Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM


Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM (w latach 2010-2017 - Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, w latach 1997-2010 Zakład Filmu i Telewizji Instytutu Filologii Polskiej UAM) jest nowoczesną, interdyscyplinarną jednostką naukową, w której ramach realizowane są nowatorskie projekty badawcze. Prowadzi zarazem działalność dydaktyczną, skutecznie przygotowując młode pokolenia do pracy w filmowych i medialnych instytucjach kultury.

W ramach oferty dydaktycznej i programów badawczych rozwijana jest szeroka oferta interdyscyplinarna, która zapewnia Instytutowi spójność działania i pluralizm poszukiwań. Ważnym rysem działalności Instytutu jest redagowanie poświęconego komunikacji audiowizualnej pisma naukowego „Images”, zaangażowanie jej pracowników w życie festiwalowe, działalność praktyczną i współpracę międzynarodową.

studia I stopnia:

Filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Tytuł zawodowy: licencjat
Język zajęć: polski
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kierunek studiów licencjackich filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych i jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, kulturoznawstwa i nauk o mediach.

Dominujący literaturoznawczy profil kierunku filmoznawstwo i kultura mediów na poziomie studiów licencjackich przejawia się w akcentowaniu różnorodnych związków filmu z literaturą, ze szczególnym uwzględnieniem form przekazywania literatury właściwych dla wieków XX i XXI. Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kultury literackie epok od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych, przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach – historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym -służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

Kilkusemestralne cykle zazębiających się ze sobą przedmiotów stwarzają studentowi możliwość sukcesywnego rozwijania zdobytych umiejętności filmo- i literaturoznawczych, a stopniowo poszerzany o inne dziedziny sztuki (malarstwo, muzyka) i inne media (telewizja) program pozwala utrzymać bogaty interdyscyplinarny profil studiów, stawiających sobie za cel rozwijanie perspektyw humanistycznych, kształcenie świadomości ciągłości historycznej oraz poczucia wartości wykształcenia humanistycznego.

Absolwent studiów uzyskuje swobodę poruszania się w dziedzinie sztuki filmowej i jej kontekstach literackich, potrafi rzetelnie formułować sądy, poddawać krytycznej refleksji współczesną twórczość artystyczną. Student jest odpowiednio przygotowany do wyboru dalszej ścieżki kształcenia na poziomie studiów magisterskich.

--> program studiów

Studia II stopnia:

Specjalizacja:

Filmoznawstwo Intermedialne

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Podstawową cechą studiów o specjalizacji filmoznawstwo intermedialne jest programowe przekraczanie dziedziny wąsko pojmowanego filmoznawstwa w kierunku innych sztuk i mediów oraz wprowadzenie wiedzy z zakresu medioznawstwa (głównie z historii i estetyki mediów). W centrum pozostają więc studia nad filmem, ale proponujemy studentom przyjrzenie się swoistości sztuki filmowej poprzez usytuowanie jej w spektrum innych form artystycznych i mediów oraz budowanie świadomości tego, czym jest medium; w jakich związkach względem siebie pozostają sztuki i media; co nowego do tradycyjnej refleksji nad związkami sztuk wnosi medioznawstwo; w jaki sposób historia mediów przeformułowuje obraz „narodzin” medium filmowego i komentuje cechę nazywaną najprościej syntetycznością filmu (film jako synteza sztuk).

--> program studiów

Kultury Filmowe

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Studia skupiające się wyłącznie na twórczości filmowej, akcentujące wielość i niejednorodność kinematografii różnych obszarów i ich sprzężenie z każdorazowo odmiennym kontekstem kulturowym. Ważną cechą studiów jest odejście od obszernych, przekrojowych ujęć całościowych z zakresu historii filmu na rzecz intensywnych studiów problemowych, wydobywających autorskie podejście prowadzącego. Nie proponujemy zatem obszernych kursów z historii kina polskiego i światowego, lecz – po pierwsze – zajęcia skoncentrowane na bardziej szczegółowych zagadnieniach, przez pryzmat których dostrzec można szersze odniesienia i związki historyczne oraz – po drugie – system studiowania, w którym student na drodze samokształcenia zdobywa wiedzę o charakterze podręcznikowym (poprzez indywidualną lekturę, realizację zadań wskazanych przez wykładowcę itp.).

--> program studiów


Filmoznawstwo w Poznaniu

  • Studia I stopnia - Filmoznawstwo i kultura mediów
  • Studia II stopnia - Filmoznawstwo Intermedialne oraz Kultury Filmowe

Kierunki wykładane na uczelni:

filmoznawstwo I stopnia Stacjonarny
filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia Stacjonarny
filmoznawstwo intermedialne oraz kultury filmowe II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

PORTAL SCENARIUSZOWY.pl

Sylwetki scenarzystów, publikacje branżowe, scenariusze wydane drukiem, konkursy i festiwale.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane