Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Rok założenia: 1998 | Rektor: prof. dr hab. Mirosław Pawlak

przejdź do spisu treści

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie to publiczna uczelnia zawodowa utworzona w 1998 roku. PWSZ w Koninie jest jedyną państwową szkołą wyższą we wschodniej części Wielkopolski. Uczelnia oferuje kilkanaście kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz kilka kierunków studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Przez ponad 20 lat funkcjonowania w Uczelni zaszło wiele zmian, których celem było zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, a przede wszystkim wzmocnienie praktycznego wymiaru studiów. Studia stacjonarne w ANS w Koninie są bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata lub magistra, a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni uprawniają do legitymowania się wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia.

Kierunki studiów i specjalności 

Studia I stopnia

Automatyka i robotyka

specjalności:

 • metody projektowania wirtualnego
 • serwisowanie i naprawa pojazdów mechanicznych

Bezpieczeństwo i systemy ochrony

specjalności:

 • służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony
 • zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalności: 

 • bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Dietetyka 

specjalności:

 • poradnictwo dietetyczne
 • produkty ziołowe i pszczele w dietetyce
 • psychodietetyka
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Filologia angielska (tylko studia stacjonarne)

specjalności:

 • filologia angielska z językiem włoskim/hiszpańskim/niemieckim
 • filologia angielska z językiem specjalistycznym
 • filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej (specjalność dla przyszłych nauczycieli)
 • filologia angielska z kulturoznawstwem
 • lektor języka angielskiego NOWOŚĆ

Filologia germańska (tylko studia stacjonarne)

specjalności:

 • filologia germańska z językiem włoskim/hiszpańskim
 • filologia germańska z językiem specjalistycznym
 • filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej (specjalność dla przyszłych nauczycieli)
 • filologia germańska z komunikacją interpersonalną (od podstaw)
 • filologia germańska z kulturoznawstwem
 • lektor języka niemieckiego NOWOŚĆ

Finanse i rachunkowość

specjalności:

 • finance and accounting for business
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego
 • finanse ubezpieczeń i bankowość
 • rachunkowość i podatki

Informatyka

specjalności:

 • bezpieczeństwo sieci informatycznych
 • technologie internetowe i mobilne

Języki obce w mediach i biznesie

specjalności:

 • język w biznesie i obsługa klienta
 • język w komunikacji społecznej i medialnej

Kosmetologia

specjalności:

 • dystrybucja kosmetyków i sprzętu kosmetycznego
 • kosmetologia i usługi branży beauty

Logistyka

specjalności:

 • handel międzynarodowy
 • magazynowanie i obsługa rynku
 • produkcja przemysłowa
 • transport i spedycja

Mechanika i budowa maszyn

specjalności:

 • eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
 • inżynieria wirtualna
 • mechatronika
 • metalurgia

Pedagogika

specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska)
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (specjalność nienauczycielska)
 • Pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)

Resocjalizacja

specjalności:

 • wychowanie resocjalizujące
 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna

Wychowanie fizyczne

specjalności:

 • gimnastyka korekcyjna
 • trener personalny
 • wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską: w:
  - piłce ręcznej,
  - piłce siatkowej,
  - piłce nożnej,
  - koszykówce,
  -pływaniu,
  - lekkiej atletyce.Studia II stopnia

Filologia (tylko studia stacjonarne)

specjalności:

 • filologia angielska
 • filologia germańska

Na każdej specjalności są trzy specjalizacje do wyboru:

 • językoznawstwo stosowane: dydaktyka
 • językoznawstwo stosowane: translacja
 • lektor jezyka specjalistycznego

Gospodarka i administracja publiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

specjalności:

 • administracja i zarządzanie kryzysowe
 • rachunkowość i finanse publiczne

Języki obce w mediach i biznesie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 • medioznawstwo
 • łumaczenie specjalistyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 • przygotowanie i organizacja produkcji
 • transport i logistyka produkcji
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną

Zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 • kosmetologia specjalistyczna
 • socjoterapia
 • żywienie człowieka zdrowego i chorego

Wirtualny spacer po Uczelni


przejdź do spisu treści

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Dokumenty

1) Świadectwo dojrzałości

Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Świadectwa wydane w zagranicznych systemach edukacji, na podstawie których kandydaci ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, muszą być UZNANE, ZALEGALIZOWANE I PRZETŁUMACZONE

UZNANE

Świadectwa mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty.

Uznanie z mocy prawa dotyczy świadectw uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państwa, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów. Dotyczy to dokumentów o wykształceniu wydanych w systemach oświaty następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Białoruś, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Uznanie w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty dotyczy świadectw, które nie są uznawane z mocy prawa. Kandydat na studia musi przedstawić decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty. Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Kuratorium oświaty właściwym dla Konina jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu: http://ko.poznan.pl

ZALEGALIZOWANE

Zalegalizowanie oznacza poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu i jest autentyczny.

Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. należy złożyć świadectwo wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu Apostille. W niektórych państwach wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do uzyskania Apostille przed wywiezieniem świadectwa z kraju jego wystawienia. Każde z państw konwencji haskiej wyznacza własne organy właściwe do nadawania Apostille. Lista instytucji i urzędów, które są właściwe w poszczególnych państwach do nadawania klauzul Apostille: https://www.hcch.net

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną Konwencji, legalizacji może dokonać: konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, bądź władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

PRZETŁUMACZONE

Świadectwo wydane w języku innym niż język polski wymaga złożenia na uczelni oryginału tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego świadectwa musi być sporządzone przez: osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl  lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

2) Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym oraz tłumaczenie suplementu przez tłumacza przysięgłego

3)  Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów pierwszego stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wykształcenia w celu kontynuacji kształcenia - Białoruś, Ukraina)

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia

Dokumenty

1) Dyplom bakałarza (bakalavr) w języku ojczystym oraz Apostille w języku oryginalnym

Tłumaczenie dyplomu bakałarza i Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku dyplomu wydanego m.in. w języku angielskim - tylko pieczątki Apostille)

2) Suplement z ocenami i przedmiotami do dyplomu bakałarza (dodatek do dyplomu) oraz tłumaczenie suplementu

Komisja

Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów w ramach limitów przyjęć określonych przez uczelnię. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemców prowadzi komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Procedura odwoławcza

W przypadku, gdy postępowanie kończy się odmową przyjęcia na studia pierwszego lub drugiego stopnia każdy cudzoziemiec ma prawo odwołać się od decyzji. Odwołanie składa się do komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję odmowną. Odwołanie rozpatruje Rektor. Odwołanie można składać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzję

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2019/2020:

1) wzmacnianie praktycznego wymiaru kształcenia, w szczególności poprzez realizowanie studiów dualnych;

2) zwiększenie zaangażowania studentów podczas realizowania zajęć praktycznych oraz ich udziału w internacjonalizacji zewnętrznej;

3) rozwijanie bazy dydaktycznej poprzez wyposażenie pracowni i laboratoriów w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie co roku podejmuje uchwałę w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na nowy rok akademicki, co wynika z funkcjonującego w Uczelni Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

UCZELNIA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie dba o każdego studenta. Stara się więc nie tylko o wysoki poziom kształcenia, dogodne warunki nauki, ale też techniczne ułatwienia dla niepełnosprawnych w dostępie do nauki. Są to podjazdy dla wózków do wszystkich budynków uczelni, odpowiednio przystosowane toalety i windy umożliwiające przemieszczanie się między piętrami. Wyjątkiem jest budynek przy ul. Wyszyńskiego 3c, który ma platformę schodową, dzięki której swobodnie można przedostać się z akademika do części dydaktycznej obiektu.

W budynku przy ul. Popiełuszki 4 znajduje się zewnętrzny dźwig osobowy umożliwiający wjazd na I i II piętro. Przed obiektami przy ul. Przyjaźni 1, Popiełuszki 4 oraz Wyszyńskiego 3c znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Domu Studenta nr 2 przy ul. Wyszyńskiego 3c są pomieszczenia sanitarne przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych oraz dwa pokoje o zwiększonej powierzchni. Również Centrum Wykładowo-Dydaktyczne zaprojektowano i wybudowano z myślą, by dogodny dostęp do pomieszczeń miały osoby na wózkach. Są to podjazdy przed wejściem głównym, windy oraz nowoczesne sanitariaty.

W Bibliotece Uczelnianej natomiast zorganizowano specjalne stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących (pomieszczenie przygotowane do indywidualnej pracy).

WARUNKI ORAZ RODZAJE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

O dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w roku akademickim 2020/2021, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną,
 • stypendium ministra.

KONTAKT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. (63) 249-72-00
fax (63) 249-72-01


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Studia licencjackie

 • Bezpieczeństwo i systemy ochrony
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Filologia (angielska, germańska)
 • Języki obce w mediach i biznesie
 • Pedagogika
 • Resocjalizacja

Studia magisterskie

 • Filologia (angielska, germańska)
 • Języki obce w mediach i biznesie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia licencjackie

 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Logistyka

Studia inżynierskie

 • Automatyka i robotyka
 • Mechanika i budowa maszyn

Studia magisterskie

 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia licencjackie

 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Wychowanie fizyczne

Studia magisterskie

 • Zdrowie publiczne


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
  ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
 •  
 • Telefon: 63 249 72 00
 • Fax: 63 249 72 01
 • Strona: http://www.ans.konin.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

INFORMATYKA W PWSZ W KONINIE

Celem studiów jest przekazanie przyszłym absolwentom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań zawodowych (profesjonalnych) związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych.

czytaj dalej

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PWSZ W KONINIE 2020/2021

W ciągu 20 lat funkcjonowania Uczelni zrealizowano i zakończono ponad 100 edycji studiów, które ukończyło 3500 osób.

czytaj dalej

Studia podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z przyjemnością informujemy, że w naszej ofercie studiów podyplomowych pojawiła się nowość – „Inspektor ochrony danych”. Są to studia podyplomowe organizowane przez PWSZ w Koninie przy udziale praktyków z zakresu ochrony danych osobowych z uznanych polskich kancelarii i firm doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych. Kwestie związane z RODO i danymi osobowymi to ważny i aktualny temat, dlatego cieszymy się, że możemy Państwu przedstawić tę ofertę.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane