Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku


Absolwenci otrzymują tytuł aktora cyrkowego 
o zrealizowanej przez siebie specjalizacji

szkoła jest trzyletnia:

 • 1 rok przygotowania ogólnego
 • 2 lata specjalizacji

Nauka w szkole jest bezpłatna


Pierwszy rok w szkole

obejmuje kształtowanie sprawności w dyscyplinach:

 • akrobatyka
 • gimnastyka
 • ekwilibrystyka
 • żonglerka
 • taniec
 • gra aktorska

ponadto uczniowie mają też zajęcia teoretyczne:

 • język niemiecki
 • zasady zdrowego żywienia z elementami anatomii

Drugi rok w szkole

W drugim roku nauczania uczniowie wybierają swoją specjalizację z którą będą kończyć szkołę i realizują ją w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Wciąż współpracują z choreografem oraz reżyserem, uczą się charakteryzacji kontynuując zasady zdrowego żywienia z elementami anatomii i język niemiecki


Trzeci rok w szkole

Podczas trzeciego roku uczniowie kontynuują wybraną przez siebie specjalizację w tym samym wymiarze czasu. W dalszym ciągu współpracują z choreografem i reżyserem w celu wykonania zarówno swojego występu tzw. "numeru" jak i tworzenia wspólnie spektaklu dyplomowego.

Wciąż kontynuowany jest język niemiecki i dodany zostaje przedmiot: historia cyrku


Rekrutacja do szkoły cyrkowej

Etap pierwszy:

Przesłanie pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego do dnia 01 czerwca 2019 r.

Osoby chętne do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku zapraszamy w pierwszej kolejności do wypełnienia kwestionariusza osobowego, a następnie, do przesłania go do dnia 01 czerwca 2019 r. na adres e-mail: sekretariat@cyrkowa.edu.pl (zapis w formacie programu MS Word).

Etap drugi:

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły lub przesłanie oryginałów pocztą listem poleconym na adres szkoły do dnia10 czerwca 2019 r. ( w wyjątkowych sytuacjach wszystkie dokumenty można przynieść ze sobą w dniu egzaminu) Zdecydowani rozpocząć naukę w szkole powinni dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty:

 • Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy (przysłany e-mailem na pierwszym etapie rekrutacji).
 • Podanie o przyjęcie do szkoły.
 • W przypadku osób niepełnoletnich - dodatkowo pisemna zgoda rodziców.
 • Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy.
 • Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
 • Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Etap trzeci:

Egzamin rekrutacyjny 

sobota, czerwiec., godz. 12.00

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • test sprawności fizycznej/psychomotorycznej.

Proszę zabrać ze sobą:

 • strój i obuwie sportowe,
 • dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) - do wglądu,
 • oryginały świadectw szkolnych, których kserokopie złożono na drugim etapie rekrutacji - do wglądu.

W czasie egzaminu możliwe jest również zaprezentowanie swoich umiejętności z wykorzystaniem własnych rekwizytów.

Państwowa Szkoła Cyrkowa w Julinku.
Na mocy zarządzenia nr 173 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 grudnia 1966 roku została powołana dwuletnia eksperymentalna szkoła artystyczna II stopnia pod nazwą Państwowa Szkoła Cyrkowa w Julinku.
Powołanie Szkoły Cyrkowej było i jest do tej pory wypełnieniem istotnej luki w systemie szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to bowiem jedyna w naszym kraju szkoła przygotowująca do wykonywania zawodu aktora cyrkowego.
Przez kolejne lata szkoła zmieniała zarówno swoją nazwę jak i siedzibę. Obecnie jest to Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku.

Zawody na uczelni:

aktor
aktor cyrkowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie