Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte


przejdź do spisu treści

Szkoła przywódców i lider nauki


Akademia jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Pomorza. Średnio w ciągu roku akademickiego w uczelni kształci się 8000 studentów, kursantów i oficerów.  W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w dużą liczbę symulatorów i laboratoriów.

Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego.

Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, hala sportowa i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. Latem 2019 r. zakończona zostanie budowa krytej pływalni z ośmiotorowym basenem pływackim oraz z nurkowym basenem szkoleniowym o głębokości pięciu metrów, jedynym w województwie pomorskim zapewniającym uprawnienia do szkolenia nurków oraz szkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych.

Obecnie AMW oprócz kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych) kształci również oficerów i studentów cywilnych na czterech wydziałach:

 • Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO),
 • Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME),
 • Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM),
 • Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (WNHiS).

Obecnie w uczelni zatrudnionych jest 16 profesorów, 43 doktorów habilitowanych i 81 doktorów. 

Studia cywilne

 I stopnia

Nawigacja


Studia cywilne trwają 8 semestrów w specjalnościach (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej;
 • nawigacyjna obsługa sektora offshore;
 • eksploatacja statku handlowego.

Studenci cywilni, na VII semestrze studiów, kierowani są na praktyki zawodowe, które mogą być realizowane na statkach morskich (jako praktyki pływania według wymogów Konwencji STCW 78/95) lub w urzędach/instytucjach/firmach związanych z gospodarką morską. Studenci wojskowi praktyki zawodowe realizują w trakcie całego toku studiów I stopnia zgodnie z programem kształcenia. Podczas ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę inżynierską i przystępują do egzaminu dyplomowego, co jest warunkiem uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. Studenci wojskowi przygotowują się do służby na okrętach MW i realizują dodatkowo zajęcia z modułu wojskowego. Absolwenci studiów cywilnych pierwszego stopnia, po odbyciu praktyki pływania, mają uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej. Absolwent studiów cywilnych tego kierunku inż. Adrian Groman został zwycięzcą konkursu na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskich. Nagrodę (kontrakt na statku i nagroda finansowa) ufundowaną przez Polski Związek Zarządców Statków wręczyli Prezes PZZS oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni w październiku 2017 r.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny


Informatyka


(profil ogólnoakademicki) (st. cywilne, do wyboru po III semestrze studiów):

 • programowanie aplikacji użytkowych;
 • programowanie robotów mobilnych,
 • sieci komputerowe;
 • biznesowe systemy informatyczne.

Studia trwają 7 semestrów i przygotowują do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki w zakresie poszczególnych specjalności. Zajęcia są prowadzone przy użyciu nowoczesnych rozwiązań w znakomicie wyposażonych laboratoriach: technologii sieciowych, projektowo-programowym, systemów operacyjnych i podstaw informatyki.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka lub informatyka, język obcy nowożytny


Mechanika i Budowa Maszyn


(profil praktyczny), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów): 

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO);
 • eksploatacja mechanicznych urządzeń przemysłowych (EMUP).

Studia trwają 7 semestrów. Studenci wojskowi i cywilni realizują praktyki w jednostkach MW, przedsiębiorstwach i zakładach pracy związanych z kierunkiem studiów. Praktyki stanowią integralną część programu studiów. Od 2017 r. część praktyki na III roku studiów odbywa się w szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie. Na specjalności ESO wydział organizuje dwutygodniową praktykę warsztatową w AMW oraz kursy – zgodnie z konwencją STCW 78/95 niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym - dyplomu oficera mechanika wachtowego.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny


Mechatronika


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów)

 • eksploatacja systemów mechatronicznych;
 • techniki komputerowe w mechatronice.

Studia trwają 7 semestrów. Absolwent posiada wiedzę o eksploatacji inżynierii systemów komputerowych w zastosowaniach okrętowych, o wybranych zagadnieniach dotyczących zasad eksploatacji mechanizmów i urządzeń okrętowych, zagadnieniach zakresu architektury systemów komputerowych sterowania procesem ich użytkowania, komputerowego wspomagania projektowania, realizacji obliczeń inżynierskich z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania, graficznej prezentacji danych oraz ich przetwarzania z wykorzystywaniem technik multimedialnych, wykorzystania zasobów internetowych. Uzyskują wiedzę podstawową w zakresie przedmiotów kierunkowych: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, mechaniki, podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. Zgodnie z programem kształcenia studiów I stopnia studenci zobowiązani są do odbycia miesięcznej praktyki zawodowej (średnio 40 godz. dla pięciodniowego tygodnia pracy) w przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem i specjalnościami studiów.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny


Automatyka i Robotyka


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów) :

 • elektroautomatyka okrętowa;
 • informatyka stosowana.

Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w zastosowaniach morskich. Wyposażeni są w nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym, a także w innych dziedzinach gospodarki. Zakres tematyczny przedmiotów oferowanych w programie studiów kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykorzystania nowych zdobyczy techniki komputerowej w wielu zastosowaniach inżynierii okrętowej. Studenci zobowiązani są do odbycia miesięcznej praktyki zawodowej w instytucjach związanych z kierunkiem studiów (średnio 40 godz. dla pięciodniowego tygodnia pracy).
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny


Bezpieczeństwo Narodowe


profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • bezpieczeństwo publiczne;
 • bezpieczeństwo morskie państwa.

Studia trwają 6 semestrów. Studia przygotowują do służby i pracy w strukturach podległych głównie ministerstwu obrony narodowej a także w innych instytucjach rządowych i samorządowych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Absolwent tego kierunku przygotowywany jest do samodzielnych bądź pomocniczych funkcji w obszarze bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego państwa,, zarządzania i administrowania bezpieczeństwem, zarządzania sytuacjami kryzysowymi i instytucjonalne reagowanie na te zagrożenia.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski


Bezpieczeństwo Wewnętrzne


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • zarządzanie kryzysowe.

Studia trwają 6 semestrów. Studia przygotowują do służby i pracy w strukturach podległych szczególnie ministerstwu spraw wewnętrznych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, jednostkach zarządzania kryzysowego itp.) a także w organach administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego, na stanowiskach zarówno menedżerskich, jak i wykonawczych.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski


Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • analiza danych;
 • cyberbezpieczeństwo (specjalność na studiach wojskowych i cywilnych).

Studia trwają 6 semestrów. W zakresie wiedzy specjalistycznej absolwent powinien znać działanie współczesnych systemów komputerowych i posiadać ogólną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, systemów informacji geoprzestrzennej, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Powinien również posiadać ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje, posługiwać się angielskim językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa i technologii informacyjnych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na stanowiskach obsługi systemów i sieci teleinformatycznych.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski


Bezpieczeństwo Morskie Państwa


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze):

 • siły morskie współczesnego państwa,
 • bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce,
 • bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej,
 • bezpieczeństwo morskie państwa.

Studia trwają 6 semestrów. Absolwent studiów powinien znać współczesne zagrożenia na obszarach morskich, zasady funkcjonowanie morskiej infrastruktury krytycznej i technicznych systemów monitoringu oraz ochrony tej infrastruktury, organizację i projektowanie systemów bezpieczeństwa morskiego, zasady zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, zasady zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach morskich, tendencje rozwojowe i zadania współczesnych sił morski w systemie bezpieczeństwa państwa. Absolwenci przygotowani są do podjęcia zatrudnienia w organach gospodarki i administracji morskiej, w zakresie bezpieczeństwa morskiego, w tym takich służb jak Straż Graniczna, Ratownictwo Morskie, Służba Celna itp.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski


Stosunki Międzynarodowe


(profil praktyczny).

Studia trwają 6 semestrów. Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, obejmuje m.in. diagnozę kompetencji, profilowane ścieżki rozwoju, praktyki, zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie) oraz kurs specjalistycznego języka angielski dla stosunków międzynarodowych. Absolwenci studiów na kierunku stosunki zostają przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w organach administracji publicznej zarówno krajowej, jak też europejskiej a także w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Inna sfera zatrudnienia to placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się doradztwem i konsultingiem oraz korporacje i agendy operujące na rynkach międzynarodowych. Program kształcenia obejmuje praktyki na IV i V semestrze u partnerów i z Rady Pracodawców.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, język obcy nowożytny


Pedagogika


(profil ogólnoakademicki)

specjalności:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną;
 • pedagogika resocjalizacyjna.

Studia trwają 6 semestrów. Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna uzyska kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach takich jak instytucje opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice szkolne i środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego i inne placówki oświatowe, a także w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej. Absolwent specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną nabywa wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, a ponadto zyskuje formalne kwalifikacje („uprawnienia pedagogiczne") do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w szkole (klasy I-III), przedszkolu, klubach dziecięcych, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych.
Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: wiedza o społeczeństwie, j. polski, język obcy nowożytny


Wojsko w Systemie Służb Publicznych


(profil praktyczny) 

Jedyny taki kierunek w Polsce. Studia trwają 6 semestrów. Obejmują m.in. diagnozę kompetencji, profilowane ścieżki rozwoju, praktyki, zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie) oraz kurs specjalistycznego języka angielskiego. Student może wybierać z szerokiej gamy przedmiotów, w tym przedmioty właściwe dla rodzajów Sił Zbrojnych RP. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności stanowiące odpowiedź na potrzeby szeroko rozumianego sektora publicznego oraz jednostek wojskowych i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu działania jednostek wojskowych, podstaw prawa, systemu obronności państwa oraz funkcjonowania sektora publicznego absolwenci kierunku stanowić mogą personel cywilny jednostek wojskowych oraz być częścią personelu jednostek samorządowych i instytucji publicznych, w gestii których jest kooperacja z wojskiem oraz dbanie o kwestie bezpieczeństwa narodowego. Obecnie na tym kierunku realizowane są dwa projekty: "Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni" oraz "Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych AMW”. Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

 

II stopnia

Nawigacja


studia cywilne (profil ogólnoakademicki), specjalność:

 • nawigacja morska.

Studia trwają 3 semestry. Studia wojskowe zapewniają nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie operacyjnym (program rozszerzony) - zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95. Studenci cywilni nie mają obowiązku odbywania praktyk zawodowych z uwagi na profil ogólnoakademicki studiów. Studenci wojskowi praktyki zawodowe realizują w trakcie całego toku studiów II stopnia zgodnie z programem kształcenia. Podczas ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę magisterską i przystępują do egzaminu dyplomowego, co jest warunkiem uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera.


Mechanika i Budowa Maszyn


(profil praktyczny), specjalność:

 • eksploatacja siłowni okrętowych.

Studia trwają 3 semestry. Studenci cywilni odbywaj praktyki w zakładach projektowo-produkcyjnych związanych z przemysłem okrętowym, firmach żeglugowych i u armatorów. Program studiów obejmuje obszar zagadnień znajdujących się na styku nowoczesnego przemysłu maszynowego oraz zaawansowanych technologii elektrycznych, łącząc podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem z zakresu elektrotechn


Mechatronika


(profil ogólnoakademicki), specjalności:

 • techniki komputerowe w mechatronice.

Studia trwają 3 semestry. Specjalność techniki komputerowe w mechatronice jest ofertą skierowaną dla tych, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych dla potrzeb mechatroniki, w szczególności projektowania, programowania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu znajomości konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, z uwzględnieniem nowoczesnych materiałów inżynierskich; znajomości nowoczesnych narzędzi i języków informatycznych dla zapewnienia działania urządzeń mechatronicznych zgodnie z założonymi algorytmami, znajomości nowoczesnych metod sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi, w tym również metod z dziedziny sztucznej inteligencji. W programie studiów przewidziano 4 tygodnie praktyk zawodowych po I semestrze studiów. Praktyka jest realizowana na podstawie umów zawartych miedzy Uczelnią (Wydziałem) a firmami (instytucjami, przedsiębiorstwami), działającymi w obszarze odpowiadającym kierunkowi studiów.


Bezpieczeństwo Narodowe


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru):

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • bezpieczeństwo morskie państwa,
 • międzynarodowe prawo humanitarne i migracje.

Studia trwają 4 semestry. Studia przygotowują do służby i pracy w strukturach podległych głównie ministerstwu obrony narodowej a także w innych instytucjach rządowych i samorządowych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Absolwent tego kierunku przygotowywany jest do samodzielnych funkcji w obszarze bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego państwa,, zarządzania i administrowania bezpieczeństwem, zarządzania sytuacjami kryzysowymi i instytucjonalne reagowanie na te zagrożenia.


Bezpieczeństwo Wewnętrzne


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru):

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zarządzanie kryzysowe
 • maritime security & migrations (dwa semestry w języku angielskim).

Studia trwają 4 semestry. Studia przygotowują do służby i pracy w strukturach podległych szczególnie ministerstwu spraw wewnętrznych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, jednostkach zarządzania kryzysowego itp.) a także w organach administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego, na stanowiskach zarówno menedżerskich, jak i wykonawczych. Specjalność w języku angielskim maritime security & migrations zapewnia przygotowanie do pracy i służby w organach UE zajmujących się ochroną granic (szczególnie najdłuższej czyli morskiej) i migracjami jak Frontex - the European Border and Coast Guard Agency. Specjalność ta obejmuje kształcenie m.in. w zakresie: group rights in polish & international law, history of migrations, migration’s policies in EU & in some other states, international humanitarian law of armed conflict, exploitation of sea resources, international maritime organisations, special forces in national security & national defence, international human rights law.


Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru):

 • systemy informatyczne w administracji,
 • systemy geoinformacyjne.

Studia trwają 4 semestry. Absolwent powinien posiadać umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Powinien umieć uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji. Powinien umieć zastosować metody badań operacyjnych, metody numeryczne, symulację komputerową, analizę i wizualizację danych, systemy obliczeniowe wysokiej wydajności do wykonywania zadań w bezpieczeństwie wewnętrznym. Absolwent powinien umieć: rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Absolwent powinien być przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.


Technologie Kosmiczne i Satelitarne


kierunek interdyscyplinarny i międzyuczelniany: AMW, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski, (profil ogólnoakademicki), specjalność (WDiOM):

 • aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa.

Studia trwają 3 semestry. Pierwszy cykl rozpoczął się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017. Studia są realizowane przez dwa wydziały PG: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny, Wydział Elektryczny UM oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW. W sumie dostępne są następujące specjalności:

 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG),
 • technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej (Wydział Mechaniczny PG),
 • morskie systemy satelitarne i kosmiczne (Wydział Elektryczny UM),
 • aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa (WDiOM AMW).

Kierunek studiów jest uruchomiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w związku z tym otrzymał dofinansowanie z projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja programu studiów odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Tylko w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego, m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden. Poszerzenie oferty kształcenia o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie, jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, teledetekcyjnych i innych, jak również budowa sztucznych satelitów i konstrukcji kosmicznych oraz inne dziedziny wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce. Przedstawiciele pracodawców biorą udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów.


Stosunki Międzynarodowe


(profil praktyczny).

Kierunek wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Obecnie na I. i II. stopniu są realizowane dwa projekty: "Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej" i "Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe AMW".

Studia trwają 4 semestry. Absolwent jest przygotowany do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach oraz strukturach zajmujących się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego, organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach działających na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, naukowych ośrodkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym państwa. Absolwent posiada umiejętności analizy środowiska międzynarodowego w celu diagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, dlatego uzyskuje również kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Program kształcenia obejmuje praktyki u partnerów z Rady Pracodawców i w instytucjach krajowych i zagranicznych


Pedagogika


(profil praktyczny), specjalności:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna,
 • pedagogika społeczna.

Studia trwają 4 semestry i w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna są adresowane do kandydatów posiadających już przygotowanie pedagogiczne. Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej, przedszkolu i świetlicy szkolnej. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową realizowaną w placówkach oświatowych. Studia w specjalności pedagogika społeczna adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych i humanistycznych oraz absolwentów innych kierunków pod warunkiem posiadania "przygotowania pedagogicznego". Absolwent tego kierunku zyskuje przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją całożyciową i animacją społeczną, integrowaniem działań nauczycieli, rodziców i instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży, pracą z jednostkami i grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególne z grup ryzyka (zagrożonych niedostosowaniem społecznym), promowanie nowych form zaspokajania potrzeb ludzkich, pomoc w przystosowaniu się do zmian związanych z rozwojem społecznym.


przejdź do spisu treści

Studia wojskowe


Nawigacja


 • Specjalność: Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Studia na kierunku Nawigacja realizowane są w specjalności „Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych’’.

Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych trwają siedem semestrów i w połączeniu ze studiami drugiego stopnia, trwającymi trzy semestry, umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z szeroko rozumianą służbą na okrętach Marynarki Wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem nawigacji oraz uzbrojenia okrętowego. 

Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni oraz praktyki ogólnowojskowe, podczas których studenci nabywają praktyczne umiejętności związane z dowodzeniem podczas wykonywania zadań na morzu i lądzie. W semestrach letnich organizowane są szkolenia i kursy niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym, a później zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej. Po zakończeniu każdego semestru kandydaci na żołnierzy zawodowych biorą udział w praktykach na okrętach MW RP, realizowanych często w formie kilkutygodniowych rejsów z wejściami do portów zagranicznych.

Studia wojskowe umożliwiają naukę języka angielskiego na zaawansowanym poziomie (3232 wg. STANAG 6001). Uzyskanie takiego poziomu posługiwania się językiem angielskim jest niezbędne do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia studenci składają prace inżynierską oraz przystępują do egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera i są kwalifikowani na studia II stopnia. Po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.


Informatyka


 • Specjalność: Morskie systemy informatyczne

Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Studia na kierunku Informatyka realizowane są w specjalności „Morskie systemy informatyczne’’. Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych trwają siedem semestrów i w połączeniu ze studiami drugiego stopnia, trwającymi trzy semestry, umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do objęcia stanowiska służbowego związanego z eksploatacją systemów informatycznych. Integralną częścią studiów jest również kształcenie ogólnowojskowe, przygotowujące do zawodowej służby wojskowej. 

Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni oraz praktyki na poligonach i w centrach doskonalenia zawodowego. Dają one możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania i rozwoju technik informatycznych w Siłach Zbrojnych i nie tylko. Szkolenie praktyczne odbywa się również na okrętach Marynarki Wojennej i w jednostkach wojskowych. Umożliwia ono praktyczne zapoznanie się z eksploatacją systemów informatycznych w Marynarce Wojennej.

Studia wojskowe umożliwiają naukę języka angielskiego na zaawansowanym poziomie (3232 wg. STANAG 6001). Uzyskanie takiego poziomu posługiwania się językiem angielskim jest niezbędne do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia studenci składają prace inżynierską oraz przystępują do egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera i są kwalifikowani na studia II stopnia. Po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.


Mechanika i Budowa Maszyn


 • Specjalność: Eksploatacja siłowni okrętowych

Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są studiami o profilu praktycznym w specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych. Czas trwania studiów I stopnia - 7 semestrów (3,5 roku). Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych oficerowi od chwili stawiennictwa w uczelni do dnia mianowania na stopień oficerski. Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w semestrze. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, a po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze 10 tygodni. W semestrach letnich organizowane są kursy – zgodnie z konwencją STCW 78/95 - niezbędne do uzyskania częściowych uprawnień na poziomie operacyjnym na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. 

Absolwent studiów I stopnia osiąga znajomość języka angielskiego zgodną ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 2222. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia II stopnia. Czas trwania studiów II stopnia - 3 semestry (1,5 roku). Absolwent posiada wiedzę techniczną w zakresie właściwego funkcjonowania podległego sprzętu i uzbrojenia, pozwalającą na zabezpieczenie działania jednostek w czasie wojny i pokoju, a ponadto uzyskuje kwalifikacje na poziomie zarządzania w dziale maszynowym według standardów IMO. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera i dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia.


Mechatronika


 • Specjalność: Eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego

Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

Studia na kierunku Mechatronika są studiami o profilu ogólnoakademickim w specjalności eksploatacja uzbrojenia. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych oficerowi od chwili stawiennictwa w uczelni do dnia mianowania na pierwszy stopień oficerski. Wiedza i umiejętności określone dla absolwenta są rozliczane w ramach rygorów dydaktycznych objętych planem studiów. Czas trwania studiów - 7 semestrów (3,5 roku). Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego oraz letniego, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w każdym semestrze. Uczelnia organizuje praktykę ogólnowojskową w formie szkolenia poligonowego, a w semestrach letnich - kursy niezbędne na kierunku mechatronika w specjalności eksploatacja uzbrojenia. Po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze 10 tygodni. Nauczanie języka angielskiego w uczelni odbywa się w formie nauczania programowego, w efekcie którego absolwent studiów I stopnia osiąga znajomość języka zgodnym ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 2222. Warunkami ukończenia studiów są: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów wymaganych planem studiów; zaliczenie praktyk okrętowych, szkolenia poligonowego i kursów objętych planem studiów; złożenie pracy inżynierskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia II stopnia. Studia II stopnia trwają 3 semestry - (1,5 roku). Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera i dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia.


 • Specjalność: Prace podwodne

Forma kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

Studia na kierunku mechatronika są studiami o profilu ogólnoakademickim w specjalności prace podwodne. Wiedza i umiejętności określone dla absolwenta są rozliczane w ramach rygorów dydaktycznych objętych planem studiów. Czas trwania studiów - 7 semestrów (3,5 roku). Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego oraz letniego, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w każdym semestrze. Uczelnia organizuje praktykę ogólnowojskową w formie szkolenia poligonowego, a w semestrach letnich - kursy niezbędne na kierunku mechatronika w specjalności prace. Po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze do 12 tygodni. Nauczanie języka angielskiego w uczelni odbywa się w formie nauczania programowego, w efekcie którego absolwent studiów I stopnia osiąga znajomość języka zgodnym ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 2222. Warunkami ukończenia studiów są: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów wymaganych planem studiów; zaliczenie praktyk okrętowych, szkolenia poligonowego i kursów objętych planem studiów; złożenie pracy inżynierskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia II stopnia. Kandydaci na ż/z odbywają praktyki w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego, w dywizjonach okrętów wsparcia, w dywizjonach trałowców, Grupach Nurków Minerów i Brzegowej Grupie Ratowniczej. Elementy Szkolenie ogólno-wojskowego odbywają się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w m. Czernica.


Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


 • Specjalność: Cyberbezpieczeństwo

Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Dowodzenia i Operacji Morskich

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są w specjalności Cyberbezpieczeństwo. Program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje dziesięć semestrów, prowadzonych w trybie studiów pierwszego i drugiego stopnia. W toku studiów eksperci z obszarów cyberbezpieczeństwa transferują wiedzę specjalistyczną w ramach zajęć teoretycznych popartych warsztatami praktycznymi, umożliwiającymi doskonalenie uzyskanych umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narządzi i praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas zajęć, umożliwiają absolwentom prowadzenie działań operacyjnych w cyberprzestrzeni tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu. Potencjał, uzyskany w trakcie studiów, pozwoli na realizację szerokiego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, które obejmują: rozpoznawanie zagrożeń, ochronę i obronę systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym oraz zwalczanie źródeł zagrożeń cybernetycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowiska Marynarki Wojennej. W ramach każdego semestru przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, praktyki ogólnowojskowe oraz specjalistyczne, realizowane w instytucjach odpowiedzialnych za nadzorowanie i zarządzanie systemem cyberbezpieczeństwa RP. Dodatkowo w ramach studiów, organizowane są szkolenia oraz specjalistyczne kursy, podnoszące kompetencje, niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym i umożliwiające absolwentom na skuteczne podejmowanie działań w wysoce technologicznie zaawansowanym środowisku, jakim jest cyberprzestrzeń. Ponadto, studia wojskowe umożliwiają rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001). 

Studia pierwszego stopnia kończą się złożeniem pracy inżynierskiej oraz egzaminem dyplomowym, po którym studenci uzyskując dyplom inżyniera, są kwalifikowani na studia II stopnia, które kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminami oficerskimi. Absolwenci Cyberbezpieczeństwa uzyskują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 


Studia cywilne

 I stopnia

Nawigacja

Informatyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Automatyka i Robotyka

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo Morskie Państwa

Stosunki Międzynarodowe

Pedagogika

Wojsko w Systemie Służb Publicznych

II stopnia

Nawigacja

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Stosunki Międzynarodowe

Pedagogika

Studia wojskowe

Nawigacja

Informatyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Systemy Informacyjne w BezpieczeństwieKierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Legia Akademicka – REKRUTACJA TRWA

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych? Zgłoś się do "Legii Akademickiej"! To program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu służby wojskowej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane