Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Dlaczego warto studiować na naszej uczelni?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki możesz mieć wpływ na to, co Cię otacza? A może chciałbyś poprzez sztukę wyrażać swoje emocje, lub po prostu jesteś osobą twórczą, której głowa niemal eksploduje od pomysłów? Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś „tak”, to znaczy, że trafiłeś pod właściwy adres!

Już od siedemdziesięciu lat Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku kształtuje młodych twórców, którzy uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki i projektowania w regionie, kraju i poza jego granicami. Doświadczeni i utytułowani wykładowcy odkryją przed Tobą bogactwo technik artystycznych, środków przekazu i najnowszych metod projektowania.

Przestronne i dobrze wyposażone pracownie pozwolą Ci na realizację Twoich najśmielszych wizji.

Podczas plenerów poznasz nowych ciekawych ludzi z pozostałych akademii oraz będziesz miał okazję pracować nad niecodziennymi projektami. Całą zdobytą wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się podzielić ze studentami z innych krajów podczas stypendiów zagranicznych w ramach programu LLP/Erasmus.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku:

 • Największa w Polsce północnej publiczna uczelnia artystyczna o 70-letniej tradycji.
 • Obecnie na ASP w Gdańsku studiuje około 1000 studentów na kierunkach licencjackich i magisterskich: Animacja Kultury, Architektura Wnętrz, Fotografia, Grafika, Grafika projektowa, Intermedia, Krytyka artystyczna, Malarstwo, Projektowanie w krajobrazie kulturowym, Rzeźba, Sztuka w przestrzeni publicznej, Wzornictwo, Architektura Przestrzeni Kulturowych.
 • Na Akademii pracuje ponad 150 nauczycieli akademickich, którzy mają szerokie doświadczanie i dokonania w dziedzinach artystycznych i projektowych.
 • Akademia jest zlokalizowana w ścisłym centrum historycznym Gdańska w zabytkowych budynkach (Wielka Zbrojownia, Baszta Słomiana, Dom Angielski, Mała Zbrojownia).
 • W grudniu 2015 roku nastąpiło otwarcie Zbrojowni Sztuki na parterze Wielkiej Zbrojowni, w ramach której ASP w Gdańsku prezentuje ofertę kulturalną w postaci wystaw, warsztatów, wykładów, debat, konferencji oraz wydarzeń specjalnych. Projekt Zbrojownia Sztuki jest rozwinięciem działalności kulturalnej ASP w Gdańsku. Zapoznaj się z programem Zbrojowni Sztuki na rok 2018.

Wśród najważniejszych imprez organizowanych cyklicznie warto wymienić:

 • Ogólnopolską Wystawę Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych
 • Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze
 • Warsztaty Liternicze Grafikam
 • Ogólnopolskie Spotkanie Wzornictwa „Młody człowiek i morze”
 • Noc Muzeów
 • Dotknij Teatru

Uczelnia prowadzi wiele kooperacji partnerskich. Umowy o wymianie w ramach programu Erasmus zostały podpisane z 50 uczelniami w Europie i Turcji. Poza Europą ASP w Gdańsku prowadzi wymianę min. z Hong Kong Design Institute, Azerbejdżańskim Państwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki. Lokalnie uczelnia podejmuje kooperacje z kluczowymi instytucjami kultury w regionie, konsulatami oraz środowiskiem biznesowym.


Wydział Architektury i Wzornictwa


Kierunek: Architektura Wnętrz

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem formy naszego życia. Ten fakt rodzi nadzieję na samorealizację, ale także skłania do rozwagi. Studia na Kierunku Architektury Wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących ale i odpowiedzialnych zadań. 

Kierunek: Wzornictwo

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i  interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 3 letnich studiach 1-go st. dostępnych jest 6 pracowni wzornictwa oraz projektowanie graficzne, a na 2 letnich studiach magisterskich pracownie: projektowania produktu, produktu przemysłowego, mebla seryjnego, okrętów, projektowania ergonomicznego, design eksperymentalny i komunikacja wizualna.

Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.


Wydział Grafiki


Grafika I stopnia – studia stacjonarne

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te dwie drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty. Świadome, samodzielne myślenie i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy, jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika I stopnia – studia stacjonarne

Międzywydziałowa Specjalność Animacja

 Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Animacja, czyli ruchoma grafika, stała się współcześnie jednym z najważniejszych środków artystycznego i komercyjnego wyrazu: film, telewizja, internet, ruchome bilbordy, gry i aplikacje komputerowe oraz wizualizacje stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Międzywydziałowa Specjalność Animacja na Wydziale Grafiki umożliwi dogłębne poznanie podstawowych technik animacji manualnej i cyfrowej. Studia licencjackie w oparciu o sprawdzony tradycyjny warsztat grafiki artystycznej i projektowej przygotują do nowych zadań tych, którzy przy użyciu najnowszych cyfrowych narzędzi pragną tworzyć w oparciu o ruch, czas i rytm.

Zakres nauki obejmuje:

 • podstawy i zasady animacji filmowej doświadczane w praktyce,
 • zrozumienie i interpretacja ruchu i rytmu w formie filmowej,
 • przygotowanie scenograficzne (we współpracy z pracowniami graficznymi) oraz tworzenie projektów i modeli animacyjnych,
 • nauka warsztatu i podstawowych narzędzi animacyjnych (manualnie i cyfrowo),
 • poznanie zasad języka filmowego,
 • budowa opowieści i narracji filmowej,
 • komponowanie kadrów, ujęć i sekwencji filmowych.

Student realizuje blok przedmiotów dedykowanych Specjalności Animacja, a także realizuje obowiązkowy zakres przedmiotów przewidzianych dla studentów Grafiki I stopnia. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru 3 pracownie grafiki artystycznej i projektowej, w których przygotowuje pracę dyplomową. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.  

 Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci specjalności będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika II stopnia – studia stacjonarne

Specjalność: Grafika Projektowa

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii oraz praktykę dotyczącą projektowania graficznego, w tym: typografii, projektowania książek, czasopism, plakatów, identyfikacji wizualnej. Jest zaznajomiony z wewnętrzną strukturą materii fotograficznej i rozumie autonomiczność fotografii jako odrębnej dyscypliny sztuki, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako projektant.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem graficznym. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki artystycznej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju. Dodatkowo zostaje stworzona możliwość uczęszczania na zajęcia na innym wydziale ASP w ramach tzw. przedmiotu ogólnouczelnianego.

Podsumowując, zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla absolwenta studiów II stopnia specjalności Grafika Projektowa do realizacji zawodowej na rynku profesjonalnym, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Absolwent posiada umiejętność przygotowania materiałów do kampanii społecznej lub promocyjnej, kampanii lub cyklu fotograficznego, przygotowania i zmontowania dzieła multimedialnego, w tym animacji poklatkowej, potrafi zaprojektować i zilustrować cykl wydawniczy, zaprojektować serię opakowań, opracować projekt ulepszenia komunikacji wizualnej lub kompleksową identyfikację wizualną.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika II stopnia – studia stacjonarne

Specjalność: Grafika Artystyczna

 Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i praktyki dotyczących druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych. Zdobył ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu rysunku i malarstwa, zaznajomił się z zagadnieniami związanymi z fotografią artystyczną. Posiada zdolność rozpoznawania i wykorzystywania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi dla tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrują się na poszukiwaniu indywidualnej drogi w zakresie grafiki artystycznej. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki projektowej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju. Dodatkowo zostaje stworzona możliwość uczęszczania na zajęcia na innym wydziale ASP w ramach tzw. przedmiotu ogólnouczelnianego.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla realizacji zawodowej absolwenta na rynku sztuki, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Ponadto wiedza i kompetencje uzyskane w ramach pracowni projektowych umożliwiają realizację zadań związanych z rynkiem komercyjnym. Absolwent posiada umiejętność przygotowania zaawansowanych prac w pracowni graficznej, łączenia technik graficznych, wykonania pracy rysunkowej lub malarskiej, przygotowania cyklu artystycznych zdjęć, opracowania dzieła multimedialnego, także w animacji poklatkowej.

 Perspektywy zatrudnienia

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika I stopnia – studia niestacjonarne

Specjalność: Grafika Projektowa

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych. Dzięki temu absolwent posiada dobrze ugruntowaną znajomość historii sztuki i grafiki oraz znajomość technologii i możliwości wynikających z różnych technik graficznych oraz narzędzi projektowania cyfrowego. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z zakresu materii fotograficznej, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw animacji cyfrowej, podstawy montażu cyfrowego Jest przygotowany do świadczenia usług z zakresu projektowania graficznego.

Studia koncentrują się na różnorodnych aspektach projektowania graficznego z uwzględnieniem zagadnień technik tradycyjnych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów niestacjonarnych I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli m.in. stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową lub  malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, znak, logo, opakowanie, stronę www; przygotować animację, opracowanie graficzne i skład książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.: DTP, Warsztat Komputerowy, Fotografia Reklamowa, Projektowanie Graficzne - Grafika Reklamowa, Projektowanie www, Pracownia Plakatu, Projektowanie Ilustracyjne, Projektowanie Znaku, Grafika Edytorska, Grafika Multimedialna, Grafika Artystyczna – Technologie, Historia Grafiki, Wybrane Zagadnienia Kultury, Prawo Autorskie.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.


Wydział Malarstwa


Atuty kierunku - dla kogo jest ten kierunek?

Studia na Wydziale Malarstwa to niepowtarzalna atmosfera tworzona przez ludzi, których połączyła pasja tworzenia i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej, zarówno w granicach malarstwa sztalugowego, z zastosowaniem tradycyjnych technologii, jak i dzieł z wykorzystaniem intermedialnych środków wyrazu.

U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edukacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko rozumiany rozwój.

Oferujemy udział w plenerach, warsztatach i wystawach, a także bogatą ofertę stypendialną oraz wyjazdy zagraniczne do jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

Perspektywy zatrudnienia

Kim jesteś po ukończeniu naszego Wydziału? Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery; wszechstronnym twórcą, potrafiącym działać również w przestrzeni publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje). Nabyte umiejętności wykorzystasz przy tworzeniu scenografii teatralnych i filmowych, ilustrując książki, projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.

Charakterystyka studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku trwają 10 semestrów. W trakcie studiów student  nabywa umiejętności  z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej. Jest przygotowany do wykonania prac z zakresu malarstwa sztalugowego w technologiach tradycyjnych, współczesnych oraz z wykorzystaniem intermedialnych środków wyrazu. Dyplom na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich, składa się z trzech części; z dzieła z zakresu malarstwa; dzieła z zakresu technik uzupełniających warsztat malarski; pisemnej pracy z zakresu historii lub teorii sztuki, w której dyplomant powienien wykazać się umiejętnością analizowania i oceniania różnych zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Praca dyplomowa musi być zapisana w formie elektronicznej. Pozytywnie zdany egzamin dyplomowy, umożliwia uzyskanie przez dyplomanta tytułu magistra sztuki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Wydział Rzeźby i Intermediów


Kierunek Rzeźba 

Atuty kierunku - dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek Rzeźba , jak mało który , dedykowany jest dla osób wrażliwych na kształt i formę otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba , nacechowane jest wiarą w siłę i aktualność  tej dyscypliny sztuki jaką jest Rzeźba - od stuleci inspirująca , dynamiczna i wciąż poszerzająca swoje granice. Studia na kierunku Rzeźba pozwolą w sposób niezwykle pełny wyrazić swój indywidualny stosunek do świata i sztuki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci naszego kierunku odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą , niektórzy pracują na macierzystej uczelni jak również na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. Naszych studentów i absolwentów , zawsze cechowała niezwykła kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indywidualne walory ubogacone umiejętnością pracy zespołowej , która szczególnie dotyczy studentów naszego kierunku , sprawiają , że nasi absolwenci z sukcesami kierują lub pracują w zespołach autorskich  jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystyczne cele.

Po co studiować rzeźbę?

Czy taka umiejętność jest jeszcze do czegoś potrzebna? Otóż rzeźba to nie tylko pewien zakres umiejętności manualno – technicznych często zamykanych w pojęciu sztuki jako techne. Rzeźba to stan świadomości pozwalający czytać formę w otaczającej rzeczywistości, wyławiać jej urodę, uniwersalne piękno ale także brzydotę czy wręcz ordynarność. Wszystko to pozwala rozumieć zasady kształtowania się materii w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem fizyczności ludzkiej. Rzeźba jest to zdolność relacjonowania i materializowania dostrzeganych zjawisk natury i przetwarzania ich w indywidualnym przekazie. Słowem rzeźbę w relacji do pozostałych aktywności w przestrzeni takich jak architektura, wzornictwo, scenografia, można porównać do tego czym jest matematyka dla nauk ścisłych, lub poezja dla nauk humanistycznych. Pozwala widzieć otoczenie nie jako zbiór przedmiotów ale jako manifestację formy z wszystkimi abstrakcyjnymi aspektami poznania (proporcje, kompozycja, struktura) zjawisk takich jak masa, światło, dynamika. Rzeźba jak żadna inna dyscyplina łączy pracę w różnych materiałach (takich jak drewno, kamień, metal, glina, tworzywa sztuczne) z auto rozwojem i poznaniem natury rzeczy poprzez zmaganie z ich materialnością. Zatem studiowanie rzeźby daje niepowtarzalną okazję do zdobycia umiejętności kształtowania formy i świadomej percepcji przestrzeni. Zapewniam cię, że rozwinięte w ten sposób zdolności pozwolą ci widzieć więcej i dogłębniej, a już samo to jest wartością bezcenną na przyszłość, jakkolwiek miałaby się ona potoczyć.

Kierunek Intermedia

Atuty kierunku - dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów, nowymi sposobami narracji, aktywnościami DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), działaniami z pogranicza fotografii, wideo, instalacji, performensu oraz nowych mediów.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który nie tylko oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.


Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce


O Instytucie

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce  jako samodzielna jednostka, na prawach wydziału, istnieje od 1 września 2012 roku. 

W Instytucie wykładają profesorowie, adiunkci oraz specjaliści będący przedstawicielami takich dziedzin teoretycznych jak: filozofii (sztuki), estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, pedagogiki kulturowej, antropologii kulturowej oraz dziedzin praktyczno-artystycznych – przede wszystkim rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki komputerowej i praktyk wizualnych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w trybie teoretycznym (wykłady, konwersatoria, seminaria i ćwiczenia)  oraz poprzez naukę w pracowniach artystycznych pod kierunkiem wybitnych artystów-pedagogów. Tematyka studiów dotyczy głównie badań z pogranicza dziedzin humanistycznych oraz dociekań w obrębie kultury artystycznej w kontekście działań i zmian społecznych (sztuka w przestrzeni publicznej, działania performatywne, współczesna tożsamość sztuki, teraźniejszość i pamięć w sztuce. Zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki odbywają się w pracowniach Instytutu, mieszczących się w budynku głównym ASP (Wielkiej Zbrojowni).

Wydziały na uczelni:

architektury i wzornictwa
grafiki
malarstwa
międzywydziałowy instytut nauk o sztuce
rzeźby i intermediów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura przestrzeni kulturowych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
rzeźba Magister Stacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Intermedia

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Wirtualne Dni Otwarte 2021 na ASP!

Virtual Open Days 2021 at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

czytaj dalej

Sztuka. I cała reszta.

Stawiamy na otwartość, wolność i kreatywność. Oswajamy ze sztuką, pokazując jej różnorodność i uniwersalność. ASP w Gdańsku realizujemy kampanię promocyjną pod nazwą „Sztuka i cała reszta”!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane