Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Rok założenia: 1993 | Rektor: PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ LECH KOSZMIDER

przejdź do spisu treści
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
posiada status uczelni wyższej od 1993 roku (wpis do rejestru MEN pod nr 30 w dniu 05.10.1993), jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalizacji. Mamy uprawnienia do prowadzenia studiów na 11 kierunkach, w ramach których oferujemy studentom kilkadziesiąt specjalizacji, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy.
Dla humanistów uczelnia oferuje studia na pedagogice, filologii: angielskiej, germańskiej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, administracji. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach jak kulturoznawstwo, grafika i taniec. Ofertę uzupełnia transport i pielęgniarstwo. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, specjalistycznych pracowniach, uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych.

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną na tle innych uczelni wyższych, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim zadań i problemów.

Nasi studenci i wykładowcy mają do dyspozycji m.in. kilkadziesiąt świetnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoria komputerowe i multimedialne, studio radiowe, studia telewizyjne, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym w Polsce "Patio", własną stołówkę a także największą wśród uczelni niepublicznych w Łodzi bibliotekę o wolnym dostępie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jakie przed wszystkimi uczelniami stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje proces przygotowania nowych programów studiów zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Efektem studiów ma być nie tylko zdobyta wiedza, ale także posiadane umiejętności. Uczelnia będzie musiała dbać m.in. o to, aby jej absolwent umiał uczyć się przez całe życie, pracować w zespole czy skutecznie komunikować się w grupie. Ważne jest zdobycie kompetencji personalnych i społecznych. Powyższe cele przyświecają działalności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która od początku istnienia rozwija innowacyjne techniki i metody dydaktyczne.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest Uczelnią nowoczesnych technologii. Wszystkie kierunki studiów można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania.

E-learning daje możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do sieci. Po zalogowaniu do systemu student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i multimedialnych ćwiczeń.

Unikalność szkoły to także jej siedziba - zachowane fragmenty fabrycznych ścian tworzą niepowtarzalny industrialny klimat. W odnowionych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły odbywają się przeróżne imprezy biznesowe i kulturalne. Uczelnia pełni rolę mecenasa kultury, skupiającego wokół siebie ludzi zaangażowanych w życie kulturalne Łodzi. Promuje twórców i wydarzenia związane ze sztuką.

Kierunki studiów


Wszyst­kie kie­run­ki stu­diów można stu­dio­wać zarówno w trybie stacjonar­nym, jak i nie­stacjonar­nym.

 
Aka­de­mia Hu­ma­nistycz­no-Eko­nomicz­na w Łodzi jest uczel­nią o za­sięgu ogólnopol­skim, po­sia­da utworzone na pod­stawie de­cyzji Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej, Wy­działy Za­miej­scowe:


WAR­SZA­WA- stu­den­ci mają możliwość ksz­tałcenia się na stu­diach I stop­nia na kie­run­ku Pielęgniar­stwo.

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Warszawie:
 • studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – niestacjonarne pomostowe
 • studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – 3-letnie stacjonarne
 • studia I i II stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez Internet

WO­DZISŁAW ŚLĄSKI - stu­den­ci uczel­ni ksz­tałcą się na trzech wy­działach: na Wy­dzia­le Za­miej­scowym w Wo­dzisławiu Śląskim, na Wy­dzia­le Hu­ma­nistycz­nym oraz na Wy­dzia­le In­for­ma­ty­ki, Zarządzania i Tran­s­por­tu. Na każdym z kie­runków stu­dia mają charak­ter stacjonar­ny i nie­stacjonar­ny, są to stu­dia I stop­nia i tr­wają: 3 lata - stu­dia licen­cjac­kie oraz 3,5 ro­ku - stu­dia inżynier­skie. Ukończe­nie tych stu­diów umożliwia kon­ty­nuowanie nau­ki na uzupełniających stu­diach ma­gister­skich we wszyst­kich uczel­niach w kraju i za­gra­nicą. Aka­de­mia również umożliwia ksz­tałcenie na stu­diach II stop­nia (stu­dia uzupełniające ma­gister­skie).

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim:
 • studia I stopnia na kierunku: Pedagogika
 • studia I i II  stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez Internet

JASŁO - stu­den­ci mają możliwość ksz­tałcenia na stu­diach I stop­nia na kie­run­ku Po­li­to­logia. Ośro­dek dy­dak­tycz­ny w Jaśle ist­nie­je od 2004 ro­ku. Licz­ba ab­sol­wentów wy­nosi 400 osób. Sie­dziba mieści się w bu­dyn­ku Ze­społu Szkół nr 4 (daw­ny Eko­nomik). Stu­den­ci WZ w Jaśle mają dostęp do nowocze­snych sal dy­dak­tycz­nych, au­li wykłado­wej, pra­cow­ni kom­putero­wych. Uczel­nia za­pew­nia dostęp do księgo­zbiorów znaj­dujących się w cyfro­wej bi­blio­tece AHE (ibuk), bi­blio­tece ZOD- u, Bi­blio­tece Publicz­nej w Krośnie, Pe­dago­gicz­nej Bi­blio­tece Wo­jewódz­kiej w Krośnie oraz jej fi­liach. Bu­dynek sz­koły ja­ko jedyny w po­wie­cie ja­siel­skim po­sia­da udogod­nie­nia dla osób nie­pełnospraw­nych. Sz­koła położona jest w cen­trum mia­sta, co ułatwia zloka­lizowanie i do­tar­cie na zajęcia. W sąsiedz­twie bu­dyn­ku znaj­du­je się par­king z 30 miej­sca­mi par­kin­go­wymi, re­stau­racje, skle­py oraz przy­stanek au­to­bu­so­wy ko­mu­nika­cji miej­skiej.

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Jaśle:
 • studia I stopnia na kierunku Politologia
 • studia I i II stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez Internet

TRZ­CIAN­KA
stu­den­ci mają możliwość ksz­tałcenia na stu­diach I stop­nia na kie­run­ku Pe­dago­gika. Ośro­dek dy­dak­tycz­ny w Trz­cian­ce działa od sierp­nia 2006 ro­ku i jest jedną z naj­ważniej­szych in­sty­tu­cji edu­ka­cyj­nych w tej oko­licy. Do tej po­ry mu­ry na­sze­go Ośrod­ka opuściło ok. 270 za­do­wolonych ab­sol­wentów kie­run­ku Pe­dago­gika. By jak naj­le­piej wy­ksz­tałcić na­szych stu­dentów za­trud­nia­my wy­so­ce wy­kwalifi­ko­waną kadrę dy­dak­tyczną - przy­jazną i życz­liwą stu­den­to­wi. Ośro­dek zyskał po­pular­ność dzięki codzien­nej pra­cy dla stu­den­ta i in­dywidu­al­nego po­dejścia do każde­go stu­den­ta.

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Trzciance
 • studia I stopnia na kierunku Pedagogika
 • studia I stopnia przez Internet
 • studia II stopnia przez Internet
 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe przez InternetZa­miej­scowe Ośrod­ki Dy­dak­tycz­ne:
 • Ja­rosław
 • Kar­tu­zy
 • Kołobrzeg
 • Ko­sza­lin
 • Wo­dzisław Śląski
 • Za­ko­pa­ne
 • Ząbko­wice Śląskie
 • Gru­dziądz
 • Lu­blin
 • Radom­sko
 • Starachowice
 • War­sza­wa
 • Wie­luń

Ofertę edu­ka­cyjną uczel­ni, a także wszel­kie in­for­ma­cje można zna­leźć na stro­nie in­ter­neto­wej www.ahe.lodz.pl

oraz dzwoniąc na bezpłatną in­fo­linię 800 080 888.


przejdź do spisu treści
I stopień
 • administracja samorządowa
 • doradztwo podatkowe
 • prawo pracy nowość!
 • procedury sądowo-administracyjne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

I stopień
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa 
 • zarządzanie kryzysowe 
 • obronność państwa 


I stopień
 • komunikacja wizerunkowa i Public Relations - nowość!
 • dziennikarstwo internetowe i nowe media - nowość!
 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • socjologia mediów i public relations


I stopień
 • filologia angielska
 • filologia germańska
II stopień
 • filologia angielska
 • filologia germańska


I stopień
 • communication design (projektowanie komunikacji) nowość!
 • reklama i komunikacja marketingowa
 • twórcze pisanie
II stopień
 • krytyk kultury współczesnej nowość!
 • communication design (projektowanie komunikacji) nowość!
 • komunikacja w biznesie

I stopień
 • projektowanie graficzne
 • multimedia
 • fotografia użytkowa
II stopień
 • projektowanie graficzne
 • multimedia
 • fotografia użytkowa
 • Art Directing


I stopień
 • kultura popularna - multimedia i komunikacja społeczna - studia stacjonarne i niestacjonarne - nowość!
 • medialno-aktorska - studia stacjonarne
 • menedżer kultury mediów - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • produkcja i realizacja muzyki - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • animacja teatralna i upowszechnianie kultury - studia stacjonarne i niestacjonarne nowość!


I stopień
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • terapia pedagogiczna z coachingiem
 • edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • animator edukacji artystycznej
II stopień
 • terapia pedagogiczna z elementami logopedii - nowość
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja i promocja zdrowia
 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • terapia pedagogiczna z coachingiem
 • wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • pedagogika tańca
 • opieka nad osobami starszymi i ich aktywizacja
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopediiStudia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)
Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)


I stopień
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo państwa
 • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • marketing polityczny
 • studia europejskie
II stopień
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo państwa
 • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • marketing polityczny z elementami dziennikarstwa
 • studia europejskie
 • administracja wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy


I stopień
 • choreograf (stacjonarne)
 • pedagogika tańca (niestacjonarne)
 • tancerz (stacjonarne)


I stopień
 • logistyka w transporcie
 • transport drogowy

przejdź do spisu treści

Centrum Kształcenia Podyplomowego kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:
 • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
 • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zmianę specjalizacji,
 • Zmianę zawodu.
Kierunki
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
 • Akademia IT Pro
 • Akademia Sieci i Baz Danych
 • Akademia Sieci Komputerowych
 • Akademia Trenerów Biznesu - nowość!
 • Animator teatralno-medialny
 • Arteterapia
 • Arteterapia. Techniki dla zaawansowanych - nowość!
 • Asystent rodziny - nowość!
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Choreoterapia w edukacji nowość!
 • Coaching - nowość!
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
 • Edukacja techniczna
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness
 • Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej - nowość!
 • Innowacyjne nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
 • Kadry i płace w firmie - nowość!
 • Komunikacja i negocjowanie w organizacji - nowość!
 • Konsultant i lider zmian w organizacji - nowość!
 • Kreatywne kierowanie projektami wizualnymi. Art Directing
 • Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
 • Logistyka i techniki magazynowe
 • Logopedia
 • Mediacje społeczne i rodzinne - nowość!
 • Menedżer europejskich szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych
 • Menedżer HR - nowość!
 • Neurologopedia ogólna i dziecięca
 • Nowe media i dziennikarstwo internetowe
 • Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
 • Organizacja łańcucha dostaw w nowoczesnej logistyce
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pośrednictwo pracy
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - nowość!
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz
 • Projektowanie i realizacja ogrodów
 • Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
 • Promocja, reklama i komunikacja wizerunkowa
 • Przedsiębiorczość
 • Przygotowanie pedagogiczne-studia kwalifikacyjne
 • Rachunkowości i podatki
 • Socjoterapia
 • Strategie marketingowe
 • Szkolne doradztwo zawodowe
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • Terapia zajęciowa - nowość!
 • Transport drogowy (oferta dla nauczycieli)
 • Transport drogowy i bezpieczeństwo ruchu
 • Transport - Logistyka - Spedycja
 • Turystyka i rekreacja ruchowa
 • Tłumaczenie tekstów unijnych i biznesowych z języka angielskiego na język polski
 • Tłumaczenie tekstów unijnych i biznesowych z języka niemieckiego na język polski
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Windykacja należności
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
 • Zachowania organizacyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - nowość!
 • Zarządzanie innowacyjne - kompetencje personalne menadżera
 • Zarządzanie jakością - nowość!
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie przez projekty
 • Zarządzanie regionem
 • Zarządzanie sprzedażą - nowość!
 • Zarządzanie transportem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w sytuacjach stresowych
 • Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy - Employer Branding Management - nowość!
przejdź do spisu treści
– Studia przez Internet

Pierwsze studia on-line zostały uruchomione w październiku 2002 roku. Od tego czasu, dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz reagowaniu na potrzeby klientów i zmieniającego się rynku pracy, uczelnia uruchomiła studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy przez Internet (e-learning).


Edukacja przez Internet

Platforma Zdalnego Nauczania PUW jest jedną z największych w Polsce, dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę . Nauka na e-studiach odbywa się zgodnie z programem studiów niestacjonarnych, ale zajęcia z przedmiotów prowadzone są w formie internetowej. Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje dostęp (login i hasło) do platformy zdalnego nauczania. Na platformie znajdują się wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do realizacji toku studiów (filmy, animacje, wykresy, teksty). Materiały te dają studentom możliwość samodzielnego przeanalizowania materiału i sprawdzenia, na ile opanowali treści danego przedmiotu, przed przystąpieniem do egzaminu.
Polski Uniwersytet Wirtualny zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. W ramach tych działań tworzymy swoiste centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-edukacji.

JAK WYGLĄDA NAUKA NA PUW?
 • Otrzymujesz dostęp do platformy zdalnego nauczania
 • Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy, tematy do dyskusji na forum, oraz zakresy wymagań
 • Pracujesz w grupach pod opieką wybitnych i doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na Twoje pytania, moderują dyskusją, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie
 • Komunikujesz się z wykładowcą i kolegami z roku poprzez forum dyskusyjne, czat oraz e-mail
 • Egzaminy zdajesz w siedzibie Uczelni

Program nauczania online na danym kierunku jest identyczny jak w systemie studiów niestacjonarnych, a po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zaocznych.


CO ZYSKUJESZ?
 • Uczysz się dowolnym miejscu i czasie
 • Masz dostęp do nowoczesnej platformy, najnowszej wiedzy i najlepszych wykładowców
 • Swobodnie łączysz studia z pracą i rodziną
 • Oszczędzasz czas i pieniądze
 
Studenci PUW mają takie same prawa, jak ich koledzy kształcący się na studiach stacjonarnych. Otrzymują indeks, legitymację studencką, mogą ubiegać się o wysokie stypendia, a także wyjechać za granicę uczestnicząc w programie Erasmus.OFERTA KSZTAŁCENIA ON-LINE


I stopień
 • Administracja samorządowa
 • Doradztwo podatkowe

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – WSHE Sieradz 

I stopień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa


I stopień
 • Komunikacja wizerunkowa i public relations
 • Dziennikarstwo internetowe i nowe media


I stopień
 • Reklama i komunikacja marketingowa
II stopień
 • Komunikacja w biznesie
 • Krytyk kultury współczesnej 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - WSPA w Lublinie
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zamówienia publiczne
 

I stopień
 • Projektowanie grafiki reklamowej

II stopień
 • Projektowanie grafiki użytkowej

INFORMATYKA
 – WSPA w Lublinie 

I stopień
 • Sieci komputerowe i multimedia
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne


I stopień
 • Menedżer kultury mediów
 • Kultura popularna - multimedia i komunikacja społeczna
 • Animacja teatralna i upowszechnianie kultury 
 • Internet i komunikacja medialna 

PIELĘGNIARSTWO - pomostowe I stopień
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy
   społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika rodziny - asystent rodziny
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
II stopień
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy
  społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Coaching
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • Gerontologia społeczna


I stopień
 • Studia europejskie
 • Kultury pozaeuropejskie i globalizacja
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
II stopień
 • Administracja publiczna
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Studia europejskie
 
ZARZĄDZANIE - WSPA w Lublinie 

I stopień
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • Marketing i badania społeczne 
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Zamówienia publiczne

TRANSPORT (inżynierskie)

I stopień
 • Logistyka i spedycja
 • Transport drogowy


II stopień
 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa


II stopień
 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa

SOCJOLOGIA- WSPA w Lublinie - nowość!

II stopień
 • Marketing w biznesie
 • Badania rynkowe i społeczne
 • Zarządzanie projektami

STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Administracyjno-prawne aspekty handlu międzynarodowego
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Historia w szkole
 • Informatyka z elementami e-learningu
 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Nauczanie etyki
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Prawo celne
 • Prawo pracy
 • Przedsiębiorczość 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Windykacja należności
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
 • Zarządzenie projektami unijnymi w Polsce 


ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Potrzebujesz tylko kilku minut, aby zapisać się na studia !
Po wprowadzeniu danych nasz system wygeneruje dla Ciebie odpowiednie dokumenty.
Nie zwlekaj! Wejdź na www.puw.pl/rekrutacja i wypełnił formularz

przejdź do spisu treści
Bu­dyn­ki Aka­de­mii są do­sto­so­wane do po­trzeb osób nie­pełnospraw­nych - win­dy, sze­ro­kie przejścia, to­ale­ty. W większości bu­dynków przy wejściach są wy­bu­dowane specjal­ne po­d­jaz­dy dla osób po­ruszających się na wózkach in­walidz­kich.

Uczel­nia wy­po­sażona jest w specja­listycz­ny sprzęt: pętle in­duk­to­fo­nicz­ne, od­bior­niki Ami­go R1, na­daj­niki Ami­go T20 i T 21 oraz drukar­ka i ko­piar­ka braj­low­ska to sprzęt, z które­go od nowe­go ro­ku mogą ko­rzystać nie­dosłyszący i nie­do­widzący stu­den­ci Aka­de­mii. Pętle in­duk­to­fo­nicz­ne zo­stały za­mo­cowane w dwóch naj­większych au­lach Aka­de­mii przy ul. Re­wolu­cji 1905 r. nr 52 (H i G1), gdzie pro­wadzonych jest większość wykładów. Dzięki urządze­niu nie­dosłyszący stu­den­ci będą le­piej słyszeć pro­wadzony wykład. Stu­den­ci niesłyszący i jed­nocześnie nie­do­widzący mogą ko­rzystać z nowocze­snej ko­piar­ki i drukar­ki, która jest do ich użyt­ku w bi­blio­tece. Na po­trze­by stu­dentów nie­pełnospraw­nych uczel­nia za­kupiła również ta­blice in­terak­tyw­ne Clasus 77’ oraz ko­loro­wy po­większal­nik ekranowy Ec­lip­se Scholar.


 

przejdź do spisu treści
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
od 1993 roku wprowadza do przestrzeni edukacyjnej w Polsce innowacyjne podejście do kształcenia. Uczelnia dzięki stosowanym metodom kształcenia przygotowuje swoich studentów do nowego sposobu pracy, zbierającego pozytywne opinie wśród pracodawców. 


Obowiązujący obecnie model kształcenia w AHE polega na zmianie tradycyjnej relacji wykładowcy ze studentem. Wykładowca staje się coachem, pracującym ze studentem na zasadzie partnerstwa i kooperacji. Natomiast student aktywnie zdobywa wiedzę, którą potrzebuje do realizacji projektów. Metoda projektów stosowana w AHE polega na rozwiązywaniu realnych problemów firm i instytucji zewnętrznych współpracujących z Uczelnią, aby student miał kontakt z bieżącymi zadaniami stojącymi przed daną placówką, zdobywał praktykę zawodową i przygotowywał się do wymagań rynku pracy. Dzięki zastosowaniu tej metody student rozwinie swoje umiejętności i kompetencje, nauczy się samoorganizacji pracy, dyscypliny i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 


Twórcze metody kształcenia w AHE uczą formułowania i realizacji innowacyjnych projektów, umiejętności współdziałania z innymi, przetworzenia pomysłów na efekt materialny, a także finansowy. Uczelnia zbiera opinie o realizowanych projektach, kryterium oceny jakości projektu jest jego przydatność dla firmy i instytucji zewnętrznej.


Projekty studentów.

Studenci AHE, kierunku pedagogika zorganizowali i przeprowadzili kampanię społeczną. Zwieńczeniem kampanii był koncert charytatywny, w czasie którego zebrano 5071,70 zł. Kwota została przekazana do Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Projekt zrealizowano w ramach przedmiotów: Psychologiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego oraz Projekt własnego przedsięwzięcia. Projekt uzyskał pozytywne opinie władz AHE, stając się przykładem dla kolejnych przedsięwzięć. Absolwent kierunku pielęgniarstwo, Paweł Anioł wydał dzięki pomocy Uczelni bajkę dla dzieci „Misiak Serduszko” oraz stał się inicjatorem akcji charytatywnej „PS. Z SERCA”. Absolwent kierunku Kulturoznawstwo powołał do życia  Festiwal Art of Breaking, poświęcony tańcu Break Dance. Festiwal jest pierwszym tak dużym wydarzeniem w województwie łódzkim. 

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane