Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia.

Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie szeroko pojętej Psychologii, z uwzględnieniem aktualnych zjawisk, takich jak:

 • patologizacja życia rodzinnego;
 • nowe formy przestępczości;
 • konieczność dostosowania się no nowego rynku pracy;
 • rozwój mediów;
 • kryzysy gospodarcze i społeczne.
Studia koncentrują się na wyjaśnianiu i rozumieniu mechanizmów zachowania się człowieka, a także rozwijaniu takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw. Są unikatoweze względu na ich ukierunkowanie na obszar bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz służb mundurowych. Studenci mogą wybrać ten kierunek zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu.


SPECJALNOŚCI

Neuropsychologia

Chcesz zrozumieć procesy poznawcze, emocje i świadome działania z perspektywy ludzkiego neuronu? Zdecyduj się na studiowanie neuropsychologii, która zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Uzyskaj wiedzę z zakresu budowy i funkcji mózgu, deficytów poznawczych towarzyszącym zaburzeniom, diagnozy neuropsychologicznej czy podstaw psychosomatyki.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe w zakresie neuropsychologii i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w służbie zdrowia,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w placówkach dla osób nietypowo rozwijających się,
 • w domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • w klinikach rehabilitacyjnych,
 • w prywatnych poradniach.
Psychologia emocji

Rozwiń swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, tak przydatnego w codziennym życiu. Podnieś swoje umiejętności w zakresie komunikacji, rozpoznawania emocji, zarządzania emocjami, radzenia sobie z nadmiernym stresem, budowaniem dobrych relacji.

Zostań specjalistą skoncentrowanym na emocjach i pomagaj ludziom:

 • w dokonywaniu zmian emocjonalnych,
 • w kontrolowaniu ich emocji,
 • wspieraniu ich w rozwoju inteligencji emocjonalnej.
Psychologia kryminalistyczno – śledcza

Studia na specjalności Psychologia kryminalistyczno-śledcza umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu psychologii śledczej oraz psychologii sądowej. Nowatorski program studiów i duża ilość zajęć praktycznych i terenowych prowadzonych przez specjalistów przygotowują do podjęcia pracy w Policji i organach wymiaru sprawiedliwości, gdzie niezbędne są kompetencje ukierunkowane na wykrywanie przestępstw.

Jeśli planujesz podjęcie pracy zawodowej w instytucjach bezpieczeństwa, porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości albo już pracujesz jako biegły psycholog sądowy i chcesz zdobyć lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej, ta specjalność jest dla Ciebie.

Po studiach możesz podjąć pracę w:

 • Policji
 • służbie więziennej
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych)
 • urzędach publicznych
 • biurach i agencjach detektywistycznych
 • instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym.
Psychologia służb mundurowych

Studia na specjalności Psychologia służb mundurowych przygotowują specjalistów psychologów do współpracy ze służbami mundurowymi.

Specjalność ta jest dedykowana dla osób już pracujących lub chętnych do podjęcia pracy w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego takich jak:

 • Policja
 • służba więzienna
 • straż miejska
 • wojsko
 • straż pożarna
 • straż graniczna
 • służby celne
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Biuro Ochrony Rządu
 • służby likwidujące zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi.
Psychologia sytuacji kryzysowych

Studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych pozwalają nabyć wiedzę psychologiczną i umiejętności potrzebne w pracy psychologa – specjalisty ds. kryzysowych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom prowadzonym przez ekspertów w zakresie bezpieczeństwa masz możliwość poznać zasady bezpiecznego zachowania i procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Studia dają Ci szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością.

Specjalność Psychologia sytuacji kryzysowych daje Ci możliwość podjęcia pracy w takich instytucjach jak:

 • służby mundurowe
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • instytucje opiekuńcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty itp.)
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne, szkoły
 • kuratoria
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Studia na specjalności Psychologia w biznesie i zarządzaniu przygotowują przyszłych psychologów do pracy w środowisku biznesowym, odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów pomiędzy ludźmi.

Po studiach jesteś dobrze przygotowana/y do podjęcia pracy w działach HR, na stanowisku menadżerskim, jako coach czy psycholog biznesu.


ZDOBYTE KOMPETENCJE

Dzięki kształceniu na kierunku Psychologia absolwenci dysponują niezbędnymi kompetencjami o charakterze: dydaktyczno-wychowawczym (w zakresie właściwego rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze); społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym); kreatywnym (innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju); prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze prognozowania, projektowania, planowania, organizowania, czy też kontroli i oceny aspektów psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych); komunikacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach administracyjnych, edukacyjnych oraz kryzysowych); techniczno-informacyjnych (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani (w zależności od ukończonej specjalności) do pracy w:

 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • szpitalach;
 • ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • firmach organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • instytucjach państwowych;
 • ośrodkach doradczych;
 • sądach;
 • służbach mundurowych;
 • organach sprawiedliwości;
 • agencjach: reklamowych, marketingowych;
 • Public Relations;
 • instytucjach dyplomatycznych i samorządowych, w których przedmiotem ich zainteresowania i działań jest głównie pomoc psychologiczna. 

Powiązane artykuły

Witajcie TikTokerzy!

Mamy dla Was wyjątkowe wyzwanie! Nakręćcie TikToka, który pokaże, jak spędzacie swój dzień związany z nauką! Wykorzystajcie swoją kreatywność i pokażcie nam, jakie sposoby na naukę wybieracie.

czytaj dalej

Zajęcia online z WF

wywiad z zawodniczką, wielokrotną medalistką Panią Małgorzatą Hołub-Kowalik

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane