Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego

Rok założenia: 1953

przejdź do spisu treści Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej jest zespołem szkół i placówek oświatowych działających w ramach systemu oświaty o zasięgu regionalnym.

LCEZ jest wielofunkcyjnym ośrodkiem szkoleniowym, w którym występuje kształcenie zawodowe na różnych poziomach i o różnych cyklach kształcenia w systemie znoszącym wszelkie bariery dostępu do oświaty, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej: mgr Jacek Misiuk


Szkoła jest placówką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Oferta edukacyjna

dla absolwentów liceum i technikum:
 • Szkoła Policealna Nr 8
  • technik informatyk (4 semestry)
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 – zaoczna
  • technik informatyk (4 semestry) - rozpoczęcie zajęć IX i II
  • technik bhp (3 semestry) - rozpoczęcie zajęć IX i II
  • technik mechanik
  specjalizacja: automatyka i mechanika precyzyjna (4 semestry)

  • technik logistyk (4 semestry)
  • technik mechatronik (4 semestry)


przejdź do spisu treści
 • Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata)

Bardzo szybko postępujący rozwój technologii informatycznej powoduje, że zapotrzebowanie na średni personel techniczny specjalizujący się w tej dziedzinie jest coraz większe.

Kształcenie w tym zawodzie umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania, segregowania, wybierania i zarządzania informacjami pochodzącymi z różnych źródeł medialnych.

Absolwenci tego Studium będą przygotowani do pracy w różnych zawodach informatycznych i zawodach stanowiskowych wspomagających korzystanie z technologii informatycznej.

 • Wykładane przedmioty:

• Programowanie strukturalne i obiektowe,
• Urządzenia techniki komputerowej,
• Systemy operacyjne,
• Matematyka z elementami statystyki,
• Multimedia i grafika komputerowa,
• Sieci komputerowe,
• Oprogramowanie biurowe,
• Język obcy,
• Zarys wiedzy o gospodarce.

 • Absolwenci szkoły mają możliwość stania się kompetentnymi pracownikami informatyki o następujących umiejętnościach:

• Programowanie,
• Posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
• Projektowanie i zakładanie prostych baz danych,
• Obsługa systemów przetwarzania informacji,
• Obsługa lokalnych sieci komputerowych.
• Kształcenie techników informatyków jest ukierunkowane na przygotowanie ich do pracy z aktualnymi systemami oprogramowania komputerów i sieci komputerowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdający, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Informatyk.przejdź do spisu treści
 • Czas trwania nauki - 3 semestry (1,5 roku)

Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z programem nauczania MEN. Słuchacze otrzymują teoretyczne i praktyczne podstawy wiedzy do wykonywania zawodu. Do dyspozycji mają pracownie informatyczno- internetowe oraz specjalistyczne.

Technicy BHP mogą być zatrudnieni w służbach ochrony pracy w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, samorządowych i spółdzielczych. Mogą też prywatnie zajmować się doradztwem i opracowywaniem systemów BHP.

 • W programie nauczania realizowane są między innymi n/w. przedmioty:

• Podstawy mechaniki, konstrukcji i budowy maszyn i rysunku,
• Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem,
• Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji,
• Toksykologia,
• Podstawy ergonomii i fizjologii pracy,
• Podstawy psychologii i socjologii,
• Techniczne bezpieczeństwo pracy,
• Użytkowanie komputera, oraz inne przedmioty zawodowe,
• Zajęcia praktyczne.

Technicy BHP mogą być zatrudnieni w służbach ochrony pracy w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, samorządowych i spółdzielczych. Mogą też prywatnie zajmować się doradztwem i opracowywaniem systemów BHP. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdający, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Bezpieczeństwa I Higieny Pracy.


przejdź do spisu treści automatyka i mechanika precyzyjna

 • Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata)

Rozwój nauki i techniki jest ściśle związany z mechanizacją i automatyzacją procesów produkcyjnych. Automatyzacja, której teoretyczną i techniczną podstawą jest automatyka, obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu, eliminując częściowo bezpośredni udział człowieka w pracy fizycznej.

Intensywny rozwój produkcji wyrobów precyzyjnych, zawierających podzespoły automatyki, obejmujący urządzenia mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i elektroniczne wymaga zatrudnienia odpowiednio przygotowanego personelu technicznego jakim niewątpliwie będą absolwenci tej specjalizacji.

 • Nauczane przedmioty:

• Języki obce,
• Automatyka i robotyka
• Elementy urządzeń automatyki,
• Rysunek techniczny
• Mechanika techniczna,
• Elektrotechnika i elektronika,
• Podstawy technologii maszyn,
• Maszynoznawstwo ogólne,
• Termodynamika techniczna,
• Przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy,
• Pracownia pomiarów i automatyki,
• Aparatura kontrolno - pomiarowa,
• Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn,
• Zajęcia praktyczne.

Przygotowanie praktyczne do zawodu odbywa się poprzez zajęcia w specjalistycznych pracowniach (automatyki i robotyki, CNC, CAD/CAM, pomiarów elektrycznych) znajdujących się głównie na terenie szkoły oraz w wybranych zakładach pracy.

Po ukończeniu nauki absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie podstawowych czynności związanych z technologią. Szkolenie specjalistyczne pozwala na wykonanie czynności związanych z automatyką, robotyką, sterowaniem i mechaniką precyzyjną.

 • W zakresie umiejętności praktycznych absolwenci będą potrafili:

• wykonywać pomiary warsztatowe i laboratoryjne,
• dobierać metody pomiaru wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi i elektronicznymi,
• właściwie dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe w warunkach produkcji i remontów elementów i urządzeń automatyki,
• skalować i regulować przyrządy kontrolno - pomiarowe i regulacyjne, prawidłowo posługiwać się dokumentacją konstrukcyjno - technologiczną i instrukcjami obsługi urządzeń automatyki,
• kształtować optymalne warunki pracy i stosować właściwe metody bezpiecznej organizacji pracy.

Ponadto zakłada się, że absolwenci zdobędą szereg umiejętności specjalistycznych pozwalających wypełniać wymagania stawiane przez zakłady wytwórcze nowoczesnych urządzeń i układów automatyki. Dobre przygotowanie ogólne umożliwia absolwentowi dalsze kształcenie i samokształcenie w toku pracy zawodowej.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdający, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Mechanik.


przejdź do spisu treści
 • Dla kogo?

Dla wszystkich którzy ukończyli szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

 • Okres kształcenia:

2 lata, 4 semestry, zakończone egzaminem zawodowym.

 • System kształcenia:

Zaoczny, sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach 8:30 - 15:30

 • Opis kierunku:

Zadaniem Technika Logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po możliwie najniższych kosztach. W Polsce stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

 • Przedmioty:

• Podstawy logistyki
• Gospodarka zapasami i zarządzanie magazynem
• Ekonomika logistyki
• Transport i spedycja
• Planowanie logistyczne
• Systemy logistyczne
• Gospodarka elektroniczna
• Laboratorium logistyczno-spedycyjne
• Laboratorium magazynowe
• Język angielski dla logistyków
• Język obcy dla logistyków
• Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe


przejdź do spisu treści
 • Zadania i czynności

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

 • Środowisko pracy

Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. W pomieszczeniach tych utrzymywana jest odpowiednia temperatura, wilgotność, czystość oraz porządek. Pomieszczenia są dobrze oświetlone oraz wentylowane (lub klimatyzowane). Zagrożenia wiążą się przede wszystkim z długotrwałym przebywaniem w polu elektromagnetycznym, naświetlaniem promieniami rentgenowskimi, zatruciem pyłami powstającymi przy szlifowaniu, kontaktem z substancjami alergicznymi (np. opary metali).

 • Przeciwwskazania zdrowotne

Nie skorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu, niedosłuch, zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi, choroby układów: nerwowego, krążenia i wady serca, oddechowego, alergie, choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk, schorzenia narządu ruchu, ograniczenie sprawności rąk.

 • Wymagania psychologiczne

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, koncentracja uwagi, dokładność, spostrzegawczość, zdolności manipulacyjne. Uzdolnienia planimetryczne, zainteresowania techniczne i informatyczne.

 • Możliwości zatrudnienia

Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej. Może także pracować w zakładach naprawczych sprzętu AGD, zabawek dziecięcych itp.

 • Realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego.

Podstawą realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego jest program nauczania. W technikum poważną część programu stanowi kształcenie ogólne, które realizowane jest poprzez nauczanie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy (angielski i niemiecki), historia, wos, geografia, fizyka i astronomia, chemia, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, po, wf. Wykształcenie ogólne stanowi niezbędną podstawę lepszego opanowania przedmiotów zawodowych, samokształcenia i doskonalenia ucznia oraz dalszej nauki w szkołach wyższych.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w toku nauczania bloków przedmiotów zawodowych: podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechatroniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, pracownia urządzeń mechatronicznych, język niemiecki (mechatroniczny). Ponadto znaczącym uzupełnieniem przygotowania zawodowego są praktyki zawodowe odbywające się w zaprzyjaźnionych ze szkołą zakładach pracy.

Wiadomości i umiejętności, jakie powinien uzyskać absolwent.

 • Po ukończeniu nauki absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

• projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• obsługi, naprawy i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
• obsługi, naprawy i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
• sterowania urządzeniami przemysłowymi,
• programowania i zastosowania sterowników,
• stosowania technik informatycznych przy opracowywaniu dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej,
• komputerowego wspomagania procesów technologicznych,
• układów pomiarowych, regulacyjnych, zabezpieczeń, sygnalizacji i ochrony obiektów,
• serwisu sprzętu gospodarstwa domowego,
• konstrukcji i technologii urządzeń gospodarstwa domowego,
• fachowej obsługi klienta, doradztwa w handlu sprzętem technicznym.

 • Możliwość zatrudnienia absolwenta na funkcjonującym rynku pracy.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy i serwisanta sprzętu mechatronicznego, operatora i programisty CNC, diagnosty. Wszechstronne wykształcenie w technikum pozwala absolwentom podjąć studia na kierunkach mechanicznych lub elektrycznych Politechniki Lubelskiej .Poziom wiedzy ogólnokształcącej pozwala na podjęcie studiów w dowolnym kierunku na wszystkich typach uczelni.Zawody na uczelni:

technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik informatyk
technik logistyk
technik mechanik
technik mechatronik

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie