Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Rok założenia: 2004 | Rektor: dr Dariusz Skalski

przejdź do spisu treści

CZAS NA ZMIANY


Misją Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu jest kształcenie i doskonalenie studentów, słuchaczy i uczestników innych form kształcenia, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, w różnych obszarach, w ścisłym związku z zawodowymi i społecznymi potrzebami rynku pracy.

REALIZACJA MISJI


odbywa się w ramach procesu organizowania kształcenia, stwarzaniu dogodnych warunków dla studiowania młodzieży, w tym niezamożnej i pochodzącej z małych miejscowości regionu, a także osobom pracującym zawodowo, poprzez kształcenie przemienne, elastyczną organizację studiów, uznawanie efektów uczenia się lub kształcenia poza uczelnią, indywidualizację studiów, pomoc materialną i społeczną, budowanie przyjaznej atmosfery studiowania, rozwijanie kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych oraz umacnianie wysokiej pozycji uczelni i miasta Wałcza, jako ważnego miasta akademickiego w regionie. Ważny jest w tym kontekście również transfer wiedzy wytworzonej w badaniach własnych, w toku kształcenia i współpracy do miejscowych jednostek gospodarczych, administracyjnych i poprzez budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, kultury i sportu.


KADRA


Kadra pracująca w ANS  to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką – zarówno w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski.

Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy.

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu zatrudnia wielu pracowników naukowo – dydaktycznych. Są wśród nich osoby z Wałcza i okolic oraz z innych ośrodków akademickich. Wykłada u nas 40 doświadczonych nauczycieli akademickich.


REGIONALNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE


5 października 2015 r. zostało otwarte Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którego skład wchodzą laboratoria:

 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych
 • Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych
 • Laboratorium Technik Laserowych
 • Laboratorium Technologii Wytwarzania
Laboratoria te stanowią ważną bazę dydaktyczną służącą kształceniu studentów. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe zwiększa możliwości rozwojowe przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych urządzeń badawczych, co ułatwia opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Na urządzeniach stanowiących wyposażenie poszczególnych laboratoriów możliwe jest prowadzenie badań naukowych tj.:
 • cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem wszelkiego rodzaju materiałów
 • skanowanie przedmiotów w technologii 3D
 • drukowanie w technologii 3D
 • dokonywanie pomiarów warsztatowych z dokładnością do 0,001 mm
 • cięcie laserem umieszczonym na zrobotyzowanym ramieniu, co pozwala na wykonywanie prac przestrzennych w 3D

BAZA DYDAKTYCZNA


Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną, na którą składają się sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki multimedialne, laboratoria techniczne, komputerowe i językowe, hala sportowa, nowocześnie wyposażona siłownia i sale gimnastyki korekcyjnej.

Studenci Uczelni mogą realizować praktyczny profil kształcenia dzięki temu, że Uczelnia zawarła porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami i biznesem, oferującymi nowoczesne systemy, technologie, urządzenia, maszyny wytwórcze i pomiarowe oraz miejsca praktyki.

We wszystkich budynkach naszej Uczelni funkcjonuje bezprzewodowa sieć (WiFi), dzięki której każdy student może korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Na obszarze należącym do Uczelni zlokalizowany jest kompleks boisk „Moje Boiska Orlik 2012”. W procesie dydaktycznym korzystamy również z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.


KIERUNKI STUDIÓW


Studia I stopnia licencjackie:

ADMINISTRACJA

 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Płace i kadry
 • Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie
 • Menedżer projektów europejskich

BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing i sprzedaż

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Nauczycielska z korekcją wad postawy
 • Nauczycielska z trenerem personalnym
Studia I stopnia inżynierskie:

INFORMATYKA

 • Administrator sieci
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Informatyka śledcza

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • Lean Management
 • Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU 4.0

 • Zrobotyzowane systemy produkcyjne
 • Inżynierskie techniki komputerowe
 • Mechanik lotniczy
Studia II stopnia magisterskie:

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie oświatą z elementami coachingu
 • Zarządzanie projektami IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną
 • Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych
Studia podyplomowe:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ INFORMATOR 2022/2023REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA:


Przyjmuje się następujące terminy rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2022/2023:
Termin I:   20.04.2022 – 15.07.2022
Termin II:  16.07.2022 – 19.08.2022
Termin III: 20.08.2022 – 16.09.2022
Termin IV: 17.09.2022 – 14.10.2022
Termin V:  15.10.2022 – 15.11.2022

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia I stopnia licencjackie

O kierunku:

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Administracja samorządowa

Specjalność Administracja samorządowa skierowana jest do osób chcących nabyć wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w administracji na szczeblu regionalnym i lokalnym, jak również w pionach administracji w przedsiębiorstwach prywatnych. W toku studiów student nabywa znajomość regulacji prawnych oraz umiejętności praktycznego ich wykorzystania. Absolwent studiów na specjalizacji Administracja samorządowa posiada wiedzę na temat planowania strategicznego w samorządzie, gospodarki finansowej samorządu, polityki społeczno-gospodarczej, a także wykształcił umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, sposobów mediacji i negocjacji czy reguł tworzenia prawa miejscowego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Tworzenie prawa miejscowego
 • Nadzór i kontrola w samorządzie
 • System podatków i opłat lokalnych
 • Podstawy mediacji i negocjacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
 • Ochrona i zarządzanie informacją w administracji samorządowej
 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Polityka społeczno-gospodarczaPlanowanie strategiczne w samorządzie
 • Nadzór i kontrola w samorządzie
Administracja skarbowa

Celem studiów na specjalności Administracja skarbowa  jest zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji z zakresu systemu podatkowego w Polsce, co stanowić będzie niewątpliwy atut na rynku pracy. Specjalność ta skierowana jest do osób chcących związać swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Absolwent studiów w specjalizacji Administracja skarbowa będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa podatkowego i bankowego, rodzajów podatków bezpośrednich i pośrednich, postępowania podatkowego, zarządzania administracją skarbową, a także prawa karnego skarbowego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Prawo bankowe, celne i dewizowe
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Organizacja i zarządzanie Krajową Administracją Skarbową
 • System podatkowy w Polsce
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiaru podatku i przenoszenia odpowiedzialności na osoby trzecie
 • Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania
 • Postępowanie podatkowe i kontrolne
 • Prawo karne skarbowe z elementami rachunkowości

Kariera:

 • urzędnik państwowy
 • urzędnik służby cywilnej
 • agent celny
 • komornik skarbowy
 • inspektor kontroli finansowej

Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej).

Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Administracja zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o administracji oraz nauk prawnych, co zapewni mu profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej w strukturach administracji samorządowej i rządowej szczebla lokalnego i regionalnego.

Ukończenie kierunku Administracja stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia, wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa i inne). Pozwala to na zdobycie stosownego przygotowania zarówno młodzieży, jak i osobom po 26 roku życia, które chcą się przekwalifikować w kierunku pracy administracyjnej (np. z powodu zakończenia służby wojskowej lub pracy w innych służbach mundurowych).

Na tym kierunku zdobywa się również kompetencje odnoszące się do codziennej praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problematyki stanów nadzwyczajnych, w szczególności zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze lokalnym i regionalnym.

Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Administracja mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • sektorze publicznym (wojsko, policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa);
 • urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz w podległych im jednostkach;
 • fundacjach, stowarzyszeniach, podmiotach ekonomii społecznej

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO


Studia I stopnia licencjackie

Kierunek Bezpieczeństwo powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów ze względu na deficyt pracowników w resorcie MON i MSWiA. Program studiów w pełni był konsultowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców dlatego powstały dwa moduły przedmiotów do wyboru (specjalności): bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna.

Program studiów:

Program studiów łączy naukę o bezpieczeństwie, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa społecznego oraz strategii bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kryminologii i kryminalistyki, zwalczania przestępczości kryminalnej, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu. Jest to gwarancją, uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy i kompleksowych umiejętności praktycznych, a także kompetencji społecznych, zapewniających profesjonalną aktywność zawodową.Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

Profil absolwenta:

Celem studiów kierunku Bezpieczeństwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest umożliwienie studentom rozszerzenia i pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w trakcie wykonywania zawodów związanych z bezpieczeństwem oraz pogłębienie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest zdolny do samodzielnej obserwacji zjawisk społecznych, wielowymiarowej analizy sytuacji pojawiających się w trakcie wykonywania zawodu, dostrzegania zagrożeń, a także reakcji na występujące zagrożenia. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno państwowego, jak i wewnętrznego. Posiada również podstawowe umiejętności badawcze, które pozwolą na wykonywanie badań w obszarze bezpieczeństwa Absolwent rozumie potrzebę całożyciowego uczenia się i jest gotowy podejmować aktywność w tym zakresie, potrafiąc projektować zarówno swoją własną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej, jak i udzielać wsparcia w tym zakresie tym jednostkom, do pracy z którymi jest przygotowywany w trakcie studiów. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • Funkcjonariusze policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
 • Oficerowie i podoficerowie sił zbrojnych
 • Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Specjalista z zarządzania kryzysowego
 • Specjalista usług ochrony osób i mienia
 • Pracownicy administracji rządowej i samorządowe

przejdź do spisu treści

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Studia I stopnia licencjackie

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych, zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych i uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

 • Księgowość i Podatki w przedsiębiorstwie
 • Płace i Kadry
 • Menedżer projektów europejskich

ProProfil absolwenta

Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom, absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • przedsiębiorstwach – na stanowiskach z zakresu księgowości i finansów;
 • instytucjach finansowych – na stanowiskach z zakresu bankowości korporacyjnej i detalicznej, jako analitycy kredytowi, pracownicy segmentu private banking, specjaliści ds. ubezpieczeń majątkowych i na życie, specjaliści z zakresu inwestycji na rynku finansowym, doradcy finansowi;
 • sektorze publicznym  jako pracownicy administracji samorządowej, administracji podatkowej, zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, oświaty, specjaliści ds. zamówień publicznych, audytorzy wewnętrzni.

przejdź do spisu treści

INFORMATYKA


Studia I stopnia inżynierskie

Kierunek Informatyka – studia inżynierskie wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu złożonych zagadnień informatyki jak również w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych jak również kształci zdolność analitycznego myślenia. Program studiów to maksimum praktycznej wiedzy, dostosowany do branżowych certyfikacji oraz rynku pracy (Certyfikaty Cisco, Microsoft, OSSTMM). Nowoczesne formy edukacji (stacjonarne i wirtualne laboratorium Cisco, platformy e-learningowe, projekty praktyczne w miejscu pracy). Program studiów:

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Administrator sieci

Specjalność Administrator sieci jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące specjalistów z zakresu analizy, projektowania oraz wdrażania rozwiązań informatycznych w organach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach opartych na technologiach sieciowych. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i budowy szerokiej klasy informatycznych i teleinformatycznych systemów zarządzania. Kształcenie uzupełnia się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz zarządzania informacją. W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MTA.

Program studiów został opracowany we współpracy ze specjalistami z 100-ego batalionu łączności w Wałczu, który jest Partnerem naszej Uczelni.

Kadra, układ przedmiotów, dostępność wysokiej klasy sprzętu oraz oprogramowania zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie (zgodne ze standardami Cisco, Microsoft, Clavister, Dell, Oracle). Studia mają na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie planowania, wdrażania, utrzymywania i nadzorowania sieci komputerowych oraz poznania wiodących rozwiązań technologicznych z tym związanych. Duży nacisk położony jest na metody zapewnienia bezpieczeństwa w rozwiązaniach sieciowych. Absolwent specjalności będzie potrafił zaprojektować, zintegrować i zarządzać sieciami o różnej skali unifikacji, zasięgu czy wielkości oraz projektować, przeprojektować, skonfigurować i wdrożyć sieć komputerową, uwzględniając zagadnienia dotyczące skalowalności, dostępności, wydajności i bezpieczeństwa.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Rozwiązywanie problemów sieciowych
 • Routing i przełączanie w sieci
 • Telefonia IP
 • Planowanie i wdrażanie usług serwerowych
 • Zarządzanie danymi w sieciach korporacyjnych
 • Technologie Internetu rzeczy
 • Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci komputerowych
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest specjalnością, która wychodzi naprzeciw problemom przyszłości. Przypadek WikiLeaks, opracowanie systemu Pegasus jak również operacja pod kryptonimem Nitro Zeus pokazują, że ochrona informacji stanie się w najbliższym czasie obszarem kluczowym w sektorze IT, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie nieustannie rosło.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to wyzwanie, któremu niełatwo sprostać. Coraz to nowe formy komunikowania się, przeprowadzania transakcji i szukania informacji tworzą pole do nadużyć, które organy państwowe są zobowiązane kontrolować. Praktyczna i przystępna wiedza w zakresie zwalczania cyberprzestępczości będzie znaczącym atutem absolwentów tej specjalności na rynku pracy.

W trakcie studiów część zajęć poświęcona jest naukowej metodologii badania bezpieczeństwa, opracowanej przez firmę ISECOM. Obejmuje ona badanie bezpieczeństwa operacyjnego, fizycznego, interakcji międzyludzkich oraz wszelkich innych form komunikacji zarówno tych przewodowych jaki bezprzewodowych.

Poznanie przez studentów komponentów niezbędnych do wdrożenia i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie wymagań ISO/IEC 27001 umożliwi przygotowanie do egzaminu na certyfikat audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/ IEC 27001.

Absolwent specjalności cyberbezpieczeństwo potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa systemu lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych w świetle obowiązującego prawa, stosować właściwe techniki i metody bezpieczeństwa w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i Internecie rzeczy (Internet of Things), projektować, konfigurować i diagnozować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, skutecznie wykrywać i zapobiegać zagrożeniom przy użyciu właściwych technik, oceniać stopień zagrożeń środowiskowych (pól elektromagnetycznych) naturalnych i celowych w systemach teleinformatycznych oraz stosować odpowiednie metody zabezpieczeń.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO27001)
 • OSSTMM – metodologia – część I
 • OSSTMM – metodologia – część III
 • Dokumentacja akredytacyjna systemów teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi
Informatyka śledcza

Informatyka śledcza to zespół czynności składających się na poszukiwanie oraz analizowanie materiałów zapisanych na elektronicznych nośnikach danych. Studia na kierunku Informatyka śledcza mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. W trakcie studiów studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające, między innymi, identyfikować, pozyskiwać, oceniać, wyodrębniać i prawidłowo zabezpieczać materiał dowodowy. Przedstawione zostaną praktyki branżowe, regulacje prawne i organizacyjne oraz rozwiązania stosowane do badań nośników informacji i systemów teleinformatycznych. Studenci poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. W ramach zajęć praktycznych studenci samodzielnie przeprowadzą badania laboratoryjne przykładowego materiału dowodowego w oparciu o dostępne narzędzia, metodykę oraz samodzielnie opracowane rozwiązania. W ramach studiów kształceni są informatycy specjalizujący się w analizie kryminalistycznej komputerów, nośników informacji oraz urządzeń mobilnych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Podstawy prawa karnego materialnego
 • Podstawy prawa karnego procesowego
 • Kryminalistyka
 • Kryminologia
 • Analiza danych
 • Dokumentacja czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia

Profil absolwenta:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka uzyska zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Pozna i będzie rozumiał na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Zdobędzie umiejętności programowania komputerów i pozna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w zespołach programistycznych. Uzyska podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Zdobędzie umiejętności analitycznego myślenia. Swoją wiedzę będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka studia inżynierskie będą gotowi do:

 • podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych,
 • podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych,
 •  zarządzania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa sytemu,
 • analizy na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa,
 •  podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 •  podjęcia studiów drugiego stopnia.

przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU 4.0


Studia I stopnia inżynierskie

SPECJALNOŚCI:

 • Zrobotyzowane systemy produkcyjne
 • Inżynierskie techniki komputerowe
 • Mechanik lotniczy

CHARAKTERYSTYKA

Współcześnie na całym świecie odbywa się niebywała zmiana w zakresie działań wytwórczych, gdzie pracę ludzi w pełni przejmują roboty. Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się z urządzeniami technicznymi. Dzieje się to za sprawą przełomowych wynalazków techniki oraz informatyki. W przemyśle ta „przełomowość” określana jest nawet jako czwarta rewolucja.

Przemysł 4.0 budzi coraz większe zainteresowanie pracowników wyższego i niższego szczebla polskich zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa zaczynają stosować nowoczesne technologie komunikacji i przetwarzania danych oraz sterowania i monitoringu, które pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji. Zmiany w organizacji produkcji, związane z wprowadzaniem technologii 4.0 powodują zmiany w zakresie wykształcenia i umiejętności.

Studenci w ramach 3,5 letnich studiów zawodowych na tym kierunku uzyskają wiedzę i umiejętności operacyjne, dotyczące najnowszych technik informatycznych, komputerowych i produkcyjnych stosowanych w unowocześniającym się przemyśle. Poznają: metody projektowania produktów i zarządzania cyklem życia produktu, tworzenia koncepcji procesów produkcji i dokumentacji wirtualnej, drukowania modeli 3D, ich badań symulacyjnych, laboratoryjnych i przemysłowych, wirtualnej dokumentacji produkcyjnej, wytworzenia produktu w wirtualnym środowisku produkcyjnym, sprawdzenia jego poprawności, przejścia z wirtualnego środowiska produkcyjnego do środowiska realnego, opracowania wspomaganej programowo i komputerowo dokumentacji produkcyjnej i montażowej, logistyki magazynowej i transportu, sprzedaży, aż do sterowania recyklingiem. Absolwenci kierunku to inżynierowie, specjaliści od działań operacyjnych w zakresie wprowadzania algorytmów opartych o big data i sztucznej inteligencji do fabryk przyszłości.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • kierownik produkcji
 • specjalista ds. systemów zarządzania
 • specjalista ds. automatyki przemysłowej
 • specjalista ds. robotyki
 • specjalista ds. systemów zarządzania jakością
 • specjalista ds. serwisowania maszyn i urządzeń produkcyjnych

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA


Studia I stopnia licencjackie

Na kierunku Pedagogika kształci się studentów w celu przygotowania do pracy zawodowej, stwarza przy tym warunki do jej rozwoju i promowania wsparcia pedagogicznego we wszystkich grupach społecznych. Proces kształcenia studentów na kierunku Pedagogika ukierunkowany jest na edukację praktyczną, rozwój osobisty oraz pogłębianie zainteresowań studentów. Zdobyte umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w różnych instytucjach środowiska lokalnego oraz przygotowują do samodzielnego planowania i realizacji zadań w pracy z różnymi grupami społecznymi. Ukończenie studiów stwarza możliwości do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych z zakresu pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, pedagogiki opiekuńczej z geragogiką, doradztwa zawodowego i personalnego z elementami coachingu oraz animacji społecznej i zarządzania kulturą.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Kierunek Pedagogika z grupą przedmiotów w zakresie animacji społecznej i zarządzania kulturą przeznaczony jest dla osób otwartych na aktywność kulturalną, społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę o sztuce, kulturze współczesnej, zarządzaniu i marketingu w kulturze i rekreacji, rodzinie, dynamice grupy, strukturze i prawidłowościach edukacji środowiskowej i regionalnej oraz arteterapii.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej
 • Podstawy zarządzania kulturą
 • Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej
 • Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty muzyczno – taneczne
 • Pedagogika zabawy
 • Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
 • Warsztat diagnostyczny animatora
 • Współczesna kultura regionalna
 • Organizacja imprez masowych
 • Projekt animacyjno-marketingowy

Poprzez odpowiednie zajęcia teoretyczne i praktyczne studia mają dostarczyć właściwej wiedzy, ale i umiejętności do pełnienia roli animatora społeczno-kulturalnego, lidera lokalnych instytucji – kreatywnego uczestnika środowiskowych działań kulturalnych, edukacyjnych, posiadającego umiejętność twórczego funkcjonowania w różnych środowiskach, uczestnika kultury wspierającego struktury społeczeństwa. Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak m.in.:

 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Młodzieżowe Domy Kultury,
 • ośrodki i centra kultury,
 • instytucje kultury,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • centra rozrywki,
 • działy szkoleniowe firm,
 • działy edukacyjne muzeów i galerii,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje eventowo-marketingowe,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe.
Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Absolwent kierunku Pedagogika wybierający grupę przedmiotów w zakresie pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania potrzeb i sytuacji podopiecznych oraz problemów i kwestii opiekuńczo-wychowawczych, jak też opracowywania i wdrażania programów wspomagania wychowawczego, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Integracja wiedzy pedagogicznej z obszaru pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej przygotowuje absolwenta do samodzielnego i kreatywnego wspomagania rozwoju człowieka we wszystkich fazach życia (od dzieciństwa do starości) oraz profesjonalnego działania w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Grupa przedmiotów do wyboru w zakresie: pedagogika opiekuńcza nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych czy wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Grupa przedmiotów do wyboru w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna daje uprawnienia pracy w charakterze wychowawcy w takich placówkach jak np.: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy, Areszt Śledczy, Zakład Karny.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Polityka społeczna. Profilaktyka społeczna
 • Gerontologia społeczna
 • Prawo opiekuńcze i rodzinne
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Diagnoza opiekuńczo – wychowawcza
 • Społeczno – kulturowe uwarunkowania opieki
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Zagrożone dzieciństwo
 • Patologie społeczne
 • Problemy niedostosowania społecznego
 • Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Twórcza resocjalizacja
 • Logopedia
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

Kierunek Pedagogika z grupą przedmiotów w zakresie doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu skupia się na dostarczeniu studentom wiedzy i kompetencji umożliwiających realizację procesu doradztwa zawodowego i personalnego, a także wykorzystania tego w praktycznym działaniu stosując narzędzia coachingowe. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne oraz grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach. Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania rynku pracy, stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej, organizowania i prowadzenia zawodowego oraz zarządzania karierą. Przedmioty specjalnościowe:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Prawo pracy w Polsce i UE
 • Kierunki poradnictwa zawodowego
 • Rynek pracy w Polsce i UE
 • Pedagogika i psychologia pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Metodyka poradnictwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Coaching zawodowy
 • Praca z klientem
 • Zarządzanie karierą
 • Warsztat pracy coacha

Absolwent Pedagogiki z grupą przedmiotów w zakresie doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu może podjąć pracę:

 • w szkołach jako szkolny doradca zawodowy;
 • w administracji samorządowej;
 • w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy;
 • w agencjach pośrednictwa pracy;
 • w centrach informacji i planowania kariery zawodowej;
 • w organizacjach pracodawców;
 • w działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych;
 • w niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.
Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)

Absolwent kierunku Pedagogika wybierający grupę przedmiotów w zakresie pedagogika opiekuńcza z geragogiką jest przygotowany do profesjonalnego świadczenie usług opiekuńczych poprzez objęcie seniorów holistyczną opieka oraz uwrażliwienie na problemy powiększającej się populacji osób starszych. Studia kształtują zachowania znamionujące wysoki poziom kultury pedagogicznej absolwenta, otwartość na sprawy ludzi starszych znajdujących się w różnej sytuacji życiowej z uwagi na stan zdrowia, sytuację rodzinną, sytuację finansową i in. Kształtują też postawy życzliwości i dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, promocyjnych, aktywizujących, opiekuńczych na rzecz osób starszych, jak również umiejętności współpracy z innymi sektorami w celu systemowego rozwiązywania problemów osób starszych.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy z ludźmi starszymi w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Przedmioty specjalnościowe

 • Profilaktyka społeczna
 • Gerontologia społeczna
 • Prawo opiekuńcze i rodzinne
 • Geragogika
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Metodyka pracy z rodziną

Profil absolwenta


Absolwent kierunku Pedagogika będzie posiadał umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także możliwość wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Przyszły pedagog będzie dysponował umiejętnością refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent kierunku Pedagogika uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe związane z grupą przedmiotów do wyboru, odpowiadającej zainteresowaniom absolwenta. Będzie on przygotowany m.in. do pracy w: placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, urzędach pracy, ośrodkach kultury, a także w instytucjach profilaktyki społecznej, pomocy społecznej.


Studia II stopnia magisterskie

Kierunek pedagogika o profilu praktycznym powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w zakresie wykształcenia specjalistów o szerokiej wiedzy społecznej oraz umiejętnościach niezbędnych w realizacji aspiracji zawodowych w obszarze życia społecznego. Program studiów kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uwzględnia między innymi edukację kadr dla tworzenia lokalnego systemu wsparcia dla rodzin oraz edukację kadr dla stworzenia systemu pomocy dla rodzin znajdujących się w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną

Absolwent kierunku Pedagogika wybierający grupę przedmiotów w zakresie pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań społecznych działania społecznego i opiekuńczego, zwłaszcza w zakresie współczesnych systemów opiekuńczo-wychowawczych, zarządzania instytucjami pomocowymi, zagrożeń środowisk wychowawczych, wybranych obszarów prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz diagnostyki i profilaktyki społecznej w realizacji nowatorskich sposobów działania pedagogicznego. Rozumie potrzebę respektowania zasad obserwacji i trafnego rozpoznawania zjawisk potrzeb społecznych, patologii oraz zasad podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych i pracy wychowawczej, diagnostycznej i terapeutycznej nad rozwiązywaniem problemów z tego zakresu. W zakresie działania społecznego absolwent rozumie potrzebę posiadania kompetencji społecznych opiekuna i wychowawcy, dostrzegania zjawisk przemocy jako zagrożenia ładu społecznego, rozumie potrzebę rehabilitacji społecznej i wyzwolenia aktywności człowieka w organizacjach społecznych, potrafi podejmować działalność profilaktyczną oraz opiekuńczo-wychowawczą w instytucjach pomocy społecznej a także działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień i zaburzeń w zachowaniu zwłaszcza ich wykorzystania w pracy z rodziną i w środowiskach osób zagrożonych patologią. Na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej, samodzielnie interpretuje złożone zjawiska społeczne i identyfikuje typowe problemy pedagogiczne w działalności praktycznej.

Absolwent pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pomocą socjoterapeutyczną może podjąć pracę w placówkach i instytucjach, w których realizowane są zadania opieki, wychowania, terapii, pomocy i interwencji socjalnej oraz w placówkach funkcjonujących w obszarze działalności społeczno-kulturalnej: w placówkach wsparcia, interwencyjnych, socjalizacyjnych, wychowania pozaszkolnego, ośrodkach pomocy społecznej, zastępczych formach opieki nad dziećmi, szkołach, poradniach, instytucjach organizujących czas wolny, lokalnych służbach społecznych, instytucjonalnych i domowych formach opieki nad seniorami, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych, w środowisku otwartym oraz w organizacjach pozarządowych do pełnienia funkcji pedagogicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze w Polsce i UE
 • Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej
 • Zagrożenia środowisk wychowawczych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Zaufanie społeczne
 • Diagnoza i profilaktyka społeczna w realizacji nowatorskich sposobów działania
 • Kompetencje społeczne opiekuna-wychowawcy
 • Przemoc jako zagrożenie ładu społecznego
 • Rehabilitacja społeczna i wyzwolenie aktywności człowieka w organizacjach społecznych
 • Działalność profilaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza instytucji pomocy społecznej
 • Profilaktyka uzależnień i zaburzeń w zachowaniu
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe
 • Wsparcie aktywności społecznej, animacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem
 • Wczesna interwencja w pracy socjalnej
 • Działalność kreacyjna i wspierająca osoby starsze w domach pomocy społecznej
 • Coaching w pracy zawodowej pedagoga
 • Dramowy trening kompetencji społecznych
 • Projektowanie pomocy socjoterapeutycznej i terapii zajęciowej
 • Komunikacja społeczna
 • Socjoterapia w sytuacji trudności życiowych młodzieży i dorosłych
 • Techniki negocjacji i mediacji społecznych
 • Techniki pracy grupowej
Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych.

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu kierunków rozwoju prewencji, zwłaszcza społecznych uwarunkowań przestępczości, wybranych aspektów prawa karnego i wykroczeń, wykorzystania prawnych i organizacyjnych podstaw rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom i uzależnieniom, przyczyn dysfunkcjonalności rodziny, wybranych obszarów kryminologii i wiktymologii a także tendencji w psychologii sądowo-kryminalnej. W zakresie projektów prewencji absolwent rozumie trudną wielowymiarową sytuację rodziny wymagającej wsparcia systemu pomocy i profilaktyki społecznej, potrzebę posiadania pogłębionej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów przyczyniających się do marginalizacji społecznej, projektowania form poradnictwa zawodowego w procesie readaptacji społecznej, inicjowania i projektowania twórczej prewencji i readaptacji oraz budowania skutecznych programów profilaktyczno-prewencyjnych i opracowania wyników ewaluacyjnych. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie działań prewencyjnych, szczególnie w obszarze: metodyki pracy profilaktyczno-prewencyjnej, działań prewencji społecznej, umiejętności stosowania fizycznych technik pracy w środowisku osób potencjalnie zagrożonych przemocą, wykorzystania metod wychowania w placówkach dla nieletnich, pracą z rodziną objętą nadzorem kuratora, a także umiejętnością budowania i rozpoznawania profilu psychologicznego sprawców przemocy.

Absolwent nabywa uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie pedagogiki prewencji patologii i zagrożeń społecznych, między innymi w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych i prewencyjnych, a także w służbach mundurowych oraz w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny. Przedmioty specjalnościowe:

 • Społeczne uwarunkowania przestępczości
 • Wprowadzenie do prawa karnego i wykroczeń
 • Prawne i organizacyjne podstawy rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom / uzależnieniom”
 • Rodzina dysfunkcjonalna
 • Zarys kryminologii z elementami wiktymologii
 • Psychologia sądowo-kryminalna
 • Rodzina w systemie pomocy i profilaktyki społecznej
 • Problemy marginalizacji społecznej
 • Projektowanie form poradnictwa zawodowego w procesie readaptacji społecznej
 • Twórcza prewencja i readaptacja
 • Budowa programów profilaktyczno-prewencyjnych i ich ewaluacja
 • Metodyka pracy profilaktyczno-readaptacyjnej
 • Prewencja społeczna
 • Fizyczne techniki pracy w środowisku potencjalnie stanowiącym zagrożenie
 • Mediacje i negocjacje społeczne
 • Prodiagnoza krzywdzenia dziecka i praca w środowisku osób zagrożonych przemocą
 • Metody wychowania w placówkach dla nieletnich
 • Praca z rodziną objętą nadzorem kuratora
 • Profil psychologiczny sprawców przemocy
 • Kompetencje wychowawcze i terapeutyczne pedagoga
 • Młodzież w sytuacjach kryzysowych
 • Readaptacja poprzez zdrowy styl życia i sport
 • Terapia uzależnień od środków odurzających młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • Praca socjalna w readaptacji społecznej

Profil absolwenta:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest zdolny do samodzielnej obserwacji zjawisk społecznych, wielowymiarowej analizy sytuacji pojawiających się w trakcie wykonywania zawodu, analizy instytucji społecznych i ich roli w społeczeństwie, analizy i diagnozy problemów i zaburzeń wychowania/socjalizacji. Potrafi projektować wsparcie i pomoc jednostkom i grupom społecznym, zarówno w zakresie pomocy/wsparcia indywidualnego, jak i wsparcia oferowanego przez system/sieć instytucji. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia i studiach podyplomowych. Student studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma zatem możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji do pracy m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, społeczno-kulturalnych, poradniach, profilaktyczno-prewencyjnych, placówkach terapeutycznych, a także w placówkach i instytucjach naukowo-badawczych. Możliwość zatrudnienia i zajmowania stanowiska przez absolwenta jest różnicowane w zależności od ukończonej specjalności.


przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Studia I stopnia licencjackie

Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowo będzie uprawniony do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dzieci lub nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowo będzie miał uprawnienia trenera personalnego do pracy z klientem indywidualnym.  

Studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach podstawowych, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, fitness klubach, czy też częściowo w formie wolontariatu.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Nauczycielska z korekcją wad postawy

Wybierając tą specjalność absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, jak również w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Oprócz wiedzy i umiejętności pozwalających mu na przeprowadzanie m.in. zajęć z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania czy nordic walking wyposażony zostanie w niezbędną wiedzę w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. Posiądzie umiejętność stosowania różnych metod oceny postawy ciała, kompetentnego wypowiadania się na temat korekcji wad postawy i zabiegów kompensacyjnych.

Absolwent posiadać będzie kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zajęć o charakterze prozdrowotnym (np. techniki relaksacyjne, podstawy odnowy biologicznej) jak i gimnastyki korekcyjnej w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

W ramach zajęć studenci odbędą również praktyki w wybranych placówkach oświatowych.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w szkołach podstawowych,
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Pedagogika WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Metody oceny wad postaw
 • Techniki relaksacyjne
 • Pływanie korekcyjne
 • Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej na I i II etapie edukacyjnym
 • Zdrowotne formy aktywności ruchowej
 • Fitness szkolny
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Obóz letni
 • Gry i zabawy o charakterze korekcyjnym
Nauczycielska z trenerem personalnym

Wybierając specjalność nauczycielską z trenerem personalnym, absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz w fitness klubach, siłowniach i miejscach odnowy biologicznej.

Oprócz wiedzy i umiejętności pozwalających na przeprowadzanie m.in. zajęć z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania czy nordic walking, wyposażony zostanie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z klientem indywidualnym.

W trakcie studiów, student nabywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu z klientem, układania planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów oraz celów treningowych.

Absolwent doskonale będzie znał metodykę różnych form treningu, będzie potrafił dokonać pokazu ćwiczenia, korygować technikę ćwiczeń wykonywanych przez klienta.

W ramach zajęć studenci odbędą również praktyki w wybranych szkołach podstawowych i placówkach oświatowych, jak również w fitness klubach.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w szkołach podstawowych,
 • uprawnienia trenera personalnego

Przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Pedagogika WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Metody oceny wad postaw
 • Techniki relaksacyjne
 • Zdrowotne formy aktywności ruchowe
 • Fitness
 • Obóz letni
 • Żywienie człowieka
 • Trener personalny
 • Odnowa biologiczna
 • Komunikacja interpersonalna z klientem

Profil absolwenta


Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. Będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy przede wszystkim w szkołach podstawowych i placówkach wychowawczych, a ponadto: w ośrodkach sportu i rekreacji, , klubach sportowych, fitness klubach organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną oraz samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.).


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE


Studia I stopnia licencjackie

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.

Specjalności :

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczo – prawnym stawia przed kadrą zarządzającą wysokie wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy, wypracowano koncepcję specjalności, realizującą oczekiwania pracodawców w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej posiadającej interdyscyplinarną wiedzę z dyscyplin: zarządzania, finansów i rachunkowości, ekonomii oraz prawa. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach w dużej strukturze organizacyjnej jak również do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, która to umiejętność jest szczególnie pożądana przez lokalny rynek pracy. Ukończenie specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem na profilu praktycznym gwarantuje nabycie umiejętności pozwalających w pełni wykorzystać zarówno potencjał wewnętrzny jak i zewnętrzny przedsiębiorstwa.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
 • Biznes plan
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Psychologia kierowania i przywództwa
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Budowanie zespołu pracowniczego
 • Rozwijanie kreatywności pracowników
Marketing i sprzedaż

Studia na tej specjalności mają na celu przygotowanie studenta do profesjonalnego pełnienia roli menedżera w zakresie szeroko rozumianej obsługi i usatysfakcjonowania współczesnego klienta. Student w trakcie studiów ma możliwość poznania zarówno w teorii, ale głównie w praktyce sposobu dotarcia do klienta, nabywcy, konsumenta. Szczególnym walorem tej specjalizacji jest holistyczne ujęcie całego procesu komunikacji ze współczesnym nabywcą, w której obok tradycyjnych narzędzi komunikacji marketingowej student poznaje nowoczesne narzędzia z zakresu marketingu i sprzedaży. W trakcie studiów zapoznaje się z problematyką i rozwiązaniami dotyczącymi m.in. nowych trendów w marketingu oraz specyfiki pracy w obszarach nowoczesnego marketingu i sprzedaży. Nabywa umiejętność skutecznego komunikowania się, planowania działań, samodzielnej pracy w ramach wskazanego projektu. Dowiaduje się, czym jest i jak działa merchandising, a także poszerza wiedzę z zakresu budowania więzi z klientami firmy (CRM.CR, ECR). Pozna, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz pozna, jaką wartość mają relacje z mediami (MR). Jako absolwent, ponadto, będzie efektywnie analizował dane rynkowe, przeprowadzał badania marketingowe i pozyskiwał intrybcje o poziomie satysfakcji klientów. Będzie potrafił budować wizerunek firmy, tworzyć plany i strategie sprzedażowe i marketingowe, tworzyć strategie marketingowe i sprzedażowe. Będzie w stanie efektywnie wykorzystywać nowe techniki sprzedaży, promocji, obsługi klienta.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing w handlu i usługach
 • Psychologia reklamy
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Strategie marketingowe
 • Digital Marketing
 • Zarządzanie relacjami z klientem

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD


 • menedżer
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Studia II stopnia magisterskie

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia to specjalność ukierunkowana na kształcenie kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla na potrzeby placówek ochrony zdrowia zarówno publicznych jak i prywatnych. Kształcenie w ramach specjalności jest skonstruowane w taki sposób, aby jak najszerzej objąć problematykę zarządzania w placówce medycznej począwszy od podstaw prawnych funkcjonowania i działania do zarządzania poszczególnymi segmentami ochrony zdrowia, takimi jak: jakość, projekt, finanse, kadra medyczna i administracja.

W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę m.in. z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia w Polsce, zasad otrzymywania dofinansowania i rozliczania projektów, zasad certyfikowania placówek ochrony zdrowia, zasad finansowania i prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad rozliczania i finansowania procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zasad zarządzania personelem medycznym z dużym naciskiem na strategię budowy i prowadzenia profesjonalnego zespołu medycznego w wysokospecjalistycznej placówce ochrony zdrowia, regionalnej polityce zdrowotnej, systemu ubezpieczeniowego w Polsce i w krajach UE, formy opieki zdrowotnej, rachunkowości i finansów w jednostkach służby zdrowia oraz marketingu usług zdrowotnych. Głównym celem studiów magisterskich na zarządzaniu w ochronie zdrowia jest uczenie operacyjnej umiejętności, dotyczącej zarządzania procesami zachodzącymi w placówkach ochrony zdrowia w ramach łańcucha prowadzonych czynności mających na celu profesjonalne prowadzenie placówek, których głównym zadaniem jest ochrona zdrowia, a które są podległe administracji rządowej i samorządowej, a także inne placówki systemu ochrony zdrowia.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Funkcjonowanie i organizacja ochrony zdrowia
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • Rachunkowość w ochronie zdrowia
 • Rachunek kosztów w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansowe w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie personelem w placówkach zdrowia
Zarządzanie logistyką

Zarządzanie logistyką, uznawaną za orientację w zarządzaniu, to specjalność ukierunkowana na kształcenie kadry menedżerskiej dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw, organizacji transportu i składowania, procesów produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów oraz zarządzania międzynarodowym systemem dostaw.

W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę m.in. z zakresu formułowania strategii, planowania, organizowania i kontroli procesów przepływu i magazynowania surowców, zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych, a także gromadzenia i przetwarzania niezbędnych informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji, w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta i ich zaspokojenia.

Głównym celem studiów magisterskich w tej specjalności jest kształcenie operacyjnej umiejętności, dotyczącej zarządzania procesami w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Logistyka produkcji
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Planowanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka w organizacjach nieprodukcyjnych
 • Doskonalenie procesów logistycznych
 • Logistyka stanów kryzysowych
Zarządzanie oświatą z elementami coachingu

Zarządzanie oświatą z elementami coachingu, to specjalność ukierunkowana na kształcenie kadry kierowniczej i menedżerskiej w sektorze oświaty, wychowania i opieki. W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę m.in. z zakresu: zarządzania placówkami oświatowymi, formułowania strategii rozwoju instytucji oświatowej i opiekuńczo- wychowawczej, planowania, organizowania i ewaluacji procesu kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych, zasad zarządzania kadrą w placówkach oświatowych, zasad kierowania i wspomagania rozwoju zawodowego nauczyciela, zasad kierowania własnym rozwojem zawodowym i karierą zawodową, metod i technik komunikacji interpersonalnej, metod i technik coachingu, przepisów prawa oświatowego regulującego funkcjonowanie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a także zasad funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty.

Głównym celem studiów magisterskich w tej specjalności jest kształcenie umiejętności zarządzania instytucjami kształcenia, wychowania i opieki. Absolwent specjalności zarządza-nie oświatą z elementami coachingu będzie przygotowany do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzania szkołą oraz innymi placówkami oświatowymi. Zdobyta wiedzy i umiejętności pozwolą absolwentowi na nowoczesne kierowanie instytucją oświatową zgodnie z aktualnymi wymogami reformy edukacji uwzględniając potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży oraz uwarunkowania środowiska lokalnego.

Absolwent specjalności jest przygotowany do wykonywania obowiązków kierowniczych na stanowiskach w instytucjach systemu oświaty i wychowania. Umie planować, organizować i realizować procesy kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową
 • Zarządzanie personelem w placówkach oświatowych
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Nadzór pedagogiczny
 • Metody i techniki coachingu
 • Coaching w edukacji
Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT, to specjalność ukierunkowana na kształcenie kierowników projektów z mocnym naciskiem na specyfikę sektora IT. W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę m.in. z zakresu istoty i charakterystyki przedsięwzięć z branży IT, funkcjonowania rozwiązań informatycznych z punktu widzenia biznesu, budżetowania projektów, zbierania i identyfikacji wymagań biznesowych, włączenia zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w fazę realizacji projektu IT, zarządzania komunikacją w projekcie, metodyk zarządzania projektami, a także informatycznego wsparcia procesu zarządzania projektem

Głównym celem kształcenia na specjalności zarządzanie projektami IT jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności zarządzania projektami z punktów widzenia stanowiska Project managera. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do kierowania przedsięwzięciami informatycznymi wg ogólnoświatowych metodyk oraz przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi wspomagających przygotowanie, realizację, rozliczanie i zamknięcie projektu. Istotną cechą specjalności jest dodanie tła biznesowego w zakresie identyfikacji wymagań, kwestii bezpieczeństwa i postrzegania roli informatyki jako usług wspierających działalność organizacji

Przedmioty specjalnościowe:

 • Metodyki zarządzania projektami IT 1
 • Metodyki zarządzania projektami IT 2
 • Controlling i budżetowanie projektów
 • Zarządzanie i inżynieria wymagań
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
 • Zarządzanie usługami IT
 • Bezpieczeństwo systemów IT
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność ukierunkowana na przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach globalizacji. Program specjalności obejmuje pogłębiony zakres zagadnień związanych z zarządzaniem pracownikami w oparciu o proces kadrowy w ujęciu całościowym wzbogacony treningiem rozwoju kompetencji osobistych.

Studenci poznają tajniki planowania zatrudnienia, metody pozyskiwania pracowników, uwarunkowania płacowe i motywowania, proces projektowania szkoleń, procedur ocen pracowniczych. W programie przewidziano też zajęcia z prawnych aspektów zarządzania kadrami. Ponadto studenci nabywają szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim, takich jak: rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów i skuteczne komunikowanie się

Przedmioty specjalnościowe:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Planowanie rozwoju zawodowego
 • System motywowania i wynagradzania
 • Dokumentacja pracownicza
 • Prawo pracy
 • Rozliczenia z ZUS-em
 • Komunikacja i negocjacje w stosunkach w pracy
 • Trening menedżerski

Profil absolwenta


Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


Studia I stopnia inżynierskie

Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych.

Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Nasz kierunek należy do grupy studiów szczególnie pożądanych na rynku pracy. Tytuł inżyniera z zarządzania i inżynierii produkcji daje możliwości szybkiego podjęcia pracy po ukończeniu studiów, ponieważ pracodawcy potrzebują specjalistów z tej dziedziny..

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

Lean Management

Specjalność Lean Management powstała w odpowiedzi zapotrzebowanie rynku pracy. Obecnie inżynier produkcji musi znać koncepcje szczupłego zarządzania. Studenci poznają narzędzia lean: JIT, 5S, SMED, Poka-Yoke, zarządzanie wizyjne, wykres Yamazumi, karty Kanban, Andon. Zdobędą wiedzę na temat metod określania wartości z punktu widzenia klienta (inne czynności pojawiające się w procesie produkcji, które nie mają znaczenia dla wartości, uznaje się za marnotrawstwo – stratę), sposobu tworzenia mapy przepływu wartości, a także metod ciągłego poszukiwania udoskonaleń w produkcji, procesie, usługach itp.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Organizacja miejsca pracy
 • Standaryzacja i doskonalenie umiejętności
 • Logistyka dystrybucji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Lean w logistyce produkcyjnej i zakupach
Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie

Studia o specjalności Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez automatyzację produkcji jak również kontrolę na każdym etapie wytwarzania. Studenci mają możliwość zapoznać się z podstawami projektowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych oraz planowaniem i sterowaniem produkcją z zastosowaniem systemów komputerowych.

Pozwoli im to w przyszłości na umiejętne modelowanie złożonych procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Absolwenci specjalności potrafią dokonywać krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska i procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także kreatywnego myślenia oraz krytycznego podejścia do organizacji systemów produkcyjnych.

Studenci specjalności będą mieli dostęp do nowoczesnego parku maszynowego, co umożliwi im nabycie wiedzy tematycznej połączonej z praktyką.

Kwalifikacje zdobyte podczas studiowania na profilu dyplomowania Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie dają możliwość przygotowania przyszłych absolwentów do pracy w zakładach produkcyjnych na stanowiskach działów: konstrukcyjnych, technologicznych, a przede wszystkim związanych z zakładową kontrolą produkcji oraz realizacji i wdrażania prac badawczych i rozwojowych w dotyczących innowacji technicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Maszyny i urządzenia, zrobotyzowanymi systemami produkcji
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji
 • Metody badań spoin
 • Fabryka, stosowane technologie
 • Materiały stosowane w spawalnictwie
 • Badania wizualne złączy VT

Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów).

Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Profil absolwenta


Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowany jest do:

 • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji;
 • organizowania i zarządzania personelem;
 • koordynowania prac zespołów pracowniczych;
 • udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych;
 • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętność:

 • kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi;
 • właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wyników ekonomicznych;
 • posługiwania się technologią IT;
 • budowy i obsługi kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach.

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Czas trwania:
Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry.
Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia (licencjat).
Rekrutacja odbywa się online.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- Kwestionariusz osobowy
- Odpis dyplomu ukończenia studiów
- 1 zdjęcie (formatu 45 mm x 35 mm)
- Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
- Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wstępne (jeśli program studiów przewiduje)

DZIEKANAT: ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 67 259 07 77, 78, e-mail: dziekanat@pwsz.eu

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ELEMENTAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 33
Liczba godzin: 218

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych chcący poszerzyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Korzyści studiowania

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą miały charakter zarządczy, ekonomiczny oraz społeczny, absolwenci uzyskają tytuł pozwalający na zajmowanie nowych i dotychczasowych stanowisk pracy jako pracownicy służb bhp. Nabędą niezbędną wiedzę do prowadzenia szeroko pojętych usług z zakresu BHP, zostaną wyposażeni w kompetencje przydatne szczególnie w szkołach, zakładach wytwórczych, sklepach, supermarketach, urzędach bankach i szpitalach. Poszerzą umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa oraz bezpieczeństwa i ergonomii pracy.

Absolwenci uzyskają również wiedzę i umiejętności służące do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy.

sprawdź cenę


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 30
Liczba godzin: 180 godzin

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawa zamówień publicznych zgodnymi z nową ustawą Prawo Zamówień publicznych, przekazanie wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz przekazanie praktycznych umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zamówieniami publicznymi. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i procedurze udzielania zamówień publicznych.

Program studiów przygotowany zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień publicznych.

Dla kogo?

 • Pracowników administracji rządowej oraz samorządowej,
 • Pracowników sektora finansów publicznych,
 • Przedsiębiorców składających oferty w procedurach o udzielenie zamówień publicznych,
 • Osób biorących udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Program

 • Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Tryby i procedury udzielania zamówień publicznych
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienia publicznego
 • Wybór oferty najkorzystniejszej
 • Zamówienia sektorowe
 • Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
 • Umowy w systemie zamówień publicznych
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Elektronizacja zamówień publicznych

Korzyści studiowania

W trakcie trwania studiów podyplomowych uczestnik zdobędzie biegłość w stosowaniu podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, posiądzie wiedzę na temat zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowej oceny ofert, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, rodzaju umów z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Ponadto uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu.

Zdobywa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przygotują do zajmowania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej, a prywatnym przedsiębiorcom poprzez poznanie procedury udzielania zamówienia publicznego pozwolą na przygotowanie wysoko ocenianych ofert.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

sprawdź cenę


PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE


Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 30
Liczba godzin: 180 godzin

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym międzynarodowego prawa podatkowego i skarbowego, prawa karnego-skarbowego, prawa gospodarczego, systemu sądownictwa administracyjnego, prawa celnego, opodatkowania świadczeń pracowniczych i obowiązków płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasad rachunkowości koniecznych do pracy w organach podatkowych, celnych i kontroli skarbowej.

Dla kogo?

Studia adresowane są dla służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw, pracowników organów administracji skarbowej, pracowników biur rachunkowych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, ekonomistów oraz przedsiębiorców.

Program

 • Wprowadzenie do prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego
 • Ordynacja podatkowa
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Postępowanie w sprawach podatkowych podatkowe
 • Kontrola podatkowa i skarbowa
 • Egzekucja zobowiązań podatkowych
 • Ewidencje i programy księgowe (płatnik)
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Elementy prawa celnego akcyzowego i dewizowego
 • Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
 • Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

Korzyści studiowania

W trakcie trwania studiów podyplomowych uczestnik zdobędzie biegłość w stosowaniu podstawowej terminologii prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, posiądzie wiedzę na temat zasad rozliczeń podatkowych, obowiązujących form opodatkowania, sporządzania sprawozdań, zeznań i deklaracji podatkowych, nadto zapozna się z obowiązującymi programami służącymi do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Uzyska umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej oraz dokumentacji w toku postępowania podatkowego, kontrolnego i sądowego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu podatkowym i kontrolnym, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu.

Zdobywa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przygotują do zajmowania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej, a prywatnym przedsiębiorcom; poprzez poznanie pozwolą na przygotowanie wysoko ocenianych ofert.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

sprawdź cenę


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE


Czas trwania: 3 semestry
Liczba ECTS: 57
Liczba godzin: 400 godzin zajęć dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych potrzebnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu modułu psychologiczno-pedagogicznego, modułu podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz modułu przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu, w powiązaniu z ukończonym kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz. U. z 2019, poz. 1450).

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego:

 • czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego;
 • chcących podjąć pracę w charakterze nauczyciela;
 • chcących podnieść własne kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz zwiększenia atrakcyjności i szans na rynku pracy;
 • do innych osób, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub rodzaju zajęć a potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Program:

Program kształcenia obejmuje treści programowe pozwalające na rozumienie procesów rozwoju, wychowania, nauczania-uczenia się, zasad organizacji procesu kształcenia i funkcjonowania systemu oświatowego oraz praktyczne umiejętności projektowania działań edukacyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Integralną częścią studiów podyplomowych są praktyki pedagogiczne, których celem jest zdobywanie doświadczenia związanego z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela, konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych to m.in.:

 • Psychologia ogólna i różnic indywidualnych;
 • Psychologia rozwojowa;
 • Psychologia społeczna i komunikacja;
 • Psychologia uczenia się ;
 • Psychologia autorefleksji i samorozwoju;
 • Elementy prawa oświatowego;
 • Rola, koncepcje i samodoskonalenie pracy nauczyciela ;
 • Wychowanie w kontekście rozwoju;
 • Zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Dydaktyka ogólna;
 • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne;
 • Współczesne koncepcje nauczania;
 • Projektowanie działań edukacyjnych;
 • Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów.

Korzyści studiowania:

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się oraz wiedzę z zakresu dydaktyki i emisji głosu oraz szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu. Dzięki studiom będzie on dysponował umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, a także umiejętnościami uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w ramach bloków zajęć psychologiczno – pedagogicznych oraz dydaktycznych;
 • zrealizowanie i zaliczenie praktyk pedagogicznych;
 • pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego.

sprawdź cenę


CYBERBEZPIECZEŃSTWO


Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 60
Liczba godzin: 180 godzin

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Absolwenci będą przygotowani do identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni, w szczególności przestępczości internetowej oraz zdobędą umiejętności zwalczania różnych form cyberprzestępczości i reagowania na incydenty komputerowe.

Szczególny nacisk zostaje położony na zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Dla kogo?

 • absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją;
 • pracowników działów bezpieczeństwa jednostek administracji publicznej;
 • funkcjonariuszy policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości,
 • oficerów i podoficerów sił zbrojnych
 • inspektorów ochrony danych osobowych
 • pracowników komórek zarządzania bezpieczeństwem (SOC) oraz zespołów reagowania na incydenty (CERT) analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji;

Program

 • budowa sieci komputerowych, modele sieciowe, protokoły routingu, analiza pakietów w komunikacji komputera klienckiego z usługami internetowymi w sieci Internet, bezpieczeństwo i ochrona sieci komputerowych na poziomie urządzeń aktywnych,
 • badaniem komunikacji sieciowej w czasie rzeczywistym, wykrywaniem przyczyn problemów z siecią, działanie złośliwego kodu na poziomie pakietów, generowanie raportów i statystyk dotyczących ruchu sieciowego,
 • Bezpieczeństwo informacji, a inżynieria społeczna – telefony komórkowe, ataki socjotechniczne, phishing, oszustwa, bezpieczeństwo logowania, czyli jak nie zostać załamanym. Wifi, loginy, hasła, szyfrowanie, prywatność – oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe, złośliwe oprogramowanie, hakowanie jako metodologia bezpieczeństwa w teorii i praktyce – badania, zasoby, zagrożenia, praktyczne bezpieczeństwo w systemach Linuks i Windows – polecenia, porty, protokoły i usług.
 • kategorie przestępczości komputerowej i cyberterroryzmu, zasady definiowania i rozpoznawania zagrożeń z obszaru cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, zasady współpracy służb w ramach realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, techniki stosowane w ramach wywiadu gospodarczego, wykorzystanie Big Data w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • metodyka testów penetracyjnych, przygotowanie środowiska do testów bezpieczeństwa – narzędzia, konfiguracja systemu, reguły zaangażowania, obrona rozległych sieci korporacyjnych, ataki oraz ochrona aplikacji WWW,
 • podstawowe regulacje prawa karnego w zakresie cyberprzestępczości, rodzaje przestępstw „komputerowych” określone w kodeksie karnym, współpraca podmiotów z operatorami ISP/ICP, analizę̨ śledczą̨ oraz odzyskiwanie danych, działania prewencyjne.

Korzyści studiowania

 • Poznanie podstaw budowy sieci informatycznych oraz systemów operacyjnych;
 • Zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem;
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z różnych domen cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej oraz prawa dowodowego;
 • Zdobycie wiedzy odnośnie przygotowania systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, jego monitorowania i reagowania na potencjalne incydenty;
 • Zaznajomienie z problematyką prawnych aspektów IT pod kątem przygotowania materiałów do postępowań karnych, cywilnych oraz wewnątrz korporacyjnych;
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania tożsamości i aktywności użytkowników (przeglądania przez nich stron internetowych, komunikatorów, otwieranych plików) oraz ustalanie sekwencji zdarzeń;
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu badania zawartości dysków, danych ulotnych, przestrzeni nieprzydzielonej, bazy danych i plików pod kątem słów kluczowych;
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metodologii badania bezpieczeństwa OSSTMM opracowanej przez firmę ISECOM poprzez badanie bezpieczeństwa operacyjnego, fizycznego, interakcji międzyludzkich oraz wszelkich innych form komunikacji zarówno tych przewodowych jak i bezprzewodowych.
 • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia samodzielnej analizy artefaktów w systemie Windows
 • Umiejętności identyfikowania i reagowania na zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • Zdobycie kompetencji miękkich na potrzeby komunikacji i zarządzania aspektami bezpieczeństwa IT.
 • Zdobywa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przygotują do zajmowania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej, a prywatnym przedsiębiorcom poprzez poznanie procedury udzielania zamówienia publicznego pozwolą na przygotowanie wysoko ocenianych ofert.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

sprawdź cenę


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 60
Liczba godzin:180

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego.

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

Dla kogo ?

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata; drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra; jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra).

Studia są skierowane do przedstawicieli takich grup jak Policja, Wojsko ,ABW, Straż Miejska, Straż Pożarna, służby więziennej ,służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza terenowej administracji państwowej i samorządowej.

Zakres tematyczny:

 • Elementy polityki bezpieczeństwa państwa
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Metody zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Wykorzystanie Wojska, sił Policji i Straży Pożarnej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w sytuacjach kryzysowych
 • Zasady prowadzenia akcji ratunkowych
 • Cyberterroryzm i cyberprzestępczość jako nowy wymiar zagrożenia bezpieczeństwa
 • Finanse publiczne w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztat – przygotowanie i organizacja konferencji i informacji prasowej

Korzyści studiowania

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, wojska polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów zarządzania kryzysowego, centrów zarządzania kryzysowego, jako specjaliści od rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

sprawdź cenę


KIERUNKI STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023


Studia I stopnia licencjackie:

ADMINISTRACJA

 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Płace i kadry
 • Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie
 • Menedżer projektów europejskich

BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing i sprzedaż

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Nauczycielska z korekcją wad postawy
 • Nauczycielska z trenerem personalnym
Studia I stopnia inżynierskie:

INFORMATYKA

 • Administrator sieci
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Informatyka śledcza

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • Lean Management
 • Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU 4.0

 • Zrobotyzowane systemy produkcyjne
 • Inżynierskie techniki komputerowe
 • Mechanik lotniczy
Studia II stopnia magisterskie:

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie oświatą z elementami coachingu
 • Zarządzanie projektami IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną
 • Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych
Studia podyplomowe:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ INFORMATOR 2022/2023Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny
inżynieria przemysłu 4.0 Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ochrony przeciwpożarowej
cyberbezpieczeństwo
podatki i rachunkowość w przedsiębiorstwie
przygotowanie pedagogiczne
zamówienia publiczne
zarządzanie kryzysowe

Główny adres uczelni


Biuro Rektora
ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pok. 306 78-600 Wałcz
tel.: 67 250 01 87 wew.959
tel.: 508 242 892 wew. 959
rektorat@answalcz.pl

Dziekanat
ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pok. 103 78-600 Wałcz
tel.: 67 259 09 77
tel.: 67 259 09 78
dziekanat@answalcz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Nowy kierunek studiów – BEZPIECZEŃSTWO

Miło jest nam poinformować, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu otrzymała pozwolenie z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zmienia nazwę i dołącza do elitarnego grona Akademii Nauk Stosowanych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane