Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu


przejdź do spisu treści

Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny uzyskała bardzo wysoką pozycję w Rankingu Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2024. Uczelnia otrzymała najwyższe noty w takich dziedzinach jak: ekonomiczne losy absolwentów, kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach oraz umiędzynarodowienie.
W tym roku po raz pierwszy MWSLiT znalazła się również w Rankingu Uczelni Akademickich, plasując ją również w Rankingu Kierunków Studiów Technicznych na kierunku logistyka, jako jedną z dwóch uczelni niepublicznych z całej Polski.  Jest to efekt wieloletnich osiągnięć naukowych i wysokiej jakości kształcenia oraz otrzymania kategorii naukowej B+ uprawiającej do nadawania stopnia doktora.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje ponad 20 lat.

Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

MWSLiT we Wrocławiu rozwija umiejętności i kompetencje absolwentów w taki sposób, by pozwoliły im utrzymać przez cały okres rozwoju zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. Uczelnia kształci specjalistów, których kompetencje dostosowane są do wymogów rynku pracy i są nastawione na oczekiwania pracodawców.

PIERWSI NA DOLNYM ŚLĄSKU

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, czesne płaci firma

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jako pierwsza uczelnia na Dolnym Śląsku uruchomiła STUDIA DUALNE. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawcę specjalistami. Studia dualne mają na celu zapewnienie 60 najlepszym studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu (czwartek i piątek), a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie). 

WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE = STUDIA DUALNE

CO NAS WYRÓŻNIA:


REKRUTACJA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego. 

REKRUTACJA 2024/2025 ROZPOCZĘTA!

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2024/2025

Który kierunek studiów wybierasz?

Możesz już teraz zarezerwować sobie miejsce w rejestracji on-line i skorzystać ze zniżki na wpisowe:

https://www.mwsl.eu/rekrutacja

Studia w MWSLiT dzięki kontaktom z praktykami i szeroką współpracą z firmami z branży TSL, pozwalają oprócz wiedzy zdobyć również doświadczenie.

Wybierz kierunek studiów i uczelnię gwarantującą najlepszą pracę!

Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc. 

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz na stronie uczelni:
www.mwsl.eu/rekrutacja

przejdź do spisu treści

LOGISTYKA


studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie (3 semestry)

Polska w ostatnich latach poprzez swój rozwój stała się bardzo atrakcyjną częścią wschodniej Europy dla inwestorów. Zachodnie firmy wkraczając na nasz rynek otwierają nowe fabryki, magazyny dając nowe miejsca zatrudniania. Z rankingów i analiz rynku pracy przeprowadzonych w ostatnim czasie wynika, że na pierwszym miejscu najbardziej poszukiwanych zawodów, jaki wskazali pracodawcy plasuje się INŻYNIER LOGISTYK.


Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku logistyka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już od 20 lat kształci licencjatów, inżynierów i magistrów z zakresu nauk logistycznych. Profesjonalnie, z gwarancją jakości, na wysokim poziomie wykwalifikowana kadra naukowa przekazuje wiedzę z zakresu m.in.:

 • logistyki globalnej, zaopatrzenia, dystrybucji, transportu, marketingowej,
 • ekologistyki, logistyki odzysku, miejskiej oraz e-logistyki.

Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki. Jest to najbardziej rozwijający się sektor rynku co gwarantuje stały przyrost nowych miejsc pracy, a co za tym idzie daje szanse znalezienia dobrze płatnego zatrudnienia od razu po studiach, albo nawet w trakcie ich trwania. Perspektywy na przyszłość są obiecujące dlatego warto się zastanowić nad tym kierunkiem. Renoma dyplomu uzyskanego w toku studiów magisterskich, studiów licencjackich i studiów inzynierskich na MWSLiT we Wrocławiu to klucz do kariery i najlepsza inwestycja.


Wykaz specjalności w ramach kierunku logistyka

studia I stopnia licencjackie

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Logistyka humanitarna
 • Logistyka w awiacji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive
 • Logistyka odpadów w przemyśle automotive
 • Bezpieczeństwo w transporcie

studia I stopnia inżynierskie

 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

studia II stopnia magisterskie – 3 semestry

 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

studia II stopnia magisterskie
– studia dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych

 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych

przejdź do spisu treści

TRANSPORT


studia licencjackie

Kierunek studiów TRANSPORT umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo - spedycyjnej. Studenci tego kierunku zapoznają się ze specyfiką zarządzania firmą transportową oraz zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku transport.


Opinia wykładowcy / praktyka

Transport zawsze stanowił ważny sektor gospodarki narodowej, który w istotny sposób wpływał na rozwój wewnętrzny krajów, jak i na relacje w układzie międzynarodowym. Działalność transportowa stanowi również istotny element systemów logistycznych kształtowanych zarówno w skali makro, jak i mikro. O tym, jak ważnym spoiwem procesów logistycznych jest transport, świadczyć może chociażby fakt, iż jeszcze do niedawna logistyka była utożsamiana przede wszystkim z działalnością przedsiębiorstw transportowych. To podejście jednak się zmienia. Rynek coraz lepiej rozumie faktyczny obszar działalności logistyki, która swoją uwagę skupia przede wszystkim na systemach sterowania produkcją, zapasami i informacjami, a proces transportu traktuje jako system wspomagający jej działalność. Dlatego też, kształcenie specjalistów posiadających kompetencje zarządzania systemami transportowymi wymaga indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Przygotowując ofertę nowych studiów, ukierunkowaliśmy program nauczania na proces doskonalenia umiejętności i wiedzy, które są ściśle powiązane z transportem. Utworzone specjalności są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby rynku pracy, a dedykowane przedmioty specjalnościowe są wynikiem licznych konsultacji przeprowadzonych wśród menedżerów z sektora TSL.

Specjalność Spedycja i ubezpieczenia transportowe. Na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów potrafiących stosować procedury ubezpieczeniowe w praktyce. Przygotowując program nauczania na tej specjalności, z uwzględnieniem europejskich wymagań, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.

Specjalność Zarządzanie firmą transportową. Ze względu na silną konkurencję rynkową, wzrastają wymagania względem wiedzy i umiejętności osób, które zarządzają lub chcą w przyszłości zarządzać przedsiębiorstwem transportowym. Złożoność przepisów prawnych oraz ciągły nacisk na rozwój i doskonalenie organizacji sprawiają, że zarządzając nawet niewielką flotą pojazdów, menedżer musi posiadać kompetencje, umożliwiające mu nowoczesne i efektywne zarządzanie procesami. Dzięki temu jest on w stanie konkurować z innymi firmami, nie tylko na rynku krajowym, ale również europejskim oraz stale zwiększać swój potencjał wykonawczy. Celem programu tej specjalności jest przede wszystkim dostarczenie przyszłym absolwentom wiedzy potrzebnej im przy tworzeniu i późniejszym zarządzaniu firmą transportową. Dostosowując program kształcenia do wymagań procedury certyfikacji kompetencji zawodowych, oferujemy naszym studentom zdobycie nie tylko dyplomu prestiżowej uczelni logistycznej, ale również możliwość zwolnienia z egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

Specjalność Organizacja transportu specjalnego. Specyfika wymagań transportowych oraz dedykowane warunki prawne sprawiają, iż obsługa ładunków o charakterystycznych właściwościach, jak ładunki niebezpieczne, wielkogabarytowe wymagają profesjonalnej wiedzy osób odpowiedzialnych za ich organizację. Przedsiębiorstwa transportowe, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność oraz zakres oferty produktowej, inwestują w rozwiązania umożliwiające im realizację przewozów specjalnych, w tym multimodalnych. Stąd też na rynku coraz częściej poszukuje się specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje, pozwalające organizować ten typ ładunków w sposób optymalny. Przygotowując zakres przedmiotów specjalistycznych, Uczelnia uwzględniała wymogi egzaminacyjne uprawniające m.in. do przewozów ADR. Umożliwi to absolwentom tej specjalności pozyskanie wymaganych kompetencji zawodowych.


Wykaz specjalności w ramach kierunku transport 

studia I stopnia licencjackie

 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym

przejdź do spisu treści

BUDOWNICTWO


studia inżynierskie

Kierunek budownictwo gwarantuje zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki. Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł inżyniera budownictwa.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku budownictwo.


Wykaz specjalności w ramach kierunku budownictwo

studia I stopnia inżynierskie

 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE


Kierunek studiów zarządzanie umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, a także uczy odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Absolwenci są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Kilka specjalności na tym kierunku prowadzonych jest również w języku angielskim.Kierunek studiów zarządzanie umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, a także uczy odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Absolwenci są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Kilka specjalności na tym kierunku prowadzonych jest również w języku angielskim.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku zarządzanie.


Wykaz specjalności w ramach kierunku zarządzanie

studia I stopnia licencjackie

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

Celem studiów jest przekazanie wiedzy o zarządzaniu, pogłębionej o zagadnienia z dziedziny ekonomii. Studia licencjackie kierowane są głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat studiowania zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód jak i praktyczne umiejętności.


Kierunki wykładane na uczelni:

budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Dziekanat:
tel: (71) 325-15-14 
e-mail: dziekanat@msl.com.pl
pon.-pt. 08.00 – 16.00
sob. 08.00 – 15.00
niedz. 08.00 - 14.00

Rekrutacja:
tel: (71) 325-15-14 
e-mail: dziekanat@msl.com.pl
pon.-pt. 08.00 – 16.00
sob. 08.00 – 15.00
niedz. 08.00 - 14.00

Studia podyplomowe:
tel: (71) 325-15-14  
e-mail: podyplomowe@msl.com.pl

Biuro karier:
tel: (71) 324-68-42 wew. 124 
e-mail: kariera@msl.com.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Logistyka

Polska w ostatnich latach poprzez swój rozwój stała się bardzo atrakcyjną częścią wschodniej Europy dla inwestorów. Zachodnie firmy wkraczając na nasz rynek otwierają nowe fabryki, magazyny dając nowe miejsca zatrudniania. Z rankingów i analiz rynku pracy przeprowadzonych w ostatnim czasie wynika, że na pierwszym miejscu najbardziej poszukiwanych zawodów, jaki wskazali pracodawcy plasuje się INŻYNIER LOGISTYK.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

MWSLiT W DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE

WEDŁUG RANKINGU PERSPEKTYWY 2024

czytaj dalej

NAJLEPSZA UCZELNIA LOGISTYCZNA W POLSCE ZAPRASZA!

Do końca września trwa rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

czytaj dalej

LETNIA REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

Rozpoczęła się letnia rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Studia rozpoczynające się od marca są dobrą okazją dla tych, którzy nie chcą czekać aż do października.

czytaj dalej

STARTUJE BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI

przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

czytaj dalej

RUSZYŁA II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu wciąż trwa!

Nie czekaj dłużej i wybierz uczelnię, oferującą przyszłościowe kierunki studiów

czytaj dalej

MWSLIT WE WROCŁAWIU PARTNEREM PROJEKTU WE - TRANSFORM

W ramach projektu WE-TRANSFORM CILT (UK) -Polska wraz z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu badają wpływ automatyzacji i cyfryzacji transportu na wymagane umiejętności i wiedzę przyszłych pracowników.

czytaj dalej

ZBLIŻA SIĘ STOPIEŃ CENTRALNY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności z obszaru branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Uczestnikami w tegorocznej edycji, są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

czytaj dalej

XI EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Rozpoczęła się kolejna – XI już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu

czytaj dalej

IX EDYCJA OLIMPIADY BUDOWLANEJ

Ruszyła kolejna, IX już edycja Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

czytaj dalej

MWSLIT JAKO NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA I KREATYWNA UCZELNIA W POLSCE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych

czytaj dalej

X EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Rozpoczęła się kolejna – X już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane