Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie


Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie  – powstał w 2008 roku, specjalizuje się w naukach technicznych, naukach o bezpieczeństwie, naukach ekonomicznych i społecznych.

Wydział prowadzi kształcenie na 5 kierunkach studiów I stopnia i II stopnia, Master of Business Administration MBA (partner kierunku: EY Academy of Business), studia podyplomowe (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych).

Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 Akademia WSB zajęła 3 miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2022. W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 - Akademia WSB znalazła się na 32. miejscu w Polsce wśród wszystkich Uczelni pu­blicznych i niepublicznych posiadających uprawnie­nia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie Akademia WSB prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.


KIERUNKI AKADEMII WSB W CIESZYNIE


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)
II STOPNIA 
studia zaoczne (niestacjonarne)


Bezpieczeństwo Narodowe kierunek, który od kilku lat niezwykle prężnie rozwija się w Akademii WSB. Świetny poziom kształcenia oraz ścisłą współpracę ze służbami mundurowymi zaprewnia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działające w ramach uczelni.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

SPECJALNOŚCI II STOPNIA

Czego się nauczysz

 • pojęć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz jego społecznych i politycznych uwarunkowań;
 • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w tym instytucji Unii Europejskiej;
 • stosowania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
 • rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
 • podstawowych działań i technik operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości.

W Akademii WSB od 2012 roku funkcjonuje Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych, które realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych jest także organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym ( w 2021 roku wydarzenie odbyło się online), w ramach którego przewidziano liczne puchary, medale, trofea, a także Złote Indeksy dla uczniów. Zdobycie Złotego Indeksu umożliwia bezpłatne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB!

Studenci Akademii WSB w Cieszynie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach oraz wydarzeniach sygnowanych przez Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”, którego misją jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas członkowie koła naukowego brali udział w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach, m.in. IV Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej.

więcej...


INFORMATYKA

STUDIA I STOPNIA
Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Informatyka w Akademii WSB w Cieszynie to studia, na których zdobędziesz nie tylko kompetencje związane z programowaniem w wielu językach, bezpieczeństwem teleinformatycznym, usługami chmurowymi, sztuczną inteligencją, czy rozszerzoną rzeczywistością. Przede wszystkim poznasz ciekawych ludzi z branży IT – a być może swojego przyszłego pracodawcę – dzięki licznym wizytom studyjnym i spotkaniom z praktykami, które regularnie organizujemy w czasie trwania studiów. Będziesz mógł stosować zdobytą wiedzę w praktyce dzięki projektom realizowanym indywidualnie i grupowo, warsztatom, szkoleniom i hackathonom, a współpraca Akademii WSB z uznanymi w branży firmami takimi jak Fujitsu, IBM, AWS czy Microsoft, umożliwi Ci poznanie najnowszych trendów z obszaru IT.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

Czego się nauczysz

Program studiów na kierunku Informatyka zawiera między innymi

 • projektowania i modelowania systemów informatycznych,
 • programowania komputerów,
 • technologii sieciowych i zastosowania sieci komputerowych
 • tworzenia, utrzymania i administrowania złożonymi systemami informatycznymi
 • właściwego dobierania środowisk programistycznych w zależności od realizowanego projektu informatycznego
 • rozwiązywania praktycznych zadań i problemów inżynierskich
 • pracy projektowej nad nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

W cieszyńskiej Akademii WSB wiemy jak ważne są dzisiaj umiejętności techniczne w połączeniu z kompetencjami miękkimi. Kształcimy absolwentów, którzy są gotowi podejmować wyzwania i nie boją się ich. Dlatego oprócz przedmiotów kształtujących typowo inżynierskie umiejętności, zadbaliśmy również o wyposażenie absolwentów w kompetencje pozwalające odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Dzięki warsztatom Design Thinking, czy Problem Based Learning nauczysz się kreatywnie rozwiązywać problemy, a zajęcia związane z realizacją projektów informatycznych przygotują Cię do realnych wyzwań z jakimi mierzą się dzisiaj inżynierowie pracujący głównie projektowo.

A jeśli zechcesz, masz możliwość rozwoju w kole naukowym F44 Red, które odnosi ogromne sukcesy w międzynarodowych konkursach dotyczących min. cyberbezpieczeństwa

więcej...


STUDIA MENEDŻERSKIE

STUDIA I STOPNIA
Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Kierunek  Studia menedżerskie realizowany przez Akademię WSB w Cieszynie łączy w sobie wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak ekonomia, psychologia, prawo, finanse. Autorski program studiów zbudowany w oparciu o prawie trzydziestoletnie doświadczenie Uczelni w kształceniu menedżerów różnych szczebli. 

Głównym założeniem kształcenia na kierunku Studia menedżerskie jest przygotowanie absolwentów do współzarządzania organizacjami – firmami lub instytucjami publicznymi – poprzez zrozumienie wszystkich czynników jakie wpływają na ich funkcjonowanie.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

Czego się nauczysz

Studia menedżerskie - jaki to kierunek studiów?

Akademia WSB w Cieszynie oferuje studentom kierunek Studia menedżerskie w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

 • Rozwiązywania praktycznych zadań i problemów zarządczych
 • Korzystania z przepisów prawa w działalności menedżerskiej
 • Planowania i organizowania pracy własnej oraz kierowania zespołem
 • Wykorzystywania różnych metod analitycznych i nowych technologii w zarządzaniu
 • Zarządzania projektami i innowacjami
 • Projektowania strategii rozwoju organizacji
 • Zarządzania ryzykiem finansowym i zasad rachunkowości
 • Planowania działań marketingowych i prowadzenia badań
 • Efektywnej komunikacji w zespole

Na tych studiach zdobędziesz nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu praktyki zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, ale także rozwiniesz kompetencje menedżerskie związane z rolą lidera i przywództwem w organizacji. W czasie spotkań z praktykiem i wizyt studyjnych spotkasz wielu ciekawych ludzi, w tym menedżerów przedsiębiorstw partnerskich, a być może swojego przyszłego pracodawcę. Będziesz mógł stosować zdobytą wiedzę w praktyce dzięki projektom realizowanym indywidualnie i grupowo, warsztatom, szkoleniom i praktykom.

W Akademii WSB w Cieszynie wiemy jak ważne są dzisiaj umiejętności praktyczne w połączeniu z kompetencjami miękkimi. Kształcimy absolwentów, którzy są gotowi podejmować wyzwania i nie boją się ich. Dlatego zadbaliśmy również o wyposażenie absolwentów w kompetencje pozwalające odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Dzięki warsztatom Design Thinking, czy Problem Solving nauczysz się kreatywnie rozwiązywać problemy, a zajęcia związane z realizacją projektów menedżerskich przygotują Cię do realnych wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiaj praktycy biznesu.

Rozwijaj się naukowo

A jeśli zechcesz, masz możliwość rozwoju w Kole Naukowym Ingeniatus zrzeszającym studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem umiejętności z szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii produkcji. W Kole będziesz miał możliwość udziału w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Jeśli masz „lekkie pióro” zachęcimy Cię do rozwoju w tym kierunku poprzez publikacje artykułów naukowych pod kierunkiem doświadczonego tutora akademickiego.

Zarządzanie projektami wg. standardów IPMA

Studenci Akademii WSB mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami IPMA Student udzieloną przez International Project Management Association Polska.

Dzięki temu, studenci i absolwenci Uczelni będą mieli możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

więcej ...


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)
II STOPNIA 
studia zaoczne (niestacjonarne)


Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, którego nadrzędnym celem jest unikatowe połączenie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji menedżerskich w połączeniu z kompetencjami inżynieryjno-technicznymi.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

SPECJALNOŚCI II STOPNIA

Czego się nauczysz

Zarządzanie i inżyniera produkcji - jakie to studia?

 • Podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, produkcją, usługami
 • Nowoczesnych technik zarządzania
 • Zastosowania zintegrowanych systemów zarządzania
 • Rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich w oparciu o wiedzę z zakresu metrologii, mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, grafiki i projektowania inżynierskiego
 • Rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji
 • Pracy projektowej, współpracy zespołowej

Zajęcia z ekspertami praktykami

Na studiach poznasz praktyczny wymiar zdobytej wiedzy poprzez kontakt z ekspertami w swojej branży dzięki cyklicznie organizowanym spotkaniom z praktykami oraz wizytami studyjnymi w przedsiębiorstwach branżowych.

Będziesz mógł stosować zdobytą wiedzę w praktyce dzięki projektom realizowanym indywidualnie i grupowo, warsztatom, szkoleniom i praktykom, a współpraca Akademii WSB z przedsiębiorstwami takimi jak np. Hutchinson Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., PROMOTECH Sp. z o.o, InterMarium (FlexSim), Luqam Sp. z o.o. Sp.k. umożliwi Ci poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu produkcją.

Nasi Studenci realizują wybrane moduły zajęć w laboratoriach produkcyjnych partnerskich przedsiębiorstw, co pozwala w warunkach rzeczywistych zdobywać bezcenne doświadczenie.

W Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB wiemy jak ważne są dzisiaj umiejętności techniczne w połączeniu z kompetencjami miękkimi. Kształcimy absolwentów, którzy są gotowi podejmować wyzwania i nie boją się ich. Dlatego oprócz przedmiotów kształtujących typowo inżynierskie umiejętności, zadbaliśmy również o wyposażenie absolwentów w kompetencje pozwalające odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Dzięki warsztatom Design Thinking, czy Problem Solving nauczysz się kreatywnie rozwiązywać problemy, a zajęcia związane z realizacją projektów przygotują Cię do realnych wyzwań z jakimi mierzą się dzisiaj inżynierowie pracujący głównie projektowo.

Rozwijaj się naukowo

A jeśli zechcesz, masz możliwość rozwoju w Kole Naukowym Ingeniatus zrzeszającym studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem umiejętności z szeroko rozumianego zarządzania i inżynierii produkcji. W Kole będziesz miał możliwość udziału w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Jeśli masz „lekkie pióro” zachęcimy Cię do rozwoju w tym kierunku poprzez publikacje artykułów naukowych pod kierunkiem doświadczonego tutora akademickiego.

Zarządzanie projektami wg. standardów IPMA

Studenci Akademii WSB mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami IPMA Student udzieloną przez International Project Management Association Polska.

Dzięki temu, studenci i absolwenci Uczelni będą mieli możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

więcej ...


ZARZĄDZANIE

STUDIA II STOPNIA
studia zaoczne (niestacjonarne)


Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w Akademii WSB w Cieszynie dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. 

 Studia na kierunku Zarządzanie w Cieszynie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

SPECJALNOŚCI II STOPNIA

Czego się nauczysz

 • praktycznych metod zarządzania, w tym zarządzania strategicznego,
 • opracowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa,
 • analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy,
 • zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • stosowania metod statystycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych,
 • metod zarządzania innowacjami,
 • rozwiązywania problemów zarządczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, np. Design Thinking i Problem Solving,
 • stosowania wiedzy o indywidualnych uwarunkowaniach psychologicznych w kierowaniu ludźmi,

więcej ...


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia menedżerskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Dziekanat studiów I i II stopnia
tel: 33 851 02 81 
kom. 601 309 627 
dziekanat.cieszyn@wsb.edu.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel: 32 295 93 78 
kom. 885 882 500 
awsb@wsb.edu.pl

Rekrutacja
tel: 33 852 30 94
kom: 885 588 100
cieszyn@wsb.edu.pl

Cieszyński Uniwersytet Dziecięcy
tel: 885 882 500
cud@wsb.edu.pl

Informacje uzyskać można również:
od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-18.00
tel. 32 262 28 05
e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane