Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Rok założenia: 2002

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2000 roku tworzy i na bieżąco modyfikuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy.

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni Milenium wyróżnia przede wszystkim ich praktyczny charakter. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy swój zawodowy sukces przełożyli na działalność naukową, tworząc w ten sposób bezkonkurencyjny produkt edukacyjny.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego poziomem relacji ze studentami, których postawą jest kompetentna i życzliwa obsługa administracyjna przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz partnerski stosunek z wykładowcami.


Kierunki studiów

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jednolite studia magisterskie, 5-letnie

Praca po studiach

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:

 • nauczyciel w przedszkolu (nauczyciel wychowania przedszkolnego)
 • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

Specjalność daje również uprawnienia do pracy jako

 • opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych

Czego się nauczysz?

 • Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany nauczyciel-pedagog, przygotowany do podjęcia pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi od 3 do 9 lat.
 • Zyskasz szerokie kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji elementarnej. Specjalność ma przygotować nauczyciela, który sprawnie połączy opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka.
 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, by wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej.
 • Staniesz się nauczycielem wszechstronnym, który, obok pracy dydaktycznej, zauważa indywidualne możliwości i właściwości emocjonalne dziecka. Tym samym będziesz potrafił zaspokajać potrzeby dziecka na danym etapie jego rozwoju.
 • Będziesz właściwie przygotowany do pracy z dzieckiem, by pomóc mu w pełni rozwijać samodzielność intelektualną, krytyczne myślenie, koncentrację na zadaniach oraz wytrwałość.

Pedagogika

Studia licencjackie (3-letnie), specjalności:


Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy z dziećmi oraz dorosłymi w zakresie kreatywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę jako:

 • wychowawca świetlicy;
 • animator czasu wolnego w hotelach, biurach podróży, sanatoriach, klubach zabaw;
 • wychowawca kolonijny na koloniach, obozach, zielonych szkołach;
 • organizator zajęć rozwojowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych), klubach fitness, publicznych instytucjach kultury, centrach kultury i sztuki;
 • specjalista z zakresu organizacji życia kulturalnego;
 • prowadzący zajęcia z elementami arteterapii;
 • specjalista prowadzący warsztaty rozwijające kreatywność u dzieci i młodzieży;
 • lub założyć własną działalność gospodarczą.

Czego się nauczysz?

 • Nabędziesz kompetencje w zakresie planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności w wolnym czasie, wspierających rozwój prawidłowej kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz dorosłych.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania ciekawych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz rekreacyjnym.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki zabawy. Poznasz nowoczesne formy i metody pracy pozwalające łączyć naukę z zabawą.
 • Nauczysz się planować i realizować zajęcia dla różnych grup wiekowych (dzieci, dorosłych, seniorów), wykorzystując przy tym techniki twórczego myślenia i działania, techniki plastyczne i dekoracyjne, gry integracyjne oraz zabawy muzyczne.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Poznasz różne metody i techniki pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.
 • Poznasz możliwości zastosowania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.
 • Nabędziesz umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce. Dowiesz się, jak pobudzać aktywność twórczą i wspierać rozwój osobisty poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.
 • Będziesz potrafił projektować programy reedukacyjne u dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Dowiesz się, jak projektować działania wspierające rozwój uzdolnień specjalnych.
 • Dowiesz się, jak projektować programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i niedostosowaniu społecznemu. Nauczysz się, jak je realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami i służbami społecznymi.

Pedagogika terapeutyczna

I stopień /studia licencjackie/

Praca po studiach

Studia przygotowują do zawodu terapeuty pedagogicznego. Studia przygotowują do pracy terapeutycznej m.in. z: dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością / dziećmi z trudnościami szkolnymi / dziećmi szczególnie uzdolnionymi / dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym etc.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do:

 • podjęcia pracy m.in. w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, w zakładach poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych itp.
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług terapeutycznych.

Czego się nauczysz?

 • Poznasz różne metody terapeutyczne (socjoterapia, arteterapiaterapia, terapia ruchem i muzyką, bajkoterapia, dogoterapia, etc) niezbędne w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, niewidomymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Zostaniesz przygotowany do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Dowiesz się, jak odpowiadać na specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci wynikające m.in. ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej lub z choroby przewlekłej.

Promocja zdrowia z dietetyką

I stopień (studia licencjackie)

Interesuje Cię zdrowy styl życia? Chcesz aktywnie pracować z drugim człowiekiem?

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: Promocja zdrowia z dietetyką przygotowują specjalistów w zakresie promowania zdrowia, upowszechniania zachowań prozdrowotnych, tworzenia warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia i prowadzenia edukacji zdrowotnej i działalności szkoleniowej w różnych środowiskach: w rodzinie, szkołach i placówkach oświatowych, zakładach pracy oraz instytucjach, placówkach służby zdrowia, środowiskach zamieszkania oraz środowiskach skupiających duże zbiorowości ludzi (np. wojsko).

Czego się nauczysz?

 • Poznasz strategie realizowania polityki zdrowotnej państwa, krajów UE oraz strategie globalne WHO w obszarze zdrowia publicznego;
 • Będziesz potrafił projektować i wdrażać programy promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, przeciwdziałające zagrożeniom zdrowia publicznego. Będziesz potrafił realizować je zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z odpowiednimi instytucjami.
 • Podniesiesz swoje umiejętności komunikacji, by łatwo i skutecznie nawiązywać kontakt i pracować z osobami, grupami, środowiskami. Poznasz techniki wywierania celowego wpływu.
 • Będziesz potrafił udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauczać w tym zakresie.
 • Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, dietetyka, polityka zdrowotna, biochemia, anatomia człowieka, towaroznawstwo,  technologia gastronomiczna,  socjologia, ekonomia.

Student nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • projektowania, realizacji i oceny programów edukacyjno – zdrowotnych,
 • projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej,
 • prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • znajomości budżetowej przedsięwzięć prozdrowotnych.

Praca po studiach

Absolwenci mogą podejmować pracę w charakterze promotora/edukatora zdrowia w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, w placówkach pomocy społecznej, w placówkach służby zdrowia i administracji zdrowia, strukturach samorządów lokalnych oraz w organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzec osób z problemami zdrowia fizycznego i psychicznego tj. przewlekle chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych i inwalidów oraz seniorów. Przykładowe stanowiska pracy:

 • realizator programów profilaktycznych dla szkół (prowadzonych przez firmy prywatne i państwowe)
 • specjalista prowadzący działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, mające na celu promowanie zdrowej diety / zmianę nawyków żywieniowych/ wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców
 • specjalista ds. promocji zdrowia

Możliwe obszary zatrudnienia:

 • zajęcia dodatkowe promujące zdrowie w systemie oświaty i wychowania;
 • placówki ochrony zdrowia realizujące zadania promocji i profilaktyki zdrowia,
 • instytucje i zakłady, w których realizowany jest program zbiorowego żywienia;
 • przedsiębiorstwa promujące zdrowy styl życia i dbające o rozwój w tym obszarze całej kadry;
 • poradnie żywieniowe;
 • przedsiębiorstwa cateringowe,  organizacje konsumenckie;
 • placówki sportowe;
 • inspekcje zajmujące się kontrolą żywności;
 • organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz kształtujące świadomość na temat zachowań prozdrowotnych;
 • kluby fitness z profesjonalnym doradztwem personalnym;
 • własna działalność gospodarcza.

Zarządzanie

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na studia licencjackie odbywa się na następujące specjalności:


Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

 • Studia przygotowują do pracy w instytucjach administracji  samorządowej, ale również rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc).
 • Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, sekretarz biura zarządu, asystent prezesa, kierownik biura czy polityk.

Czego się nauczysz:

 • WIEDZA OGÓLNA: Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.
 • PRAWO: Staniesz się specjalistą z zakresu prawa publicznego. Poznasz prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo cywilne.
 • FINANSE: Nauczysz się zarządzania finansami publicznymi. Dowiesz się, jak stworzyć budżet i bilans jednostek terytorialnych, jak planować i organizować gospodarkę budżetową w administracji publicznej.
 • SAMORZĄDY: Poznasz funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Zgłębisz zasady funkcjonowania urzędów i innych placówek administracyjnych. Poznasz specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli. Nauczysz się budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych.
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Poznasz tajniki zamówień publicznych i organizacji przetargów.
 • Nauczysz się organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów. Dowiesz się, jak zarządzać wizerunkiem organizacji.
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

- Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
- Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.


Human Resources Manager: Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

 • Zostaniesz przygotowany do pracy w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami w organizacjach.
 • Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

Czego się nauczysz?

 • Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.
 • Poznasz zasady rekrutacji pracowników, zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie czy też zasady diagnozowania kompetencji.
 • Dowiesz się, jakie są trendy i nowości w branży personalnej na świecie. Zdobędziesz wiedzę z doskonalenia i rozwoju kadr, psychologii ogólnej i społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji.
 • Nauczysz się, jak budować zespół. Tworzenie takiego zespołu  zaczyna się od rekrutacji, gdzie HR-manager musi opanować sztukę selekcji: czytania CV i listów motywacyjnych, technik przeprowadzania testów i badań sprawdzających predyspozycje osobowościowe kandydatów.
 • Posiadając kompetencje z zakresu psychologii biznesu, będziesz posługiwał się umiejętnościami „łowcy głów” – będziesz potrafił sam odnajdywać kandydata na wakatowe stanowisko i przekonać go do zmiany firmy. Będziesz potrafił prowadzić z kandydatem negocjacje płacowe oraz te dotyczące warunków pracy i wprowadza do zespołu.
 • Zajęcia z psychologii pozwolą ci  poznać mechanizmy ludzkich zachowań pozwalające sprawnie działać w świecie biznesu. Dowiesz się, jak wspierać rozwój pracowników i kadry zarządzającej, zwiększać ich efektywność i satysfakcję z pracy, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.


Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

I stopień (studia licencjackie)

 • Studia odpowiadają na aktualne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy, począwszy od większych przedsiębiorstw, gdzie potrzebny jest specjalista zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy, skończywszy na małej firmie.
 • Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: pracownik działu prawno-administracyjnego, sekretarz zarządu, przedsiębiorca (właściciel firmy), specjalista ds. organizacyjno-prawnych, specjalista z  podstawową wiedzą prawniczą ds. ekonomicznych i zarządzania, manager, dyrektor zarządzający.

Czego się nauczysz?

 • ZARZĄDZANIE + PRAWO + FINANSE: Dzięki połączeniu wiedzy z kluczowych obszarów biznesowych staniesz się kompetentnym specjalistą zdolnym do podejmowania trafnych i potwierdzonych w prawie decyzji w zarządzaniu.
 • Nauczysz się korzystania w zarządzaniu z wiedzy prawniczej w kwestiach przekształceń kapitałowych, tworzenia umów handlowych, stosowania prawa podatkowego, bilansowego, administracyjnego i prawa pracy.
 • Będziesz potrafił praktycznie zastosować wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Nauczysz się interpretowania przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania firmy.
 • Zdobędziesz wiedzę związaną z organizacyjno-prawnymi aspektami zakładania i prowadzenia firmy, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. 
 • Będziesz znał zasady prowadzenia rozliczeń finansowo-podatkowych.
 • Dowiesz się, jak sporządzać plany gospodarcze, w tym biznesplan przedsięwzięcia, szacując przy tym jego opłacalność.
 • Poznasz aspekty dotyczące zarządzania innowacjami i sposobów ich finansowania. 
 • Nauczysz się wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Będziesz potrafił sprawnie prowadzić i rozwijać własną firmę.
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

- Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
- Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.


Quality Manager: Systemy zarządzania jakością w organizacji

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach: Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny. Absolwenci studiów są przygotowani do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

Czego się nauczysz?

 • Podczas studiów zgłębisz wiedzę dotyczącą sposobu zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany projakościowo.
 • Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu zarządzania strategicznego, regulacji prawnych w zakresie jakości, dokumentacji systemu zarządzania jakością, kontroli jakości.
 • Poznasz techniki i narzędzia redukujące koszty złej jakości oraz ich zastosowanie w codziennym życiu organizacji.
 • Poznasz jak prawidłowo i skutecznie wdrażać i kontrolować systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – według standardów międzynarodowych.
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
 • -  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.|
  -  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Sales Manager: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą z elementami e-commerce

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

 • Zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego (key account manager), menedżer sprzedaży, specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży, handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi / indywidualnymi, specjalista ds. sprzedaży internetowej / e-commerce. Będziesz również posiadał odpowiednie umiejętności, by prowadzić własną działalność gospodarczą ze sprzedażą online.
 • Będziesz mógł pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór i koordynowanie dystrybucji produktów lub usług w Internecie, odpowiadać za sprzedaż (kierowaną zarówno do konsumentów, jak i do firm), organizować szkolenia z zakresu handlu internetowego czy udzielać wsparcia technicznego klientom.

Czego się nauczysz?

 • Poznasz nowoczesne metody sprzedaży, aktualne przepisy prawne, finansowe, psychologię zachowań konsumentów oraz zasady profesjonalnej prezentacji i promocji oferowanych produktów.
 • Nauczysz się odpowiedzialności za maksymalizację sprzedaży poprzez opracowywanie strategii sprzedażowej, dbałość o jej realizację i sprawowanie nadzoru nad podległym zespołem pracowników.
 • Opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych. Dowiesz się, jak budować trwałe relacje z klientami i analizować wyniki sprzedaży. Zgłębisz tajniki zarządzania działem sprzedaży w przedsiębiorstwie.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat szybko rosnącego rynku handlu online, który jest szansą nie tylko dla firm specjalizujących się w sprzedaży internetowej, ale również dla osób szukających swojego miejsca na rynku pracy.
 • Będziesz potrafił badać potrzeby nabywców, planować, organizować i kontrolować procesy sprzedażowe.
 • Dowiesz się, jak w praktyce pozyskać klientów i dystrybutorów, budować i utrzymywać z nimi trwałe relacje oraz prowadzić skuteczne negocjacje.
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.


Zarządzanie dziedzictwem i zarządzanie w turystyce kulturowej

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy w:

 • organizacjach zarządzających lokalnymi produktami turystycznymi,
 • urzędach, jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za promocję kultury i turystyki,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • w biurach podróży wyspecjalizowanych w turystyce kulturowej i edukacyjnej, firmach z branży turystycznej, internetowych portalach turystycznych,
 • muzeach i galeriach,
 • centrach kultury, 
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się dziedzictwem i turystyką.

Czego się nauczysz?

Zostań kreatorem doświadczeń, liderem grupy kreatywnej, przewodnikiem turystycznym, edukatorem obiektowym, organizatorem i pilotem wycieczek kulturowych i edukacyjnych.

 • Zdobędziesz wiedzę i kompetencje przydatne do kierowania kreatywną organizacją kulturalną
 • Będziesz potrafił kreować, organizować, promować i sprzedawać lokalną ofertę kulturalną
 • Nauczysz się tworzenia i obsługi lokalnych produktów turystycznych
 • Staniesz się animatorem życia kulturalnego
 • Dowiesz się, jak tworzyć wydarzenia kulturalne, eventy turystyczne, festiwale tematyczne, warsztaty muzealne itp.
 • Będziesz potrafił tworzyć i zarządzać formami aktywności turystycznej ukierunkowanej na eksploatację dziedzictwa (szlaki turystyczne, oferta turystyczna zabytków, wycieczki kulturowe i edukacyjne, zorganizowane wycieczki do miejsc historycznych, wyprawy po szlakach kulturowych, wyjazdy na imprezy historyczne i kulturalne itp)
 • Znajomość podstaw przedsiębiorczości i biznesu pozwoli Ci

-  wspierać rozwój miasta, gminy i regionu, będącego celem organizowanej turystyki
-  prowadzić działalność gospodarczą w branży turystycznej


Kierunki studiów i specjalności:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

Pedagogika
Studia licencjackie (3-letnie), specjalności:

 • Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią
 • Pedagogika terapeutyczna
 • Promocja zdrowia z dietetyką

Zarządzanie
Studia licencjackie (3-letnie), specjalności:

 • Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Human Resources Manager: Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu
 • Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Quality Manager: Systemy zarządzania jakością w organizacji
 • Sales Manager: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą z elementami e-commerce
 • Zarządzanie dziedzictwem i zarządzanie w turystyce kulturowej


Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

menedżerskie
nauczycielskie

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ZAPRASZA na studia podyplomowe

Zajęcia od maja 2020. ZAPISY w Gnieźnie, Pile i Wągrowcu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane