Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ogólnorozwojowe studia na UZZM

Wybierając studia na pewno zastanawiasz się czy warto, co one mi dadzą i czy po nich jest praca. Odpowiedź na te pytania dla każdego jest trudna. A dlaczego wybrać kierunek Zarządzanie właśnie na UZZM?

Od razu posłużymy się kilkoma twardymi faktami... Otóż, studia na kierunku Zarządzanie są: po pierwsze ciekawe, po drugie związane z nabywaniem i rozwijaniem przydatnych na rynku pracy umiejętności, a po trzecie dające szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy. Studia na kierunku Zarządzanie na lubińskiej Uczelni to nie tylko studia dla menadżerów i osób zarządzających biznesem. Dlaczego? Otóż, są to studia ogólnorozwojowe. Dzięki nim będziesz mógł podnieść swoją dotychczasową wiedzę, a także nabyć wiele nowych umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych, które przydatne są w każdej pracy i na każdym stanowisku.

Chyba brzmi obiecująco prawda? Ale jeśli to jeszcze do końca nie przekonuje, to może słowa dr Bogny Bartosz, wykładowcy UZZM i psychologa już w pełni utwierdzą w przekonaniu, że Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie:

- Zajęcia, w których uczestniczą studenci Zarządzanie, odnoszą się do tego co ma miejsce „tu i teraz” w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż. Staramy się nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim rozwijać niezbędne dziś umiejętności związane z rozwiązywaniem różnych problemów - ekonomicznych, społecznych czy psychologicznych. Zwracamy uwagę naszym studentom na potrzebę, a co więcej konieczność, bycia przedsiębiorczym i kreatywnym.

Dlaczego wspominamy, że kompetencje miękkie i praktyczne są niezwykle istotne? Z opinii pracodawców naszego Regionu wynika, że od potencjalnym kandydatów do pracy właśnie tych umiejętności w pierwszej kolejności oczekują. Biorąc te fakty pod uwagę lubińska Uczelnia tak opracowała program studiów, by odpowiadał na zapotrzebowanie przedsiębiorców. To właśnie na kierunku Zarządzanie możecie liczyć na rozwijanie wspomnianych kompetencji, ale nie tylko… Kierunek jest odpowiedzią na szybko zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, która wymaga łączenia wiedzy zarządczej z ekonomią, czyli nowoczesną wiedzą o rynku. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania organizacji przedsiębiorstwa czy instytucji publicznej oraz na zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów organizacji. Absolwent jest menadżerem – specjalistą zdolnym do pełnienia funkcji kierowniczych i organizacyjnych w różnorodnych podmiotach życia gospodarczego i może podjąć kształcenia na studiach II stopnia.

Najlepszą i najbardziej rzetelną wizytówką lubińskiej Uczelni są absolwenci i ich opinie:
„Uzyskanie tytułu licencjata otworzyło mi drzwi do dalszej edukacji i pozwoliło na kontynuację nauki na studiach II stopnia. Swoją wiedzę zdobytą w UZZM w bardzo dużym stopniu wykorzystałam w nowej uczelni”.
Dorota Rokita, absolwentka Psychologii w Zarządzaniu

„Dzięki studiom wierzę, że zdobyte wykształcenie, poznanie nowych obszarów tematycznych i nabycie dodatkowych umiejętności dadzą mi nowe możliwości na drodze zawodowej. Teraz już tylko czekam na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, które z wielka chęcią bym kontynuowała na UZZM”.
Alicja Konik, absolwentka Zarządzania w Administracji

Gwarancją wysokiego poziomu kształcenia na kierunku Zarządzanie i zdobycia ważnych umiejętności oprócz programu kształceni jest profesjonalna kadra dydaktyczna, którą reprezentują zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy wywodzący się z rynku pracy.

A jaka oferta kształcenia w zbliżającym się roku akademickim czeka na kandydatów na studia na kierunku Zarządzanie? W tym roku można wybierać pomiędzy czterema zróżnicowanymi specjalnościami: Psychologią w Zarządzaniu, Zarządzaniem w Administracji, Zarządzaniem Kadrami oraz Rachunkowością i Zarządzaniem Finansami.

Warto nadmienić, że obecnie w przygotowaniu są studia II stopnia na kierunku Zarządzanie. A jakie możliwości i perspektywy będą dawać właśnie studia II stopnia?
Mamy świadomość, że pracodawcy poszukują kandydatów do pracy o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, charakteryzujących się umiejętnością rozwiązywania nowych problemów i kreatywnością, zdolnościami organizacyjnymi, zdolnościami negocjacyjnymi, kompetencjami językowymi i umiejętnością pracy zespołowej. Dlatego też, studenci będą mieli okazję konfrontowania zdobytych kompetencji z realiami firm, gdyż znaczna część zajęć to praktyki, które pogłębiają zdobyte umiejętności, są będą także okazją do pozytywnej autoprezentacji i zdobycia pracy zgodnej z własnymi aspiracjami. Tak skonstruowany program jest atrakcyjny nie tylko dla absolwentów studiów licencjackich, powinien zainteresować szczególnie dla absolwentów studiów inżynierskich, na których koncentrowano się głównie na rozwiązywaniu problemów technicznych. Dysponowanie przez nich wiedzą techniczną w połączeniu z wymienionymi umiejętnościami miękkimi daje szanse lepszego zatrudnienia i szybkiego awansu.

Pamiętajmy, że poszukiwani przez absolwentów pracodawcy, nie tylko analizują dokumenty i CV kandydata, coraz częściej sprawdzają konkretne umiejętności w działaniu. Po naszych studiach kandydaci mają przewagę nad innymi absolwentami, gdyż podczas studiów systematycznie doskonalą większość kompetencji badanych podczas procesu rekrutacji.
Prof. dr hab. Stanisław A. Witkowski, Rektor UZZM, specjalista psychologii zarządzania

Warto na koniec podkreślić, że w Polsce studia na kierunku Zarządzanie mają najczęściej charakter akademicki i nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. Studia na UZZM w tym zakresie są unikatowe i uwzględniają w zupełności potrzeby i wymogi obecnego rynku pracy. Stąd też możliwość wieloaspektowego rozwinięcia swoich umiejętności i zyskania przydatnej w każdej pracy wiedzy.

--------------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku, jest placówką niepubliczną i jedyną Uczelnią Wyższą w Lubinie. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy i ćwiczeniowy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak: Wrocław, Poznań, Zielona Góra czy Kraków. UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia podyplomowe. Obecnie w przygotowaniu są studia magisterskie na kierunku Zarządzanie.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy nauczania dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane