Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


przejdź do spisu treści

Placówka powstała na bazie kilku Szkół Policealnych, założonych w 1991, w których realizowano kierunki: kosmetyczny, charakteryzacji i wizażu, masażu, fizjoterapii i ratownictwa medycznego.

Uczelnia mieści się we Wrocławiu, w nowo odrestaurowanej secesyjnej kamienicy w centrum miasta. Posiadamy własną bazę dydaktyczną, multimedialne sale wykładowe, pracownie i laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt.

Uczelnia została wpisana do rejestru Niepublicznych Uczelni Polskich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 337.

Studia  realizowane są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Dlaczego warto u nas studiować?

 • Posiadamy znakomitą kadrę dydaktyczną, którą stanowią nauczyciele akademiccy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
 • Wdrożyliśmy międzynarodowy system punktacji ECTS.
 • Studentom proponujemy pomoc materialną, umożliwiającą w części pokrycie kosztów studiów.
 • Prowadzimy międzynarodową wymianę studentów w ramach programu ERASMUS.

Co nas wyróżnia na tle innych uczelni?

 • najwyższa w Polsce liczba godzin ćwiczeń praktycznych
 • najwyższa w Polsce liczba godzin wykładów i seminariów
 • praktyki zawodowe we współpracujących z Uczelnią placówkach
 • ćwiczenia prowadzone przez wieloletnich praktyków
 • doświadczeni dydaktycy – wykładowcy Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego
 • nauczyciele akademiccy posiadający specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem
 • współpraca z prestiżowymi Instytucjami, których działalność jest zgodna z realizowanym kierunkiem
 • możliwość odbywania dodatkowych szkoleń pogłębiających wiedzę i umiejętności (kierunek Kosmetologia)
 • ścisła współpraca z Instytutem Kosmetologii, Podologii i Dietetyki
 • własna baza dydaktyczna (patrz „Spacer wirtualny”)
 • w pełni wyposażone sale ćwiczeniowe – kosmetyczna, podologiczna, chemiczna, informatyczna
 • nacisk na wiedzę i umiejętności
 • bogata oferta kierunków dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • nowe, atrakcyjne stawki stypendium socjalnego, specjalnego oraz rektora dla najlepszych studentów

Studia licencjackie

Studia podyplomowe


przejdź do spisu treści

Elektroradiologia

Studia pierwszego stopnia z Elektroradiologii skierowane są do absolwentów szkół średnich o profilu ogólnym i matematyczno-fizycznym, do absolwentów policealnych szkół medycznych (techników  elektroradiologii), których interesuje praca samodzielna i w zespole na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym i terapeutycznym.

Licencjat elektroradiologii będzie świadczył usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. W czasie studiów zdobędzie wiedzę na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki, pozna i zastosuje odbiór i przekazywanie sygnałów bioelektrycznych przy wykonywaniu badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent  studiów  pierwszego stopnia z  Elektroradiologii  jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz do współpracy w zespołach świadczących  wysokospecjalistyczne usługi medyczne i może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej :

 • w pracowniach diagnostyki elektromedycznej:  EKG,  prób wysiłkowych, EEG, EMG, audiologii , czynnościowej  diagnostyki układu oddechowego(spirometrii),
 • w pracowniach rentgenowskich, rentgenoskopii
 • w pracowniach radiologii interwencyjnej,
 • w radioterapii : przy planowaniu leczenia, w modelarni, leczenia pacjentów z wykorzystaniem aparatury radioterapeutycznej z brachyterapii klinicznej, teleradioterapii  klinicznej,
 • w pracowniach diagnostyki izotopowej,
 • w pracowniach tomografii komputerowej,
 • w pracowni rezonansu magnetycznego,
 • w pracowni pozytonowej  tomografii emisyjnej,
 • w pracowniach medycyny nuklearnej:  przy scyntygrafii narządowej, terapii radioizotopowej,
 • w pracowniach mammografii i w mammobusach
 • w pracowniach densytometrii
 • w pracowniach ultrasonografii
 • w pracowniach radiologii naczyniowej
 • w pracowni radiologii interwencyjnej
 • w pracowniach hemodynamiki
 • w oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych

Licencjat  elektroradiologii  ponosi odpowiedzialność  za:

 • jakość wykonywanych badań diagnostycznych oraz zabiegów terapeutycznych,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami (ochrona radiologiczna, BHP, przepisy przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe),

Ze względu na ciągły postęp w elektroradiologii absolwent jest przygotowany do ustawicznego doskonalenia  zawodowego.

Badanie lekarskie i poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia odbywa się na miejscu (w siedzibie uczelni). Od 10 lipca 2019 r. lekarz przyjmuje w środy od godziny 11:00 do 15:00 i czwartki od godziny 10:00 do 13:00.

Studia na kierunku Elektroradiologia odbywają się w systemie stacjonarnym w dniach od poniedziałku do czwartku.

Nauka w systemie niestacjonarnym odbywa się w formie zjazdów co dwa tygodnie: od piątku do niedzieli- 10 zjazdów w semestrze.

Praktyki zawodowe odbywają się w liczbie 960 godzin w placówkach służby zdrowia- publicznych i niepublicznych.

więcej...


przejdź do spisu treści

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne – to nowa specjalność w medycynie, w której czynnie i bardzo aktywnie kształcą się studenci 3 – letnich studiów zawodowych. W ostatnim czasie wzrasta bardzo prestiż ratownika medycznego z uwagi na  jego kompetencje i ogromną odpowiedzialność za życie człowieka poszkodowanego.

Ratownik medyczny to zawód, który wymaga dobrej kondycji i sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej z jednoczesną bardzo dużą wrażliwością na cierpienie, niesprawność i ból innych, oczekujących pomocy i empatii, zawód, który cieszy się bardzo dużym szacunkiem i uznaniem w społeczeństwie.

Ustawa o ratownictwie medycznym nakłada na Państwo obowiązek zapewnienia na odpowiednim poziomie systemu kształcenia specjalistycznych kadr do ratowania zdrowia i życia obywateli.

Studia na kierunku – Ratownictwo medyczne dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności – w zakresie  medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.

Studia w naszej Uczelni dają wiedzę z zakresu: kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej , medycznych czynności ratunkowych, medycyny katastrof, medycyny sądowej, intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii,  chirurgii, pediatrii, neurologii, ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego i innych, np. technik samoobrony.

W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia przewidziane programem są realizowane w szpitalach klinicznych we Wrocławiu, a praktyki zawodowe, które uczą profesjonalnych zachowań ratowniczych są organizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej i kardiologicznej, w jednostkach Straży Pożarnej, w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, w stacjach Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Praktyki zawodowe realizowane są w liczbie 960 godzin.

Absolwenci kierunku – Ratownictwo medyczne są przygotowani do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających: w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi, wszyscy posiadają specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem. Studenci realizują program studiów w oparciu o pełną realizację standardów kształcenia na bazie nowocześnie wyposażonych gabinetów specjalistycznych, pracowni kierunkowych i sal wykładowych.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Zapraszamy zapewniając bardzo dobrą, przyjazną atmosferę nauki i możliwość zdobycia atrakcyjnego, szanowanego zawodu.


Program studiów – przedmioty w grupach

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy nowożytny
 • Wychowanie fizyczne
 • Elementy prawa
 • Technologia informacyjna
 • Elementy ekonomii i marketingu
 • Psychologia z etyką

B. Przedmioty kierunkowe

 • Chirurgia
 • Traumatologia narządów ruchu
 • Techniki zabiegów medycznych
 • Ratownictwo specjalistyczne
 • Organizacja ratownictwa zintegrowanego
 • Ekologia i zagrożenie środowiska
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna stanów nagłych
 • Anestezjologia z intensywną terapią
 • Propedeutyka chorób wewnętrznych
 • Neurologia z psychiatrią
 • Położnictwo i ginekologia
 • Propedeutyka pediatrii
 • Medycyna sądowa
 • Choroby zakaźne
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Metodyka nauczania I pomocy
 • Seminarium licencjackie

C. Przedmioty uzupełniające

 • Język obcy nowożytny (ang./niem.)
 • Język łaciński
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy języka migowego
 • Techmologia informacykna
 • Elementy ekonomii i marketingu
 • Informacja naukowa
 • Zajęcia fakultatywne

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów w kształceniu licencjonowanego ratownika medycznego. Odbywa się ona w wytypowanych i przygotowanych placówkach medycznych oraz w innych służbach, które zajmują się organizowaniem, prowadzeniem, koordynowaniem i kierowaniem akcją ratunkową w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, katastrof i wypadków.

Praktyka zawodowa w sposób szczególny łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką, uzupełniając i doskonaląc umiejętności, jakie student opanował podczas wcześniejszych etapów kształcenia, stwarza możliwość sprawdzenia posiadanych wiadomości i umiejętności, skonfrontowania ich zasobu z wymogami, jakie stawiając studentom warunki pracy, a także kształtowania niezbędnych cech osobowości i postaw Absolwenta.


Rekrutacja

Przyszli studenci Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym pracę w zawodzie.

Do świadectwa dojrzałości należy dołączyć 3 zdjęcia

Pozostałe dokumenty (druki: kwestionariusz, umowa i zaświadczenia lekarskie) kandydat otrzyma przy zgłoszeniu się w Dziekanacie Uczelni.

Badanie lekarskie i poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia odbywa się na miejscu (w siedzibie uczelni). Od 10 lipca 2019 r. lekarz przyjmuje w środy od godziny 11:00 do 15:00 i czwartki od godziny 10:00 do 13:00.

Studia prowadzone systemem stacjonarnym są realizowane od poniedziałku do czwartku.

Studia prowadzone systemem niestacjonarny realizowane są w postaci zjazdów 2 razy w miesiącu: piątek, sobota, niedziela.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

więcej...


przejdź do spisu treści

Dietetyka

W ostatnim czasie ten zawód cieszy się dużym zainteresowaniem z powodu epidemii otyłości. 3-letnie studia licencjackie przygotowują do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach opieki zdrowotnej (żłobki, przedszkola, sanatoria, szpitale, DPS-y), w cateringu, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcji sanitarnej, restauracjach dietetycznych, poradnictwie dietetycznym, organizacjach konsumenckich i komercyjnych placówkach sportowych, rekreacyjnych i SPA.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata dietetyki i są przygotowani do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup społecznych, do sporządzania diety w leczeniu różnych chorób, sporządzania diet zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, oceny stanu odżywienia, leczenia niedożywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej i poradnictwa dietetycznego.

Praktyki zawodowe prowadzone są: w poradniach dietetycznych, w szpitalu dziecięcym, w szpitalu dla dorosłych, w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w DPS-ach i w zakładach przygotowujących żywność.

Praktyki zawodowe realizowane są w liczbie 960 godzin.

Wśród przedmiotów szczególnie interesujące są: doustna suplementacja pokarmowa, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie osób w podeszłym wieku, żywienie w różnych zespołach metabolicznych, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, toksykologia i bezpieczeństwo żywności oraz konserwanty i barwniki w żywności.

Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.

Studia przygotowują do studiów drugiego stopnia, na których istnieje możliwość zrobienia specjalizacji z poradnictwa dietetycznego lub cateringu.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.


Program studiów – przedmioty w grupach

Grupa treści podstawowych

 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Patofizjologia
 • Psychologia ogólna
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Chemia żywności
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Parazytologia
 • Genetyka
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna

Grupa treści kierunkowych

 • Żywienia człowieka
 • Dietetyka pediatrycznej
 • Kliniczny zarys  chorób
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
 • Edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii
 • Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Technologia żywności i potraw
 • Towaroznawstwo
 • Organizacja pracy w zakładach żywienia
 • Podstawa dietetyki
 • Przetwórstwo żywności
 • Konserwanty i barwniki w żywności
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
 • Doustna suplementacja pokarmowa
 • Seminarium dyplomowe

Grupa treści innych

 • Wychowanie fizyczne
 • Język  angielski
 • Technologia informacyjna
 • Biologia medyczna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Metodologia badań i statystyki
 • Praktyka zawodowa
 • Praca dyplomowa
 • Treści do wyboru (2 moduły)

Rekrutacja

Przyszli studenci Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym pracę w zawodzie.

Do świadectwa dojrzałości należy dołączyć 3 zdjęcia

Pozostałe dokumenty (druki: kwestionariusz, umowa i zaświadczenia lekarskie) kandydat otrzyma przy zgłoszeniu się w Sekretariacie Uczelni.

Badanie lekarskie i poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia odbywa się na miejscu (w siedzibie uczelni).  Od 10 lipca 2019 r. lekarz przyjmuje w środy od godziny 11:00 do 15:00 i czwartki od godziny 10:00 do 13:00.

Studia prowadzone systemem stacjonarnym są realizowane od poniedziałku do czwartku.

Studia prowadzone systemem niestacjonarnym realizowane są w postaci zjazdów 2 razy w miesiącu: piątek, sobota, niedziela.

Budynek Uczelni przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

więcej...


przejdź do spisu treści

Kosmetologia – zawód z pasją

Kosmetologia to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin interdyscyplinarnych. Z roku na rok jej znaczenie w świecie nauki rośnie. Wzrasta również ranga zawodu kosmetologa. Już dziś jest to jedna z najbardziej prestiżowych profesji.

Studia na kierunku Kosmetologia dają rzetelną wiedzę medyczną w zakresie m.in. dermatologii, chirurgii estetycznej, anatomii, fizjologii oraz profesjonalne przygotowanie praktyczne. W ramach przedmiotów kierunkowych studenci poznają najnowsze trendy z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. Uczą się praktycznego wykonywania zabiegów kosmetycznych i fizykoterapeutycznych, układania receptur i przygotowywania preparatów kosmetycznych, tworzenia indywidualnych i zbiorowych programów pielęgnacyjnych, kompleksowej obsługi pacjenta. Odbywają praktyki w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej. Poznają podstawy perfumerii i sztuki układania własnych kompozycji zapachowych. Zgłębiają tajniki charakteryzacji, stylizacji, makijażu. A wszystko to na podbudowie najnowszych osiągnięć nauk medycznych, chemicznych i biologicznych.

Liczba godzin praktyk zawodowych: 960 godzin

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach. Podczas ćwiczeń z kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej studenci korzystają m.in z urządzeń do: mikrodermabrazji, mezoterapii bezigłowej, peelingu kawitacyjnego, sonoforezy, face liftingu, liposukcji bezigłowej, próżniowego masażu ciała, aparatów diagnostycznych skóry i in. Zabiegi wykonywane są w oparciu o produkty najbardziej znanych polskich i światowych marek kosmetycznych: Living Dimension, Babor, Klapp Cosmetics, Clarena, Arkana, Bielenda, Depileve. Studenci mają również możliwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności w ramach aktywnie działającego Koła Naukowego – Warsztaty Kosmetologii Praktycznej, zajęć fakultatywnych, prowadzonych prac badawczych, licznych szkoleń i konferencji.

Trzeci rok studiów to możliwość rozszerzenia wiedzy o zdobycie jednej ze spacjalności w zakresie:

 • Kosmetologia lecznicza

Kosmetologia lecznicza jest dziedziną kosmetologii zajmującą się profilaktyką, usuwaniem zjawisk chorobowych skóry, korygowaniem i likwidowaniem defektów estetycznych skóry oraz postępowaniem w przypadku cer problematycznych. Bliski związek zabiegów z zakresu kosmetologii leczniczej z zabiegami z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii powoduje, że powinny być one wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przygotowanych pod względem teoretycznym i praktycznym fachowców. Specjalność z zakresu kosmetologii leczniczej ma przygotować studentów do samodzielnego wykonywania kosmetycznych zabiegów leczniczych oraz do podejmowania współpracy z lekarzami i specjalistami z innych dziedzin.

 • Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki

Specjalność kierowana jest szczególnie dla osób, które chcą poznać specyfikację pracy w gabinetach kosmetologicznych z ofertą SPA. Zajęcia mają na celu przekazanie w sposób szczegółowy wiedzy i umiejętności z zakresu kompleksowej pielęgnacji ciała, masaży ciała różnymi technikami, terapii ruchowej oraz dietetyki.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Na uczelni panuje przyjazna studentowi, zachęcająca do zgłębiania wiedzy atmosfera. Szeroka oferta zajęć ponadprogramowych, możliwość brania udziału w akcjach na rzecz lokalnej społeczności, pokazach, warsztatach powodują, że każdy student już w trakcie nauki może realizować własne marzenia.

Studia na kierunku Kosmetologia stwarzają ogromne możliwości rozwoju zawodowego. Nasi absolwenci podejmują pracę w renomowanych firmach i gabinetach kosmetycznych, laboratoriach, ośrodkach SPA, wellnes, zakładach odnowy biologicznej. Zajmują się dystrybucją luksusowych kosmetyków, prowadzą własne salony kosmetyczne. Współpracują z gabinetami lekarskimi, firmami medycznymi, uzdrowiskami.

Jednym słowem aktywnie współtworzą świat współczesnej kosmetyki profesjonalnej.


Program studiów – przedmioty w grupach

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy nowożytny
 • Wychowanie fizyczne
 • Elementy prawa
 • Technologia informacyjna
 • Elementy ekonomii i marketingu
 • Psychologia z etyką

B. Przedmioty podstawowe

 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Fizjologia
 • Biochemia
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Higiena i prewencja zakażeń
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Mikrobiologia
 • Histologia
 • Immunologia
 • Alergologia
 • Genetyka
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego
 • Chirurgia estetyczna i plastyczna
 • Dermatologia

C.  Przedmioty kierunkowe

 • Kosmetologia
 • Kosmetologia stosowana
 • Technologia form kosmetycznych
 • Receptura Medyczna
 • Fizykoterapia
 • Chemia surowców kosmetycznych
 • Sensoryka i środki zapachowe
 • Charakteryzacja
 • Historia kosmetyki
 • Odnowa biologiczna
 • Zajęcia fakultatywne
 • Seminarium licencjackie

Rekrutacja

Kierunek Kosmetologia posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przyszli studenci Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym pracę w zawodzie.

Do świadectwa dojrzałości należy dołączyć 3 zdjęcia

Pozostałe dokumenty (druki: kwestionariusz, umowa i zaświadczenia lekarskie) kandydat otrzyma przy zgłoszeniu się w Sekretariacie Uczelni.

Badanie lekarskie i poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia odbywa się na miejscu (w siedzibie uczelni). Od 10 lipca 2019 r. lekarz przyjmuje w środy od godziny 11:00 do 15:00 i czwartki od godziny 10:00 do 13:00.

Studia prowadzone systemem stacjonarnym są realizowane od poniedziałku do czwartku.

Studia prowadzone systemem niestacjonarnym  realizowane są w postaci zjazdów 2 razy w miesiącu: piątek, sobota, niedziela.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

więcej...


przejdź do spisu treści

Pięlegniarstwo

Z analizy rynku racy i przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, że jest duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Obserwuje się również duże zainteresowanie kształceniem w ogólnie rozumianych zawodach medycznych w tym pielęgniarstwie oraz na studia uzupełniające dla pracujących pielęgniarek, absolwentów szkół pielęgniarskich.

Wychodząc niejako naprzeciw tym potrzebom Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 69 oferuje 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku: pielęgniarstwo.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się  w formie stacjonarnej.

Studia kończą się obroną pracy oraz egzaminem licencjackim (teoretycznym i praktycznym).

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Pielęgniarstwo jako zawód jest dość młodą dyscypliną naukową, ale sama idea pielęgnowania i czynności pielęgnacyjne znane są od wieków, a osoby opiekujące się drugim człowiekiem zawsze cieszyły się dużym uznaniem społecznym. Pielęgniarstwo jest zawodem odpowiedzialnym, stawiającym osobom wykonującym go wysokie wymagania, ale dającym dużo satysfakcji i kształtującym osobowość.

Pielęgniarstwo jest nauką i sztuką, wysoko społecznie punktowany w hierarchii zawodów.

Uczelnia nasza stwarza dobre warunki do nauki i do własnego rozwoju. Przyjdź, mamy szeroko otwarte drzwi Szkoły i serce.


Rekrutacja

Przyszli studenci Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym pracę w zawodzie.

Do świadectwa dojrzałości należy dołączyć 3 zdjęcia

Pozostałe dokumenty (druki: kwestionariusz, umowa i zaświadczenia lekarskie) kandydat otrzyma przy zgłoszeniu się w Dziekanacie Uczelni.

Badanie lekarskie i poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia odbywa się na miejscu (w siedzibie uczelni).  Od 10 lipca 2019 r. lekarz przyjmuje w środy od godziny 11:00 do 15:00 i czwartki od godziny 10:00 do 13:00.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!


Pięlegniarstwo pomostowe

Z analizy rynku racy i przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, że jest duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Obserwuje się również duże zainteresowanie kształceniem w ogólnie rozumianych zawodach medycznych w tym pielęgniarstwie oraz na studia uzupełniające dla pracujących pielęgniarek, absolwentów szkół pielęgniarskich.

Wychodząc niejako naprzeciw tym potrzebom Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 69 oferuje studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo.

Pielęgniarstwo jako zawód jest dość młodą dyscypliną naukową, ale sama idea pielęgnowania i czynności pielęgnacyjne znane są od wieków, a osoby opiekujące się drugim człowiekiem zawsze cieszyły się dużym uznaniem społecznym. Pielęgniarstwo jest zawodem odpowiedzialnym, stawiającym osobom wykonującym go wysokie wymagania, ale dającym dużo satysfakcji i kształtującym osobowość.

Pielęgniarstwo jest nauką i sztuką, wysoko społecznie punktowana w hierarchii zawodów.

Uczelnia nasza stwarza dobre warunki do nauki i do własnego rozwoju. Przyjdź, mamy szeroko otwarte drzwi Szkoły i serce.

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 69
 •  
 • Telefon: 71 321 11 54, 71 322 15 48
 • Fax: (071) 786 83 28
 • Email: sekretariat@nwsm.pl
 • Strona: http://www.nwsm.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do soboty
w godzinach 10.00-14.00

Kontakt telefoniczny
godz. 9.00-14.30

tel.  71 321 11 54
tel.  71 322 15 48
fax 71 786 83 28

Kontakt e-mail

Sekretariat: sekretariat@nwsm.pl
Dziekanat: dziekanat@nwsm.pl
Rektor: rektor@nwsm.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIA PODYPLOMOWE

w NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ we Wrocławiu

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane