Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie ZAPRASZA NA STUDIA !!!

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie w nadchodzącym roku akademickim oferuje kandydatom na studia zarówno kierunki społeczne, pedagogiczne, jak i ekonomiczne oraz techniczne. Dzięki zróżnicowanym specjalnościom, dopasowanym do wymogów rynku pracy, wielu zajęciom laboratoryjnym, wyjazdom terenowym i spotkaniom z wykwalifikowanymi praktykami z największych firm w Regionie, student pozyska wiedzę oraz umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

Sześć nowości, szesnaście zróżnicowanych specjalności i cztery kierunki kształcenia dostosowane do wymogów rynku pracy – to oferta, która jest w stanie zainteresować niejednego kandydata na studia chcącego podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć lub ugruntować wiedzę. Ponadto szeroki pakiet stypendiów, małe grupy wykładowe, praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy i u największych pracodawców w Regionie, a także możliwość studiowania w trybie zaocznym, to tylko niektóre z atutów lubińskiej Uczelni przesądzające o jej wyborze zarówno przez tegorocznych maturzystów, jak i tych, którzy maturę od wielu lat mają już za sobą.

Dzięki rozmaitym kierunkom i specjalnościom oraz swoim nieocenionym atutom, lubińska Uczelnia wykształci przyszłych, menadżerów, pedagogów, terapeutów, specjalistów ds. kadr, zarządzania, administracji, finansów i rachunkowości oraz speców od reklamy. Ponadto wykwalifikowanych bhp-owców, ratowników, górników, elektrotechników, inżynierów produkcji, a także specjalistów ds. automatyki.

Warto podkreślić, że UZZM jest jedną z zaledwie czterech Uczelni w Polsce oferującą kandydatom na studia kierunek Górnictwo i Geologia, w tym aż pięć specjalności do wyboru. Student górnictwa będzie mógł kształcić się z zakresu wiertnictwa, elektrotechniki, ratownictwa, eksploatacji złóż i maszyn górniczych.

Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszy się kierunek Zarządzania i Inżynieria Produkcji. W ramach kierunku UZZM daje możliwość do wyboru jednej z trzech specjalności, tj. Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, Zarządzanie Procesami Produkcji oraz Zarządzanie Procesami Automatyki Przemysłowej. A jakie perspektywy czekają na absolwentów Inżynierii Produkcji?

Podczas kształcenia na specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, studenci będą mieli szansę poznać wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy między innymi: projektowanie i eksploatacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, wypadkowość i choroby zawodowe, zarządzanie jakością, metody pracy służb bhp, audit bezpieczeństwa pracy, komputerowe wspomaganie zarządzania, normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii. Zarządzanie Procesami Automatyki Przemysłowej to specjalność, po której przyszły inżynier znajdzie zatrudnienie w instytucjach wdrażających systemy o charakterze innowacyjnym, tworzących skomputeryzowane i zautomatyzowane systemy produkcyjne, a także w jednostkach projektowych, doradczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza techniczna, informatyczna, ekonomiczna oraz umiejętności w zakresie zarządzania. Natomiast studiowanie na specjalności Zarządzanie Procesami Produkcji przygotowuje przyszłego inżyniera do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu.

Wiedza teoretyczna, a także i umiejętności praktyczne są nie do przecenienia w pracy zawodowej. W tym celu lubińska Uczelnia tak wiele uwagi przykłada do praktyki. Potwierdzają to także jej absolwenci:

– Studia na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego uważam za niezwykle potrzebne – wspomina Wojciech Kot, absolwent Resocjalizacji i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. – Oprócz obowiązkowych praktyk zawodowych bardzo duże znaczenie miały dla mnie wyjazdy, w trakcie których wraz ze studentami Pedagogiki mogliśmy poznać specyfikę takich miejsc jak zakłady karne, ośrodki wychowawcze i poradnie pedagogiczne. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta w trakcie nauki z pewnością będzie użyteczna w życiu zawodowym, jak i codziennym – podsumowuje absolwent UZZM.

Wyraz temu dają również absolwenci kierunków inżynierskich, dla którzy zajęcia laboratoryjne są bezcenne:

– Naukę na UZZM wspominam bardzo pozytywnie – mówi Krzysztof Myszyński, absolwent Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. – Cieszy mnie fakt, że oprócz zajęć teoretycznych mieliśmy wiele ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych oraz innych form kształcenia, w trakcie których mogliśmy rozwinąć nasze umiejętności oraz wykorzystać je w praktyce – dodaje.

Ale przecież rynek pracy jest otwarty nie tylko na absolwentów studiów inżynierskich! Dlatego też UZZM oferuje studia dla osób chcących kształcić się w kierunkach społecznych. Do specjalności zasługujących na uwagę należą: Komunikacja i Reklama, Zarządzanie Kadrami, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami oraz Psychologia w Zarządzaniu. Absolwenci kierunku Zarządzanie posiądą szeroką wiedzę i umiejętności, dzięki czemu będą mogli podjąć pracę w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowiskach kierowniczych czy menedżerskich w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że w trakcie studiów na ciekawej specjalności Komunikacja i Reklama studenci posiądą zarówno wiedzę akademicką, jak i praktyczna związaną z branżą reklamową. Wśród wielu przedmiotów specjalnościowych znajdą się takie jak: trening kreatywności, psychologia komunikacji, planowanie kampanii reklamowej, fotografia reklamowa, grafika komputerowa, zarządzanie stronami www czy cyfrowa obróbka obrazu.

Także Pedagogika w tym roku zasługuje na uwagę, a to za sprawą wielu nowych specjalności, tj. Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia, Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Dzięki ukończeniu studiów na specjalnościach pedagogicznych absolwent znajdzie zatrudnienie w przedszkolach, świetlicach, placówkach opiekuńczych, szkołach, zakładach karnych, a także schroniskach dla nieletnich, ośrodkach terapii uzależnień, czy też poradniach pschylogiczno-pedagogicznych.

UZZM w celu utrzymania wysokiego poziomu kształcenia, program studiów konsultuje z największymi pracodawcami Regionu. Prace prowadzone są w ramach Konwentu, czyli ciała opiniodawczo-doradczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych.

– Dzięki tej współpracy mamy nadzieję, że powstaną nowatorskie programy studiów oraz zostaną wdrożone nowe kierunki i specjalności, które będą odpowiadać zapotrzebowaniu pracodawców Regionu – tłumaczy Bogusław Szyszka, Przewodniczący Konwentu Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Chcemy by nasi absolwenci opuszczając mury UZZM byli właściwie przygotowani do wymogów rynku pracy, a pracodawcy z naszego Regionu mieli odpowiednich
pracowników, którzy sprostają ich wymaganiom – dodaje Przewodniczący. – Ponadto sądzę, że jest to bardzo istotny krok na drodze ku lepszemu zrozumieniu się nawzajem środowiska akademickiego i biznesowego. Otwarta została furtka do tego by pracodawcy aktywnie wpływali na programy studiów –
podsumowuje Bogusław Szyszka.

Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie potrwa do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc. Nabór na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane