Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Rok założenia: 1948 | Rektor: prof. Grzegorz Kurzyński

przejdź do spisu treści

Dzieje Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego sięgają listopada 1948 roku, gdy staraniem działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołana została we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Początkowo prowadziła wyłącznie Wydział Pedagogiczny; w roku 1949 powstał Wydział Wokalny, w 1950 - Wydział Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, poszerzony w roku 1951 o sekcję kompozycji.

W 1981 roku uczelnia zmieniła status z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na
Akademię Muzyczną;
równocześnie nadane jej zostało imię wybitnego wirtuoza skrzypiec - Karola Lipińskiego.

Siedzibą uczelni jest piękny, rozległy i funkcjonalny gmach, usytuowany w centrum miasta przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Pochodzący z przełomu XIX i XX wieku budynek został odrestaurowany z myślą o stworzeniu w nim warunków pracy dla współczesnej uczelni muzycznej. W nowoczesnej konwencji dobudowana została najwyższa kondygnacja, zwiększająca wydatnie powierzchnię Akademii.

Uczelnia jest ważnym ośrodkiem naukowym. W Akademii regularnie odbywają się organizowane przez poszczególne katedry i zakłady konferencje naukowe.

Uczelnia prowadzi bardzo bogatą działalność artystyczną. Rocznie organizowanych jest ponad 200 imprez, wśród których znaleźć można koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty symfoniczne, chóralne i kameralne, recitale, spektakle sceniczne, koncerty jazzowe, audycje umuzykalniające dla dziecięcej publiczności. Najbardziej znanym cyklem koncertowym Akademii są "Wtorki muzyczne", organizowane nieprzerwanie od 1949 roku.

Wydziały


Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii


Wydział I

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii znajduje się w elitarnej grupie niecałych 5% jednostek naukowych w Polsce posiadających wyróżniającą kategorię naukową A+, przy ogólnej liczbie prawie tysiąca jednostek naukowych podlegających w 2017 roku kompleksowej ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Dodatkowo, został najwyżej oceniony spośród wszystkich wydziałów muzycznych. 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii kształci profesjonalnych artystów muzyków wszechstronnie i nowocześnie przygotowanych do samodzielnej pracy artystycznej, działalności naukowo-badawczej oraz dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, pracy w szkolnictwie.

Głównym celem kształcenia w ramach specjalności kompozycja jest wielopłaszczyznowy rozwój młodego twórcy, kształtowanie jego artystycznej osobowości i ukierunkowanie zainteresowań. Podstawą tego procesu jest przyswojenie przez studentów współczesnego warsztatu kompozytorskiego. Absolwenci studiów w specjalności kompozycja wykazują się jego dobrym opanowaniem, umożliwiającym samodzielną pracę twórczą (studia I stopnia), jak również dysponują pogłębioną wiedzą konieczną do wypracowania własnego idiomu stylistycznego (studia II stopnia). Studenci kompozycji mają możliwość realizacji utworów elektroakustycznych i komputerowych, które tworzą w profesjonalnie wyposażonym Studiu Kompozycji Komputerowej. Zapoznają się także z problematyką kompozycji teatralnej i filmowej.

Kierunek dyrygentura przygotowuje studentów do pracy artystycznej i organizacyjnej w zespołach instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w tym w orkiestrach symfonicznych. W celu pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dyrygentury oraz poszukiwania nowych dróg wyrażania swojego języka muzycznego, studenci uczestniczą w licznych hospitacjach i praktykach w zespołach chóralnych i orkiestrowych. Zapoznają się zarówno z dziełami epok wcześniejszych (studia I stopnia), jak również z muzyką XX i XXI wieku (studia II stopnia). Zdobyty podczas studiów warsztat dyrygencki umożliwia podjęcie różnych przedsięwzięć artystycznych, także tych na pograniczu sztuk. Absolwenci kierunku dyrygentura wyróżniają się aktywną działalnością w instytucjach kultury, mediach, a także w zakresie animacji kultury.

Studenci specjalności teoria muzyki wyposażeni zostają w merytoryczny i metodologiczny warsztat, niezbędny do formułowania szeroko pojętej refleksji teoretycznej dotyczącej dzieła muzycznego i innych zjawisk w zakresie sztuki muzycznej, z uwzględnieniem takich dyscyplin, jak akustyka muzyczna, psychologia czy socjologia muzyki. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwenci przygotowani są ponadto do pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym podstawowym (studia I stopnia) oraz pracy naukowo-badawczej, edytorskiej, publicystycznej i dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia muzycznego (studia II stopnia).

Absolwenci specjalności muzykoterapia legitymują się podstawową wiedzą zawodową oraz umiejętnościami w zakresie różnych metod muzykoterapii (studia I stopnia) oraz pogłębioną wiedzą zawodową i umiejętnościami w zakresie metod muzykoterapii przydatnych w leczeniu, wychowaniu, rehabilitacji i resocjalizacji, co pozwala na podjęcie pracy w zawodzie muzykoterapeuty w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach typu opiekuńczego, ośrodkach szkolno-wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a także do prowadzenia dydaktyki w szkolnictwie wyższym (studia II stopnia).

KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek:  kompozycja i teoria muzyki 

Specjalności:

 • kompozycja 
 • teoria muzyki 
 • muzykoterapia
Kierunek:  dyrygentura

RODZAJE STUDIÓW:

Kompozycja, dytrygentura, teoria muzyki, muzykoterapia:

 • studia stacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie)

2-letnie II stopnia (magisterskie) 

 •  studia niestacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie)

STUDIA PODYPLOMOWE:

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej 

UPRAWNIENIA PRZEWODOWE RADY WYDZIAŁU:

Rada Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.


Wydział Instrumentalny


Wydział II

Wydział Instrumentalny prowadzi studia w zakresie instrumentalistyki, o profilu muzyki klasycznej,  muzyki dawnej oraz jazzowej. Studia na Wydziale Instrumentalnym zapewniają intensywne doskonalenie warsztatu muzycznego oraz opanowanie szerokiego repertuaru i dają możliwość częstego prezentowania go przed publicznością. W ramach zajęć dydaktycznych podstawę stanowią zajęcia w zakresie gry na instrumencie,  zespoły kameralne oraz - dla studentów grających na instrumentach orkiestrowych - studia orkiestrowe. 

Proces kształcenia w zakresie gry na instrumentach wzbogacony jest przez szereg przedmiotów teoretycznych, zapewniających wszechstronne wykształcenie muzyczne. Blok ten obejmuje kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, literaturę przedmiotu głównego, historię muzyki z literaturą, a zestaw ten uzupełniają przedmioty humanistyczne, m.in.  historia filozofii i historia sztuki. Program nauczania w poszczególnych specjalnościach poszerzony jest o przedmioty ściśle specjalistyczne, jak np. harmonia, kontrapunkt, organoznawstwo i improwizacja dla organistów, realizacja basso continuo dla klawesynistów oraz nauka akompaniamentu dla pianistów. Kształcenie pedagogiczne realizowane jest podczas zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania gry na instrumencie oraz podczas praktyk w szkołach muzycznych niższych stopni. 

Studenci kształcący się w zakresie gry na instrumentach orkiestrowych mają możliwość praktyki w ramach Akademickiej Orkiestry Kameralnej oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej. Zdobywają dzięki temu niezbędne doświadczenia, które w przyszłości pozwolą im zostać wysoko kwalifikowanymi muzykami orkiestr. Dla wszystkich obowiązkowe są też wykłady zmienne i lektoraty języków obcych. Studenci zaliczają również przedmioty z bloku zajęć fakultatywnych.

Wydział Instrumentalny prowadzi bogatą działalność artystyczną, obejmującą liczne cykle koncertów organizowanych w uczelni oraz  na innych estradach Wrocławia, a także w innych miastach Polski i za granicą. Regularnie odbywają się recitale studentów i pedagogów, koncerty klas instrumentalnych oraz poszczególnych katedr, koncerty kameralne i symfoniczne, a wraz z Wydziałem Wokalnym przygotowywane są prezentacje dzieł wokalno-instrumentalnych.


KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek studiów:  instrumentalistyka

Specjalność: 

wykonawstwo instrumentalne w zakresie:

 • instrumentów klawiszowych: fortepian, organy, klawesyn
 • instrumentów smyczkowych: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas
 • gitary
 • harfy
 • akordeonu
 • instrumentów dętych: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, róg, trąbka, puzon, tuba
 • instrumentów perkusyjnych
 • instrumentów dawnych: flet prosty, flauto traverso, obój barokowy, viola da gamba, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa
Kierunek studiów:  jazz i muzyka estradowa

Specjalność:

gra na instrumencie:
fortepian, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, kontrabas, perkusja

Specjalność: 

wykonawstwo instrumentalne w zakresie: fortepian, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, kontrabas, perkusja

RODZAJE STUDIÓW:

 • studia stacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie),
2-letnie II stopnia (magisterskie)
3-letnie III stopnia (doktoranckie)

 • studia niestacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie),  
2-letnie II stopnia (magisterskie)
3-letnie III stopnia (doktoranckie)

STUDIA PODYPLOMOWE:

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

UPRAWNIENIA PRZEWODOWE RADY WYDZIAŁU:

Rada Wydziału Instrumentalnego posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora  oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.


Wydział Wokalny


Wydział III

Studenci specjalności pieśniarsko-oratoryjnej mogą również kształcić się w zakresie interpretacji muzyki dawnej. Oprócz przygotowania artystów-śpiewaków do występów solowych, scenicznych i estradowych,  system kształcenia na Wydziale Wokalnym przygotowuje młodych śpiewaków  do działalności pedagogicznej w ramach odrębnej specjalności. Obok nauczania przedmiotów muzycznych, stanowiących podstawę procesu dydaktycznego, prowadzone są zajęcia związane z grą aktorską i ruchem scenicznym. Znajduje to swoje odbicie w działalności artystycznej Wydziału, która obejmuje formy wokalno-instrumentalne, w tym sceniczne.

Studenci Wydziału Wokalnego przygotowują  i prezentują w każdym roku akademickim dzieło operowe, a także biorą udział w licznych koncertach na terenie uczelni i poza nią. W ciągu pięćdziesięcioletniej działalności Wydziału wystawiono wiele dzieł operowych, m.in. „Włoszkę w Algierze" G. Rossiniego, „Napój miłosny" G. Donizettiego, „Krakowiaków i Górali" J. Stefaniego czy „Wesele Figara" W.A. Mozarta. Zrealizowano również szereg spektakli teatralnych. W realizacji większości dzieł operowych ze studentami Wydziału Wokalnego współpracuje Akademicka Orkiestra Kameralna, Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej,  a także Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia  im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. 

KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek: wokalistyka

Specjalności:

 • wokalno-aktorska 
 • pieśniarsko-oratoryjna

RODZAJE STUDIÓW:

 • studia stacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie),
2-letnie II stopnia (magisterskie)
3-letnie III stopnia (doktoranckie)

 • studia niestacjonarne:

3-letnie III stopnia (doktoranckie)

STUDIA PODYPLOMOWE:

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

UPRAWNIENIA PRZEWODOWE RADY WYDZIAŁU:

Rada Wydziału Wokalnego posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora  oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.


Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej


Wydział IV

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej prowadzi studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na poziomie studiów I i II stopnia. Koncepcja kształcenia wyróżnia w ramach kierunku trzy następujące specjalności: edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz muzyka kościelna. Studenci dokonują wyboru specjalności zarówno na studiach I, jak i II stopnia w momencie ich rozpoczęcia, przy czym istnieje możliwość łączenia specjalności, co poszerza kompetencje absolwentów, przygotowujących się do przyszłej pracy zawodowej w różnych dziedzinach wymagających specjalistycznych kwalifikacji – nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, nauczyciela w szkolnictwie muzycznym I stopnia, chórmistrza oraz muzyka kościelnego. Nabyte w ramach studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentom podejmować pracę w zawodach ściśle związanych z prowadzonym kierunkiem, ale także zapewniają wszechstronność umożliwiającą znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia niemal w każdej instytucji i sferze życia muzycznego.

Jednym z nadrzędnych założeń koncepcji kształcenia na kierunku jest rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów, ukierunkowane na wykształcenie niezależnych artystów i pedagogów, potrafiących realizować własne koncepcje artystyczne i pedagogiczne. Fundamentem takiego założenia jest organizacja kształcenia z wykorzystaniem relacji mistrz-uczeń, sprzyjająca pielęgnowaniu i rozwijaniu zdolności, wrażliwości i kreatywności studenta.

KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności: 

 • edukacja muzyczna 
 • prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych 
 • muzyka kościelna

RODZAJE STUDIÓW:

 • studia stacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie)
2-letnie II stopnia (magisterskie)

UPRAWNIENIA PRZEWODOWE RADY WYDZIAŁU:

Rada Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora  w dziedzinie sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.


Informator 2019/2020


plik do pobrania

przejdź do spisu treści

Zespoły


Akademicką Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu tworzą studenci studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia, a praca w orkiestrze – obok indywidualnych zajęć w zakresie gry na instrumencie – jest jednym z najważniejszych obszarów kształcenia młodych instrumentalistów. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad zespołem sprawują władze Wydziału Instrumentalnego, powierzając kierownictwo orkiestry wybranym dyrygentom – pracownikom wrocławskiej Akademii Muzycznej. Od początku istnienia zespołu kierownictwo orkiestry sprawowali kolejno: doc. Marek Tracz, prof. Stanisław Lech, prof. dr hab. Mieczysław Gawroński, dr Wojciech Rodek, prof. dr hab. Alan Urbanek. Koncerty orkiestry prowadzą nie tylko dyrygenci związani z wrocławską uczelnią, lecz także dyrygenci gościnni – zapraszani z różnych ośrodków polskich i zagranicznych. Wśród znakomitych dyrygentów współpracujących z zespołem wymienić należy Gabriela Chmurę, Jacka Kaspszyka, Jerzego Maksymiuka, Kurta Masura, Marka Pijarowskiego i Tadeusza Strugałę. 

Akademicka Orkiestra Symfoniczna rokrocznie realizuje kilka dużych projektów, prezentując na różnych estradach muzycznych Wrocławia wielkie dzieła wokalno-instrumentalne i instrumentalne.

Od 2002 roku orkiestra stale współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, występując podczas uroczystości uniwersyteckich oraz podczas najważniejszych wydarzeń wrocławskiego środowiska akademickiego, takich jak np. Święto Nauki. Orkiestra uświetnia swoimi wykonaniami także uroczystości nadania doktoratów honoris causa na wrocławskich uczelniach czy festiwale muzyczne.

Oprócz wrocławskich artystów, nierzadko związanych z Akademią Muzyczną, z orkiestrą występowali także artyści gościnni, m.in.: Józef Frakstein, Wiesław Ochman, Jadwiga Rappé, Krzysztof Szmyt, Stefania Toczyska, Adam Makowicz, Philippe Giusiano.

W bogatym dorobku zespołu znajdują się największe dzieła światowej literatury muzycznej, w tym m.in. V Symfonia c-moll oraz IX Symfonia d-moll Ludwiga van Beethovena, Stworzenie Świata Josepha Haydna, Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Symfonia c-moll Johannesa Brahmsa, Dzwony Siergieja Rachmaninowa, Carmina burana Carla Orffa, a także dzieła rodzimych twórców: Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Missa pro Pace Wojciecha Kilara czy Nieszpory ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Akademicka Orkiestra Symfoniczna jest nie tylko największą formacją muzyczną uczelni, lecz także jej swoistą wizytówką. Zespół ten zdobywa coraz większe grono wiernych słuchaczy, a jego szeroka działalność artystyczna zyskuje na znaczeniu w życiu muzycznym Wrocławia.


Akademicka Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstała w roku 1979 z inicjatywy altowiolisty Jana Michalskiego, który był pierwszym kierownikiem artystycznym zespołu. Kolejnym kierownikiem artystycznym orkiestry był Juliusz Michalski, a od lat dziewięćdziesiątych zespół prowadzi dr Zbigniew Szufłat – podobnie jak poprzednicy, związany z wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum.

Zespół tworzą studenci pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia, a jego podstawowym założeniem jest przygotowanie młodych instrumentalistów do późniejszej pracy z repertuarem symfonicznym w Akademickiej Orkiestrze Symfonicznej. Skład orkiestry obejmuje kwintet smyczkowy, poszerzany w zależności od potrzeb o kwintet dęty. Orkiestrą dyrygują wrocławscy dyrygenci oraz dyrygenci zagraniczni, goszczący w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ostatnio zespół prezentował swój kunszt wykonawczy pod batutą takich artystów, jak Krijn Koetsveld, Alexander Walker i Vladimir Kiradijev. Orkiestra występuje kilkakrotnie w ciągu roku, m.in. w ramach cyklu Koncerty Dyplomantów i w ramach współpracy z Wydziałem Wokalnym przy realizacji spektakli operowych.


Big-Band Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu to zespół założony przez dr hab. Aleksandra Mazura – wieloletniego Kierownika Zakładu Muzyki Jazzowej Wydziału Instrumentalnego. Big-Band powstał w 1993 r., a tworzą go młodzi saksofoniści, trębacze, puzoniści oraz członkowie sekcji rytmicznej (fortepian, kontrabas i perkusja), którzy aktualnie kształcą się we wrocławskiej uczelni w ramach specjalności muzyka jazzowa.

W swoim założeniu akademicki Big-Band nawiązuje do tradycji amerykańskich big-bandów, zatem w repertuarze zespołu znajdują się przede wszystkim znane standardy Counta Basiego, Duke’a Ellingtona czy Glenna Millera w aranżacjach oryginalnych oraz własnych. Rokrocznie formacja ta prezentuje się w Akademii kilkakrotnie, przede wszystkim na koncertach w ramach tradycyjnego cyklu Zaduszki Jazzowe i Bukiet dla Pań z okazji marcowego Święta Kobiet. Big-Band należy do zespołów utytułowanych na wielu krajowych konkursach jazzowych, a jego popularność sięga daleko poza macierzystą uczelnię. 

Wśród znakomitych artystów, którzy występowali z tym zespołem znajdują się takie postaci, jak Krystyna Prońko, Piotr Wojtasik, Henryk Miśkiewicz, Piotr Dziubek, Krzysztof Urbański. Koncerty Big-Bandu są okazją do prezentacji umiejętności oraz talentów nie tylko członków tego zespołu, lecz również studentów i absolwentów Akademii Muzycznej, występujących w mniejszych składach jazzowych.


Awangardowa Orkiestra Akademii Muzycznej we Wrocławiu Sound Factory Orchestra rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Przez pierwsze kilka miesięcy zespół  przygotowywał się do podjęcia aktywności koncertowej realizując szereg prób i warsztatów dotyczących współczesnych technik interpretacyjnych i wykonawczychw zakresie muzyki nowej. W maju 2010 roku rozpoczął działalność koncertową.Orkiestra specjalizuje się w wykonawstwie muzyki współczesnej i dwudziestowiecznej, w wyjątkowych wypadkach realizując także utwory wcześniejsze. Współpracuje ze Studiem Kompozycji Komputerowej w zakresie realizacji muzyki elektroakustycznej i komputerowej, która jest jednym z ważniejszych nurtów w koncepcji programowej zespołu.

Obecny repertuar orkiestry obejmuje zarówno klasyków XX wieku, takich jak Witold Lutosławski czy Witold Szalonek, jak również kompozycje młodych twórców, m.in. Mateusza Ryczka, Rafała Zalecha czy Katarzyny Dziewiątkowskiej-Mleczko.

Orkiestrę prowadzi dr hab. Robert Kurdybacha, absolwent klasy dyrygentury prof. Mieczysława Gawrońskiego i klasy kompozycji prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.


Akademicka Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstała w październiku 2012 r. z inicjatywy Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji prof. Mieczysława Stachury.

W skład orkiestry wchodzą studenci Wydziału Instrumentalnego oraz współpracujący studenci pozostałych wydziałów Uczelni. Orkiestra posiada w repertuarze utwory muzyki klasycznej, filmowej, a także rozrywkowej. Orkiestrę prowadzi mgr Mariusz Dziubek.

Poza realizowaniem własnych projektów muzycznych, Akademicka Orkiestra Dęta uczestniczy również w koncertach z udziałem innych zespołów. Przykładem są wspólne występy z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu, jakie odbyły się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.


Akademicka Orkiestra Barokowa powstała w 2003 roku, kiedy swoją działalność rozpoczęła Międzywydziałowa Pracownia Muzyki Dawnej. Orkiestra działa obecnie przy Katedrze Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej umożliwiając studentom zespołowe i solowe koncertowanie. Kierownikami zespołów byli: ad. kw. I st. Andrzej Kosendiak (2003-2005), mgr Zbigniew Pilch (2005-2007), mgr Jarosław Thiel (2007-2013). Od 2013 roku orkiestrę prowadzi mgr Bartosz Kokosza.

W skład orkiestry wchodzą studenci poszczególnych klas Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. Zespół zaprasza także do współpracy młodych muzyków innych specjalności – studentów zainteresowanych wiedzą i doświadczeniem z zakresu historycznych praktyk wykonawczych. W programach koncertów odnajdujemy zarówno kompozycje wielkich mistrzów muzyki dawnej, jak i mniej znanych, a niekiedy zapomnianych kompozytorów XVII i XVIII wieku.

Wśród najważniejszych koncertów w historii Akademickiej Orkiestry Barokowej należy wymienić występy podczas: XIII Festiwalu Maj z Muzyką Dawną (2004); 40 Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (2005); Dni Muzyki Klawesynowej (2006). W listopadzie 2014 r. zespół uczestniczył w pionierskim na skalę ogólnopolską projekcie, który polegał na połączeniu Orkiestr Barokowych Akademii Muzycznych z Poznania, Łodzi i Wrocławia, tworząc w ten sposób Międzyuczelnianą Orkiestrę Barokową.


Chór im. Stanisława Krukowskiego powstał w roku 1989 dla potrzeb praktyk dyrygenckich ówczesnego Wydziału Wychowania Muzycznego (obecnie Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej). Inicjatorem powstania zespołu była prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska, a jego pierwszym dyrygentem ad. Ewa Grygar. W latach 2007-2010 zespół był prowadzony przez ad. dra Artura Wróbla, a obecnie funkcję kierownika sprawuje ad. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny.

Zespół jest w istocie przedmiotem w ramach oferty dydaktycznej dla wszystkich studentów Akademii Muzycznej, ale głównie dedykowanym studentom Wydziału Instrumentalnego, którzy w ten sposób, obok grania w orkiestrach, uczą się pracy w zespole. Podczas wieloletniej historii zespół ten przechodził kolejne przeobrażenia - z mieszanego chóru o charakterze studyjnym na chór żeński,  a następnie ponownie na mieszany chór, noszący już imię Stanisława Krukowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego, chórmistrza i dyrygenta. Zespół służy studentom ostatniego roku studiów licencjackich Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej do realizacji ich koncertu dyplomowego, a także koncertuje z muzyką na chór a cappella oraz bierze udział w wykonaniach dzieła wokalno-instrumentalnych.


Chór Feichtinum Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstał w 1988 roku, z inicjatywy prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, która zaproponowała również nadanie zespołowi nazwy upamiętniającej postać pierwszego rektora uczelni ks. prof. Hieronima Feichta. Przez kolejne siedem lat zespół pracował pod kierownictwem swojej założycielki, aktywnie koncertując także za granicą oraz biorąc udział m.in. w Festiwalu Chóralnym Florilege de Tours we Francji (1991) i kilkakrotnie w Festiwalach Barbórkowych Chórów Akademickich we Wrocławiu, gdzie w 1989 otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie utworu barokowego.


Chór Kameralny Senza Rigore Akademii Muzycznej we Wrocławiu powstał w październiku 2000 roku. Zespół tworzą studenci i absolwenci macierzystej uczelni. Nazwa zespołu, zaproponowana przez jego członków, podkreśla dobrowolność przynależności oraz gotowość do podejmowania działań, wykraczających poza obowiązujący plan studiów.  Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak.

Intensywna praca grupy osób połączonych wspólną pasją szybko zaowocowała debiutem podczas XXVII Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich we Wrocławiu w grudniu 2000 roku. Od tamtego czasu Chór Kameralny Senza Rigore miał okazję reprezentować wrocławską Akademię Muzyczną na wielu prestiżowych koncertach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, spośród których wymienić można:  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi w Wołowie, Wieczory Tumskie we Wrocławiu, Gliwickie Spotkania Chóralne, XV Festiwal Maj z Muzyką Dawną we Wrocławiu, Legnickie Conversatorium Organowe, Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Hradec Kralove, Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Mikulovie Kampanila, Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Riva del Garda i w Toskanii, Międzynarodowy Festiwal Eurochestries w Pons, Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Lloret de Mar. Chór występował również na koncertach organizowanych w Akademiach Muzycznych w Warszawie Bydgoszczy i Katowicach. Był zespołem warsztatowym Międzynarodowych Turniejów Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii organizowanych w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Koncertował w Czechach, Niemczech, na Ukrainie, we Włoszech, Francji i Hiszpanii.


Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej zaczęła kształtować się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo był to Zespół Odeonowy, stanowiący głównie warsztat praktyk studenckich. Od lat osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako Orkiestra Smyczkowa.

Pierwszym dyrygentem przygotowującym Zespół do praktyk studenckich był Radomir Reszke. Kolejnymi kierownikami byli: Maria Oraczewska-Skorek (1971), Lucjan Laprus (1972), Jan Ślęk (1973-1975), Janusz Ambros (1976-1981), Leon Hanek (1982-1985), Halina Bobrowicz (1986-1990) i Helena Tomaszek-Plewa (od 1991 r.). W latach 2006-2011 z Orkiestrą współpracował dr hab. Artur Wróbel.

Początkowa działalność koncertowa Orkiestry ograniczała się tylko do udziału w koncertach dyplomowych studentów. W miarę upływu lat znacznie zwiększyła się liczba występów, podczas których Orkiestra wielokrotnie prezentowała dzieła instrumentalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów różnych epok. Dużym sukcesem był udział zespołu w imprezach towarzyszących Festiwalowi Wratislavia Cantans – w koncertach Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, udział w koncercie finałowym Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii (1999), którego organizatorem był Wydział Edukacji Muzycznej, jak również prezentacja podczas VI Lago di Garda Music Festival – Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Orkiestr nad jeziorem Garda (Włochy, 2012).

Wspólnie z Wydziałem Wokalnym Orkiestra wykonywała opery: Orfeusz i Eurydyka Ch. W. Glucka w 1996 r., Dydona i Eneasz H. Purcella w 1998 r. wodewil Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale J. Stefaniego w 2008 r. oraz Tolomeo et Alessandro lub korona wzgardzona D. Scarlattiego w 2010 r. Występowała również na Festiwalu Barbórkowym Chórów Studenckich, stale współpracowała z Big-Bandem Akademii Muzycznej, brała udział w koncertach cyklicznych: w Koncertach Kolęd, w Koncertach Wielkopostnych czy w Koncertach Dyplomowych.

W dotychczasowej swojej działalności Orkiestra współpracowała z wszystkimi chórami Akademii Muzycznej, a także z wieloma chórami wrocławskimi, między innymi z Chórem Akademickim Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z Chórem Akademii Rolniczej Szumiący Jesion, z Żeńskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego Canto Ardente, z Kameralnym Chórem Męskim Cantilena. Z Orkiestrą występowało również wielu solistów – Agata Młynarska, Olga Ksenicz, Małgorzata Przybysz, Agnieszka Rehlis, Maria Zawartko, Bogdan Makal, jak również dyrygentów – Zofia Urbanyi-Krasnodębska, Aleksander Mazur, Tadeusz Zathey.

Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej jest do dzisiaj miejscem praktyk dla studentów Wydziału Edukacji Muzycznej. Zdobywają oni dzięki współpracy z zespołem cenne doświadczenia i uczą się oddziaływać na wrażliwość estetyczną swych przyszłych wychowanków poprzez przybliżanie im muzyki o wielkiej wartości.

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
instrumentalny
kompozycji,dyrygentury, teorii muzyki i muzykotera
wokalny

Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
instrumentalistyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
wokalistyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Wieczorowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane