Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Braniewie

Gdańska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Braniewie


przejdź do spisu treści

Szkoła przyjazna studentom, oferująca solidną wiedzę

Misją Gdańskiej Szkoły Wyższej jest troska o jakość kształcenia i wysokie kwalifikacje absolwentów właściwie przygotowujące do kariery zawodowej i pełnienia różnych ról społecznych. Podnoszenie poziomu i jakości uczenia się jest realizowane poprzez nieustanne aktualizowanie przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki oraz poprzez współpracę z pomorskimi pracodawcami w zakresie ewaluacji programów studiów. Prowadzimy działalność edukacyjną od 20 lat i jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie.

Dysponując potencjałem dydaktycznym oraz wiedzą na temat rynku pracy kształcimy studentów głównie na kierunkach interdyscyplinarnych (np. administracja, kryminologia, zarządzanie i inżynieria produkcji), na wszystkich poziomach edukacji wyższej — licencjata, inżyniera, magistra i na studiach podyplomowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy od nowego roku akademickiego planujemy uruchomienie dwóch nowych kierunków: prawno-biznesowego oraz zdrowie publiczne. Oferujemy studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i e-learningowym.

Gdańska Szkoła Wyższa kształtuje swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb pomorskich instytucji, a także dba o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza i okolic. Działania te realizowane są w różnych formach, jak np. współpraca w zakresie działalności Biura Karier, studenckich praktyk zawodowych, cykliczne konferencje i seminaria naukowe o problematyce regionalnej oraz udział w organizowanych targach pracy czy targach edukacyjnych.

W Gdańskiej Szkole Wyższej najważniejsi są Studenci. Dlatego staramy się zapewnić przyjazną atmosferę, stabilne opłaty oraz szeroko rozbudowany system stypendialny. W zabytkowym budynku z czasów napoleońskich mieszczą się nowocześnie wyposażone sale, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki profesjonalnej kadrze dydaktycznej, składającej się w większej części z praktyków, dajemy możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także działalności społeczno-politycznej i kulturalnej.

Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 r., początkowo (do 2011 r.) pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Do 2016 r. Uczelnia zlokalizowana była na terenie byłego ośrodka szkoleniowego PKP w Gdańsku Stogach, tuż przy samej plaży.

Obecnie kampus Uczelni, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3- kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem. Kampus zlokalizowany jest u szczytu Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście. W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.


Gdańska Szkoła Wyższa jest doskonale skomunikowana


SKM (Szybka Kolej Miejska) przystanek SKM „Gdańsk Śródmieście” — 5 minut pieszo
Tramwaj — 5 minut pieszo
linie nr 4, 11: przystanek „Węzeł Groddecka”
linie nr 2, 3, 6, 7: przystanek „Śródmieście SKM”
linie nr 8, 9: przystanek „Okopowa”

Samochód

wjazd od skrzyżowania al. Armii Krajowej i ul. Biskupiej.
Na terenie kampusu GSW dwa bezpłatne parkingi dla studentów


STUDIA LICENCJACKIE


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)
w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie, Słupsku I Braniewie

moduły w ramach kierunku:

 • Administracja publiczna
 • Administracja Europejska
 • Administrowanie informacją
 • Administracja zdrowia publicznego
 • Bezpieczeństwo Publiczne
 • Zarządzanie w Administracji

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

moduły w ramach kierunku:

 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne
 • Moduł penitencjarny
 • Cyberbezpieczeństwo - NOWOŚĆ

STUDIA INŻYNIERSKIE


Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)
w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku

moduły w ramach kierunku 

 • Informatyka w zarządzaniu - NOWOŚĆ
 • Inżynieria budownictwa
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA MAGISTERSKIE


Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)

moduły w ramach kierunku 

 • Psychopedagogika pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)

moduły w ramach kierunku:

 • Zarządzanie logistyką
 • Odnawialne źródła energii
 • Inżynieria zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE


 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Master of Public Administration
 • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Prawo medyczne
 • Prawo budowlane dla inżynierów.

Kliknij aby pobrać informator ze szczegółowym opisem kierunków studiów


Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Tczewie

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Olsztynie

 • Administracja (I stopnia)

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Słupsku

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Braniewie

 • Administracja (I stopnia)

Jakość nauczania


Gdańska Szkoła Wyższa wprowadziła system ECTS, który ma na celu stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania i oceniania studentów w Europie. Intensywne prace Zespołu Podnoszenia Jakości Kształcenia zaowocowały opracowaniem Systemu weryfikacji efektów kształcenia studentów stanowiącego integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Biuro Karier i Zespół Podnoszenia Jakości Kształcenia systematycznie monitorują rozwój karier zawodowych absolwentów oraz przedstawiają wnioski mające wpływ na rozwój Uczelni, dostosowującej swój profil kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

Gdańska Szkoła Wyższa posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Uczestnictwo w programie Erasmus+ wpływa na zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Programem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu słuchaczy jest forma e-learning. W tym trybie zaledwie 40% zajęć odbywa się metodą tradycyjnych konsultacji i egzaminów, reszta poprzez platformę Moodle. Pozwala to na dowolny wybór czasu do nauki, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, przyswojenie wiedzy we własnym tempie oraz wielokrotne odtwarzanie materiałów.

W trosce o czas, wygodę i jakość nauki na studiach niestacjonarnych zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele, zwykle dwa razy w miesiącu, co umożliwia dogodne połączenie studiów z pracą zawodową, a godziny zajęć (między 8:15 a 18:35) pozwalają swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej przy dojazdach na zajęcia. Dziekanat, kwestura oraz biblioteka są dostępne dla studentów podczas zjazdów.

Gdańska Szkoła Wyższa zapewnia stałość opłat — daje gwarancję każdemu studentowi, że czesne nie wzrośnie i opłaty pozostaną niezmienne do końca studiów, a dodatkowo rozbudowany system stypendialny daje możliwość zmniejszenia ponoszonych kosztów. Inną formą udogodnień dla studentów są ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością: nie tylko dostosowanie architektoniczne budynku, ale i specjalne klawiatury, słuchawki.


przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku. 

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)


Moduły w ramach kierunku


Administracja publiczna

NAUCZYSZ SIĘ: organizować zamówienia publiczne / zarządzać budżetem i finansami publicznymi / stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej / wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych

MOŻESZ PRACOWAĆ W: administracji rządowej / strukturach samorządowych / administracji specjalnej / administracji prywatnej / placówkach kulturalnych / organach partii politycznych / instytucjach krajowych / przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Gospodarka komunalna
 • Samorząd lokalny w Polsce i Europie
 • Kontrola administracji
 • Prawo samorządu regionalnego
 • Etyka pracowników administracji publicznej
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Administracja Europejska

NAUCZYSZ SIĘ: stosować w praktyce standardy, reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE / wyszukiwać przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych. 

MOŻESZ PRACOWAĆ W: instytucjach krajowych i zagranicznych / firmach współpracujących z organami UE.

Administrowanie informacją

NAUCZYSZ SIĘ: wyszukiwać informacje prawa administracji / tworzyć bazy informacji / zarządzać informacją administracyjno-prawną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: strukturach administracji rządowej i samorządowej / instytucjach państwowych / jako menedżer, researcher lub broker informacji.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej (pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
 • Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej (projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
 • Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
 • Prawo informatyczne i informacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
 • Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
 • Etyka pracowników menedżerów informacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Administracja zdrowia publicznego

NAUCZYSZ SIĘ: korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia / znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej / rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia / instytucjach ubezpieczenia społecznego / prywatnym sektorze usług medycznych. 

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
 • Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • Prawo medyczne
 • Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
 • Ochrona środowiska
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Bezpieczeństwo Publiczne

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi w sytuacjach kryzysowych / współpracować z przedstawicielami organów nadrzędnych oraz odpowiednich służb / pełnić różne role w zespole: zarówno sprawnie wykonywać polecenia lidera, jak i samodzielnie oceniać kompetencje poszczególnych członków grupy, przydzielać im zadania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: centrach zarządzania kryzysowego / komórkach zajmujących się bezpieczeństwem / jednostkach i służbach porządku publicznego.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Odpowiedzialność organów administracji za bezpieczeństwo publiczne
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Rodzaje zagrożeń i sposób ich rozpoznawania
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
 • Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Zarządzanie w Administracji

NAUCZYSZ SIĘ: wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych / stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania / współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach rządowych i samorządowych / urzędach miejskich i gminnych / administracji lokalnej / instytucjach współpracujących ze strukturami UE / pomocy społecznej / jednostkach i służbach porządku publicznego.


Umiejętności


Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.


Możesz pracować w:


 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

Centra dydaktyczne


Oferta edukacyjna

GSW w Gdańsku


Gdańska Szkoła Wyższa

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Gdańsk Śródmieście, Biskupia Górka
Rekrutacja: pokój A118 (parter, skrzydło prawe)
Telefony: 58 305 08 11, 58 305 08 12, 58 305 08 89
Adresy e-mail:
rekrutacja@gsw.gda.pl – Rekrutacja
gsw@gsw.gda.pl – Sekretariat
dziekanat@gsw.gda.pl – sprawy studenckie
biblioteka@gsw.gda.pl – Biblioteka
wydawnictwo@gsw.gda.pl – publikacje, sprawy naukowe

Studia pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Kierunek – Prawo w biznesie
 • Kryminologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia drugiego stopnia

 • Administracja
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

Studia podyplomowe

Kursy, szkolenia


Filii GSW w Tczewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Parkowa 1
Telefon:
58 530 01 29
696 023 554
Adres e-mail: tczew@gsw.gda.pl

 Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1. Budynek duży, przestrzenny z wieloma pracowniami dydaktycz­nymi, bardzo dobrze wyposażonymi.

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Olsztynie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
10-274 Olsztyn, ul. Jagiellońska 47
(dzielnica Olsztyn Zatorze)
Telefon: 89 533 04 29
Adres e-mail: gsw.olsztyn@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 47 w dzielnicy Olsztyna Zatorze. Miejsce jest idealnie skomunikowane z centrum miasta i dworcem głównym PKP.

 • Administracja (I stopnia)

Filii GSW w Słupsku


Gdańska Szkoła Wyższa

Wydział Zamiejscowy w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9
Dziekanat, rekrutacja: pokój nr 4 (lewe skrzydło)
Telefon: 59 841 47 45
Adres e-mail: slupsk@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Słupsku mieści się przy ulicy Koszalińskiej 9, w budynku Zespołu Szkół Informatycznych (budynek byłej "Pomorzanki").

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Braniewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
Telefon:  604 051 736
Adres e-mail:  braniewo@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Braniewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2.

 • Administracja (I stopnia)


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane