Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

CERTUS szkoła zaoczna dla dorosłych

CERTUS szkoła zaoczna dla dorosłych


Naszym celem nigdy nie było „mnożenie” kierunków, zawsze skupiamy się na tych najbardziej atrakcyjnych, pilnując, aby nauka na nich dawała znakomite przygotowanie, bez względu na to czy jest to prowadzone przez nas gimnazjum, liceum czy szkoła policealna.

Specjalistyczna kadra doświadczonych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym gwarantuje odpowiednie przygotowanie słuchaczy do egzaminu, matury czy uzyskania zawodu.

Dlaczego my?

 • Działamy od 1996 roku i wykształciliśmy już tysiące osób w całym kraju.
 • Realizujemy autorskie, nowoczesne i profesjonalne programy nauczania harmonijnie łączące teorię z praktyką.
 • Posiadamy specjalistyczną kadrę wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym.
 • Zapewniamy sprzyjającą atmosferę nauki i nowoczesną bazę dydaktyczną.
 • Organizujemy w czasie nauki dodatkowe szkolenia.
 • Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Szkoła zapewnia

 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS itd.,
 • Zniżki w środkach komunikacji publicznej
 • BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW
 • przejrzyste zasady i indywidualne podejście do słuchaczy

Kierunki w Rzeszowie

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków  w portach i terminalach,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podróżni w portach i terminalach
 • podstawy organizacji portów i terminali
 • transport w portach i terminalach
 • procesy magazynowe w portach i terminalach
 • język angielski w eksploatacji portów i terminali
 • język niemiecki w eksploatacji portów i terminali
 • obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • obsługa magazynów
 • eksploatacja środków transportu
 • praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 • centrach logistyczno – dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,
 • agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 • terminalach osobowych i towarowych – lotniczych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące

Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Mundurowe liceum ogólnokształcące to szkoła na podbudowie gimnazjum (8 klasowej szkoły podstawowej) lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie nauki na studiach wyższych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Fizyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Informatyka
 • Podstawy przedsiębiorczości

oraz

historia i społeczeństwo dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, przyroda dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotów geografia, biologia, chemia lub fizyka.

Szkoła realizuje program liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przedmioty dodatkowe przygotowujące do pracy w służbach mundurowych:

 • zarządzanie bezpieczeństwem – m. in. ustawowe zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, postępowanie kwalifikacyjne do służb mundurowych, ochrona imprez  masowych,
 • techniki samoobrony i interwencji – m. in. obrony przed napastnikiem uzbrojonym i nieuzbrojonym, współdziałanie w obezwładnianiu napastnika,
 • wyszkolenie strzeleckie – m. in. obsługa broni, strzelanie z broni sportowej i bojowej,
 • podstawy ratownictwa – m. in. pierwsza pomoc przedlekarska, ochrona przeciwpożarowa, postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach nauki w szkole słuchacze odbędą szkolenie przygotowujące kandydatów do pracy w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna) oraz odbędą szkolenie i  uzyskają zaświadczenie niezbędne do wykonywania zadań służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych.

Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w naszych szkołach policealnych lub w szkołach wyższych uzyskując kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu albo aplikować o przyjęcie do służb mundurowych.

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • bhp z podstawami ratownictwa
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
 • język angielski dla pracowników ochrony
 • podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • organizacja ochrony osób i mienia
 • podstawy prawne wykonywania zadań ochrony
 • podstawy prawa
 • ochrona obiektów i techniczne środki zabezpieczeń
 • ochrona imprez masowych
 • konwojowanie
 • ochrona osób
 • techniki samoobrony i interwencji
 • wyszkolenie strzeleckie
 • praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 • wewnętrznych służbach ochrony powołanych do ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie – m. in.: zakładach produkcji specjalnej, kopalniach, portach morskich i lotniczych, bankach, elektrowniach i ciepłowniach, muzeach, archiwach państwowych,
 • specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych świadczących usługi ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie m. in.: ochrony obiektów, ochrony imprez masowych, konwojowania wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych, ochrony osób,
 • służbach ochrony tj. Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei, Straż Pocztowa itp.
 • oraz prowadzić własną koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej

Kończąc naukę w naszej szkole otrzymasz dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • Ukończysz szkolenie i Otrzymasz zaświadczenie niezbędne do uzyskania licencji detektywa
 • Posiadając licencję detektywa Możesz podjąć pracę w biurach detektywistycznych, bankach, wywiadowniach gospodarczych lub podjąć własną działalność w zakresie usług detektywistycznych zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej.
 • Ukończysz szkolenie i Otrzymasz zaświadczenie wymagane do pełnienia funkcji członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych
 • Ukończysz szkolenie i Uzyskasz zaświadczenie wymagane do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych

Posiadając komplet zaświadczeń wymaganych do ochrony imprez masowych możesz podjąć pracę zarówno w charakterze członka służby porządkowej i informacyjnej, jak i kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej.

Ponadto wszystkim chętnym zapewniamy ukończenie kursu przygotowującego kandydatów do służb mundurowych – Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna.

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

UPRAWNIENIA ROLNICZE DO ZAKUPU ZIEMI

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 • język obcy w turystyce
 • produkcja rolnicza
 • usługi agroturystyczne
 • obsługa turystyczna
 • prowadzenie produkcji rolniczej
 • usługi żywnościowe
 • usługi noclegowe
 • praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 • podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie (hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, prywatne domy letniskowe)
 • biurach turystycznych, biurach obsługi ruchu turystycznego
 • instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem
 • gospodarstwach agroturystycznych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwa agroturystycznego, ekologicznego gospodarstwa rolnego zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty do wglądu

Zawody na uczelni:

technik eksploatacji portów i terminali
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik turystyki wiejskiej

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane