Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Rok założenia: 1998 | Rektor: prof. dr hab. Marian Ursel

przejdź do spisu treści

Serdecznie zapraszam Absolwentów szkół średnich na studia do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Zachęcam do podjęcia studiów w nowoczesnej i prężnie rozwijającej się Uczelni położonej w sercu Karkonoszy. Oferuje Ona innowacyjne, wysokiej jakości studia, czego potwierdzeniem są pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa dysponuje pięknie położonym kampusem. Znajdują się w nim, m.in.: jedna z najnowocześniejszych bibliotek na Dolnym Śląsku, kryta pływalnia, hala sportowa z bogatym zapleczem rekreacyjnym, profesjonalne studio radiowe, specjalistyczne laboratorium chemiczne.  Zapewniamy miejsca w Domu Studenta. Jego lokalizacja stanowi świetną bazę wypadową na wędrówki po Karkonoszach, wycieczki po Dolnym Śląsku, także do atrakcyjnych turystycznie Czech i Niemiec.

Do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przyjeżdżają maturzyści z całej Polski, a nawet spoza jej granic, dzięki skutecznie funkcjonującym na niej międzynarodowym programom stypendialnym.

Uczelnia posiada również udogodnienia dla osób z  niepełnosprawnościami, więc i one mogą rozwijać swoje pasje i doskonalić warsztat pracy.

Wybór naszej Uczelni to gwarancja kształcenia na najwyższym poziomie w zakresie wiedzy cenionej na rynku pracy, nauki pod okiem doświadczonej kadry akademickiej z całego kraju oraz spędzenia wielu wspaniałych chwil w pięknym, turystycznym i studenckim mieście – Jeleniej Górze, stolicy Karkonoszy.

Kierunki 

Dietetyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Wybierając dietetykę zdobędziecie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowania do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z personelem medycznym w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. 

Zaletą studiowania tego kierunku w KPSW jest dostęp do nowoczesnych laboratoriów: chemicznego i mikrobiologicznego, kadra dydaktyczna z praktycznym doświadczeniem zawodowym i ciekawy program praktyk zawodowych. 

Profile kształcenia na kierunku:

 • dietoprofilaktyka i dietoterapia
 • dietetyka w rekreacji

czytaj więcej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, łączący wiele dyscyplin, skupiający w sobie zagadnienia zarówno z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych. Łączy zarówno teorię, jak i praktykę. W KPSW studenci tego kierunku kształcą umiejętności praktyczne w unikatowych, nowoczesnych laboratoriach: studiu radiowym, pracowni telewizyjnej, pracowni multimedialnej oraz DJ-skiej.

Na program studiów składają się zajęcia wykładowe, warsztatowe i laboratoryjne obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.  więcej >>>

Profile kształcenia na kierunku:

 • event i kreowanie wizerunku 
 • kreowanie wizerunku i reklama 
 • produkcja  medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego

czytaj więcej

Edukacja techniczno-informatyczna

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

Główną zaletą jest fakt, iż są to studia inżynierskie o profilu praktycznym (co najmniej 6 miesięcy praktyk!) z zakresu systemów informatyczno-technicznych.

W elastycznym programie studiów znajdziecie zagadnienia z zakresu:

 • języków programowania, automatyki, systemów baz danych, systemów zabezpieczenia produkcji, systemów wspomagania projektowania.

Dodatkowymi zaletemi kierunku są:

 • system - studiuję i pracuję (dualne), 
 • zajęcia w Jeleniej Górze, 
 • laboratoria na terenie kampusu KPSW, 
 • praktyki u lokalnych przedsiębiorców, (m. in.: CPU ZETO,  CodeTwo, INT 64, ZORKA, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, DWS Draexlmaier, WINS, więcej
 • wsparcie w zdobywaniu dodatkowych uprawnień (certyfikaty, szkolenia, kursy kwalifikowalne), stypendia naukowe i socjalne.  

czytaj więcej

Filologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Oferta studiów na tym kierunku to w dużej mierze zajęcia laboratoryjne i warsztatowe nastawione na pogłębianie umiejętności użycia języka angielskiego i niemieckiego w praktyce. Niepowtarzalna atmosfera studiów to efekt otwartości kadry naukowej, pośród której z pewnością można spotkać wiele ciekawych osobowości, zarażających pasją odkrywania tego, co najbardziej intersujące w historii i współczesności krajów języka angielskiego czy niemieckiego. 

 Zaletą studiowania filologii w KPSW jest przede wszystkim ciekawy program  studiów, wzbogaconych m. in. o zajęcia z marketingu,  psychologii, ekonomii, branży medycznej, hotelarstwa i inne przydatne przedmioty z językiem branżowym. Studia z filologii angielskiej nadają kwalifikacje nauczycielskie, a absolwenci filologii germańskiej są poszukiwani na lokalnym rynku pracy.  więcej >>>

Profile kształcenia na kierunku

 • filologia angielska z językiem biznesu
 • filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym 
 • filologia germańska - od podstaw - z językiem biznesu
 • filologia germańska - od podstaw - z realioznawstwem

czytaj więcej

Fizjoterapia

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają: 5 lat (dziesięć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

Decydując się na studia na tym kierunku  warto mieć na uwadze, iż  KPSW to jedyna uczelnia w regionie z niemal 20-letnim doświadczeniem w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów. Przez te wszystkie lata praktyki dydaktycznej pieczołowicie zbudowano bogate, profesjonalne, fizjoterapeutyczne zaplecze czyli pracownie, sprzęty, aparaturę identyczną ze sprzętem w gabinetach fizjoterapii. Kadra dydaktyczna to wykwalifikowani, cenieni i doświadczeni w praktyce i teorii nauczyciele, z których wielu na co dzień wykonuje swój zawód. 

Uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej w unikalny sposób pozwoliły na wypracowanie owocnej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym i medycznym, stwarzając studentom możliwości wszechstronnej praktyki. Pozwala to również absolwentom szybko i łatwo znaleść zatrudnienie w jednej z wielu placówek ochrony zdrowia, uzdrowisk, ośrodków SPA, domów pomocy społecznej czy placówek o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

czytaj więcej

Pedagogika

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Studia na tym kierunku pozwolają zdobyć wiedzę teoretyczną i metodyczną  przygotowującą do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.

Absolwent pedagogiki nabędzie  umiejętności  w zakresie stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących, ponadto studia pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych.  

Profile kształcenia na kierunku:

 • resocjalizacja z kryminologią 
 • resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych 

czytaj więcej

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia

Jeden z najbardziej porządanych zawodów na lokalnym rynku pracy. Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia. 

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających. 

Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.

Kierunek posiada ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów

czytaj więcej

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 2 lata (cztrery semestry)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

Studia nadają absolwentom tytuł naukowy magistra, co może mieć istotny wpływ na rozwój dalszej kariery zawodowej, awans lub podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na korzystniejszych warunkach. 

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających. 

Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.

Kierunek posiada ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów.

czytaj więcej

Wychowanie fizyczne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Studia na tym kierunku przygotowują do pobudzania różnych form aktywności w czasie wolnym oraz planowania, programowania i organizacji imprez sportowych, środowiskowych, eventów o charakterze rekreacyjnym w zależności od zakresu dla grup, klubów sportowych lub indywidualnego klienta lub sportowca. Absolwenci znajdują zatrudnienie w organizacjach zajmujących się turystyką, sportem i szeroko pojętą rekreacją oraz są wyjątkowo poszukiwaną w naszym regionie grupą zawodową. 

Zaletą studiowania tego kierunku w KPSW jest m. in. dostęp do Krytej Pływalni, Hali Sportowej, czy wysokiej klasy sprzętu wspomagającego wyspecjalizowany trening sportowy i rehabilitację. Ponadto Studenci uczestniczą w cyklach obozów praktycznych oraz uzyskują wsparcie przy zdobywaniu uprawnień do prowadzenia różnego rodzaju zajęć sportowych, w tym kwalifikacje nauczycielskie. 

Profile kształcenia na kierunku:

 • animator czasu wolnego
 • trener personalny

czytaj więcej


przejdź do spisu treści

Dietetyka


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów. Program nauczania przygotowuje do podejmowania działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Ogólnym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za zdrowie człowieka.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Program kształcenia na kierunku DIETETYKA jest zgodny z Misją Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, która zakłada kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności w pracy zawodowej. Kształcenie na kierunku Dietetyka opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie dietetyka w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec podmiotu opieki, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami kultury relacji międzyludzkich.

Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych - z anatomii, biochemii, ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w KPSW.

Specjalność

DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA

Absolwent studiów licencjackich na kierunku dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.

Przez sześć semestrów studiów licencjackich w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia absolwent zdobędzie wiedzę potrzebną do:

 • projektowania oraz doradztwa dietetycznego,
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami,
 • leczenia dietetycznego chorób żywieniowo zależnych oraz ich profilaktyki,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • znajomości systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych poszczególnych grup konsumentów,
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia,
 • pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • prowadzenia własnego zakładu gastronomicznego lub firmy cateringowej,
 • pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Głównymi miejscami pracy zawodowej absolwenta będą publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady żywienia zbiorowego oraz zakłady i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności.

Dodatkowo, student kończący zakres Dietoprofilaktyka i dietoterapia będzie przygotowany do założenia własnej działalności - prowadzenia usług doradczych w zakresie dietetyki, organizacji i produkcji zdrowej żywności oraz usług cateringowych dla sprofilowanego konsumenta.

DIETETYKA W REKREACJI

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii produkcji i bezpieczeństwie żywności oraz promocji prozdrowotnych zachowań żywieniowych.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizjologii i żywienia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w obszarze turystyki i rekreacji.

W ramach tego zakresu przekazywana wiedza i umiejętności obejmują tematykę związaną z żywieniem człowieka, a także przygotowaniem organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu z wykorzystaniem programów dietetycznych.

Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.

W zakresie kompetencji społecznych posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i drugiego człowieka, skutecznie i z empatią porozumiewa się z nim oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się w oparciu o wiarygodne źródła doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki.

Absolwenci przygotowywani są do:

 • podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i firmach cateringowych, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach typu Wellness i SPA, fitness, hotelach z restauracjami, uzdrowiskach,
 • organizacji żywienia w placówkach żywienia zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni regionalnych,
 • zarządzania personelem zakładów gastronomicznych oraz posiadają umiejętności marketingowe,
 • podjęcia świadczenia usług w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

przejdź do spisu treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, będący wypadkową wielu dyscyplin, skupiający w sobie zagadnienia zarówno z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych. Łączy zarówno teorię, jak i praktykę.

Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym trwają 6 semestrów  w wymiarze 1920 godzin (bez praktyk zawodowych). Kształceniu  przypisane jest 180 punktów ECTS.

W JEGO OBSZARZE MIEŚCI SIĘ...

...wiedza o: historii i współczesnych tendencjach rozwojowych światowych systemów medialnych, procesie powstawania tekstów medialnych, sposobach ich analizy, interpretacji, regułach kompozycji i odbioru, zasadach zarządzania mediami, etyce mediów, normach prawnych obowiązujących współczesnego dziennikarza, roli nowych technologii komunikacyjnych w budowaniu współczesnego systemu medialnego, strukturze, historii, procesach rozwojowych, ekonomicznych, odmianach, normach i sposobach badania mediów.

Profile

Event i kreowanie wizerunku

– profil na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Szata czyni człowieka. Nadzy ludzie mają mały albo żaden wpływ na społeczeństwo - Mark Twain

Profil Event i kreowanie wizerunku to praktyczne zajęcia, które nauczą Cię tworzenia planów i koncepcji imprez, organizowania  i koordynacji wydarzeń. Branża szybko się rozwija, eventy zastępują tradycyjną reklamę i są wykorzystywane zarówno w dużych korporacjach, jak i małych firmach, w promocji miast i regionów,  a także zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR).

Ukończenie tego profilu pozwoli na podjęcie ciekawej, kreatywnej pracy w dynamicznie rozwijającej się, pełnej ciekawych wyzwań branży.

Studia licencjackie o profilu Event i kreowanie wizerunku mają charakter praktyczny i są odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Branża stale się rozwija i potrzebuje kompetentnych menadżerów.

Podczas studiów nauczysz się opracowywać koncepcję i zarządzać eventem od fazy projektu do jego ewaluacji. Będziesz potrafił w profesjonalny sposób zorganizować event, niezależnie od jego skali.

Wyszkolisz niezbędne w tym zawodzie kompetencje miękkie podczas zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji.

Zdobędziesz też wiedzę i kompetencje z zakresu szeroko pojętej komunikacji, social mediów, public relations, media relations, reklamy, brandingu, opracowywania efektywnych przekazów medialnych, zarządzania mediami i etyki mediów.

więcej...

Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego

– profil na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wszystkie media są przedłużeniem naszych zdolności – psychicznych lub fizycznych. [...] Przedłużenie dowolnego zmysłu zmienia nasz sposób myślenia i działania – sposób, w jaki postrzegamy świat. - Marshall McLuhan

Profil produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego został utworzony, aby pogłębić kompetencje i umiejętności Studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bowiem stale rozwijająca się branża medialna potrzebuje specjalistów wszechstronnie wykształconych. W branży medialnej obecnie zatrudnia się  ludzi, którzy posiadają nie tylko umiejętności dziennikarskie, ale poszukuje się przede wszystkim  fachowców, którzy są  wszechstronnymi profesjonalistami – takich, którzy mogą być równocześnie dziennikarzami i producentami odpowiadającymi  za kompleksowe przygotowanie produktów medialnych. Profesjonalistów, którzy potrafią przygotować produkt medialny, a także posiadają umiejętności budowania wizerunku i silnej marki.

Studia licencjackie o profilu produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego  mają charakter praktyczny i są odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Ukończenie tego profilu umożliwi więc otrzymanie zatrudnienia w rozwijającej się branży medialnej.

Podczas studiów na tym profilu poznasz prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania branży medialnej,  nauczysz się zarządzać projektami, ale przede wszystkim nabędziesz umiejętności tworzenia produktów medialnych – przekazów wizualnych, telewizyjnych, radiowych, promocyjnych i wizerunkowych.

Kreowanie wizerunku i reklama

– profil na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Trzeba zdecydować, jaki obraz chcesz dla swojej marki. Obraz oznacza osobowość. Produkty - podobnie jak ludzie - mają osobowość i to może im pomóc lub zaszkodzić na rynku - David Ogilvy

Profil Kreowanie wizerunku i reklama to praktyczne zajęcia, na których nauczysz się jak planować strategie komunikacji, dowiesz się jak efektywnie wykorzystywać media i nowe technologie, by osiągać zamierzony cel i kreować wizerunek zarówno prywatnej firmy, jak i publicznej instytucji, miasta, regionu, produktu, a także osoby, np polityka. Zdobędziesz umiejętności praktyczne związane z komunikacją społeczną, komunikowaniem masowym i sposobami oddziaływania na odbiorcę.

Studia pozwolą Ci poznać zasady strategicznego używania elektronicznych narzędzi komunikacji, nauczysz się wykorzystywać social media, poznasz zasady tworzenia tekstów. Dowiesz się, jak mierzyć efektywność działań promocyjnych. Zrozumiesz, na czym polega kreacja graficzna i jak ją tworzyć.

Studia licencjackie o profilu Kreowanie wizerunku i reklama dostarczają niezbędnej wiedzy i uczą efektywnego korzystania z narzędzi do kreowania wizerunku i reklamy. Znajdują one zastosowanie w wielu branżach - m.in marketingu i promocji, public relations, rzecznictwie prasowym, w doradztwie medialnym, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił tworzyć strategie komunikacyjne i reklamowe, umiał budować relacje z różnymi grupami interesariuszy i efektywnie się z nimi komunikować, by kreować wizerunek wybranej instytucji. Będziesz potrafił w sposób kompetentny, świadomy i etyczny wykorzystywać nowe technologie. Zdobędziesz także wymagane w tej branży tzw. kompetencje miękkie, czyli m.in. komunikatywność, elastyczność, umiejętność pracy w zespole i kreatywność.


przejdź do spisu treści

Edukacja techniczno-informatyczna


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Przyporządkowanie kierunku Edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Absolwenci kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są przygotowani do wykonywania obowiązków inżyniera projektanta (eksploatatora) systemów informatyczno-technicznych wspomagających procesy zarządzania i produkcji w przedsiębiorstwach oraz różnego rodzaju instytucjach. Jako specjaliści są przygotowani do pracy samodzielnej i w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego. 

Wykonując swoje obowiązki, samodzielnie potrafią wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w przedsiębiorstwie do projektowania i zarządzania procesami technologicznymi, obejmującymi konserwację systemów informatycznych, sieci komputerowych i oprogramowania firmy stosowanego w procesie produkcji i utrzymania.

Ponadto absolwent kierunku będzie przygotowany do wykorzystania swoich umiejętności zdobytych w toku studiów do uruchomienia własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne dla instytucji i zakładów produkcyjnych.

Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi tej specjalności podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym w przemyśle, administracji oraz prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Program studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przewiduje duży stopnień indywidualizacji i elastyczności względem współczesnego rynku pracy, a student poprzez praktyki zawodowe, realizowane w okresie studiów, ma możliwość uzyskania wymaganego doświadczenia zawodowego przed podjęciem stałej pracy. Przewiduje się stopniowe przechodzenie studentów po pierwszym roku studiów, kształconych w salach i laboratoriach uczelni do firm, gdzie studenci będą odbywali praktykę zawodową. Jest to około 2- letni „okres początkowy” w karierze zawodowej studenta, prowadzący do stabilizacji zatrudnienia absolwenta kierunku, już, jako inżyniera, który zna i potrafi zabezpieczyć funkcjonowanie systemów informatyczno-technicznych przedsiębiorstw i instytucji w których podejmie pracę. Przyjmuje się założenie, że celem praktyk zawodowych będzie kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz poszerzenie znajomości języków obcych.

Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera.

przejdź do spisu treści

Filologia


Stacjonarne studia licencjackie na kierunku filologia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat. Kształceniu są przypisane 180 punkty ECTS. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć uzupełniające studia magisterskie lub rozpocząć pracę.

Kierunek filologia prowadzony jest w ramach profili: filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowymi i filologia angielska z językiem biznesu oraz filologia germańska z językiem biznesu i filologia germańska z realioznawstem. Wybór profilu dokonywany będzie przez studentów, po pierwszym semestrze studiów.

PODEJMUJĄC STUDIA NA FILOLOGII wybierasz miejsce, które pozwoli Ci poszerzać kompetencje i rozwijać osobowość. Proponujemy naszym studentom współpracę i partnerstwo, czyli okazję do zademonstrowania i poszerzenia własnej kreatywności, tak bardzo cenionej na współczesnym rynku pracy.   Oferujemy przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe nastawione na pogłębianie umiejętności użycia języka angielskiego i niemieckiego, ale nasi studenci uczestniczą często także w barwnych eventach, co stwarza możliwość łączenia w praktyce zdobywanych na Uczelni doświadczeń z tak ważną, nie tylko dla młodych ludzi, potrzebą nowatorstwa i pomysłowości. Niepowtarzalnej atmosferze studiów sprzyja otwartość kadry naukowej, pośród której z pewnością odnajdziesz wiele ciekawych osobowości, zarażających pasją odkrywania tego, co najbardziej intersujące w historii i współczesności  krajów języka angielskiego czy niemieckiego. 

 • Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym to profil studiów, który przygotuje Cię do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale również instytucjach i placówkach, w których niezbędne są kompetencje z zakresu biegłego posługiwania się językiem angielskim.

W czasie studiów zgromadzisz wiedzę na temat historii, literatury i klutury krajów anglojęzycznych. Rozwiniesz praktyczne umiejętności językowe, pogłębisz wiedzę na temat etyki i prawa, szeroko pojętych przedmiotów z zakresu kształcenia nauczycielskiego, jak i wiedzę z obszaru zagadnień dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, relacji i negocjacji biznesowych oraz elementów marketingu.  Poznasz i przyswoisz zagadnienia z zakresu kształcenia nauczycielskiego. Nauczysz się być dobrym pedagogiem i empatycznym nauczycielem. Dodatkowo, na zajęciach warsztatowych, poznasz język specjalistyczny w takich dziedzinach jak: hotelarstwo i gastronomia, technika, prawo, medycyna, bankowość i finanse. Studia licencjackie o profilu filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym mają za zadanie wykształcić absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyli nadać kompetencje zbliżone do stopnia użycia języka przez jego rodzimych użytkowników. Nie czekaj. Polish your English!

 • Filologia angielska z językiem biznesu to profil studiów, dzięki któremu zgromadzisz nie tylko wiedzę na temat historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznych, ale przede wszystkim dzięki ciekawym zajęciom praktycznym, takim jak warsztaty czy laboratoria, rozwiniesz praktyczne umiejętności językowe. Poznasz i przyswoisz zagadnienia z zakresu kształcenia biznesowego. Nauczysz się posługiwać językiem specjalistycznym w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw, małych i średnich firm, instytucji oraz placówek prowadzących działalność kulturalną i handlową. Studia licencjackie o profliu filologia angielska z językiem biznesu mają za zadanie wykształcić absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyli nadać kompetencje zbliżone do stopnia użycia języka przez jego rodzimych użytkowników. Nie czekaj. Polish your English!

 • Filologia germańska z językiem biznesu to profil studiów, dzięki któremu zgromadzisz nie tylko wiedzę na temat historii, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ale przede wszystkim dzięki ciekawym zajęciom praktycznym, takim jak warsztaty czy laboratoria, rozwiniesz praktyczne umiejętności językowe. Poznasz i przyswoisz zagadnienia z zakresu kształcenia biznesowego. Nauczysz się posługiwać językiem specjalistycznym w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw, małych i średnich firm, instytucji oraz placówek prowadzących działalność kulturalną i handlową. Studia licencjackie o profilu filologia germańska z językiem biznesu mają za zadanie wykształcić absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyli nadać kompetencje zbliżone do stopnia użycia języka przez jego rodzimych użytkowników. Nie czekaj. Deutsch ist in!

 • Filologia germańska z realioznawstwem to profil studiów, dzięki któremu zgromadzisz nie tylko wiedzę na temat historii, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ale przede wszystkim dzięki ciekawym zajęciom praktycznym, takim jak warsztaty czy laboratoria, rozwiniesz praktyczne umiejętności językowe. Poznasz i przyswoisz zagadnienia z zakresu kształcenia realioznawczego. Nauczysz się posługiwać językiem specjalistycznym w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw, małych i średnich firm, instytucji oraz placówek prowadzących działalność kulturalną i handlową. Będziesz mógł pełnić rolę pośrednika między tradycją polską a niemiecką oraz aktywnie uczestniczyć w działaniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjno-reklamowym czy gospodarczym, w których te dwie tradycje się spotykają.

Studia licencjackie o profilu filologia germańska z realioznawstwem mają za zadanie wykształcić absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyli nadać kompetencje zbliżone do stopnia użycia języka przez jego rodzimych użytkowników. Nie czekaj. Deutsch ist in!

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia


Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają: 5 lat (dziesięć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

Jako jedyna uczelnia w regionie możemy pochwalić się niemal 20-letnim doświadczeniem w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów. Przez te wszystkie lata praktyki dydaktycznej pieczołowicie budowaliśmy bogate, profesjonalne, fizjoterapeutyczne zaplecze infastrukturalne (pracownie, sprzęty, aparatura) oraz zaplecze dydaktyczne (wykwalifikowani, cenieni i doświadczeni w praktyce i teorii nauczyciele akademiccy).

Ponadto, uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej (mnogość placówek ochrony zdrowia, uzdrowisk, ośrodków SPA, domów pomocy społecznej czy placówek o charakterze rekreacyjnym i sportowym) w unikalny sposób pozwoliły nam na wypracowanie owocnej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym i medycznym, stwarzając studentom możliwości wszechstronnej praktyki w zakresie studiowanego kierunku oraz stałą weryfikację i aktualizację efektów kształcenia w zgodzie z potrzebami rynku pracy.

W trakcie studiów student odbywa 1560 godzin praktyk zawodowych, w tym 960 godzin praktyk zawodowych na V roku studiów.

Dzięki temu, po ukończeniou studiów, można od razu przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności odbywania dodatkowej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, o której mowa w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.

przejdź do spisu treści

Pedagogika


Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym. Stacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze 1800 godzin (bez praktyk zawodowych) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kształceniu przypisane jest 180 punktów ECTS.  

KIERUNEK STUDIÓW PEDAGOGIKA NALEŻY DO OBSZARÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, kształcenia i opieki oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia  oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymianie ich jednostkowych i społecznych konsekwencji.

Resocjalizacja z kryminologią

Wychowywać to kochać i wymagać

Profil ten pozwoli  Ci  zdobyć wiedzę teoretyczną i metodyczną  przygotowującą do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymioraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.

Absolwent naszych studiów  nabędzie  umiejętności  w zakresie stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących

Profil ten przygotuje Cię do  prowadzenia rozmaitych form zajęć, głównie o charakterze kulturotechnicznym, posiadających walory wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne

Resocjalizacja z  przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych.

Pomagamy i chronimy    

Profil resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach  mundurowych przygotowuje studenta  do pracy w różnych formacjach mundurowych. Umożliwia ona uzyskanie gruntownej znajomości przepisów prawnych dotyczących organizacji, działania i struktury służb. Dzięki zajęciom praktycznym absolwent pozna realia pracy w służbach mundurowych i zdobędzie odpowiednią sprawność fizyczną potrzebną m.in. w pracy policjanta, żołnierza, strażnika granicznego lub miejskiego, oficera służb specjalnych, strażaka, strażnika ochrony kolei lub strażnika więziennego. Dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycieli teoretyków i praktyków (m.in. oficerom różnych jednostek Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, służb specjalnych) oraz atrakcyjnym przedmiotom w programie studiów  absolwent będzie znakomicie przygotowanym kandydatem do pracy.

Student będzie posiadał umiejętności prowadzenia indywidualnych i grupowych oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w różnych typach środowisk otwartych i zamkniętych, instytucjach wychowawczych i poprawczych; diagnozowania w pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej; umiejętność metodycznego postępowania w tym zakresie, a także umiejętności wymagane w pracy w służbach mundurowych.

przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia

Studia licencjackie 6 semestralne przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej rodzi potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji zawodowych w zawodzie pielęgniarki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Uzyskanie dyplomu licencjata uprawnia do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Programy nauczania w naszym Wydziale są zgodne z wytycznymi kształcenia obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przyszłym studentom poza przedmiotami kierunkowymi oferujemy również zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie: języków obcych, komunikowania interpersonalnego, języka migowego, aparatury medycznej, komputerowego wspomagania w medycynie. Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne weryfikowane są w trakcie praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia.

Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych - z anatomii, biochemii, masażu, kinezyterapii, fizykoterapii i ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.


Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 2 lata (cztrery semestry)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

Absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uzyskuje tytuł magistra w zakresie pielęgniarstwa. Studia trwają 4 semestry, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, a liczba uzyskanych punktów ECTS wyniesie nie mniej niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.              

Celem kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

Kształcenie  na studiach II stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do: samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie zdrowia i różnym wieku; zarządzania opieką; współpracy w zespołach opieki zdrowotnej; opracowywania i realizowania programów edukacji zdrowotnej; określenia priorytetów badań naukowych w pielęgniarstwie; uczestniczenia w pracach zespołów naukowo-badawczych; uczestniczenia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Osiągnięcie efektów kształcenia daje możliwość zatrudnienia między innymi: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, uczelniach wyższych, w organach administracji publicznej oraz jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

przejdź do spisu treści

Wychowanie fizyczne


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Na naszej uczelni studiowali:

 • mistrz świata Shotokan Karate, 6 dan, trener kadry mistrzowskiej w karate i sędzia międzynarodowy (obecnie wykładowca przedmiotu: sztuki walki): Paweł Piepiora
 • olimpijczyk, biathlonista:  Pływaczyk Krzysztof,
 • olimpijczyk, saneczkarz i bobsleista: Piotr Orsłowski,
 • reprezentantki Polski w piłce ręcznej: Agnieszka Kocela, Kinga Byzdra, Marta Gęga, Klaudia Pielesz,
 • bokser i sześciokrotny mistrz Polski: Łukasz Janik,
 • polska strongwoman, zwyciężczyni Arnold Sport Festival w Ohio Małgdalena Talarczyk,
 • zawodnik MMA Akademii Sztuk Walki Pawła Krażewskiego Nitaj Stelmach,
 • oraz wielu innych wybitnych sportowców.

Obecnie studiują:

 • mistrzyni Polski, należąca do kadry olimpijskiej łuczniczka Adrianna Trzebińska,
 • Grono kadry prowadzących zajęcia wzbogacił w 2015 roku wybitny triathlonista – Jakub Kulesza – 10-ty na świecie w klasyfikacji generalnej Ironman 2016

Uczelnia oferuje studentom bogaty program stypendialny, indywidualny tok nauczania oraz indywidywidualną organizację studiów. Nowoczesna hala sportowa i basen dostępne są dla studentów po zajęciach dydaktycznych.

W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej funkcjonuje Klub Uczelniany AZS, w którym podstawową grupę członków stanowią studenci kierunku wychowania fizycznego. W klubie prowadzona jest działalność sekcji sportowych: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, pływania, lekkiej atletyki. Reprezentanci Uczelni biorą udział w Mistrzostwach Szkół Wyższych, Lidze Międzyuczelnianej Akademickiego Środowiska Dolnośląskiego. Bardzo popularną formą działalności masowego sportu studenckiego są rozgrywki międzyrocznikowe w różnych dyscyplinach.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w uczelniach akademickich.

Jeżeli interesujesz się sportem, zależy ci na sprawności i dobrym zdrowiu, wiążesz swoją przyszłość z zawodem trenera instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego to studia na kierunku wychowania fizycznego będą wymarzoną okazją do realizacji tych celów.

Studia zawodowe na kierunku wychowanie fizyczne przygotowują do pracy nauczycielskiej w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacjach sportowych (kluby sportowe), placówkach kultury fizycznej i gabinetach odnowy biologicznej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów.

Przyporządkowanie kierunku Wychowanie fizyczne prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Specjalność

TRENER PERSONALNY

 Studia na specjalności Trener Personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Trener personalny jest osobą kompleksowo przygotowaną do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem. W trakcie studiów student nabywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu z klientem, układania planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów oraz celów treningowych. Wprowadza modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Szerzy ideę zdrowego trybu życia.

Absolwent studiów będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych form aktywności fizycznej, także nowatorskich i niekonwencjonalnych. Absolwent doskonale zna metodykę różnych form treningu, potrafi dokonać pokazu ćwiczenia, koryguje technikę ćwiczeń wykonywanych przez klienta. Absolwent potrafi opracować plan dietetyczny, jest autorytetem dla klienta z zakresu prowadzenia treningu zdrowotnego.

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • instruktor w klubach sportowych,
 • praca w klubach fitness i odnowy biologicznej
 • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zawód trenera personalnego jest bardzo perspektywiczny, kluby fitness nieustannie poszukują nowych pracowników na to stanowisko, co bardzo mocno zwiększa szanse trenera personalnego na znalezienie miejsca pracy po zakończeniu edukacji.

ANIMATOR CZASU WOLNEGO

Studia na specjalności Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie studenta do pobudzania różnych form aktywności w czasie wolnym oraz planowania, programowania i organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, eventów o charakterze rekreacyjnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne. Studia dają mu możliwość zatrudnienia w instytucjach systemu oświaty, jak i organizacjach zajmujących się turystyką, sportem i szeroko pojętą rekreacją.

SYLWETKA ABSOLWENTA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZE SPECJALNOŚCIĄ ANIMACJA CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH:

Kreatywny, pomysłowy, stymulujący aktywność uczestników rekreacji, propagator idei właściwych kulturze fizycznej. Posiada wiedzę, umiejętności i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z aktywnym wypoczynkiem, promowaniem prozdrowotnych zachowań i sposobów dbania o dobrą kondycję psychofizyczną. Potrafi przygotować obiekt rekreacyjny na terenie swojego działania, umiejętnie dobiera formy i metody zajęć dla różnych grup uczestników, dostosowując je optymalnie do miejsca realizacji.         

Potencjalne miejsca zatrudnienia:

 • hotele, sanatoria, uzdrowiska, centra odnowy biologicznej, ośrodki lecznicze i rehabilitacyjne,
 • instytucje systemu oświaty, placówki wychowawcze, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, domy kultury,
 • organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, kluby zajmujące się organizacją wypoczynku, organizacje sportowe, zakłady opieki społecznej, domy spokojnej starości (w charakterze animatorów czasu wolnego i fitness),
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej na stanowisku odpowiedzialnym za rozwój kultury zdrowotnej, rekreacji i fitness,
 • własna działalność usługowa w zakresie organizacji czasu wolnego, rekreacji i fitness. 

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
 •  
 • Telefon: 75 64 53 300
 • Email: rektorat@kpswjg.pl
 • Strona: http://kpswjg.pl

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
ul. Lwówecka 18, Budynek 11
58 - 503 Jelenia Góra
tel. / fax.  (75) 645 33 03
tel. (75) 645 33 04 
tel. (75) 645 33 08
DziekanatWNHiS@kpswjg.pl
Dziekanat czynny: poniedziałek - piątek - 09:00-14:00

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 3
58 - 503 Jelenia Góra
tel. 075 645 33 32 (kieruneki Dietetyka, Fizjoterapia, Edukacja techniczno-informatyczna, Wychowanie fizyczne)
tel. 075 645 33 30 (kierunek Pielęgniarstwo)
DziekanatWNMiT@kpswjg.pl
Dziekanat czynny: poniedziałek - środa: 10.00-13.00, czwartek - piątek: 11.00-14.30

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel. (75) 645 33 52

Międzywydziałowe Centrum Praktyk Zawodowych
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel. (75) 645 33 21

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel. (75) 645 33 25

Współpraca z zagranicą
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góratel.
(75) 645 33 42

Biuro Karier
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel. (75) 645 33 78
biurokarier@kpswjg.pl

Akademicki Związek Sportowy
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel./fax (75) 645 33 61

Dom Studenta 
ul. Kadetów 1
58-503 Jelenia Góra
domstudenta@kpswjg.pl
tel. recepcja (75) 64 53 390

 

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie