Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Rok założenia: 1947 | Rektor: prof. nadzw. Maciej Sobczak


Celem działalności Akademii Muzycznej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. 

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra sztuki

Akademia Muzyczna w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu edukacyjnego Unii Europejskiej LLP/Erasmus. Dzięki niemu studenci począwszy od drugiego roku studiów mają szansę studiować maksymalnie przez dwa semestry – w czasie trwania studiów - na jednej z ponad sześćdziesięciu partnerskich uczelni w: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Turcji, Włoszech, Wielkiej Brytanii itd. Wymiana pedagogów w ramach tego samego programu pozwala studentom uczestniczyć w kursach wzbogacających tok zajęć. Lista uczelni partnerskich poszerza się z roku na rok.  
Studia na Wydziale DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI i TEORII MUZYKI 
kształcą na dwóch kierunkach: 
 • dyrygentury – w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa 
 • kompozycji i teorii muzyki – w specjalności kompozycja i w specjalności teoria muzyki. 
Studia pierwszego stopnia na kierunku DYRYGENTURA, w specjalności DYRYGENTURA  SYMFONICZNO-OPEROWA, kształcą dyrygentów orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych i wokalno- instrumentalnych. Przygotowują do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
 
Studia drugiego stopnia na kierunku DYRYGENTURA w specjalności DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA, kształcą dyrygentów orkiestr symfoniczno-operowych w zakresie szeroko pojętej działalności dyrygenckiej, pozwalającej na:  
 • prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem;  
 • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego w tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta oraz 
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 
 
Studia pierwszego stopnia na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, w specjalności KOMPOZYCJA, przygotowują do: 
 • samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej,  
 • pracy artystycznej i publicystycznej, w instytucjach upowszechniania kultury, 
 • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
 
Studia drugiego stopnia na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA muzyki, w specjalności KOMPOZYCJA, przygotowują do:  
 • samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;  
 • pracy badawczej i publicystycznej, 
 • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  
Dyplom ukończenia studiów w ramach specjalności KOMPOZYCJA wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej obejmującej umuzykalnienie, zasady muzyki, kształcenie słuchu, kontrapunkt, instrumentację, czytanie partytur, współczesne techniki kompozytorskie, folklor muzyczny na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych, uniwersytetach oraz w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni.  

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 
 
Specjalność TEORIA MUZYKI przygotowuje do podejmowania badań naukowych, pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych we wszystkich typach szkół i uczelniach, pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego.  
 
Studia pierwszego stopnia na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, w specjalności TEORIA MUZYKI, przygotowują do: 
 • pracy naukowej i publicystycznej, 
 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury, 
 • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
Dyplom ukończenia studiów w ramach specjalności TEORIA MUZYKI wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej obejmującej umuzykalnienie, zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonię i ćwiczenia harmoniczne, kontrapunkt, instrumentację, czytanie partytur, współczesne techniki kompozytorskie, literaturę muzyczną na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych, uniwersytetach oraz w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
 
Studia drugiego stopnia na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA muzyki, w specjalności TEORIA MUZYKI pogłębiają przygotowanie do podejmowania badań naukowych, pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych we wszystkich typach szkół i uczelniach, pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Dyplom ukończenia studiów w ramach specjalności teoria muzyki wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej obejmującej: umuzykalnienie, zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonię i ćwiczenia harmoniczne, kontrapunkt, instrumentację, czytanie partytur, 
współczesne techniki kompozytorskie, formy muzyczne, historię muzyki, literaturę muzyczną, folklor muzyczny na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych, uniwersytetach oraz w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 
Studia pierwszego stopnia na Wydziale INSTRUMENTALNYM specjalność GRA NA INSTRUMENCIE trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagają 
przygotowania muzycznego w zakresie programu szkoły muzycznej II stopnia. 
Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki.  
Studia przygotowują do działalności koncertowej w charakterze muzyka orkiestrowego, solisty i kameralisty. 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
 
Studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie na WYDZIALE INSTRUMENTALNYM specjalność GRA NA INSTRUMENCIE trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra sztuki. Studia pogłębiają przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w charakterze solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego. 
Ponadto dyplom  studiów drugiego stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 
 
Specjalność PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNAstudia niestacjonarne  kształci nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych.  

Studia pierwszego stopnia w specjalności PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I stopnia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie. 

Studia drugiego stopnia w specjalności PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I i II stopnia zgodnie z wymogami Ministra Edukacji i Nauki. 
Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie. 
 
Studia trzeciego stopnia w specjalności: INSTRUMENTALISTYKA – studia niestacjonarne przygotowują do uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Studia trwają 3 lata (6 
semestrów). Przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych muzyków obdarzonych potencjałem intelektualnym. 
 
STUDIA PODYPLOMOWE służą podnoszeniu kwalifikacji absolwentów wyższych szkół muzycznych, przygotowują kandydatów do udziału w konkursach, służą poszerzeniu repertuaru oraz pogłębieniu sfery artystycznej wykonawstwa instrumentalnego. Słuchaczami STUDIUM PODYPLOMOWEGO mogą zostać instrumentaliści, którzy ukończyli studia magisterskie w akademiach muzycznych w Polsce lub uzyskali dyplom w wyższych szkołach muzycznych za granicą.  
 

Studia na WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM specjalność ŚPIEW SOLOWY, przygotowują śpiewaków do działalności koncertowej (oratorium, kantata, pieśń) i pracy w teatrach operowych.Studia na specjalności MUSICAL przygotowują do pracy w teatrach muzycznych. Dyplom ukończenia Wydziału Wokalno-Aktorskiego wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej.  
 
Studia pierwszego stopnia kierunek wokalistyka –  specjalność śpiew solowy
Założeniem planu studiów I stopnia specjalność śpiew solowy jest wykształcenie muzyka posiadającego niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu wokalisty. Plan studiów jest tak skonstruowany, by w sposób maksymalny rozwinąć umiejętności wokalne wiedzę muzyczną i ogólno humanistyczną. W ramach przedmiotów: śpiew solowy, zespoły wokalne student ma szanse rozwinąć swoje umiejętności wokalne, poznać podstawowe style muzyczne, oraz kanony interpretacyjne. Rozwijana jest umiejętność śpiewu zespołowego Kształcenie w zakresie przedmiotów aktorskich i tanecznych daje absolwentom umiejętność pracy nad tzw. scenicznym budowaniem roli. W myśl założeń programowych  absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy nad przygotowaniem wokalnym, muzycznym i scenicznym mniejszych partii solowych zarówno w dziełach operowych, czy  oratoryjnych. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zarówno w charakterze solisty jak i członka zespołu wokalnego. Ukończenie studiów I st. daje absolwentowi potencjał intelektualny, wokalny i artystyczny odpowiedni do tego, by podjąć studia uzupełniające II stopnia. 
 
Studia drugiego stopnia kierunek wokalistyka – specjalność śpiew solowy
W myśl planów studiów II st. nauka na kierunku wokalistyka specjalność śpiew solowy jest kontynuacją procesów rozpoczętych w trakcie  studiów I st.. W ramach przedmiotów śpiew solowy i zespoły wokalne podejmowana jest praca nad dalszym rozwojem umiejętności wokalnych z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji inklinujących studenta do podjęcia konkretnej specjalizacji ( muzyka barokowa, operowa, czy oratoryjno-pieśniarska). 

Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem-wokalistą, posiadającym zaawansowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Założeniem planów studiów jest wykształcenie solisty przygotowanego do podjęcia działalności estradowej, scenicznej i koncertowej  we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i 
oratoryjnymi. Absolwent ma potencjalne możliwości na to by posiąść niezbędne umiejętności i specjalistyczną wiedzę niezbędne do podjęcia studiów uzupełniających trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Studia pierwszego stopnia kierunek wokalistyka - specjalność musical 
Plan studiów  jest odzwierciedleniem polidyscyplinarności  specjalności musical.  Student studiów I st. w równej mierze rozwija swoje umiejętności i wiedzę z zakresu wokalistyki, aktorstwa i sztuk  tanecznych. Absolwent  powinien rozwinąć swój warsztat wokalny, umiejętności aktorskie i taneczne w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie ról w dziełach musicalowych. 
Silny nacisk kładzie się na wykształcenie zdolności równoczesnego wykorzystania połączenia wszystkich wspomnianych dziedzin sztuki w kreacji scenicznej.  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy 
zawodowej zarówno jako solista jak i członek zespołu w teatrach muzycznych specjalizujących się w twórczości musicalowej.  

 
 
Studia na WYDZIALE DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ i RYTMIKI kształcą w specjalnościach: 
 
 • Dyrygentura chóralna zorientowana jest na przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry przyszłych dyrygentów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zawodowych instytucjach muzycznych,  w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, w szkołach muzycznych stopnia podstawowego  i średniego, w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym, jak i w amatorskim ruchu muzycznym. 
 • Edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim (studia pierwszego stopnia) – absolwent tej specjalności powinien posiadać umiejętności w zakresie edukacji i animacji muzycznej, jak również wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych  i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym, zajęć w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących oraz działalności muzycznej w instytucjach kultury. Ponadto absolwent tej specjalności może osiągnąć znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w zakresie dającym przygotowanie do nauczania tego języka w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.  
 • Animacja kultury z elementami arteterapii (studia drugiego stopnia) – absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie upowszechniania kultury oraz wykorzystania terapii przez sztukę w działalności pedagogicznej. 
 • Rytmika przygotowuje studentów do prowadzenia przedmiotów kierunkowych związanych z tą specjalnością, równocześnie zapewniając zdobycie przygotowania do prowadzenia przedmiotów ogólnomuzycznych. Obszary działania, na których poszukiwani są absolwenci, to instytucje, które prowadzą kierunek rytmika: akademie muzyczne, średnie szkoły muzyczne, policealne studia zawodowe, a także uczelnie kształcące nauczycieli: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, kolegia nauczycielskie. Absolwenci rytmiki podejmują również pracę w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz studium wokalno – aktorskich. Specjaliści tego kierunku zatrudniani są przez szkoły muzyczne I stopnia i szkoły baletowe, szkoły podstawowe, ośrodki szkolno–wychowawcze i terapeutyczne oraz instytucje prowadzące zajęcia muzyczno –ruchowe: domy i pałace kultury, placówki oświatowo – wychowawcze, społeczne ogniska muzyczne, teatralne i baletowe. 

 •  Muzyka kościelna przygotowuje studentów do pracy w charakterze organistów, kantorów i chórmistrzów.  
 • Jazz i muzyka estradowa kształci muzyków wykonawców z dziedziny jazzu, muzyki estradowej i rozrywkowej. Dzięki specjalizacji „Prowadzenie wokalnych zespołów muzyki rozrywkowej” w obrębie specjalności wokalistyka na studiach I stopnia, przygotowuje także do roli dyrygenta i band-leadera. 

 Zapraszamy !!

Wydziały na uczelni:

dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i rytmik
instrumentalny
kompozycji i teorii muzyki
wokalno-aktorski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane