Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia dla Sportowców

Uwierz nam – studia i wyczyn sportowy dadzą się znakomicie pogodzić.

Dzięki indywidualnemu planowi nauczania (IPN) w EWS ( Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie ) możesz studiować w rytmie odpowiadającym Twoim potrzebom i możliwościom. To Ty uzgadniasz i proponujesz terminy odbywania zajęć, konsultacji, zaliczeń i egzaminów. Studia możesz zakończyć w ciągu trzech lat, ale możesz rozłożyć je w czasie.

Student może się ubiegać o przyznanie Indywidualnego Planu Nauczania (IPN) już od pierwszego dnia studiów. Studia w ramach IPN dają możliwość dostosowania zaliczeń i egzaminów do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta- sportowca.

IPN jest przeznaczona głównie dla studentów uprawiających sport wyczynowy. IPN otrzymują również studenci, którzy są są mocno zaangażowani w pracę zawodową, ich sytuacja rodzinna wymaga wsparcia uczelni aby pogodzić obowiązki rodzinne z pobieraniem nauki, są w trakcie rehabilitacji po urazie lub przedstawią Dziekanowi inny ważny powód ubiegania się o IPN.

W wyjątkowych sytuacjach indywidualny plan nauczania może być przyznana studentom zatrudnionym w zawodach wymagających nienormowanego czasu pracy lub w innej sytuacji uzasadniającej decyzję Dyrektora Instytutu ( powód rodzinny, zawodowy, miejsce stałego zamieszkania poza Polską, itp)

IPN przyznaje Dyrektor Instytutu na pisemny wniosek studenta.

Przedłużenie IPN na kolejny rok akademicki jest przyznawane przez Dyrektora Instytutu we wrześniu, na pisemny wniosek zainteresowanego studenta.

Studenci, którzy ubiegają się o prawo studiowania według IPN są zobowiązani do umówienia się z Dziekanem w celu ustalenia szczegółów pracy w okresie, który dotyczy Plan Nauczania w danym roku akademickim.

Studia odbywane zgodnie z IPN są rozłożone w czasie i realizacja poszczególnych treści przedmiotowych jest konsultowana z Dziekanem. 

Sprawy, których nie uwzględnia regulamin IPN są rozpatrywane zgodnie z Regulaminem studiów i Statutem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane