Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Technik elektroniki i informatyki medycznej

w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy
Czesne: nauka jest bezpłatna

W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii znajdując dla nich zastosowanie w medycynie. Technik elektroniki i informatyki medycznej obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).


Program nauczania:


Kształcenie ogólne:

 • Wychowanie fizyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych
 • Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej
 • Informatyka i techniki komputerowe w medycynie

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Instalacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów informatyki medycznej

Tytuł zawodowy:

Technik elektroniki i informatyki medycznej

PROGRAM PLUS – SZKOLENIE DODATKOWE:

 • Technik elektroniki i informatyki medycznej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

UPRAWNIENIA


Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:


 • podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:


 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • 3 zdjęcia
 • dokument tożsamości do wglądu 

Powiązane artykuły

Kierunek protetyk słuchu

w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku

czytaj dalej

Kierunek ortoptystka

w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie