Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach


przejdź do spisu treści

Pierwsza w Polsce uczelnia ściśle specjalizująca się w bezpieczeństwie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poczynając od policji, wojska, poprzez agencje ochrony, na Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. Wykształcenie profesjonalistów w tych dziedzinach zaczyna być bowiem priorytetem dla kraju oraz dla Unii Europejskiej.

Dokonaj decydującego zwrotu w swoim życiu.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie zasługuje na opinię niepowtarzalnej. Pytanie – dlaczego? Nauka o bezpieczeństwie stała się bardzo popularna, a kształcenie w tym kierunku niesie ze sobą powszechne poważanie i wzbudza autorytet.

Zapraszamy Cię na studia, kierunk: B E Z P I E C Z E Ń S T W O   W E W N Ę T R Z N E. Do wyboru zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend) – decyzja należy do Ciebie. Studiuj z profesjonalistami!

Ponadto, jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, otrzymujesz bezpłatną możliwość nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard”, dzięki której uzyskasz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Masz zatem szansę na zdobycie dwóch tytułów – licencjata i technika, poszerzając w ten sposób swoje kwalifikacje i wzmacniając pozycję na rynku pracy.

 


STUDIA I STOPNIA


Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Celem studiów na tej specjalności jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz terroryzmu. Najważniejszym atutem specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny jest możliwość realizacji przedmiotów (33 tematy wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji) stanowiących treści policyjnego szkolenia podstawowego, co w związku z podpisaniem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” porozumienia z Komendantem Głównym Policji, umożliwia odbycie krótszego szkolenia podstawowego. Studia na tej specjalności wyposażają absolwenta w skuteczne narzędzia do walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani fachowcy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony VIP, bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Zdobyte wykształcenie merytoryczne i praktyczne daje podstawę do zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego. m. in. w straży miejskich, straży pożarnej, służbie celnej, SOK, SOL, straży granicznej, a zwłaszcza w policji. Absolwenci mają szansę zostać menadżerami sytuacji kryzysowych w urzędach, organizacjach pozarządowych i firmach, jak również w agencjach ochrony osób i mienia oraz w firmach consultingowych w zakresie bezpieczeństwa.

Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo i porzadek publiczny:

 • podstawy prawne taktyki i dokumentowania działań ochronnych oraz konwojowanie,
 • procesowe i okołoprocesowe czynności w postępowaniu karnym,
 • podstawy prawa o ruchu drogowym i pełnienie służby na drogach,
 • elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • historia Policji oraz przekaz informacji do środków masowego komunikowania,
 • przestępczość nieletnich i uzależnienia,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i prawa cywilnego (w tym administracja publiczna),
 • część ogólna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń,
 • część szczególna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń.

Bezpieczeństwo informacji

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w jednostkach publicznych oraz w przedsiębiorstwach, zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Absolwent będzie mógł starać się o pracę na stanowiskach takich, jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy, specjalista do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz specjalista do kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo informacji:

 • podstawy zarządzania informacją bazy danych,
 • bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych,
 • prawne aspekty ochrony informacji,
 • metody i techniki informacji,
 • bezpieczeństwo informacji w administracji,
 • bezpieczeństwo informacji biznesowych,
 • polityka bezpieczeństwa informacji,
 • zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni,
 • dezinformacja w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Detektywistyka

Celem studiów jest przygotowanie studentów z zakresu zagadnień związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym oraz realizacją zadań ochrony osób i mienia. Absolwent będzie posiadał kluczowe umiejętności związane z detektywistyką i bezpieczeństwem według europejskich standardów. Uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji pozwalać będzie na rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych dotyczących, m.in.: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych oraz pozwalać będzie na podejmowanie działań prewencyjnych. Jako wykwalifikowany specjalista ds. bezpieczeństwa sektora prywatnego absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych występujących w tym sektorze, jak również opanuje problematykę wykorzystywanych metod i środków (w tym broni palnej) na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego i publicznego. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie detektywa w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Zagadnienia:

 • prawne problemy wykonywania usług detektywistycznych w Polsce i w UE;
 • prawo dowodowe;
 • taktyka działań detektywistycznych;
 • psychologia relacji interpersonalnych;
 • wywiad gospodarczy;
 • ochrona informacji własnych;
 • warsztaty terenowe;
 • bezpieczeństwo organizacji gospodarczej;
 • zwalczanie przestępczości pracowniczej;
 • zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • zwalczanie przestępczości komputerowej;
 • analiza informacji;
 • etyka zawodowa.

Poszukiwanie osób zaginionych

Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz w miejscach trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury TCCC.

Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

 • taktyka poszukiwania osób zaginionych,
 • metodyka poszukiwania osób zaginionych,
 • ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych,
 • metodyka i taktyka poszukiwania zwłok ludzkich,
 • podstawy wyszkolenia do prowadzenia działań poszukiwawczych,
 • terenoznawstwo z elementami techniki GPS.

Administracja systemami bezpieczeństwa

Na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa studenci poszerzą wiedzę na temat ochrony prawnej osób i mienia oraz funkcjonowania organów porządku publicznego. W trakcie nauki rozwija się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.

Proponowane przedmioty na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa:

 • Podstawy prawoznawstwa,
 • Konstytucyjny system organów państwa,
 • Nauka o administracji,
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • Zamówienia publiczne,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji,
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • Socjologia i metody badań socjologicznych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Logika prawnicza,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Instytucje Unii Europejskiej,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Prawo cywilne z umowami w administracji.

STUDIA II STOPNIA


Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności

Policyjna

Studia II stopnia w specjalności policyjnej są kolejnym etapem kształcenia. Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz praktycy. Absolwenci powinni uzyskać rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia (licencjackich) – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Uzyskaną wiedzę oraz umiejętności powinni umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem odpowiednich zasad prawnych i etycznych. Powinni umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Powinni być przygotowani do pracy w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także w służbach mundurowych takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Ochrona osób i mienia

Absolwenci powinni uzyskać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z realizacją zadań ochrony osób i mienia. Powinni posiąść umiejętności oceny ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji oraz rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących między innymi: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, ochrony infrastruktury krytycznej, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych. Powinni posiąść umiejętności organizowania i zarządzania zespołami pracowników ochrony fizycznej i technicznej, a także umieć prowadzić koncesjonowany podmiot gospodarczy realizujący zadania w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz kierować wewnętrznymi służbami ochrony różnych jednostek organizacyjnych.  Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Administracja systemami bezpieczeństwa

Na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa studenci poszerzą wiedzę na temat ochrony prawnej osób i mienia oraz funkcjonowania organów porządku publicznego. W trakcie nauki rozwija się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.

Poszukiwanie osób zaginionych

Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne za zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz miejskich trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury „czerwonej taktyki”.

Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

 • zaginięcia osób - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne,
 • poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania z elementami taktyki zielonej,
 • ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych z elementami taktyki czerwonej,
 • terenoznawstwo z elementami techniki GPS,
 • taktyka i metodyka poszukiwania osób zaginionych,
 • działania poszukiwawcze w terenie eksponowanym i trudno dostępnym.


przejdź do spisu treści

Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz rozwinąć zdobyte umiejętności. Studia podyplomowe prowadzone na kierunkach: Metodologia nauk badań bezpieczeństwie oraz Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe są reakcją na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na wysokiej klasy profesjonalistów.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy, m.in. instytucjach państwowych (firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska), na stanowiskach zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem państwa, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochroną osób i mienia oraz do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Podejmując kształcenie w ramach studiów podyplomowych uczestnik bierze udział w specjalistycznych wykładach, poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje praktyczne. Studia podyplomowe umożliwiają również zdobycie kompetencji naukowych oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania w środowisku naukowym - poznaje metodologię prowadzenia badań naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” .

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób chcących umocnić swoją pozycję zawodową oraz zyskać przewagę na rynku pracy. Słuchacze dzięki studiom podyplomowym mają możliwość uzyskania awansu na wyższych szczeblach kadry zarządzającej oraz umożliwiają rozwój kariery naukowej.

System studiów jest elastyczny - został dostosowany do potrzeb osób pracujących.

Studia podyplomowe prowadzone są w Krakowie i w Katowicach.

Punkty rekrutacyjne na studia podyplomowe:

Kraków, ul. Krupnicza 3

Katowice, ul. Chopina 1/8a, III pietro

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Kraków

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Katowice

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Żagań

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Kraków

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Katowice

 

STUDIA I STOPNIA

Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalności

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Detektywistyka
 • Poszukiwanie osób zaginionych
 • Administracja systemami bezpieczeństwa

STUDIA II STOPNIA

Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalności

 • Policyjna
 • Ochrona osób i mienia
 • Administracja systemami bezpieczeństwa
 • Poszukiwanie osób zaginionych

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach
  ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice
 •  
 • Telefon: +48 32 205 13 25, 534 082 592
 • Strona: http://apeiron.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane