Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Rektor: prof. nadzw. dr Daniel Stos

przejdź do spisu treści

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego została utworzona z dniem 1 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U. r 190 poz. 1605), jako Państwowa wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 roku, uczelnia zmieniła nazwę. 

W PUSB studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Nauka w systemie studiów stacjonarnych jest BEZPŁATNA.

Oferta edukacyjna na studia pierwszego stopnia
(licencjackie, inżynierskie)

KOLEGIUM SPOŁECZNO-EKONOMICZNE


Administracja

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
stacjonarny i niestacjonarny
3 lata (6 semestrów)


Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)


Dietetyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)


Finanse i rachunkowość

studia pierwszego stopnia (licencjackie) 
tryb stacjonarny i niestacjonarny 
czas trwania 3 lata (6 semestrów) 


Pedagogika

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)


Zarządzanie

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)


KOLEGIUM MEDYCZNO-PRZYRODNICZO-TECHNICZNE


Informatyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas rwania 3,5 roku (7 semestrów)


Kosmetologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)


Ogrodnictwo

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 
3 ,5 roku (7 semestrów) studia stacjonarne
4 lata (8 semestrów) studia niestacjonarne


Pielęgniarstwo

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb stacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)

Oferta edukacyjna na studiach drugiego stopnia
(magisterskie)

KOLEGIUM SPOŁECZNO-EKONOMICZNE


Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

studia drugiego stopnia (magisterskie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 2 lata (4 semestry)


Pedagogika

studia drugiego stopnia (magisterskie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 2 lata (4 semestry)


przejdź do spisu treści

Administracja


Wydział Ekonomii i Administracji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
stacjonarny i niestacjonarny
3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia I stopnia na kierunku Administracja umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy w administracji publicznej, zarówno samorządowej jak i rządowej. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług komunalnych oraz do wykorzystywania wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i organizacyjnej w instytucjach niepublicznych.

SPECJALNOŚCI

Samorząd terytorialny

Studenci w ramach specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania gminy, ustroju i organizacji powiatu i województwa samorządowego, poznają prawo gospodarki komunalnej oraz prawa i obowiązki pracowników i funkcjonariuszy samorządowych. W programie nauczania znajdują się ponadto treści dotyczące: mienia i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, strategii i polityki rozwoju, zarządzania z wykorzystaniem środków UE oraz funkcjonowania, rozwoju i współdziałania organizacji publicznych i przedsiębiorstw.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Jednostki organizacyjne gminy, powiatu i województwa, przedsiębiorstwa komunalne realizujące zadania publiczne, instytucje i inne podmioty odpowiedzialne za strategię i politykę rozwoju (regionalnego, lokalnego) oraz zajmujące się dystrybucją i wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE

Administracja gospodarcza

W ramach tej specjalności studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do pracy w działach administracji finansowej i gospodarczej. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: polskiego, międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego, prawa dewizowego i celnego, poznaje zasady i techniki rachunkowości finansowej, budżetowej i podatkowej, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program specjalności obejmuje również: problematykę administracji podatkowej i kontroli skarbowej, analizę i ewidencję podatkową oraz system ubezpieczeń społecznych. Absolwent potrafi stosować poznane metody i techniki w celu rozwiązania konkretnych zadań z zakresu finansów, podatków i ubezpieczeń.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Jednostki administracji podatkowej i instytucje ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne na stanowiskach kadrowo-płacowych, podmioty prowadzące doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej oraz stosowania przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne


Wydział Ekonomii i Administracji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studenci tego kierunku zdobywają ogólną wiedzę z zagadnień społecznych i prawnych (nauki społeczne, prawa człowieka, zasady funkcjonowania państwa - jego ustroju i struktury), która pozwoli im w pracy zawodowej na przeprowadzenie różnorodnych analiz zjawisk, związanych z bezpieczeństwem w różnych skalach (globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej). Sprzyja temu gruntowne poznanie teorii, polityki oraz strategii bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa narodowego.

Na tle poznania podziału i systemu władzy publicznej w szczególności studenci zdobywają wiedzę o usytuowaniu i roli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajomość zadań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz teorii zarządzania pozwalają absolwentowi kierunku na podejmowanie określonych działań służących bezpieczeństwu wewnętrznemu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Szeroki zakres wiedzy z dziedziny zarządzania pozwala także absolwentowi tego kierunku na kierowanie małymi zespołami ludzkimi, stosowanie prawa, w tym karnego, komunikowania się z otoczeniem, zbierania i przetwarzania uzyskanych informacji oraz ich przekazywania po ich uprzednim zhierarchizowaniu.

SPECJALNOŚCI

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Specjalność "Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne" przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych. Specjalność ta obejmuje następujące treści:

 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Organizacja systemów ratownictwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja i infrastruktura transportu
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie projektami
 • Postępowanie administracyjne
 • Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 • Komunikowanie publiczne w sytuacjach kryzysowych
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Specjalność "Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa" - specjalność przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: Policji, służby celnej i penitencjarnej. Specjalność ta obejmuje następujące treści:

 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Służba celna
 • Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Służba penitencjarna
 • Organizacja straży pożarnej
 • Procedura karna
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo celne i dewizowe
 • Służby specjalne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne może poszukiwać pracy w administracji publicznej (w charakterze specjalisty - analityka i inspektora średniego szczebla), w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego (w służbach, inspekcjach i funkcjonujących strażach), a także w zespołach reagowania kryzysowego szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego.


przejdź do spisu treści

Dietetyka


Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka zdobywa podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Potrafi zaplanować i przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Potrafi określić zasady doboru produktów spożywczych do planowania i oceniania jadłospisów dla poszczególnych grup ludności oraz samodzielnie planować jadłospisy w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet.

SPECJALNOŚCI

DIETETYKA W REKREACJI, ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

Absolwenci specjalności znają zasady żywienia sportowców i osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Wiedzą w jaki sposób wpływa wysiłek fizyczny oraz zabiegi odnowy biologicznej na wybrane układy (w tym krążenia, oddechowy, mięśniowy, nerwowy i pokarmowy). Potrafią podać zalecenia dietetyczne, stosowne do prowadzonego wysiłku fizycznego. Posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad treningu zdrowotnego i jego stosowania. Potrafią udzielać porad dietetycznych oraz przygotowywać jadłospisy dla różnych grup sportowców, w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny i cyklu treningowego. Znają także klasyfikację urazów w sporcie oraz potrafią ułożyć jadłospis dla rekonwalescentów po urazach sportowych.

DIETETYKA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

Absolwenci specjalności dietetyka z promocją zdrowia potrafią ocenić wzajemny wpływ farmakoterapii i żywienia na organizm człowieka, a także określić rolę składników pokarmowych i używek. Potrafią zastosować normy zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, w zależności od podejmowanej aktywności zawodowej.

Absolwent jest ponadto przygotowany do opartego na podstawach naukowych, planowania i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności. Potrafi stosować diety z wykorzystaniem produktów naturalnych oraz produktów leczniczych, specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem, powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób. Absolwent zdobywa również podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, różnicuje diety ze względu na indywidualne różnice wynikające z typu budowy ciała oraz predyspozycji fizjologicznych. Jest przygotowany do działań z zakresu promocji zdrowia, uzupełniających prawidłowe żywienie. Potrafi prowadzić edukację żywieniową adresowaną do osób w różnym wieku. Posiada umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia, opracowania i prowadzenia diety dla osób o różnej aktywności fizycznej.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I TECHNIKA ŻYWIENIA

Absolwenci specjalności technologia żywności i technika żywienia potrafią nadzorować i kontrolować prawidłowość przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw i produktów żywnościowych z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych (HACCP). Są przygotowani do kontrolowania jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania. Dysponują wiedzą na temat podstawowych operacji i procesów jednostkowych stosowanych w produkcji żywności, a ponadto znają metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych żywności.

Potrafią identyfikować zagrożenia jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym i żywieniu człowieka. Absolwenci są przygotowani również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją.

ZIOŁA I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA W PROFILAKTYCE I TERAPII

Absolwent po ukończeniu tej specjalności potrafi rozpoznawać zioła dziko rosnące i uprawne, preparować je i przechowywać we właściwych warunkach. Posiada wiedzę o poza dietetycznym zastosowaniu ziół oraz pochodzeniu, pozyskaniu, produkcji i zastosowaniu żywności funkcjonalnej. Potrafi przygotować jadłospis dla człowieka zdrowego i chorego, doradzić dietę i terapię oraz przygotować potrawy w oparciu o odżywcze właściwości ziół i żywność funkcjonalną. Posiada wiedzę o znaczeniu ziół w przyrodzie, ochronie zdrowia i gospodarce człowieka. Ponadto potrafi zastosować zioła w rozmaitych typach działalności człowieka oraz zaprojektować i przeprowadzić zajęcia z hortiterapii i naturoterapii.

Możliwości zatrudnienia:

 • gabinety dietetyczne;
 • działy żywienia w szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej, domach wczasowych;
 • placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • poradnie specjalistyczne (gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, jadłodajnie dietetyczne, stołówki pracownicze, firmy cateringowe);
 • zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego;
 • instytuty naukowo – badawcze i technologiczne zajmujące się tematyką żywności i żywienia;
 • placówki sportowe (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);
 • własna działalność z zakresu poradnictwa dietetycznego;
 • zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego;
 • instytuty naukowo – badawcze i technologiczne zajmujące się tematyką żywności i żywienia.

Dlaczego warto studiować dietetykę?

 • Zawsze znajdziesz pracę – ze względu na pogarszający się sposób żywienia, styl życia oraz zachorowalność na choroby dietozależne, wzrasta zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego dietetyka.
 • Celem pracy jest pomoc człowiekowi w prawidłowym żywieniu i zmianie stylu życia na prozdrowotny.
 • Ponad 50% programu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne, m. in. w szpitalach, przychodniach i specjalistycznych ośrodkach zajmujących się problematyką żywienia, pod opieką doświadczonej kadry.

Zajęcia w PWSZ w Skierniewicach prowadzone są przez doświadczonych wykładowców o dużej praktyce zawodowej. Wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu stanowią w większości kadrę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.


przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Administracji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny 
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Studenci uzyskują umiejętność obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w działach księgowo-płacowych. Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które swą przyszłość zawodową pragną związać z bankowością, sektorem ubezpieczeń, doradztwem finansowym, doradztwem na rynku nieruchomości, doradztwem podatkowym, pracą w urzędach skarbowych. 

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością oraz może podjąć studia drugiego stopnia.

SPECJALNOŚCI

Finanse małej i średniej firmy

Absolwent jest fachowcem w zakresie finansów. Szeroki zakres zdobytej przez studentów wiedzy, daje możliwość wykorzystania jej zarówno w przedsiębiorstwach jak i wielu innych instytucjach. W programie nauczania znajdują się wykłady i praktyczne ćwiczenia z zakresu finansowania działalności gospodarczej, analizy finansowej, biznes planu, rachunkowości finansowej i podatkowej, badania sprawozdań finansowych, systemów podatkowych i rozliczania podatków, wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu finansami, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym aplikowania o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Uzyskana wiedza ułatwi zdobycie pracy na atrakcyjnych stanowiskach nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach finansowych zajmujących się, między innymi, finansowaniem działalności przedsiębiorstw, w organach i jednostkach samorządu terytorialnego, firmach zajmujących się doradztwem finansowym i podatkowym.

Rachunkowość i podatki

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które pragną stać się specjalistami w zakresie prawa podatkowego oraz chcą poznać zasady funkcjonowania administracji podatkowej. Studenci w ramach specjalności uzyskują wiedzę na temat aktualnych przepisów prawa podatkowego, bilansowego i polityki fiskalnej państwa, w szczególności wiedzę służącą optymalizacji sytuacji finansowej osób i przedsiębiorstw oraz dotyczącą egzekwowania danin publicznych. 

Celem specjalności jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu i zadań urzędnika skarbowego, specjalisty ds. podatków, audytora finansowego, pracownika pionu finansowego przedsiębiorstwa, biegłego rewidenta oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Program specjalności zawiera treści obecne podczas specjalistycznych egzaminów na doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, a także obejmuje zagadnienia służące uzyskaniu certyfikatu umożliwiającego usługowe prowadzanie ksiąg rachunkowych. Prawo wykonywania tych zawodów uzależnione jest od odpowiedniej praktyki i zdania wspomnianych egzaminów zawodowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent specjalności Finanse małej i średniej firmy ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności Rachunkowość i podatki ma możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się doradztwem finansowym i podatkowym, działach finansowych w przedsiębiorstwach, urzędach skarbowych, może także podjąć własną działalność.


przejdź do spisu treści

Informatyka


Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas rwania 3,5 roku (7 semestrów)
profil praktyczny
inżynier

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku INFORMATYKA uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczno-informatyczne dotyczące systemów informatycznych. Poznaje zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Uzyskuje i rozwija umiejętność programowania komputerów (z wykorzystaniem podstawowych języków programowania, takich jak JAVA, C++), zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ponadto zdobywa wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz komunikacji człowiek-komputer. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu jest zdolny do wykorzystywania w pracy zawodowej swojej wiedzy i umiejętności z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Język angielski jest przedmiotem obligatoryjnym dla studentów. Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych z branży IT/ICT zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz w innych organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Ponadto absolwent może podjąć studia drugiego stopnia. Podczas studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) studenci uzyskują w szczególności kluczowe kompetencje w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przedmioty specjalistyczne umożliwiają pogłębienie ich wiedzy w jednej z dwóch proponowanych specjalności.

SPECJALNOŚCI

Systemy i sieci komputerowe

Specjalność ta przygotowuje studentów dodatkowo w zakresie problematyki:

 • projektowania i realizacji sieci komputerowych,
 • projektowania i obsługi systemów baz danych,
 • systemów operacyjnych i użytkowych,
 • podstaw telekomunikacji oraz bezpieczeństwa sieci i informacji.
Przetwarzanie i wizualizacja danych

Specjalność ta przygotowuje studentów dodatkowo w zakresie problematyki:

 • projektowania i obsługi baz danych,
 • grafiki komputerowej i wizualizacji danych,
 • tworzenia gier, w tym gier dla trójwymiarowych środowisk wirtualnej rzeczywistości,
 • przetwarzania obrazów oraz multimediów,
 • projektowania serwisów internetowych,
 • podstaw telekomunikacji oraz metod sztucznej inteligencji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Działy informatyczne przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i niepublicznych, własna działalność banki, firmy ubezpieczeniowe, wyodrębnione działy dużych przedsiębiorstw, administracja rządowa i samorządowa, firmy konsultingowe i zarządzające.


przejdź do spisu treści

Kosmetologia


Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które wiążą swą przyszłość zawodową z szeroko pojętą kosmetologią. Student uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu nauk: o zdrowiu, medycznych i społecznych oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami dermatologami. Zdobywają odpowiednie umiejętności odczytywania składu kosmetyków. Potrafią ustalać ich zastosowanie, sporządzać i stosować preparaty niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, udzielać pierwszej pomocy, wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i posiada wiedzę, uprawnienia oraz umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA i gabinetach odnowy biologicznej, firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, oraz jako specjalista od kreowania wizerunku. Jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

SPECJALNOŚCI

PODOLOGIA

Podologia to dziedzina łącząca pewne obszary medycyny i kosmetologii, zajmująca się zarówno pielęgnacją stóp zdrowych jak i zmienionych chorobowo. Specjalizacja ta wypełnia lukę między pielęgnacją estetyczną, a działaniami medycznymi na stopach. Zajmuje się diagnozą, leczeniem wad, zniekształceń, schorzeń stóp oraz ich pielęgnacją.

Absolwent po ukończeniu specjalności z podologii zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu poprawy kondycji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Potrafi prowadzić działania mające zapobiegać powstawaniu zmian chorobowych, a także planować i przeprowadzać odpowiednie kuracje, w przypadku już istniejących dolegliwości. Rozpoznaje choroby stopy i kończyny dolnej. Potrafi udzielać pacjentowi porad dotyczących pielęgnacji stóp i nóg oraz szerzyć profilaktykę w zakresie właściwej (domowej) pielęgnacji stóp.

Tym, co wyróżnia podologia spośród innych specjalistów zajmujących się stopami, jest ścisła współpraca z lekarzami różnych specjalności, dla których jest partnerem.

WIZAŻ I STYLIZACJA

Wizaż i stylizacja to dziedzina zajmująca się kreowaniem całego wizerunku, począwszy od makijażu podkreślającego urodę lub tuszującego niedoskonałości, po dobór fryzury, stylizację ubioru i sylwetki.

W ramach specjalności absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu dobierania koloru ubioru/makijażu do typu urody, stylizacji sylwetki, makijaży specjalistycznych, wykonywania kamuflażu kosmetycznego i medycznego, charakteryzacji teatralnej i filmowej, technik specjalnych makijażu oraz body-paintingu.

Ponadto, absolwent posiadając wiedzę i umiejętności praktyczne z pogranicza kosmetologii, sztuk pięknych i estetyki będzie potrafił stworzyć indywidualny wizerunek klienta, dopasowany do jego oczekiwań.

KOSMETOLOGIA I ORGANIZACJA USŁUG KOSMETYCZNYCH

Absolwent w ramach tej specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki, finansów przedsiębiorstw, organizacji oraz marketingu usług zdrowotnych i kosmetycznych, a także SPA and Wellness. Ponadto potrafi planować działania i kierować zespołem kosmetologów. Zdobywa też umiejętności bycia liderem w sektorze usług SPA and Wellness oraz kosmetologicznych.

KOSMETOLOGIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

Specjalność przygotuje do pracy w przemyśle kosmetycznym i chemicznym. Absolwent zdobywa dodatkowe kompetencje z zakresu nauk technicznych, w szczególności związane z wszystkimi aspektami współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Ma również wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów kosmetycznych na rynek. Zna metody analizy i kontroli jakości kosmetyków.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • gabinety kosmetyczne jako pracownik, przełożony, właściciel;
 • gabinety podologiczne;
 • centra SPA i Wellness;
 • ośrodki uzdrowiskowe;
 • laboratoria kosmetyczne;
 • laboratoria firm farmaceutycznych;
 • działy kosmetyczne aptek;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków;
 • kosmetologiczne firmy doradcze;
 • firmy zajmujące się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków;
 • redakcje czasopism prowadzących działy porad kosmetycznych;
 • zakłady odnowy biologicznej;
 • domy opieki społecznej;
 • publiczne i niepubliczne placówki zakłady opieki zdrowotnej, szczególnie: gabinety zajmujące się pielęgnacją stopy cukrzycowej, przychodnie specjalistyczne;
 • gabinety masażu;
 • pracownie zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego;
 • działy charakteryzacji teatralnej i filmowej;
 • jako stylista i makijażysta pokazów mody, eventów;
 • jako makijażysta w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą kosmetyków upiększających.

Dlaczego warto studiować kosmetologię?

 • Ciekawe i rozwojowe studia. Zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności, ponieważ ponad 50% programu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne pod opieką doświadczonej kadry.
 • Łatwo znajdziesz pracę – zarówno w Polsce jak i za granicą ze względu na duże zapotrzebowania na usługi kosmetologów różnych specjalności. Możesz pracować na własny rachunek lub świadczyć usługi innym podmiotom.
 • Kosmetolog to zawód przyszłości cieszący się dużym uznaniem różnych środowisk.

przejdź do spisu treści

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne


Wydział Ekonomii i Administracji
studia drugiego stopnia (magisterskie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 2 lata (4 semestry)
profil praktyczny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek przygotowuje przyszłych menedżerów (kierowników, specjalistów, ekspertów, doradców, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) zarówno na potrzeby sektora prywatnego, jak i publicznego. Program kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw, niezbędnych do realizacji czynności zarządczych i doradczych oraz podejmowania decyzji w zakresie projektowania, realizacji, wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i sferze gospodarczej.

SPECJALNOŚCI

Menedżer usług publicznych

Przyszli absolwenci specjalności „Menedżer usług publicznych” uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, gospodarki przestrzennej, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz etyki i prawa urzędniczego. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora publicznego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne jednostki budżetowe, spółki publiczne, jednostki administracji podatkowej, instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw finansowych, kierownicy do spraw strategii i planowania, kierownicy do spraw reklamy i public relations, specjaliści do spraw administracji i rozwoju, urzędnicy do spraw podatków, urzędnicy do spraw świadczeń społecznych, urzędnicy organów udzielających licencji, kierownicy do spraw strategii i planowania.

Menedżer procesów biznesowych

Przyszli absolwenci specjalności „Menedżer procesów biznesowych” uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów, opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, etyki i form działalności gospodarczej. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań typowych dla organizacji należących do sektora przedsiębiorstw. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące, się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora przedsiębiorstw.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, firmy doradcze, jednostki administracji publicznej, własna działalność gospodarcza. 

Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży, kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych, kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści do spraw public relations.


przejdź do spisu treści

Ogrodnictwo


Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania
3 ,5 roku (7 semestrów) studia stacjonarne
4 lata (8 semestrów) studia niestacjonarne
profil praktyczny
inżynier

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studenci ogrodnictwa zgłębiają wiedzę z zakresu nauk biologicznych i chemicznych oraz wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych. Poznają także metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, zasady funkcjonowania rynku rolnego oraz umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu technik komputerowych. Ważnym elementem kształcenia na kierunku ogrodnictwo jest rozszerzanie posiadanej wiedzy z wybranych dyscyplin humanistycznych oraz przyrodniczych.

Dzięki wspomnianemu profilowi kształcenia absolwenci uzyskają tytuł inżyniera i są przygotowani do prowadzenia gospodarstw ogrodniczych o zróżnicowanym profilu, a także do projektowania terenów zieleni, ich pielęgnacji i ochrony.

Studenci w toku studiów odbywają, oprócz zajęć wykładowych i laboratoryjnych, ćwiczenia praktyczne - terenowe z sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych, szkółkarstwa, dendrologii oraz praktyki zawodowe w gospodarstwach ogrodniczych.

Program studiów przewiduje zdobycie wiedzy z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa polowego, warzywnictwa szklarniowego, szkółkarstwa sadowniczego lub roślin ozdobnych, produkcji grzybów, projektowania parków i ogrodów oraz kwiaciarstwa.

Wraz z rozpoczęciem trzeciego roku studenci wybierają jedną z dwóch specjalności.

Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych działają dwa Kola Naukowe: Studenckie Kolo Naukowe Ogrodnictwa, Studenckie Kolo Naukowe Ochrony Przyrody.

SPECJALNOŚCI

Kształtowanie terenów zieleni

Specjalność umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia i pielęgnowania ogrodów i terenów zieleni miejskiej. Studenci tej specjalności nabywają również Umiejętności związane z hodowlą i pielęgnacją roślin ozdobnych i bukieciarstwem.

Produkcja ogrodnicza

Specjalność umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z produkcją, przechowalnictwem, przetwórstwem oraz sprzedażą i marketingiem produktów ogrodniczych. Studenci uzyskują także wiedzę dotyczącą najnowszych technologii ogrodniczych oraz nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent specjalności Kształtowanie terenów zieleni ma możliwość zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i ministerstwa) - w działach zajmujących się zarządzaniem terenami zieleni, pracowniach urbanistycznych, przedsiębiorstwach prywatnych, zespołach projektowych, parkach narodowych, parkach krajobrazowych i innych obszarach krajobrazu prawnie chronionego.

Absolwent specjalności Produkcja ogrodnicza jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa ogrodniczego, pracy w przedsiębiorstwach z branży produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego, roślin ozdobnych oraz grzybów; firmach zajmujących się warzywnictwem polowym i szklarniowym, w administracji, instytucjach doradztwa ogrodniczego, szkółkach sadowniczych, instytutach badawczych, sadach i polach doświadczalnych.

Absolwent specjalności Produkcja rolnicza ma możliwość zatrudnienia w instytucjach związanych z administracją rolniczą, firmach obsługujących sektor rolniczo-ogrodniczy, prowadzenia gospodarstw rodzinnych lub wielkotowarowych, jest przygotowany do organizowania i prowadzenia grup producenckich i zrzeszeń branżowych.


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo


Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb stacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwenci kierunku posiadają szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wykazują znajomość regulacji prawnych oraz norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Po ukończeniu studiów potrafią samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent potrafi sprawować kompleksową i zindywidualizowaną opiekę nad osobą chorą, niepełnosprawną oraz umierającą. Ponadto potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki i edukacji oraz promocji zdrowia. Jest także przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia.

Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający na podjęcie pracy we wszystkich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, a także profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Ponadto uzyskany dyplom umożliwi podjęcie pracy pielęgniarki/pielęgniarza w innych krajach Unii Europejskiej.

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych pierwszego stopnia. Plan i program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z dnia 05.06.2012 Poz. 631). Jest również zgodny z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22).

Możliwości zatrudnienia:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);
 • sanatoria;
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;
 • domy opieki społecznej;
 • ośrodki medycyny pracy;
 • jednostki ratownictwa medycznego;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej.
 • Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
Pracę zawsze znajdziesz
– zarówno w Polsce jak i za granicą jest ogromne zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie.

Celem pracy jest pomoc człowiekowi w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością. W tym zawodzie jesteś blisko człowieka potrzebującego, pomagasz zapobiegać chorobom i promować zdrowie.

Studia to nie tylko teoria. Ponad 50% programu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne, m. in. w szpitalach i przychodniach, pod opieką doświadczonej kadry.

Prestiż - jest to zawód, który cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym.

Zajęcia w PWSZ w Skierniewicach prowadzone są przez doświadczonych wykładowców o dużej praktyce zawodowej.


przejdź do spisu treści

Pedagogika


Wydział Ekonomii i Administracji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
studia drugiego stopnia (magisterskie)

tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat


Studia pierwszego stopnia (licencjackie)


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia na kierunku PEDAGOGIKA umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwent studiów pedagogicznych jest zdolny do refleksji dotyczącej własnej roli zawodowej, dostrzegania i rozumienia uwarunkowań społeczno-kulturowych działań profilaktycznych, kompensacyjnych, opiekuńczych, pomocowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy - wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowuje się do samodzielnego jej wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej polegającej na rozpoznawaniu potrzeb i sytuacji podopiecznych - wychowanków, a także na planowaniu i realizowaniu działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

Absolwent pedagogiki, specjalności opiekuńczo-wychowawczej posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi wymagającymi działań profilaktycznych, kompensacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych czy pomocowych. Posiada wiedzę dotyczącą form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej podejmowanej w różnych środowiskach wychowawczych, np. w rodzinie, szkole, w środowisku otwartym-społeczności lokalnej oraz w różnych typach instytucji.

Jest świadomy specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej wynikającej z potrzeb podopiecznych-wychowanków, wielości problemów i zagrożeń towarzyszących człowiekowi na różnych etapach jego rozwoju. Potrafi rozpoznawać i definiować owe zagrożenia oraz wskazać i realizować odpowiednie działania z wykorzystaniem adekwatnych metod i form pracy. Wiedza zdobyta w takcie zajęć audytoryjnych łączona jest z uzyskiwaniem kompetencji i umiejętności praktycznych, dzięki praktykom pedagogicznym odbywanym przez studentów w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent pedagogiki, specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tj. w klasach I – III. Posiada wiedzę na temat metod i form pracy służących organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. Potrafi diagnozować i rozwijać indywidualne możliwości dziecka, prowadzić działania profilaktyczne i kompensacyjne, konstruować środki dydaktyczne stymulujące rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, fizyczny, etyczny i estetyczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna i rozumie prawidłowości postulowanego zakresu współpracy przedszkola i szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które realizują funkcje opiekuńcze, socjalne i terapeutyczne w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest nastawiony na doskonalenie własnego warsztatu pracy, czuje się odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów dziecka przedszkolnego i ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

Przygotowanie zawodowe absolwentów pedagogiki, specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stwarza również możliwości zatrudnienia w charakterze nauczycieli w świetlicy szkolnej czy terapeutycznej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w charakterze instruktorów zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Absolwent pedagogiki, specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, manifestującymi różne objawy wykolejenia i demoralizacji, w tym uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz popełniającymi wykroczenia czy przestępstwa. Jest także przygotowany do pracy z osobami dorosłymi, które złamały normy prawne i obyczajowe.

Absolwent resocjalizacji z profilaktyką społeczną potrafi rozpoznać - zdiagnozować istniejące zagrożenia, a także zaplanować i zrealizować proces resocjalizacji. Posiada kompetencje niezbędne do planowania działań profilaktycznych, jest także świadom konieczności współdziałania z różnymi osobami i instytucjami w celu współorganizowania działań profilaktycznych, pomocowych - terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych.

Wiedza zdobyta w trakcie zajęciach audytoryjnych łączona jest z uzyskiwaniem kompetencji i umiejętności praktycznych, dzięki praktykom pedagogicznym odbywanym przez studentów w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej to: świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne; streetworker; domy dziecka, domy małego dziecka, placówki wielofunkcyjne; pogotowie opiekuńcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka; ośrodki szkolno-wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnień; instytucje i instytucjonalne formy działalności, zarówno publiczne - samorządowych, jak i niepubliczne - stowarzyszenia i fundacje, zajmujących się profilaktyką społeczną i działalnością resocjalizacyjną; sądy - w charakterze kuratora sądowego oraz kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; zakłady poprawcze, w zakłady karne.

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną: dom dziecka, dom małego dziecka, placówki wielofunkcyjne, np. OHP; pogotowie opiekuńcze, schronisko dla nieletnich, policyjna izba dziecka; świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze; ośrodki szkolno - wychowawcze; internat, bursa, świetlice szpitalne, sanatoria, prewentoria; ośrodki wsparcia dziennego, domy pomocy społecznej; asystent rodziny; pedagog szkolny; pedagog ulicy - streetworker; Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy, Biuro Porad Obywatelskich; stowarzyszenia i fundacje.


Studia drugiego stopnia (magisterskie)


Wydział Ekonomii i Administracji
studia drugiego stopnia (magisterskie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 2 lata (4 semestry)
profil praktyczny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Program kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym, zakłada zdobycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy, umiejętności praktycznych, a także rozwijanie postaw, oczekiwanych od osób realizujących zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagoga. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131) w zakresie merytorycznym, psychologiczno- pedagogicznym i dydaktycznym oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), przyjęte dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiają absolwentom uzyskanie wymaganych kompetencji w zakresie analizy i interpretacji zjawisk i procesów wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych, stosowania typowych metod i procedur w tym zakresie oraz kierowania procesami kształcenia i wychowania.

Absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji zadań zawodowych w ramach jednej z dwóch specjalności.

SPECJALNOŚCI

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwenci specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” uzyskują wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tj. w klasach I – III. Absolwent potrafi stosować zasady współczesnej dydaktyki i nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania, projektować i prowadzić działania profilaktyczne i kompensacyjne, stymulujące rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, fizyczny, etyczny i estetyczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki do tego, aby wspierać wszechstronny rozwój, możliwości dziecka, indywidualizować proces nauczania, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają zatrudnienie w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych, w klasach I-III. Przygotowanie zawodowe absolwentów specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stwarza również możliwości zatrudnienia w charakterze nauczycieli w świetlicy szkolnej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Absolwenci specjalności „Resocjalizacja i profilaktyka społeczna” uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności diagnozy pedagogicznej oraz konstruowania programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w zakresie rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu społecznym dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Absolwent potrafi wykorzystać wychowawcze aspekty pedagogiki i psychologii w profilaktyce społecznej, formułować i rozwiązywać złożone problemy i innowacyjnie wykonywać zadania, właściwe dla metodyki pracy resocjalizacyjnej. W stopniu zaawansowanym potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji resocjalizacyjnych, w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektowania i realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w pracy z różnymi grupami społecznymi.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kompetencje absolwenta umożliwiają zatrudnienie w placówkach opiekuńczych, szkołach i świetlicach środowiskowych, instytucjach wsparcia społecznego, specjalizujących się w profilaktyce społecznej, interwencji lub zapobieganiu patologii społecznej, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach karnych i poprawczych, schroniskach dla nieletnich.

 


przejdź do spisu treści

Zarządzanie


Wydział Ekonomii i Administracji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny
czas trwania 3 lata (6 semestrów)
profil praktyczny
licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Student na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: prawo, psychologia, socjologia. W procesie kształcenia nabywa praktycznych umiejętności funkcjonowania w organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności. Jest przygotowany do wykorzystania metod nowoczesnego zarządzania, narzędzi ilościowych, technologii informatycznych w określonych zawodach i na różnych szczeblach procesu zarządzania. Programy kształcenia w ramach specjalności przygotowują specjalistów w określonych zawodach.

SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwent jest ukierunkowany do pracy na potrzeby przedsiębiorstw, zarówno prywatnych (w tym małych i średnich), jak i publicznych. Specjalność przygotowuje fachowców do kompleksowego zarządzania organizacją w różnych obszarach funkcjonowania, między innymi: produkcji, handlu, usługach, administracji.

Absolwent, po ukończeniu procesu kształcenia, jest wyposażony w wiedzę dotyczącą: uwarunkowań gospodarczych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości małych i średnich firm, zarządzania w gospodarce i administracji publicznej, zarządzania strategicznego niezbędnego w prognozowaniu rozwoju przedsiębiorstw. Zdobyte umiejętności pozwalają dobrać i stosować odpowiednie narzędzia badawcze do analizy i oceny procesów gospodarczych. Absolwent potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie ekonomii, zarządzania oraz specjalistami do spraw administracji i rozwoju; potrafi diagnozować procesy i zjawiska w zakresie zarządzania oraz wskazać rozwiązania konkretnych problemów organizacyjnych i zarządczych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, administracja publiczna, samorządowa, własna działalność gospodarcza. Przykładowe stanowiska pracy: specjalista do spraw zarządzania i organizacji, specjalista do spraw administracji i rozwoju, specjalista do spraw marketingu.

Zarządzanie usługami TSL

Przyszły absolwent jest specjalistą w zakresie zarzadzania obrotem towarowym i przewozami. Zakres wiedzy zdobytej w procesie kształcenia umożliwia jej wykorzystanie w przedsiębiorstwach handlowych, transportowych, jednostkach spedycyjnych i magazynach.

Po ukończeniu procesu kształcenia, absolwent posiada wiedzę na temat koncepcji i metod logistyki, charakteryzuje elementy składowe i procesy logistyczne zachodzące w organizacjach oraz występujące pomiędzy nimi powiązania w wymiarze krajowym i międzynarodowym; ma wiedzę na temat infrastruktury, systemów oraz usług transportowych i spedycyjnych, zna struktury i rozwiązania stosowane w logistyce. Zdobywa praktyczne umiejętności diagnozowania, analizy i oceny systemów, zjawisk i procesów logistycznych, potrafi posługiwać się standardami i normami w celu organizacji procesów logistycznych, potrafi myśleć i działać w przedsiębiorczy sposób z uwzględnieniem zasad i metod właściwych dla branży TSL.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Liczne stanowiska w branży TSL (przedsiębiorstwa handlowe, transportowe, spedycyjne). Przykładowe stanowiska: specjalista do spraw marketingu i handlu, handlowiec, specjalista do spraw zaopatrzenia, transportu i magazynowania, przedstawiciel handlowy, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
menedżerskie studia ekonomiczno-prawne II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
  ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice
 •  
 • Telefon: 46 834 40 02, 46 834 40 09
 • Fax: 46 834 40 07
 • Email: bos@ansb.pl
 • Strona: http://www.ansb.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Dzień Maturzysty – 6 marca 2019

Serdecznie zapraszamy MATURZYSTÓW na spotkanie organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę w Skierniewicach.

czytaj dalej

Pedagogika II stopnia w Skierniewicach

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach uprawnienie do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane