Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Rok założenia: 2010

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

W skład  Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą cztery wydziały: 

 Wydział Edukacji Muzycznej 

Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie powstał w 2010 r. na mocy ustawy z dn. 29 IV 2010 r. w wyniku połączenia Wydziału Edukacji Muzycznej szczecińskiej filii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studia o profilu ogólnoakademickim w systemie stacjonarnym na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Wokalistyka są prowadzone w systemie II stopniowym.

Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na studiach I stopnia mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania aplikując na specjalizacje:

 • muzyka kościelna,
 • dyrygentura chóralna,
 • śpiew/ instrument jazzow(a)/y. 

Na studiach II stopnia zaś na specjalności:

 • dyrygentura chóralna,
 • dyrygentura orkiestr dętych,
 • muzyka kościelna.

Studia pierwszego stopnia przygotowują do:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej,
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
 • prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym I st. i amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury i w kościele katolickim oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Studia drugiego stopnia przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych,
 • prowadzenia orkiestr dętych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej,
 • prowadzenia teoretycznych zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz lekcji muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności w instytucjach kultury i w mediach, animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.

Na Wydziale Edukacji Muzycznej prowadzone są również studia podyplomowe:

 • Rytmika i kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia
 • Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna i Zasady muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym I stopnia

Misją Wydziału Edukacji Muzycznej jest realizacja poniższych priorytetów:

 • Kształcąc artystów, muzyków, nauczycieli, animatorów życia kulturalnego pragnie przekształcić miasto w dynamiczny i nowoczesny ośrodek kultury;
 • Otwierając nowe kierunki, odpowiadać na zapotrzebowanie środowiska, a tym samym zapobiegać procesowi odpływu młodych, utalentowanych ludzi do innych ośrodków w kraju i za granicą;
 • Dbać o najwyższy poziom artystyczny i naukowy zatrudnionych wykładowców, jako że osobisty kontakt z wybitnymi specjalistami stanowi źródło doskonalenia i inspiracji dla studenta:
 • Realizować artystyczne i naukowe projekty ogólnopolskie, a także we współpracy ze znaczącymi ośrodkami na świecie;
 • Ubiegać się o miano znaczącej Jednostki na mapie polskich uczelni artystycznych;
 • Integrować działania na rzecz miasta i regionu;

Zapewniać najwyższy poziom i warunki kształcenia, wysokie uznanie Jednostki wśród ekspertów z kraju i za granicą, a tym samym zachęcać utalentowaną młodzież do podjęcia nauki z regionu, euroregionu, kraju i świata.

 Wydział Instrumentalny

Studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Instrumentalnym obejmują:

 • kształcenie w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym,
 • przygotowanie do pracy w orkiestrach,
 • dostarczenie umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury.

WYDZIAŁ PROWADZI:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNI

Kierunek: instrumentalistyka

Specjalności: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, klawesyn, kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela.

Studia mają na celu:

 • kształcenie w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym,
 • przygotowanie do pracy w orkiestrach,
 • zdobycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: instrumentalistyka

Specjalności: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela.

Studia mają na celu:

 • kształcenie w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym,
 • przygotowanie do pracy w orkiestrach,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury,
 • zdobycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia.

 Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Wydział powstał w 2012 roku na bazie istniejącej od początku istnienia Akademii Sztuki - Katedry Nowych Mediów, której pierwszym kierownikuiem był prof. dr hab. Kamil Kuskowski.

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie to najbardziej dynamicznie rozwijająca się jednostka, prowadząca kształcenie na kierunkach plastycznych w Polsce. W pod­sumowaniu roku 2014 przeprowadzonym przez dwutygodnik.com, wy­dawanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny, nasza działalność w obszarze sztuk wizualnych została uznana za najważniejsze wydarze­nie w kraju.

Nasi studenci odnoszą liczne sukcesy na najważniejszych festiwalach, konkursach i prezentacjach sztuki aktualnej w kraju i za granicą.

Ka­dra wydziału to zespół ponad piędziesięciu znakomitych artystów, projektantów i teoretyków sztuki. Wśród prowadzonych przez nas cyklicznych projektów są m. in. galeria Zona Sztuki Aktualnej, Festiwal Sztuki Dźwięku i Obrazu Mło­de Wilki, Medialny Stan Wyjątkowy, Galeria "Obrońców Stalingradu 17". W 2016 roku założyliśmy Wydawnictwo Artystyczno-Naukowe.

Kształcimy ponad 200 studentów na kierunkach: grafika (w specjalnościach: sztuka mediów i animacja, fotografia, film eksperymentalny i animacja), malarstwo oraz wzornictwo (w specjalnościach: projektowanie ubioru, projektowanie produktu, komunikacja wizualna).

W programach nauczania za najważniejszy element uznaliśmy zindywidualizowanie procesu dydaktycznego. W rezultacie daję to nam możliwość bardzo wnikliwej analizy poszczególnych etapów rozwoju świadomości artystycznej naszych studentów.  Co z kolei pozwala nam dostosować program nauczania do niezwykle dynamicznie zmieniającego się rynku sztuki oraz sektorów kreatywnych.

Naszym celem jest więc wyposażenie przyszłych absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne poszukiwane zarówno przez pracodawców z branży przemysłów kreatywnych jak i wiodących instytucji kulturalnych zajmujących się sztuką najnowszych.

Wydział prowadzi:

studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie)

 • grafika, specjalności: sztuka mediów i animacja, fotografia, film eksperymentalny
 • malarstwo
 • wzornictwo, specjalności: projektowanie produktu, projektowanie ubioru, komunikacja wizualna

studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie)

 • grafika, specjalności: sztuka mediów i animacja, fotografia, film eksperymentalny
 • malarstwo

 Wydział Sztuk Wizualnych

Cechą charakterystyczną dla naszego Wydziału jest różnorodność i otwartość wynikająca z łączenia sztuk pięknych z projektowymi. Wynika ona z wcześniejszej 15-letniej tradycji Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, której kadra była podstawą stworzenia Wydziału Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Można powiedzieć, że płynne przenikanie się tych dziedzin stało się naszym znakiem firmowym, a specyficzny charakter dyplomów studenckich realizowanych na naszym Wydziale jest tego konsekwencją. Obecna kontynuacja tego doświadczenia wraz z powiększającą się nową, prężną kadrą tworzy dynamicznie rozwijającą się jednostkę akademicką stopniowo powiększającą swoją ofertę skierowaną do przyszłych kandydatów na studia artystyczne.

Praca naszej kadry dydaktyczno-naukowej złożonej z prominentnych artystów, projektantów oraz teoretyków w szczególności bazuje na własnym doświadczeniu, ale także ukierunkowana jest w sposób indywidualny na stopniowe odkrywanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji studenta. Wraz z przekazywaniem podstaw i bardziej zaawansowanych treści studiowanych problemów student sukcesywnie zbliża się do realizacji dyplomu, który ma stać się dowodem jego dojrzałości artystycznej. 

W całym procesie tworzenia pracy dyplomowej studenci pracują pod bacznym okiem promotorów. Skończone dzieła, projekty, a najczęściej całe cykle powstają w procesie ich wytężonej współpracy z dyplomantem trwającej cały semestr, a w niektórych przypadkach nawet cały rok akademicki.
Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
dr Katarzyna Utecht

Wydział prowadzi kierunki:

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • studia stacjonarne drugiego stopnia 

KIERUNEK GRAFIKA

specjalność - grafika projektowa

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalność - grafika artystyczna

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • studia stacjonarne drugiego stopnia
Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się około 600 studentów.

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Wśród zapraszanych do współpracy gościnnych wykładów profesorów znajdują się wybitni artyści i dydaktycy z największych ośrodków akademickich Europy.

 Siedziba nowej szkoły to przede wszystkim historyczny gmach Pałacu pod Globusem w Szczecinie, przekazany przez marszałka województwa na potrzeby Akademii. Do dyspozycji Akademii pozostaje też gmach przy ulicy Grodzkiej (dawna Filia Akademii Muzycznej w Poznaniu) i  ulicy Kolumba (dawna Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej).

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej. W planach na najbliższe lata jest otwarcie kierunków związanych z teatrem (wiedza o teatrze, reżyseria światła, scenografia), znajdujących się na styku dziedzin i dotykających kwestii managementu kultury i muzyki rozrywkowej. Wśród zapraszanych do współpracy gościnnych wykładów profesorów znajdują się wybitni artyści i dydaktycy z największych ośrodków akademickich Europy.


W skład  Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą cztery wydziały: 

 • Wydział Edukacji Muzycznej 
 • Wydział Instrumentalny
 • Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
 • Wydział Sztuk Wizualnych

na których prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach: 

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • instrumentalistyka,
 • grafika,
 • architektura wnętrz,
 • malarstwo,
 • wokalistyka,

studia I stopnia na kierunku:

 • wzornictwo,
 • oraz studia podyplomowe:
 • zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
instrumentalny
malarstwa i nowych mediów
sztuk wizualnych

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
al. Niepodległości 40
70-404 Szczecin
tel.: 91 852 28 31
tel.: 664 080 173

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
al. Niepodległości 40
70-404 Szczecin
tel.: 91 852 28 31
tel.: 664 080 173

WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2, pok. 101
70-562 Szczecin
tel.: 664 080 238

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2, pok. 106
70-562 Szczecin
tel.: 664 080 174

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Kurs malarstwa i rysunku dla kandydatów na studia

Serdecznie zapraszamy osoby chcące studiować na kierunku Malarstwo na Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, na unikalną możliwość sprawdzenia poziomu swoich umiejętności w murach Akademii, pod kierunkiem wykładowców malarstwa i rysunku.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane