Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem

Rok zalozenia: 1990

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem istnieje od 1990 r. Jest to szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawował do tej pory  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a od roku 2009/2010 przejął ją Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie. Opieka uczelni wyższej  to dbałość o dobry poziom kształcenia oraz umożliwienie absolwentom Kolegium złożenia egzaminu licencjackiego przed Komisją Uniwersytecką.

Studia w Kolegium są bezpłatne.
Słuchacze zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie.

NKJO kształci w trybie dziennym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, przygotowując ich do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Po trzech latach absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Kolegium oraz stopień licencjata filologii angielskiej lub germańskiej, nadawany przez uniwersytet sprawujący opiekę naukowo-dydaktyczną po złożeniu egzaminu.

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie językowe, pedagogiczno-metodyczne oraz filologiczne. Znaczącym elementem studiów są praktyki pedagogiczne, umożliwiające bezpośrednie spotkanie przyszłego nauczyciela ze szkołą. Oprócz języka kierunkowego słuchacz uczy się w ramach lektoratu języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Studia w Kolegium kończą się egzaminem dyplomowym. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do egzaminu licencjackiego na uniwersytecie.

Jakość i warunki kształcenia

Kształcenie odbywa się w języku kierunkowym i jest prowadzone w małej grupie (15-18 osób). Kameralna atmosfera sprzyja nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy wykładowcami i słuchaczami, co stwarza znakomite warunki studiowania.                                                        

Większość absolwentów podejmuje dalsze studia na uczelniach krajowych lub za granicą w trybie zaocznym lub dziennym. Kolegium posiada pracownię komputerową, w której słuchacze mają nieograniczony dostęp do Internetu. Dobrze wyposażona skomputeryzowana biblioteka jest uzupełniana na bieżąco dzięki współpracy z najważniejszymi wydawnictwami szkolnymi.
Osobom pracującym i studiującym inny kierunek oferujemy indywidualny tok nauki.


Nabór słuchaczy


Przyjęcie na studia w NKJO następuje na podstawie egzaminu maturalnego pisemnego z danego języka kierunkowego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Osoby z tak zwaną "starą maturą" oraz z „nową maturą” z innego języka niż język specjalności, którą chcą studiować, mogą składać egzamin wstępny odpowiadający poziomem i formą egzaminowi maturalnemu. O przyjęciu na studia zadecyduje wspólna dla wszystkich kategorii kandydatów lista rankingowa.

Do Kolegium przyjmowane są bez dodatkowych egzaminów także osoby, które przedłożą następujące certyfikaty z egzaminów znajomości języka:

• z języka angielskiego First Certificate zdany na „B” lub wyższy zdany na dowolną ocenę,

• z języka niemieckiego Zertifikat Deutsch zdany co najmniej na „gut” lub wyższy na dowolną ocenę.

• inne certyfikaty odpowiadające poziomowi wyżej wymienionych.


Rekrutacja na rok 2010/2011 przebiegać będzie w trzech terminach:

  • I termin – do 16.07.
  • II termin – do 27.08.
  • III termin – do 10.09.

Kierunki wykładane na uczelni

filologia angielska Licencjat Stacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie