Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


przejdź do spisu treści

ASP w Warszawie jest najstarszą artystyczną uczelnią wyższą w Polsce. Od ponad stu lat Akademia rozwija talenty młodych artystów. Każdy malarz, rzeźbiarz i grafik uzyskają pełną satysfakcje z uczęszczania na zajęcia na swoim wymarzonym kierunku studiów. Akademia Sztuk Pięknych daje niepowtarzalną szansę na samorozwój artystyczny, także z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki czy sztuki mediów, która specjalizuje studentów w animacji, fotografii oraz w przestrzeni audiowizualnej. Kierunki studiów sięgają swym zakresem szerokich perspektyw, kształcąc przyszłych architektów wnętrz, historyków sztuki oraz wzorników. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie pobudza kreatywną wyobraźnie, gwarantując połączenie artystycznych pasji z fascynującym zawodem po ukończeniu studiów.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie:
  kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki,
  przygotowuje młodych adeptów sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury,
  skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc warunki rozwoju ich twórczych i naukowych osobowości,
  rozwija poszukiwania artystyczne przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, będąc otwartą na procesy przemian w sztuce i nauce.
  uczestniczy w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w obszarze tradycji europejskiej.

W swoich działaniach Akademia Sztuk Pięknych kieruje się zasadami:
  wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej,
  poszanowania praw własności intelektualnej,
  dbania o efekty i jakość kształcenia,
 współpracy z otoczeniem przy tworzeniu dydaktyki, działalności kulturotwórczej oraz w dziedzinie transferu wiedzy.

Wydział Architektury Wnętrz

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa
tel. (+48 22) 628 92 54, (+48 22) 629 40 45, fax. (+48 22) 628 92 54
e-ma­il: waw@asp.waw.pl

Głównym polem naszego zainteresowania w procesie dydaktycznym jest szeroko rozumiane projektowanie przestrzeni. Dzięki temu program kształcenia Wydziału Architektury Wnętrz jest bogaty i zróżnicowany. Koncentruje się na przekazaniu skomplikowanej, specjalistycznej wiedzy oraz na wykształceniu kompetencji niezbędnych do uprawiania zawodu architekta wnętrz. Uczy, że warsztat projektanta zajmującego się wnętrzami, meblem, wystawiennictwem i przestrzenią publiczną jest złożony i wieloaspektowy. Staramy się, by zadania projektowe były zindywidualizowane i umożliwiały każdej studentce i każdemu studentowi twórczy, osobisty rozwój. Jednocześnie zwracamy uwagę na znaczenie pracy w zespole. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie klasycznej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych. Istotną cechą wyróżniającą nasz wydział jest przebiegający równolegle do studiów projektowych znacząco rozbudowany wątek studiów ogólnoplastycznych z malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, tkaniną oraz intermediami.

Wydział Grafiki

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47
e-ma­il: gra­fi­ka@asp.waw.pl
Dzie­ka­nat – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47
e-ma­il: gra­fi­ka.wie­czo­ro­wa@asp.waw.pl

Podstawą programu kształcenia na Wydziale Grafiki jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Kompleksowe kształcenie służy rozwijaniu inwencji artystycznej i projektowej studiujących. Umożliwia wykształcenie wszechstronnych artystów i projektantów, którzy – obok umiejętności warsztatowych opartych na współczesnych technologiach – posiadają również kompetencje w zakresie estetyki i kultury. Studentki i studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu projektowania dwu- i trójwymiarowego oraz wielu technik grafiki warsztatowej w specjalistycznych pracowniach. Po ukończeniu studiów wiedza ta pozwoli im funkcjonować jako grafik – specjalista w dziedzinie projektowania graficznego i multimediów oraz artysta zdolny do dostosowania się do zmiennych warunków koniunktury rynkowej.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 12 51, fax. (+48 22) 622 96 49
e-ma­il: kon­ser­wa­cja@asp.waw.pl

Celem kształcenia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz wykształcenie umiejętności zawodowych – manualnych czynności konserwatorskich. Program kształcenia przygotowuje studiujących do pracy w zawodzie konserwatora dzieł sztuki w określonych warunkach prawnych i ekonomicznych, do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich z zachowaniem etycznych i prawnych zasad. Umożliwia także specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych, pogłębionych studiów. Podstawą jest nauka identyfikacji dzieła sztuki i przyczyn jego zniszczeń, rozpoznanie budowy techniczno-technologicznej dzieła oraz idei autora. Służą temu ćwiczenia i wykłady, podczas których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii konserwacji oraz metodach badawczych umożliwiających identyfikację materiałów pierwotnie i wtórnie użytych. Nabyta wiedza stosowana jest w praktyce, w ramach ćwiczeń studentki i studenci konserwują oryginalne dzieła sztuki i zabytki. W trakcie zajęć omawiane są także problemy artystyczno-estetyczne występujące w dziełach – obiektach zabytkowych oraz zagadnienia związane z oryginalnym przekazem i intencją twórcy dzieła. Program kładzie nacisk na wielość rozwiązań w zakresie konserwacji-restauracji w duchu poszanowania dzieła sztuki. Na zakończenie procesu kształcenia studentki i studenci samodzielnie realizują projekt konserwatorski, opracowują specjalistyczną, pisemną i fotograficzną, dokumentację wykonanych zabiegów konserwatorskich według obowiązującego schematu, jak również realizują dokumentację multimedialną. Program kształcenia jest elastyczny – zakłada, w miarę możliwości, indywidualny tok studiów, a tym samym indywidualny rozwój każdego studiującego.

Wydział Malarstwa

Dzie­ka­nat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 826 75 30
e-ma­il: ma­lar­stwo@asp.waw.pl

Program kształcenia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii zapewnia studentom profesjonalne przygotowanie do posługiwania się warsztatem artysty malarza oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do kreacji artystycznej. Szeroko rozumiany warsztat malarski budowany jest na bazie dyscyplin dodatkowych: tkaniny klasycznej i eksperymentalnej, techniki i technologii malarstwa ściennego i sztalugowego, struktur wizualnych oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Zdajemy sobie sprawę z ewolucji pojęcia malarstwa i rozszerzaniem go o kolejne pola twórczej eksploatacji. Staramy się by program kształcenia ewoluował wprost proporcjonalnie do rozwoju dyscypliny sztuk pięknych, w tym przede wszystkim malarstwa. Planujemy poszerzenie kształcenia o zagadnienia cyfrowej dokumentacji i edycji obrazu oraz cyfrowego wspomagania obrazu malarskiego.

Wydział Rzeźby

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 75 73
e-ma­il: rze­zba@asp.waw.pl

Podstawowym kryterium programowym w dydaktyce Wydziału Rzeźby jest całościowe podejście do problematyki rzeźbiarskiej, obejmujące wszystkie jej aspekty. Studiujący mogą dokonywać wyboru ścieżki kształcenia według własnych predylekcji i intelektualnych przesłanek – począwszy od kreacji rzeźbiarskiej opartej na tradycyjnym studium z natury po rzeźbę rozumianą jako wyszukana i wystudiowana forma „czasoprzestrzeni” oraz interdyscyplinarne działania przestrzenne, również w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem rozpoczętej przed laty indywidualizacji kształcenia opartego na relacji dydaktyk – studiujący. Od roku akademickiego 2016/17 większość pracowni mieści się w nowej siedzibie przy ul. Spokojnej 15. Infrastruktura techniczna i zaplecze warsztatowe wydziału zostały w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane. Dzięki temu Wydział Rzeźby może się szczycić nowoczesnym zapleczem warsztatowym, a na szczególne wyróżnienie zasługują warsztaty technik rzeźbiarskich: odlewnictwa artystycznego, ceramiki, kamienia i drewna.

Wydział Scenografii

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 623 82 89
e-ma­il: sce­no­gra­fia@asp.waw.pl

Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika ze szczególnych umiejętności i wiedzy, jakie są niezbędne w prawdziwie twórczej pracy artystycznej scenografa, dalece odmiennej od innych sztuk plastycznych. Studia na naszym wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk, dają wiedzę i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych. W ramach zajęć studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, lalkowej czy projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w 3D, nie obce są im VR i AR, próbują holografii. A jednocześnie tradycyjnie uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby, poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Obowiązkowe są malarstwo i rysunek. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej jest indywidualizacja programu kształcenia dla każdej studentki i każdego studenta z uwagi na potrzeby, predyspozycje i stopień rozwoju artystycznego. Wśród naszych nauczycieli akademickich są najwybitniejsi polscy scenografowie teatralni i filmowi, laureaci wielu nagród, także Oskarów. Nasze studentki i nasi studenci realizują zarówno etiudy warsztatowe (teatralne i filmowe), jak i przedstawienia, m.in. na scenach ASP w Warszawie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza i teatrów oraz w łódzkiej filmówce, Warszawskiej Szkole Filmowej czy Szkole Wajdy. Przygotowujemy wspólne projekty operowe ze stołeczną Akademią Teatralną i z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest to ostatni element procesu kształcenia, ale i ostatni sprawdzian pozwalający studentkom i studentom zaistnieć na „rynku” scenograficznym. Przynosi to wymierne efekty, gdyż prawie wszyscy, którzy ukończyli studia na naszym wydziale, pracują w zawodzie scenografa.

Wydział Sztuki Mediów

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 81 30
e-ma­il: sztu­ka.me­diow@asp.waw.pl
Dzie­ka­nat – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 01 49
e-ma­il: sm.wie­czo­ro­we@asp.waw.pl

Wydział Sztuki Mediów, powstały w 2009 roku, był pierwszą tego rodzaju jednostką w Polsce. Na studiach pierwszego stopnia program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz na naukę analizy i rozpoznania dostępnych mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego. Szczególny nacisk kładziony jest na fotografię, formy wideo, działania przestrzenne, projekty immersyjne oraz wirtualną rzeczywistość. Nie są jednak pomijane klasyczne formy wypowiedzi artystycznej: rysunek, malarstwo czy rzeźba. Wszystko to służy zarówno tradycyjnym sposobom ekspresji, jak i nowym formom twórczości. Program drugiego stopnia studiów opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi artystycznych w połączeniu z refleksją teoretyczną. Pozwala studentkom i studentom na swobodne budowanie komunikatu wizualnego i wykorzystanie profesjonalnej technologii z zakresu mediów cyfrowych. Absolwentki i absolwenci Wydziału Sztuki Mediów posiadają także kompetencje społeczne w zakresie tworzenia zespołów realizujących projekty artystyczne i kierowania ich pracą. Są przygotowani do podejmowania współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach wielopłaszczyznowych, zaangażowanych społecznie projektów artystycznych.

Wydział Sztuki Mediów, powstały w 2009 roku, był pierwszą tego rodzaju, jednostką w Polsce. Na pierwszym stopniu studiów program dydaktyczny nastawiony jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz na naukę analizy i rozpoznania dostępnych mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego. Szczególny nacisk kładziony jest na fotografię, formy wideo, działania przestrzenne, projekty immersyjne oraz wirtualną rzeczywistość. Nie są jednak pomijane klasyczne formy wypowiedzi artystycznej; rysunek, malarstwo czy rzeźba. Wszystko to służy zarówno tradycyjnym sposobom ekspresji, jak i nowym formom twórczości. W późniejszym okresie kształcenia program opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi artystycznych w połączeniu z refleksją teoretyczną. Pozwala studentkom i studentom na swobodne budowanie komunikatu wizualnego i wykorzystanie profesjonalnej technologii z zakresu mediów cyfrowych. Absolwentki i absolwenci Wydziału Sztuki Mediów posiadają także kompetencje społeczne w zakresie tworzenia zespołów realizujących projekty artystyczne i kierowania ich pracą. Są przygotowani do podejmowania współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach wielopłaszczyznowych, zaangażowanych społecznie, projektów artystycznych.

Wydział Wzornictwa

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa
tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32 fax. (+48 22) 628 16 23
e-ma­il: wwp@asp.waw.pl

Wzornictwo to nauka, wiedza i doświadczenie usytuowane pomiędzy sztuką, kulturą, naukami technicznymi, socjologicznymi, humanistycznymi, architekturą i urbanistyką, psychologią, ergonomią, materiałoznawstwem, wiedzą o gospodarce i wieloma innymi. Program realizowany na naszym wydziale i metoda prowadzenia zajęć w pracowniach są tak przygotowane i realizowane, by już na poziomie licencjatu dawały absolwentkom i absolwentom świadomość problemów, przed jakimi staną w życiu zawodowym, oraz pokazywały sposoby ich rozwiązywania. Wzornictwo to obszar projektowania i kreowania nowych wartości rozciągający się od projektu użytkowego bibelociku po działania w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia i zadania, przed którymi stajemy wraz ze studentkami i studentami, to nie tylko projekty związane z wykreowaniem nowego produktu czy nowego zapotrzebowania na usługę, wszelkiego rodzaju opracowań 2d, projekty ubiorów, modowe gadżety czy stylizacyjne gry projektowe. To również wspólne kreowanie zdarzeń z pogranicza projektowania i sztuki oraz wiedzy o określonym problemie z realizacją projektową. Wzornictwo i używane do jego opisywania pojęcia to też pewnego rodzaju wytrychy do rozumienia świata. Czy otaczający nas wszechświat – niezależnie od tego, czy wykreował się sam, czy stoi za jego powstaniem jakiś projektant – jest w fazie szkicu koncepcyjnego, modelu czy prototypu? Czy to, co widzimy i o czym wiemy, że jest, stanowi rozwijającą się już realizację projektową? Czy jest to projekt wykonany rzemieślniczo w jednym egzemplarzu, czy wszechświatów jest kilka i nieznacznie tylko różnią się od siebie, czy może jest ich wiele, bo powstają w systemie wielkoseryjnym i są sztancowymi klonami jednej koncepcji realizacyjnej i wdrożeniowej? Dla kogo powstał ten produkt, jak jest zorganizowana jego dystrybucja, jakie są koszty tej produkcji? Wzornictwo to w naszym rozumieniu dyscyplina projektowania, której założeniem jest tworzenie nowych wartości, przedmiotów, usług, przekazów i nowych zapotrzebowań. Jego celem jest wsparcie zarówno poszczególnych osób, jak i określonych zbiorowości przez przyjazne i współpracujące otoczenie. W tej misji jest coś magicznego i zarazem szalenie współczesnego. I ciągle jest wiele do zrobienia.

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel.(+48 22) 623 81 17 
e-ma­il: kul­tu­ra.wi­zu­al­na@asp.waw.pl

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną łączy w swoim programie historię sztuki (z naciskiem na sztukę najnowszą) z perspektywą społeczną (socjologiczną i antropologiczną) i kształceniem plastycznym. Po ukończeniu studiów absolwentki i absolwenci będą mogli podjąć samodzielną praktykę artystyczno-badawczą, działając na rzecz wzbogacenia polskiej kultury. Zdobyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą im również na podjęcie pracy w instytucjach kultury – na stanowiskach kuratora, organizatora, kustosza. Doświadczenie nabyte w wyniku praktyk zawodowych umożliwi im płynne wejście na rynek pracy. Studentki i studenci kierunku badania artystyczne otrzymają pogłębioną wiedzę na temat współczesnej sztuki polskiej i powszechnej, zasad życia artystycznego, różnych form praktyk społecznych i politycznych łączących się z aktualną twórczością. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia krajobrazu kulturowego, relacji lokalnych z globalnością, ochrony dziedzictwa, europejskiej tożsamości. Studiujący poznają podstawy prawa i administracji oraz zasady pozyskiwania funduszy i grantów, niezbędnych do poruszania się we współczesnym życiu artystycznym. Zajęcia artystyczne będą̨ obejmowały realizację projektów w ramach rozszerzonej współpracy z działającymi w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wybitnymi artystami, kuratorami, projektantami, animatorami kultury, specjalistami w dziedzinie zarządzania kulturą, architektami i krytykami sztuki oraz instytucjami partnerskimi. W działalności naukowo-badawczej prowadzonej na wydziale będą rozwijane i stosowane metody badań poprzez sztukę̨, uznane za uzasadnione źródło wiedzy oraz narzędzie badawcze w procesie poznania historycznego, empirycznego i teoretycznego.


przejdź do spisu treści

Wydział Architektury Wnętrz

Zasady rekrutacji


STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Czas trwania studiów: 3 lata

Postępowanie rekrutacyjne:
I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).

II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej.

III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Ocena etapu II:
Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji.

Ocena etapu III:
Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji 

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację.


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Czas trwania studiów: 2 lata

Postępowanie rekrutacyjne:

Decyzja o przyjęciu kandydata na studia zostaje podjęta na podstawie:

 • dyplomu studiów pierwszego stopnia;
 • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;
 • dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

I etap – część praktyczna /kierunkowa/ – czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania;

II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.

Na prezentację kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie w formie portfolio prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia.

Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.

PUNKTACJA

za etap I egzaminu /część praktyczną/ można otrzymać maksymalnie 60 punktów,

za etap II egzaminu /autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,

punkty za I i II etap egzaminu są sumowane,

minimalna ilość punktów kwalifikująca na I rok studiów II stopnia – 45

jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą sumę punktów za oba etapy, to o kolejności na liście decyduje ilość punktów uzyskana w etapie pierwszym


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Czas trwania studiów: 3,5 roku

Postępowanie rekrutacyjne:

O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Architektura Wnętrz mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 • prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki, maksymalnie można uzyskać 30 pkt.,

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty. W trakcie rozmowy kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do teczki. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na niestacjonarne studia I stopnia decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.


NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Czas trwania studiów: 2 lata

Postępowanie rekrutacyjne:

Kandydat składa teczkę i dokumentację dorobku artystycznego i projektowego w formie portfolio. Teczka powinna zawierać nie więcej niż 15 prac (rysunkowych, malarskich oraz innych świadczących o aktywności twórczej kandydata) w formacie nie większym niż 100/70 cm. Portfolio powinno zawierać dokumentację prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia. Do portfolio powinien być załączony dyplom licencjacki lub inżynierski w formie oryginalnych plansz lub wydruków w formacie nie mniejszym niż A3.

Postępowania kwalifikacyjne składa się z dwóch części:

Część pierwsza – ocena przebiegu studiów I lub II stopnia, ukończonych poprzednio przez kandydata, na podstawie dyplomu, indeksu lub suplementu.  Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Część druga – rozmowa kwalifikacyjna (autoprezentacja), w trakcie której kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki oraz dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio i załączonego dyplomu. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.  Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do autoprezentacji. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów.

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 pkt. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

O przyjęcie na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.


przejdź do spisu treści

 

Wydział Grafiki

Zasady rekrutacji


STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE GRAFIKI
czas trwania studiów: 5 lat

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne:

 

I etap – ocena prac plastycznych (portfolio) połączona z autoprezentacją

 

1. Złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi. Teczka z pracami musi zawierać:

 

1 szkicownik zawierającym się w formacie pomiędzy A5 a A3,

10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi,

10 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem fotograficznym w formacie maksimum A4), będące zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną” dowolnego motywu;

10 rysunków w formacie 100×70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;

5 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim – wykluczamy np. płótno na krosnach malarskich.

Wszystkie prace muszą być podpisane i datowane (na froncie lub na odwrocie). Wszystkie prace powinny być złożone w jednej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata teczce.

 

Kandydat jest obecny podczas komisyjnego przeglądu zawartości teczki podczas autoprezentacji.

 

2. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna także pokazywać samodzielność myślenia, definiowania sądów i wyrażania przez kandydata opinii na temat zagadnień związanych z szeroko pojmowaną kulturą artystyczną.

 

Czas trwania I. etapu egzaminu: 3-4 dni, w zależności od liczby kandydatów.

Czas trwania indywidualnej autoprezentacji połączonej z przeglądem zawartości teczki około 8-10 minut dla każdego kandydata.

 

II etap – część praktyczna

 

Częścią praktyczną egzaminu wstępnego jest realizacja trzech zadań plastycznych mających na celu sprawdzenie umiejętności rysunkowych, malarskich oraz poprawności interpretowania zagadnień związanych z kompozycją plastyczną.

 

Część praktyczna zawiera: zadanie rysunkowe (studium modela w przestrzeni), zadanie malarskie (studium malarskie z natury), zadanie z kompozycji.

 

Czas trwania II. etapu egzaminu: 3 dni (16 godzin).

 

 

 

PUNKTACJA

 

Ocena etapu I:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30 punktów. Do II etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 11 punktów.

 

Ocena etapu II:

Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Maksymalna łączna suma punktów za egzamin praktyczny na kierunku Grafika wynosi 100. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

Zasady punktacji:

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi dla kierunku Grafika suma punktów uzyskanych za etap I, tj. ocenę portfolio wraz z autoprezentacją oraz za etap II, tj. część praktyczną.

 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca na studia wynosi 95.

 

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

czas trwania studiów: 3 lata

 

 

 

Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie oceny teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata, przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wymagane są prace rysunkowe i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.) w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane. Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

Oceny zawartości teczki dokonuje się w skali od 0 do 30 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia wynosi 11 punktów.

 

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli I lub II etap rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.

 

NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

czas trwania studiów: 2,5 roku

 

 

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek grafika:

 

w systemie wieczorowym;

w systemie zjazdowym (zaocznym).

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Teczka powinna zawierać od 15 do 25 prac plastycznych w zakresie rysunku  i malarstwa w formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm. Teczka może zawierać także inne prace plastyczne kandydata (szkice, fotografie, projekty graficzne). Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

Oceny zawartości teczki dokonuje się w skali od 0 do 30 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na niestacjonarne studia II stopnia wynosi 11 punktów.


Wydziały na uczelni:

architektury wnętrz
grafiki
konserwacji i restauracji dzieł sztuki
malarstwa
rzeźby
wzornictwa

Główny adres uczelni

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
 •  
 • Telefon: (22) 320 02 00, 320 02 14
 • Fax: (22) 320 02 14
 • Email: rektorat@asp.waw.pl
 • Strona: http://www.asp.waw.pl

Kontakty w sprawie rekrutacji i studiów

In­for­ma­cji w spra­wie studiów udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów:

Wy­dział Ma­lar­stwa
Dzie­ka­nat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 826 75 30
e-ma­il: ma­lar­stwo@asp.waw.pl

Wy­dział Rzeź­by
Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 75 73
e-ma­il: rze­zba@asp.waw.pl

Wy­dział Gra­fi­ki
Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47
e-ma­il: gra­fi­ka@asp.waw.pl
Wy­dział Gra­fi­ki
Dzie­ka­nat – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47
e-ma­il: gra­fi­ka.wie­czo­ro­wa@asp.waw.pl

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki
Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 12 51, fax. (+48 22) 622 96 49
e-ma­il: kon­ser­wa­cja@asp.waw.pl

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz
Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa
tel. (+48 22) 628 92 54, (+48 22) 629 40 45, fax. (+48 22) 628 92 54
e-ma­il: waw@asp.waw.pl

Wy­dział Wzor­nic­twa
Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa
tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32 fax. (+48 22) 628 16 23
e-ma­il: wwp@asp.waw.pl

Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów
Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 81 30
e-ma­il: sztu­ka.me­diow@asp.waw.pl
Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów
Dzie­ka­nat – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 01 49
e-ma­il: sm.wie­czo­ro­we@asp.waw.pl

Wy­dział Sce­no­gra­fii
Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 623 82 89
e-ma­il: sce­no­gra­fia@asp.waw.pl

Wy­dział Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą Wi­zu­al­ną
Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel.(+48 22) 623 81 17 
e-ma­il: kul­tu­ra.wi­zu­al­na@asp.waw.pl 

Dział Nau­cza­nia 
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
BUDYNEK WYDZIAŁU MALARSTWA II PIĘTRO
tel. (22) 826 73 85
tel. (22) 320-02-18
e-mail: dn@asp.waw.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane