Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studiuj w UZZM w Lubinie

Każdy moment w życiu jest dobry by zdobyć wiedzę, nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania. Dlatego Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy, przy konsultacjach z pracodawcami naszego Regionu, opracowała na zbliżający się rok akademicki ofertę obejmującą wiele nowych obszarów kształcenia.

Kandydaci na studia w roku akademickim 2014/2015 mogą wybierać pomiędzy kilkoma specjalnościami inżynierskimi na kierunku Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Są to: eksploatacja złóż rud miedzi, maszyny i urządzenia górnicze, a także inżynieria produkcji i bezpieczeństwa pracy, czy też zarządzanie systemami jakości. Mogą także studiować na specjalnościach licencjackich z takich obszarów jak: marketing, logistyka menedżerska, rachunkowość i zarządzanie finansami oraz zarządzanie w handlu i kadrami. Ponadto kandydaci mogą wybrać studia dwuspecjalnościowe na kierunku Pedagogika: resocjalizacja i socjoterapia, asystent osoby niepełnosprawnej, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna czy też edukacja techniczna i informatyczna.

Oprócz wspomnianych studiów pierwszego stopnia, lubińska Uczelnia od zeszłego roku proponuje mieszkańcom naszego Regionu, także studia drugiego stopnia (magisterskie). Studia te realizowane są na kierunku Zarządzanie. Warto wiedzieć, że są to unikatowe studia w skali Polski, bowiem ukierunkowane na profil praktyczny i przygotowane we współpracy z pracodawcami Regionu Miedziowego. Po pierwszym semestrze nauki studenci będą mogli wybrać jedną ze specjalności pod kątem której będą się kształcić: zarządzanie w przemyśle, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji, zarządzanie jakością i środowiskiem.

Specjalistyczną wiedzę, kompetencje komunikacyjne i menedżerskie oraz ugruntowywanie dotychczasowych umiejętności, a przy tym rozwijanie pasji i zainteresowań studentów, lubińska Uczelnia realizuje poprzez liczne zajęcia warsztatowe, projektowe, laboratoryjne i wykładowe, a także wyjazdy terenowe. Ponadto w trakcie kształcenia studenci mają bezpośredni kontakt zarówno z wykwalifikowaną kadrą akademicką, jak i z profesjonalną kadrą specjalistów praktyków z największych firm w Regionie Miedziowym, którzy przekazują im biznesową wiedzę. UZZM umożliwia studentom także odbywanie wyjazdów międzynarodowych (w ramach wymiany studenckiej) oraz angażowanie się w działalność kół naukowych, które dają studentom niepowtarzalną szansę na skonfrontowanie teoretycznej wiedzy z praktyką biznesową.

Lubińska Uczelnia chce by jej lokalna społeczność chcąca podnosić wciąż swoje kompetencje i ugruntowywać dotychczasową wiedzę, a przy tym będąca aktywna zawodowo, mogła łączyć je ze studiowaniem w swoim Regionie. Celem kształcenia lubińskiej Uczelni jest wykształcenie takich absolwentów, z taką wiedzą i umiejętnościami, by wkraczając na rynek zawodowy mogli szybko się do niego dostosować.

- Nasza Uczelnia kształci z mocnym ukierunkowaniem na profil praktyczny, z refleksją teoretyczną, bowiem o niej również nie można zapominać – mówi Stanisław A. Witkowski, Rektor Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. - Treningi, symulacje, laboratoria, praktyki traktujemy poważnie po to, by przygotować naszych absolwentów do rozwiązywania konkretnych problemów. Nie jest sztuką znać dziesięć teorii motywowania, ale sztuką jest ich efektywne wdrożenie w życie. Ponadto rozwijamy uniwersalne kompetencje, które są istotne „tu i teraz”, ale także będą ważne w przyszłości, bowiem obecnie szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na każdym z nas bycia „o krok do przodu”. W tym celu właśnie staramy się ukierunkowywać naszych studentów, bowiem uczelnia zawodowa, jak sama nazwa mówi, profil praktyczny ma wpisany w swoją misję - podsumowuje Rektor UZZM.

Jednak studia to nie tylko nauka. To także nowe znajomości, a nawet przyjaźnie na całe życie. To także możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez na przykład członkostwo w kołach naukowych Uczelni. Dzięki działalności pozanaukowej, studenci mają okazję odwiedzać miejsca, które bez Uczelni nie mogliby zobaczyć i zapoznać się ze specyfiką pracy panującą w danych zakładach pracy i ośrodkach.

Rekrutacja na studia w lubińskiej Uczelni już się rozpoczęła i potrwa do połowy września lub do wyczerpania limitu miejsc. Uczelnia nie prowadzi egzaminów wstępnych a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane