by utrzymać ją na odpowiednim poziomie niezbędna jest wykształcona kadra. Rynek pracy czeka na absolwentów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, którzy przyczynią się do rozwijania wielopłaszczyznowej współpracy między Polską a regionalnymi partnerami zagranicznymi. Nowy kierunek PWSW został stworzony, aby przekazać studentom te wszystkie kwalifikacje!

Położenie uczelni w jednym z największych miast zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w którym od lat prowadzi się działania pogłębiające współprace między partnerami zagranicznymi, sprawia, że stanowi ona idealny ośrodek kształcenia przyszłych specjalistów w tym zakresie.

Oczekujemy: Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (legitymujących się co najmniej kwalifikacjami 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji lub dyplomem równorzędnym, uznanym w polskim prawie), posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia powinny posługiwać się językiem polskim w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), a także przynajmniej jednym nowożytnym językiem obcym na poziomie B2, określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Niezbędna jest również zdolność do pracy zespołowej, komunikatywność i chęć podnoszenia kwalifikacji.
 

Powiązane artykuły

Kolejny kierunek studiów magisterskich w PWSW!

Otwieramy drugi kierunek studiów II stopnia! We wrześniu ruszy rekrutacja na projektowanie graficzne!

czytaj dalej

PIELĘGNIARSTWO !

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska OTWORZYŁA REKRUTACJĘ na nowy kierunek

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie