Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Matura Plus - Kursy Maturalne w Poznaniu

Matura Plus - Kursy Maturalne w Poznaniu


Matura Plus+ działa na poznańskim rynku już od 1996!
Od ponad 20 lat pomagamy licealistom w doskonałym zdaniu matury
i dostaniu się na wymarzone kierunki. 

Zajęcia prowadzą najlepsi nauczyciele, którzy są egzaminatorami CKE
100% naszych kursantów zdaje egzamin maturalny

KURSY MATURALNE

Biologia kurs maturalny

– Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

Metody pracy

 • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
 • korzystanie z kompendium wiedzy biologicznej skompilowane przez doświadczonego nauczyciela na podstawie wiarygodnych źródeł
 • wykłady i prezentacje ułatwiające powtórkę materiału i zrozumienie procesów biologicznych
 • analiza eksperymentów biologicznych

Podczas kursu biologii nauczysz się

 • przetwarzać informacje biologiczne z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu
 • analizować eksperymenty biologiczne
 • odczytywać i analizować informacje przedstawionych w formie tekstów, tabel, wykresów, schematów i rysunków o tematyce biologicznej
 • selekcjonować i porównywać informacje
 • stosować informacje biologiczne do rozwiązywania zadań praktycznych
 • samodzielnie tworzyć tabele, wykresy, rysunki i schematy opisujące obiekty, zjawiska i procesy biologiczne

Dla kogo?

Dobrze zdana na maturze biologia może przydać Ci się podczas rekrutacji na następujące kierunki 

 • Medycyna na Uniwersytecie Medycznym
 • Stomatologia na Uniwersytecie Medycznym
 • Farmacja na Uniwersytecie Medycznym
 • Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym
 • Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym
 • Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego lub Uniwersytecie Medycznym

A także na takich kierunkach jak

 • Dietetyka
 • Biotechnologia
 • Optometria
 • Biotechnologia medyczna

Chemia kurs maturalny

Chemia kurs maturalny przygotowujący do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Metody pracy

 • powtórka materiału określonego w Informatorze i podstawie programowej
 • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
 • projektowane badań i eksperymentów naukowych związanych z zagadnieniami chemicznymi

Podczas kursu nauczysz się

 • odczytywać i analizować informacje przedstawionych w formie tekstów, tabel, wykresów, schematów, tablic chemicznych i rysunków o tematyce chemicznej
 • analizować i porównywać informacje
 • stosować informacje chemiczne do rozwiązywania zadań praktycznych
 • samodzielnie tworzyć tabele, wykresy, rysunki i schematy opisujące obiekty, zjawiska i procesy chemiczne

Dla kogo Chemia?

Dobrze zdana matura z chemii może przydać Ci się podczas rekrutacji na następujące kierunki :

 • Medycyna na Uniwersytecie Medycznym
 • Stomatologia na Uniwersytecie Medycznym
 • Farmacja na Uniwersytecie Medycznym
 • Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym
 • Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym
 • Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego

A także na takich kierunkach jak

 • Biotechnologia
 • Analityka medyczna

Matematyka kurs maturalny

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Metody pracy

 • powtórka definicji , twierdzeń i praw z działów matematyki określonych w Informatorze Maturalnym
 • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych

Podczas kursu nauczysz się

 • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
 • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
 • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
 • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
 • przeprowadzać dowody i twierdzenia
 • przedstawiać sposób rozumowania matematycznego

Dla kogo matematyka?

Matematyka to przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym. Poza tym jest podstawą do rekrutacji na kierunki takie jak :

 • Architektura na Politechnice Poznańskiej
 • Budownictwo na Politechnice Poznańskiej
 • Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym
 • Automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej
 • Bioinformatyka i biofizyka na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza
 • Geologia na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza
 • Informatyka na Politechnice Poznańskiej
 • Logistyka na Politechnice Poznańskiej
 • I wiele innych kierunków technicznych, przyrodniczych i ścisłych.

Język polski kurs maturalny

Język polski kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Kurs języka polskiego do matury pisemnej podstawowej

Metody pracy

 • powtórki z literatury i języka
 • wykłady ( w tym prezentacje ) z elementami konwersatorium
 • ćwiczenia praktyczne: wypowiedź  pisemna

Podczas kursu nauczysz się

 • rozwiązywać testy sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego
 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną (wypracowanie)
 • tworzyć plan, pisać i analizować wypracowanie

Kurs języka polskiego do matury ustnej

Kurs do matury ustnej uczący budować wypowiedź ustną zgodną z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki na podstawie tekstu kultury.

Metody pracy:

 • interpretacja dołączonego do zadania tekstu kultury pod kątem problemu wskazanego w poleceniu
 • odwoływanie się do tekstów kultury i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi
 • stosowania pojęć i terminów nazywających zjawiska teoretycznoliterackie i kulturowe
 • opracowywanie wypowiedzi według prawideł retorycznych
 • ćwiczenia w wygłaszaniu wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa.

Podczas kursu:

 • dowiesz się, jak interpretować dzieła sztuki i teksty literackie
 • poznasz zasady przygotowywania wystąpienia retorycznego
 • nauczysz się dobierać teksty kultury do konkretnych tematów

Możesz zapisać się na kurs wysyłając mejl na adres: maturapluspoznan@gmail.com

Dla kogo?

Wynik z Języka polskiego jest brany pod uwagę przy rekrutacji na takie kierunki jak :

 • Architektura na Politechnice Poznańskiej
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

I wiele innych. Ponadto Język polski jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego jest niezbędne do zaliczenia matury.


Język angielski kurs maturalny

Język angielski kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz części ustnej.

Kurs języka angielskiego do matury pisemnej (podstawowej/rozszerzonej) i ustnej

Metody pracy (część pisemna)

 • powtórka podstawowych zagadnień gramatycznych
 • nauka pisania tekstu użytkowego wg. kryteriów CKE
 • nauka strategii rozwiązywania testów sprawdzających czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka strategii pisania rozprawki, artykułu, listu formalnego oraz wypowiedzi na poziomie podstawowym

Metody pracy (część ustna)

 • powtórka słownictwa z 15 grup tematycznych
 • opisywanie ilustracji
 • praca ze stymulusem – zestawianie i kontrastowanie
 • ćwiczenie rozmów sterowanych
 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
 • matury próbne – analiza kart oceny

Podczas kursu nauczysz się

 • rozwiązywać testy typu: Prawda/Fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie
 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów spełniając założenia kryteriów OKE
 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • stosować strategie egzaminacyjne
 • opisywać ilustracje
 • porównywać i zestawiać zdjęcia i idee ze sobą
 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na ważne społecznie tematy
 • wyrażać myśli w formie opisowej w przypadku nieznajomości słownictwa
 • reagować na pytania egzaminatora

Dla kogo?

Język angielski liczy się przy rekrutacji na kierunki studiów takie jak :

 • Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Architektura na Politechnice Poznańskiej i Warszawskiej
 • Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I wiele innych. Ponadto język obcy jest przedmiotem obowiązkowym na maturze.


Geografia kurs maturalny

Geografia kurs maturalny – kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym.

Metody pracy

 • powtórka terminów, prawidłowości, teorii, zdarzeń, zjawisk i procesów geograficznych na podstawie kompendium wiedzy geograficznej skompilowanego przez doświadczonego nauczyciela na podstawie wiarygodnych źródeł
 • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
 • wykłady z elementami konwersatorium w tym prezentacje i filmy
 • dyskusja na temat zmian zachodzących w środowisku geograficznym

Podczas kursu nauczysz się

 • analizy i odczytywania informacji z materiału źródłowego w formie map, tekstów, tabel, wykresów, schematów i ilustracji
 • interpretacji uzyskanych i posiadanych informacji
 • oceny zjawisk i tworzenia prognoz na podstawie posiadanych wiadomości
 • formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka
 • integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk (np. biologia, chemia, fizyka)

Dla kogo?

 • Matura z geografii jest wymagana na kierunki takie jak :
 • Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Gospodarka przestrzenne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i SWPS
 • Geodezja i kartografia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Inżynieria materiałowa na Politechnice Poznańskiej
 • Turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego

oraz takich kierunkach jak :

 • Agroturystyka
 • Ochrona środowiska
 • Logistyka
 • Archeologia
 • Turystyka

Historia kurs maturalny

Historia – kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Metody pracy

 • powtórka faktografii i terminologii z zakresu historii politycznej, historii społeczno-gospodarczej i historii kultury ze wszystkich epok od starożytności do końca XX wieku
 • wykłady i prezentacje z elementami konwersatorium
 • nauka “myślenia historycznego” tj. (łączenia faktów w związki przyczynowo-skutkowe, tworzenia tez historycznych oraz oceny wydarzeń i jednostek)
 • analiza wypracowań wzorcowych i pisanie tekstów zgodnie z kryteriami CKE

Podczas kursu nauczysz się

 • interpretować i oceniać zjawiska historyczne
 • analizować źródła wiedzy historycznej w tym: teksty pisane, ilustracje, mapy, drzewa genealogiczne, tabele statystyczne, diagramy, schematy
 • interpretacji uzyskanych i posiadanych informacji
 • rozwiązywać otwarte i zamknięte zadania maturalne
 • pisać poprawne merytorycznie oraz zwięzłe i spójne wypracowania zgodnie z wymaganiami klucza
 • odnajdować związki między różnymi sferami życia społecznego (polityka, gospodarka, kultura)    

Dla kogo Historia?

Matura z historii jest wymagana na kierunki takie jak :

 • Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zarządzanie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Historia i Historia Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
maturalne
maturalne - biologia
maturalne - chemia
maturalne - geografia
maturalne - historia
maturalne - język angielski
maturalne - język polski
maturalne - matematyka
rysunku architektonicznego
rysunku na ASP

Języki na uczelni:

angielski

Główny adres uczelni


Godziny otwarcia sekretariatu w czasie trwania kursów:
poniedziałek, czwartek, piątek 10:00 – 15:00
wtorek, środa 15.00 – 19.00
soboty 9:30 – 13:00


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane