Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Rok zalozenia: 2002 | Rektor: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2000 roku tworzy i na bieżąco modyfikuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy.

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni Milenium wyróżnia przede wszystkim ich praktyczny charakter. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy swój zawodowy sukces przełożyli na działalność naukową, tworząc w ten sposób bezkonkurencyjny produkt edukacyjny.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego poziomem relacji ze studentami, których postawą jest kompetentna i życzliwa obsługa administracyjna przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz partnerski stosunek z wykładowcami.

W roku akademickim 2015/2016 oferujemy naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kilkunastu specjalnościach w ramach dwóch kierunków zarządzanie i pedagogika. Wysokość czesnego na studiach pierwszego stopnia wynosi od 320 do 330 zł miesięcznie, natomiast na studiach drugiego stopnia wynosi od 380 do 415 zł na miesiąc.

W roku akademickim 2015/2016 oferujemy także naukę na studiach podyplomowych na kilkunastu specjalnościach nauczycielskich i menedżerskich (dwu i czterosemestralnych). Wysokość czesnego za studia podyplomowe w zależności specjalności kształtuje się w przedziale od 1900 do 4800 zł (całość).


Kierunki


studia drugiego stopnia:

 • zarządzanie
 • pedagogika

studia pierwszego stopnia:

 • zarządzanie
 • pedagogika

studia podyplomowe:

  • nauczycielskie (2 i 4 semestralne)
  • menedżerskie (2 semestralne)Dlaczego warto studiować zarządzanie w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Zarządzanie to kierunek, który uzyskał w naszej uczelni pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kontrolującej jakość kształcenia we wszystkich polskich uczelniach. Nieustannie przoduje w rankingach popularności. Prosta analiza ogłoszeń o pracy wskazuje na wciąż znaczące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Dla absolwentów zarządzania istnieją więc możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych, w sektorze prywatnym i państwowym, w szerokiej gamie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych… Absolwenci są jednak przygotowani również do kreowania nowych miejsc pracy poprzez własną działalność gospodarczą.

 Warto studiować zarządzanie w Milenium, ponieważ:

 • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w realne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, administracyjnych, krajowych i międzynarodowych;
 • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości), eksperci na rynku inwestycji, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni;
 • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznych umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich zakresach ich funkcjonowania, ponieważ został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, administracyjnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
 • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK);
 • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach projektowych, warsztatach oraz zajęciach w formie e-learningu;
 • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.


                                                                               dr Anna Knocińska
                                                      Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacji niekomercyjnych na rynku.
Plan studiów obejmuje przedmioty wspólne dla całego kierunku, w ramach których realizowane są zajęcia z zakresu m.in. nauk o organizacji i zarządzaniu, marketingu, psychologii oraz prawa. Ponad połowa przewidzianych w programie studiów przedmiotów ma charakter praktyczny, w dużej mierze ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

Specjalności na kierunku zarządzanie w Gnieźnie (studia licencjackie):

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie sprzedażą

Specjalności na kierunku zarządzanie w Gnieźnie (studia magisterskie):

 • przedsiębiorczość w działalności gospodarczej
 • zarządzanie wizerunkiem organizacji
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 

Dlaczego warto studiować pedagogikę w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium?

Pedagogika to kierunek, na którym kształcimy w naszej Uczelni od ponad 10 lat. Studenci mają do wyboru jedną z kilku atrakcyjnych specjalności, które co roku dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Wbrew doniesieniom medialnym rola zawodów pedagogicznych stale wzrasta. Osoby z pedagogicznym wykształceniem mają liczne zadania do spełnienia nie tylko w sektorze oświaty i wychowania, ale również w rozlicznych służbach społecznych, specjalistycznych usługach, ochronie zdrowia, opiece społecznej, ochronie porządku publicznego, wymiarze sprawiedliwości i innych. Działalność pedagogiczna była, jest i będzie zawsze potrzebna, bo to po prostu praca z człowiekiem – od dziecka po seniora.

Warto studiować pedagogikę w Milenium, ponieważ:

 • absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w użyteczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne nie tylko w praktyce pedagogicznej, lecz także w życiu codziennym;
 • zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy poszczególnych placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni;
 • program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.;
 • program kształcenia jest nowoczesny i przygotowuje do pracy zawodowej po studiach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK);
 • stosujemy nowoczesne metody kształcenia; studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również konwersatoriach, ćwiczeniach audytoryjnych, warsztatach oraz zajęciach w formie e-learningu;
 • ambitni i aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność organizacji studenckich o szerokim spektrum działań.

                                                                               dr Anna Knocińska
                                                      Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: podstawy studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię myśli pedagogicznej, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, język obcy, higienę i emisję głosu .

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmiot "Przedsiębiorczość w oświacie", który ma przygotować absolwentów do:

 • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.


Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, prowadzenia negocjacji, komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów drugiego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

Specjalności na kierunku pedagogika w Gnieźnie (studia licencjackie):

 • poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 
 • resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym


Specjalności na kierunku pedagogika w Gnieźnie (studia magisterskie):

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • edukacja elementarna z profilaktyką logopedycznąWięcej informacji na
Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

menedżerskie
nauczycielskie

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie